Ispiši

Ekologija staništa i biljnih zajednica (169208)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Integriranje elementarnih znanja o biologiji i ekologiji biljnih vrsta i njihovih staništa. Na temelju ekoloških parametara klasifikacija najvažnijih biljnih vrsta koje rastu na različitim tipovima staništa. Naglasiti biljne vrste i staništa koja su pod zakonskom regulativom te mogućnosti gospodarenja u takvim područjima. Teoretska i praktična analiza mogućnosti boljeg korištenja samoniklih biljnih vrsta u različitim gospodarskim djelatnostima.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Obvezni predmet, 5. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Auditorne vježbe: 14
Seminar: 8
Terenske vježbe: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave, prisustvovanje terenskoj nastavi te izrada i prezentacija seminara.

Opće kompetencije

Predmet pridonosi prepoznavanju trendova u zaštiti biljnih vrsta i njihovih staništa u zemlji i inozemstvu s naglaskom na ulogu gospodarskog korištenja biljnih vrsta određenih skupina (aromatično, začinsko, korisno bilje) u svrhu očuvanja biljne raznolikosti i s ciljem poboljšanja kvalitete održivog gospodarenja resursima i sveukupne zaštite okoliša.
Predmet obrađuje zakonsku regulativu vezanu uz tematiku. Osigurana je integracija znanja o samoniklim i kultiviranim biljnim vrstama u svrhu osmišljavanja i projektiranja rješenja za gospodarsko korištenje bilja. Temama će se kritički sagledavati zbivanja u domeni primjene zakonske regulative na zaštitu i očuvanje vrsta i staništa, posebno onih na područjima unutar Natura 2000 mreže. Predmet obuhvaća terenski rad i rad u praktikumu te provođenje stručnog istraživanja (seminari); sakupljanja, analize i interpretacije podataka iz područja, korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije (online baze podataka).

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumu provode se u skupinama (skupine od 10 do 12 studenata), a obuhvaćaju rad na vegetacijskim i tematskim kartama te bazama podataka. Posjedovanje i korištenje vlastitog PC-a, tableta ili nekog sličnog gadgeta s pristupom na internet poželjno.
 • Terenske vježbe
  1 cjelodnevni terenski izlazak, te nekoliko kraćih terenskih izlazaka u toku nastave.
 • Seminari
  Seminar (dodijeljene ili izborne teme vezane uz tematiku ekologije staništa) izvodi se pismeno, uz konačnu usmenu prezentaciju. Pri tome se stječu vještine spretnosti pisanja i prezentiranja rezultata u okviru suradničkog učenja, kao i uvježbavanje javnog nastupa. Molim studente da poštuju dogovorene rokove.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
1. opisati osnovne ekološke principe i mehanizme te dati primjere pismeno, usmeno, seminar
2. razumjeti osnovne interakcije između biljnih organizama i okoliša (staništa) pismeno, usmeno, seminar
3. utvrditi i objasniti načine interakcija između različitih skupina biljaka te procjeniti njihov utjecaj na samoniklu floru pismeno, usmeno, seminar
4. spoznati važnost zaštite biljne i biološke raznolikosti pismeno, usmeno, seminar
5. razumjeti osnovne načine funkcioniranja staništa kao ekološkog sustava pismeno, usmeno, seminar
6. spoznati negativne aspekte čovjekovog djelovanja na prirodu i okoliš pismeno, usmeno, seminar
7. planirati eksperimentalni/istraživački rad u agroekologiji seminar
8. koristiti baze podataka, analizirati zakonsku regulativu i primijeniti prema potrebama proizvodnje seminar
9. zastupati stav o korištenju različitih tipova biljaka, te argumentirati opravdanost ili neopravdanost istog seminar, usmeno
10. prezentrati mogućnosti upotrebe pojedinih biljnih vrsta i biti osposobljeni za timski rad seminar, usmeno

Način rada

Obveze nastavnika

Nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na sustavu za e-učenje Moodle; forum za komunikaciju sa studentima; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline, predavanja i ocjenjivanje studentskih zadaća (seminara), provođenje usmenih ispita.

