Djelatnosti
zavod za hranidbu životinja

Zavod se bavi znanstvenom, nastavnom i stručnom djelatnošću u području evaluacije hrane za životinje te hranidbe i hranjenja životinja, te djelatnošću u području peradarstva.

 • Glavna djelatnost je procjena i vrednovanje kemijskog sastava i hranjivosti  krmiva te formulacije potpune hrane za sve vrste i kategorije životinja. Uvode se metode određivanja fitonutrienata i njihove aktivnosti te metode probavljivosti i kinetike probavljivosti hranjivih tvari, građe i sadržaja zeina zrna kukuruzu.
 • Poseban dio istraživanja usmjeren je na uzgoj i selekciju hrvatskih autohtonih vrsta i pasmina peradi kao i na rad s mikotoksinima u stočnoj hrani za perad. Uvode se nove tehnologije u uzgoj i hranidbu kunića, te slobodno uzgajanih pilića.
 • Posljednjih godina intenzivira se djelatnost u području zaštite okoliša kroz evaluaciju metoda i procjenu emisije stakleničkih plinova domaćih životinja u RH.

Nastavna djelatnost zavoda

Predavanja o hranidbi domaćih životinja i utjecaju hranidbe na razvoj životinja datiraju od samog osnutka Fakulteta u okviru predmeta „Planinsko gospodarstvo, pašnjarstvo i hranidba domaćih životinja“ Nastavni planovi i programi predmeta u okviru Zavoda za hranidbu životinja bili su podložni mnogim promjenama s ciljem osuvremenjivanja nastave.
Novom reformom obrazovnog sustava, tzv. „bolonjski proces“ (2005./06.), nastavnici Zavoda angažirani su, kao koordinatori ili suradnici, na 20 modula koji obrađuju područja hranidbe životinja, peradarstva i kunićarstva na četiri razine studija: preddiplomskom, diplomskom, specijalističkom i poslijediplomskom doktorskom studiju s ciljem da studenti razumiju znanstvene osnove i temeljne mehanizme hranidbe životinja kroz poznavanje probave i metabolizma hranjivih tvari te njihove količinske i kvalitativne učinke na proizvodnju, razmnožavanje, zdravlje, dobrobit svih vrsta i kategorija životinja te na okolinu i ekonomičnost proizvodnje; poznaju metode i tehnike procjene hranidbenih potreba životinja i hranjive vrijednosti krmiva te formulacija potpune hrane za domaće životinje, akvakulturu, kućne ljubimce, divljači i životinja u zoološkim vrtovima;  znaju u promjenljivim uvjetima prakse primijeniti menadžment hranjenja koji će postići proizvodnju dovoljne količine zdravstveno ispravne i po potrošače prihvatljive animalne hrane za ljude.

Popis sadašnjih predmeta:

Na preddiplomskom studiju

 • Hranidba životinja (izv.prof.dr.sc. Goran Kiš)
 • Uzgoj i korištenje peradi (prof.dr.sc. Zlatko Janječić)
 • Uzgoj i korištenje kunića (prof.dr.sc. Zlatko Janječić)

Predmeti na diplomskom studiju

 • Agroindustrijski ostaci kao hrana za životinje (izv.prof.dr.sc. Goran Kiš)
 • Alternativni uzgoji peradi (doc.dr.sc. Dalibor Bedeković)
 • Hranidba goveda u proizvodnji mesa (izv.prof.dr.sc. Goran Kiš)
 • Hranidba konja i kućnih ljubimaca (izv.prof.dr.sc. Goran Kiš)
 • Hranidba peradi i kunića (izv.prof.dr.sc. Jasna Pintar)
 • Hranidba svinja (izv.prof.dr.sc. Jasna Pintar)
 • Hrana za životinje (doc.dr.sc. Kristina Kljak)
 • Hranidba preživača (izv.prof.dr.sc. Goran Kiš)
 • Metode vrednovanja hrane za životinje (doc.dr.sc. Kristina Kljak)
 • Opća hranidba životinja (izv.prof.dr.sc. Jasna Pintar)
 • Precizna hranidba ovaca i koza (izv.prof.dr.sc. Goran Kiš)
 • Uzgoj i korištenje vodne peradi i nojeva (doc.dr.sc. Dalibor Bedeković)
 • Uzgoj i sustavi proizvodnje mesa peradi i jaja (prof.dr.sc. Zlatko Janječić)

Predmeti na poslijediplomskom doktorskom studiju

 • Metode hranidbenih istraživanja (doc.dr.sc. Kristina Kljak)
 • Znanstveno-istraživački rad u peradarstvu (prof.dr.sc. Zlatko Janječić)

