Ispiši

Dizajniranje i analiza pokusa u zaštiti bilja (144423)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Istraživanja koja se provode u zaštiti bilja specifična su i raznolika u odnosu na ostala istraživanja u agronomskim znanostima. Provode se sa sredstvima za zaštitu bilja (SZB) u svrhu utvrđivanja njihove učinkovitosti i popratnog djelovanja na korisne organizme i okoliš. Svrha ovih istraživanja je dobivanje dozvole za promet ili utvrđivanje interakcije određenog štetočinje i nekog od čimbenika okoline. Isto je nužno za potpuno razumijevanje biologije i ekologije pojedinih vrsta štetočinja. Da bi istraživanja učinkovitosti SZB u svrhu dobivanja dozvole za promet u svim zemljama članicama bila ujednačena, EPPO je izradila smjernice za provođenje ovih istraživanja za većinu najznačajnijih štetočinja u poljoprivrednoj proizvodnji. Ulaskom u EU preduvjet za priznavanje dobivenih dozvola SZB u drugim zemljama biti će da su istraživanja provedena sukladno smjernicama. Tijekom predavanja studenti će se upoznati s osnovnim postavkama pokusa u zaštiti bilja, te s osnovnim smjernicama koje je propisala EPPO. Nakon postavljenog pokusa u okviru terenskih vježbi, studenti će u praktikumu obraditi dobivene rezultate i izradom seminarskog rada prezentirati provedeno istraživanje.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Fitomedicina (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R2

Sati nastave: 30
Predavanja: 16
Laboratorijske vježbe: 8
Seminar: 6

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 71%
Vrlo dobar (4): 81%
Izvrstan (5): 91%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pohađanje nastave
Provedba, analiza i interpretacija rezultata pokusa

Opis

Za vrijeme nastave studenti prema zadanom protokolu kreiraju i provode pokus sa sredstvima za zaštitu bilja. Pri tom moraju prikupiti materijal, pripremiti odmjere, obaviti tretiranje, očitati rezultate pokusa i pripremiti izvješće i prezentirati rezultate.

Opće kompetencije

Nakon odslušanog i položenog modula student će moći primijeniti stečena znanja u teoriji i praksi, moći će argumentirati i riješiti problem, bit će sposobni snalaziti se u novonastalim situacijama, generirati nove ideje te će imati sposobnost timskog učenja. Savladavanjem sadržaja modula studenti će biti osposobljeni da samostalno pripremaju, planiraju, provode i donose zaključke o provedenim pokusima u području zaštite bilja.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  u sklopu laboratorijskih vježbi studenti dizajniraju vlastiti pokus, prikupljaju materijale te provode pokus. Analiziraju dobivene podatke statističkim metodama. Laboratorijske vježbe provode se u malim grupama (2-3 studenta).
 • Seminari
  Studenti usmeno izlažu dobivene rezultate iz vlastito provedenog laboratorijskog pokusa.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
navesti i opisati značajke interakcije sredstvo za zaštitu bilja – okolina – štetnik, Pismeni
uočiti važnost pokusa u postupku dobivanja dozvole za primjenu SZB, Pismeni
samostalno isplanirati poljski ili laboratorijski pokus prema osnovnim EPPO smjernicama., Pismeni, izvještaj o laboratorijskom pokusu
individualno provesti laboratorijski pokus, obraditi dobivene rezultate te donijeti zaključke na temelju dobivenih rezultata, Pismeni izvještaj o laboratorijskom pokusu
pripremiti izvještaj o provedenim aktivnostima u laboratoriju, Pismeni izvještaj o laboratorijskom pokusu
prezentirati rezultate provedenih pokusa Usmena prezentacija laboratorijskog pokusa

Način rada

Obveze nastavnika

U okviru modula „Dizajniranje i analiza pokusa u zaštiti bilja“ nastavnici prilagođuju svoje stručno znanje propisanom programu za diplomski studij Fitomedicina, te ga prenose studentima. Nastava se obavlja predavanjima, ali i drugim metodičkim postupcima, kao što su seminari, rad u laboratoriju i auditorne vježbe. Nastavnik je obvezan omogućiti studentima dovoljno ispitnih rokova te ih pravovremeno obavijestiti o istima, te pripremiti adekvetne materijale za učenje.