Obveze studenta

Prisustvovanje predavanjima, vježbama i seminarima (uz dozvljeno 25% izostanaka), kao i sudjelovanje u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju prijaviti u sustav za e-učenje Moodle / Merlin u okviru kojeg mogu koristiti materijali vezani uz predavanja, primjeri vježbi, zadataka i dr. Uvjeti za dobivanje potpisa i pristupanje ispitu su redovito pohađanje nastave, prisustvovanje terenskoj nastavi te izrada i prezentacija seminara.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminar 35 <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 60 2
Aktivnost na terenskoj i učioničkoj nastavi 15 <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 15 0,5
Kolokvij 20 <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
22 30 1
Usmeni ispit 30 <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 75 2,5
Ukupno 100 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminar Dodijeljene ili izborne teme vezane uz tematiku ekologije staništa. Molim studente da poštuju zadane rokove. u toku nastave u toku nastave
Aktivnost na terenskoj i učioničkoj nastavi Studenti su dužni redovito pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u svim vidovima nastave, kao i pravovremeno obaviti zadatke. u toku nastave u toku nastave
Kolokvij Pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte, vrednujte, usporedite i sl.). Prepisivanje je zabranjeno u toku nastave u toku nastave
Usmeni ispit Usmeni ispit obuhvaća gradivo navedeno u nastavnom programu. u redovnim rokovima u redovnim rokovima

Tjedni plan nastave

 1. Biljne zajednice i njihova staništa -klasifikacija. Biocenoze, spontana i antropogena staništa. Osnovne definicije u ekologiji bilja, biocenoze i klasifikacija staništa. Daje se pregled spontanih i /ili antropogenih staništa koja se prepoznaju na osnovu vegetacije koja se na njima nalazi.
 2. Utjecaj stanišnih faktora i biotičkih čimbenika na fizionomiju vegetacije. Opisuju se biotički čimbenici (zoogeni, antropogeni i fitogeni čimbenici) koju utječu na izgled (morfologiju) biljaka, primjerice biljke paraziti, epifiti ili utjecaj ovčarstva / kozarstva na održavanje staništa i dr.
 3. Biljnogeografski položaj i raščlanjenje Hrvatske. Podjela na Mediteransku (sredozemnu ) regiju i Eurosibirsku-sjevernoameričku regiju uz prikaz osnovnih tipova vegetacije na pojedinim staništima koja se javljaju u RH. Raščlanjenje vegetacije visinski i horizontalno.
 4. Inventarizacija flore, florni sastav i florni elementi (fitogeografija). Opis postupaka inventarizacije, identifikacije, determinacije, pohrane u herbar (ZAGR). Što je florni (botanički ) sastav i čemu služi poznavanje istoga?
 5. Kartiranje flore i vegetacije te korištenje baza podataka. Opis metodologije i koncepta kartiranja flore i vegetacije. Značenje vegetacijske karte. Vrste i mjerila karata. Terenski rad sakupljanja podataka (daljinsko snimanje - analize vegetacijskih podataka). Upoznavanje s bazama podataka (FCD – Flora Croatica Database) te monitoring vrsta i staništa. Terenski izlazak.
 6. Životni oblici biljaka i ekoindikatorske osobine biljnih vrsta. Prilagodba biljaka na različite ekološke prilike na Zemlji: prikaz promjena na staništima uvjetovanih klimom i promjenom klime, životni oblici biljaka i spektar životnih oblika. Opis i prikaz Ellenbergovih indikatorskih vrijednosti (EIV) za: svjetlost (L), temperaturu (T), kontinentalnost (C), vlažnost (M), reakciju tla(R) i hranjivost (N) u ovisnosti o staništu, te prikaz trajanje života biljaka.
 7. Biocenološka i ekološka obilježja različitih tipova poljoprivrednih staništa te njihov utjecaj na bioraznolikost. Botanička obilježja poljoprivrednih površina Hrvatske (klasifikacija prema NKS: obradivo zemljište, vinogradi, voćnjaci, maslinici, pašnjaci, te kompleks kultiviranih parcela) te njihov utjecaj na bioraznolikost.
 8. Antropogeni poremećaji u agroekološkim sustavima – botanički aspekt. Poremećaji odnosno promjene u okolišu uzrokovane djelovanjem čovjeka. Mjere smanjenja negativnog utjecaja na okoliš (prikazi studija utjecaja na okoliš).
 9. Alohtona invazivna flora u agroekosustavu. Alohtone biljne vrste – terminologija, definicija. Način unosa stranih biljnih vrsta. Invazivne biljne vrste. Uključivanje šire javnosti u problem.
 10. Istraživanja biljne raznolikosti: rijetke, ugrožene i zaštićene vrste u RH. Biljna raznolikost u RH. Klasifikacija rijetkih, ugroženih i zaštićenih vrsta. Istraživanja biljne raznolikosti - primjeri samoniklih gospodarski korisnih vrsta Mediterana i kontinenta (smilje, kadulja i dr.).
 11. Korovi u agroekosustavu. Agrobiotop i korovi - Klasifikacija antropofita (kultivirane biljke, ruderalci i korovi) te njihove štete i koristi u antropogeniziranim staništima.
 12. Ekološko modeliranje staništa i pogodnosti za određene vrste za uzgoj. Prikaz staništa i pogodnosti za određene kulture (samonikle ili kultivirane - vinova loza, maslina, kadulja, smilje i dr.) na osnovu biotičkih i abiotičkih čimbenika u GIS-okruženju.
 13. Zakonodavstvo u zaštiti prirode i okoliša - Mogućnosti korištenja i gospodarenja samoniklim biljem s prirodnih staništa. Zakonodavstvo u zaštiti prirode i okoliša - Europski zakoni i propisi (Natura 2000, Corine LC, Zakon o zaštiti prirode RH). Zaštita biljnih vrsta, dozvole za uvoz i izvoz biljnog materijala, gospodarenje na privatnim posjedima unutar zakonom zaštićenih područja i ograničenja.
 14. Mjere očuvanja određenih tipova staništa i stanje u Hrvatskoj. Očuvanje bioraznolikosti (konzervacija) travnjaka. Da bi se očuvala staništa i bioraznolikost na njima moraju postojati planovi upravljanja pojedinim staništima, posebice ako su to staništa pod zakonskom zaštitom. Ovdje će se prikazati gospodarski najvažnija staništa (travnjaci, šume i posebni tipovi) te njihove dominantne, karakteristične, razlikovne i edifikatorske vrste kao i posljedice napuštanja poljoprivredne proizvodnje (sekundarne sukcesije ili preteintenzivno korištenje staništa ). Terenski izlazak.
 15. Gospodarenje bioresursima – Etnobotanika. Tradicionalno korištenje biljnih vrsta na području Mediterana i kontinenta (u prehrani, ljekovite, začinske, medonosne i ukrasne, otrovne i štetne i ostale uporabne vrijednosti biljnih vrsta) Kulture u slobodnom uzgoju (kadulja, smilje, lavanda, koromač).