Predmeti na poslijediplomskom specijalističkom studiju

 • Biotehnologije u peradarstvu (prof.dr.sc. Zlatko Janječić)
 • Hranidba životinja (izv.prof.dr.sc. Jasna Pintar)

Znanstvena i stručna djelatnost zavoda

Prvim znanstvenim istraživanjima o hranidbi životinja bavio se prof.dr.sc. Albert Ogrizek proučavajući utjecaj hranidbe na razvoj mladih životinja, a prvi promicatelj znanstveno utemeljene hranidbe životinja bio je prof.dr.sc. Ivan Šmalcelj koji je osnovao kemijski laboratorij u kojem su vršena ispitivanja kemijskog sastava krmiva. U to vrijeme počinje se sa uvođenjem novih analitičkih metoda za mikroelemente, vitamine, aminokiseline, a prvi smo u ovom dijelu Europe uveli mikotoksikološke analize krmiva i krmnih smjesa. Počeli su se provoditi hranidbeni pokusi na različitim vrstama i kategorijama životinja korištenjem novih krmiva i različitih dodataka hrani za životinje. Uvele su se mikroskopske analize uz likovni prikaz njihovih značajki raspoznavanja.

Nadalje, uvode se analize detergent vlakana krme i pepela netopivog u kiselini, kao internog markera u određivanju probavljivosti voluminozne krme u preživača, in situ metode u određivanju razgradnje proteina i topivosti minerala iz voluminozne krme u buragu preživača kao i određivanje pufernog kapaciteta krmiva. Primjenjuju se suvremeni modeli u procjeni energetske i proteinske vrijednosti krmiva i izrađuju prve tablice krepkih krmiva. Određuje se hranidbena vrijednost hrvatskih hibrida kukuruza, posebice probavljivost i razgradljivost škroba i antioksidacijska svojstva pigmenata kukuruza. Uvode se metode određivanja fitonutrienata (karotenoidni profil, vitamin E i fenoli) i njihove aktivnosti te metode probavljivosti i kinetike probavljivosti hranjivih tvari, građe zrna i sadržaja zeina u kukuruzu.

Poseban dio istraživanja usmjeren je na uzgoj i selekciju hrvatskih autohtonih vrsta i pasmina peradi kao i na rad na mikotoksinima u stočnoj hrani, istraživanju mogućnosti upotrebe poljoprivrednih nus proizvoda u hranidbi kunića te probavljivosti leguminoza u pilića. Uvode se nove tehnologije u uzgoj i hranidbu kunića, slobodno uzgajanih pilića i hrvatskih autohtonih vrsta i pasmina peradi.

Posljednjih godina intenzivira se djelatnost u području zaštite okoliša i prirode  kroz izradu metoda i procjena emisije stakleničkih plinova u uzgoju svih vrsta i kategorija domaćih životinja.

Djelatnici Zavoda bili su voditelji i suradnici na brojnim znanstvenim i stručnim projektima. Intenzivno su surađivali s većinom proizvođača stočne hrane u Hrvatskoj i šire, stočarskim farmama i državnim institucijama iz područja poljoprivrede  i zaštite okoliša i prirode kroz održavanje različitih seminara i predavanja.

Najznačajniji znanstveni projekti

 • Kljak, K. (2020. – 2024): Biodostupnost karotenoida kukuruza kod nesilica: Utjecaj mikrostrukture zrna i sastava smjese (HRZZ)
 • Janječić, Z. (2016. – 2020): COST Action CA15224 "Identifying causes and solutions of keel bone damage in laying hens”
 • Kljak, K. (2016. – 2020.): CA15136 European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN), COST Action, EU (funkcije: član Management Committee i Steering Committee, Early Career Investigator Spokesperson)
 • Grbeša, D. (2014.): Siliranje visoko vlažnog zrna kukuruza i njegov utjecaj na probavljivost škroba (MZOS)
 • Janječić, Z. (2014.):  Utjecaj fitogenih dodataka na kvalitetu jaja i zdravstveni status kokoši nesilica (MZOS)
 • Grbeša, D. (2013.): Siliranje visoko vlažnog zrna kukuruza i njegov utjecaj na probavljivost škroba (MZOS)
 • Mužic, S., (2007.-2010.): Pogača uljane repice u hranidbi kokoši nesilica, pura i gusaka (MZOS)
 • Grbeša, D., (2007.-2010.): Hranidbena, antioksidativna i prebiotička svojstva kukuruza za domaće životinje (MZOS)