Obvezna literatura

 1. 1. T. Nikolić: Flora. Biološka raznolikost Hrvatske. Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 2006. 2. J.Topić i J. Vukelić: Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema direktivi o staništima EU, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 2009, odabrana poglavlja. 3. Predavanja, bilješke i materijali s Merlin-sustava za e-učenje.

Preporučena literatura

 1. 1. T. Nikolić (ur.): Flora Croatica Database (http://hirc.botanic.hr/fcd/), Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Botanički zavod s Botaničkim vrtom, 2017. 2. A. Skender: Fitocenologija u spontanim i antropogenim ekosistemima, Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet, Osijek, 1990, odabrana poglavlja. 3. J. Gurevitch, S.M. Scheiner, G.A. Fox: The ecology of plants, second edition.Sinauer Associates, Inc., Publishers, 2006. 4. T. Nikolić, B. Mitić, I. Boršić: Flora Hrvatske - Invazivne biljke, Alfa d.d., Zagreb, 2014. 5. J. Tivy: Biogeography; A study of plants in the biosphere. 3- rd. edition. Longman Group Ltd., Harlow, 1995. 6. M. Gračanin, Lj. Ilijanić: Uvod u ekologiju bilja. Školska knjiga, Zagreb, 1977.
 2. 7. M. Britvec, S. Bogdanović, I. Ljubičić, I. Vitasović Kosić: Rijetke biljke jadranskog priobalja. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, 2015. 8. K. Dolina, M. Jug-Dujaković, Ł. Łuczaj, I. Vitasović Kosić: A century of changes in wild food plant use in coastal Croatia: the example of Krk and Poljica. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 85:3; 3508-3529, 2016. 9. Vitasović Kosić, Ivana; Juračak, Josip; Łuczaj, Łukasz: Using Ellenberg-Pignatti values to estimate habitat preferences of wild food and medicinal plants: an example from northeastern Istria (Croatia). Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine. 13 ,31; 2017

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Habitatni tipi in Natura 2000, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko.
 • Ekologija rastlin, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.