Najznačajniji znanstveni radovi

 • Artuković, Branka; Bedeković, D., Pintar, Jasna; Tišljar, Marina; Kos, I., Širić, I., Severin, K., Janječić, Z. (2015): Pathological changes in the liver and thyroid in broiler chickens fed by rapeseed cake. Veterinarski arhiv 85 (6): 657-676.
 • Bedeković, D., Pintar, J., Janječić, Z., Mužic, S., Kos, I. (2014). Using Rapeseed Cake to Improve Fatty Acid Composition of Turkey Meat. Journal of Agricultural Science and Technology, 16(6): 1279-1287.
 • Nišavić M., Hozić A., Hameršak Z., Radić M., Butorac A., Duvnjak Marija, Cindrić M. (2017) High-Efficiency Microflow and Nanoflow Negative Electrospray Ionization of Peptides Induced by Gas-Phase Proton Transfer Reactions. Analytical chemistry, 89 (9): 4847-4854.
 • Galic, A., Pliestic, S., Filipovic, D., Kovacev, I., Copec, K., Janjecic, Z., Bedekovic, D. (2018). Mechanical properties of ten-egg boxes made of different materials. Journal of food science and technology, 55(4): 1325-1330.
 • Kantura, V.G., Janječić, Z., Mužic, S., Županić, D., Mikulec, Ž. , Zobundžja, M. , Alić, I. , Stanin, D., Bedrica, L. (2011): The influence of pasture and supplemental restrictive or free choice feeding on the morphometabolic characteristic of some muscles in Zagorje turkeys [Einfluss von Weidegang und Futterverfügbarkeit auf die Eigenschaften ausgewählter Muskeln von Zagorje-Truthühnern] Tierarztliche Umschau, 66 (4): 166-170.
 • Kljak, Kristina; Duvnjak, Marija, Grbeša, Darko (2018): Contribution of zein content and starch characteristics to vitreousness of commercial maize hybrids. Journal of Cereal Science 80: 57-62.
 • Kristina Kljak; Pino, Felipe; Harvatine, Kevin J.; Heinrichs A. Jud (2017): Analysis of selected rumen microbial populations in dairy heifers limit fed diets varying in trace mineral form and starch content, Livestock Science 198: 93-96.
 • Kljak, Kristina; Pino, Felipe; Heinrichs, A. Jud (2017): Effect of forage to concentrate ratio with sorghum silage as a source of forage on rumen fermentation, N balance, and purine derivative excretion in limit-fed dairy heifers. Journal of Dairy Science 100: 213-223.
 • Duvnjak, Marija; Kljak, Kristina; Grbeša, Darko (2016): Effect of hybrid, inoculant and storage time on whole plant nitrogen compounds and grain total zein content in maize silage. Journal of Animal and Feed Sciences 25: 174-178.
 • Kljak, Kristina; Šárka, Evžen; Dostálek, Pavel; Smrčková, Petra; Grbeša, Darko (2015). Influence of physicochemical properties of Croatian maize hybrids on quality of extrusion cooking. LWT - Food Science and Technology 60: 472-477.
 • Kljak, Kristina; Grbeša, Darko (2015): Carotenoid content and antioxidant activity of hexane extracts from selected Croatian corn hybrids. Food Chemistry 167: 402-408.
 • Kljak, Kristina; Grbeša, Darko; Karolyi, Danijel (2014): Reflectance colorimetry as a simple method for estimating carotenoid content in maize grain. Journal of Cereal Science 59: 109-111.
 • Luterotti, Svjetlana; Marković, Ksenija; Franko, Mladen; Bicanic, Dane; Madžgalj, Azamela; Kljak, Kristina (2013): Comparison of spectrophotometric and HPLC methods for determination of carotenoids in foods. Food Chemistry 140: 390-397.
 • Luterotti, Svjetlana; Kljak, Kristina (2012): Is the Simple Calibration Accurate Enough for Spectrophotometric Screening of Total Carotenoids in Corn Flours? Cereal Chemistry 89: 100-103.
 • Luterotti, Svjetlana; Bicanic, Dane; Kljak, Kristina; Grbeša, Darko; San Martin Martinez, Eduardo; Spruijt, Ruud (2011): Assaying total carotenoids in flours of corn and sweetpotato by laser photoacoustic spectroscopy. Food Biophysics 6:12-19.

Laboratorij i pokušalište

Laboratorij za ispitivanje hrane za životinje

Laboratorij Zavoda za ispitivanje fizikalno-kemijskih svojstava hrane za životinje vrši analize prema Normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za 5 metoda, a osposobljen je i za 30-tak drugih analiza stočne hrane.

izv. prof. dr. sc. Kristina Kljak, voditeljica laboratorija

Pokusni peradnjak

U Peradnjaku površine 100 m2 vrše se biološki pokusi sa svim vrstama peradi.

 

Ms. Studij Hranidba životinja i hrana Zavod za hranidbu životinja

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.