Obveze studenta

U okviru modula „Dizajniranje i analiza pokusa u zaštiti bilja“ nastavnici prilagođuju svoje stručno znanje propisanom programu za diplomski studij Fitomedicina, te ga prenose studentima. Nastava se obavlja predavanjima, ali i drugim metodičkim postupcima, kao što su seminari, rad u laboratoriju i auditorne vježbe. Nastavnik je obvezan omogućiti studentima dovoljno ispitnih rokova te ih pravovremeno obavijestiti o istima, te pripremiti adekvatne materijale za učenje.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 90 16 60 2
Laboratorijski pokus 10 14 30 1
UKUPNO 100% 60-70 71-80 81-90 91-100 dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) odličan (5) 30 90 3
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Prijenos ispunjene obaveze iz semestra 10 14 30 1
Pisani ispit 90 16 60 2
Ukupno 100 60-70 71-80 81-90 91-100 dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) odličan (5) 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pismeni ispit Pismena provjera znanja iz tematskih cjelina modula. Pitanja uključuju:nadopunjavanje, prepoznavanje ili opisno odgovaranje. Prepisivanje se kažnjava sukladno pravilnicima institucije te se u tom slučaju ispit poništava. 15. tjedan U redovitim ispitnim rokovima
Laboratorijski pokus Za vrijeme nastave studenti prema zadanom protokolu kreiraju i provode pokus sa sredstvima za zaštitu bilja. Pri tom moraju prikupiti materijal, pripremiti odmjere, obaviti tretiranje, očitati rezultate pokusa i pripremiti izvješće i prezentirati rezultate. Tijekom semestra Nema
Prijenos ispunjene obaveze iz semestra Za vrijeme nastave studenti prema zadanom protokolu kreiraju i provode pokus sa sredstvima za zaštitu bilja. Pri tom moraju prikupiti materijal, pripremiti odmjere, obaviti tretiranje, očitati rezultate pokusa i pripremiti izvješće i prezentirati rezultate. Tijekom semestra Nema
Pisani ispit Pismena provjera znanja iz tematskih cjelina modula. Pitanja uključuju:nadopunjavanje, prepoznavanje ili opisno odgovaranje. Prepisivanje se kažnjava sukladno pravilnicima institucije te se u tom slučaju ispit poništava. Redoviti ispitni rokovi Student može pisanom ispitu pristupiti tri pute te jednom može pristupiti ispitu pred povjeernstvom (komisijski ispit)

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje-P važnost pokusa u zaštiti bilja, podjela pokusa, laboratorijski pokusi, test insekti, laboratorijski uzgoj test insekata, načini primjene pesticida – ciljevi laboratorijskih pokusa
 2. Učinkovitost SZB P – Određivanje učinkovitosti sredstava za zaštitu bilja- formule za računanje učinkovitosti- vježbanje na primjerima
 3. Probit metoda P – Probit metoda- primjeri laboratorijskih pokusa
 4. Podjela tema seminarskih radova S -dogovor za male pokuse
 5. Poljski pokusi P – Poljski pokusi- osnovne postavke, smjernice i standardi, prikupljanje podataka o visini zaraze
 6. Ostale vrste pokusa u entomologiji P – Odabir metode analize rezultata- primjeri. Ostali pokusi u entomologiji- planiranje, postavljanje i obrada rezultata
 7. Pokusi s testiranjem djelotvornosti fungicida in vitro i in vivo P – Uvod u problematiku. Zašto se provode testiranja djelotvornosti fungicida. Metode postavljanja pokusa i očitanje rezultata.
 8. Očitanje intenziteta zaraze biljnim patogenima P - Uvod u fitopatometriju. Objašnjenje pojmova intenziteta pojave zaraze biljnim patogenima (disease severity i disease incidence). Skale i formule za izračunavanje. Pokusi za testiranja osjetljivosti/otpornosti biljaka na biljne patogene i pokusi za izarčunavanje gubitka prinosa zbog pojave bolesti.
 9. Planiranje pokusa L- Dogovor i utvrđivanje metodike za postavljanje malog pokusa koji studentima služi kao vježba iz modula
 10. Prikupljanje entomološkog materijala L– Obilazak terena i prikupljanje materijala - kukaca potrebnih za pokus
 11. Postavljanje pokusa L– U laboratoriju se s prikupljenim materijalom i po utvrđenoj metodici postavljaju mali laboratorijski pokusi. Pokuse postavljaju studenti u grupama.
 12. Očitavanje rezultata L- Očitavanje rezultata pokusa.
 13. Pisanje izvješća o pokusu S– Statistička obrada rezultata pokusa te pisanje izvješća o provedenom pokusu
 14. Prezentacija pokusa S – Prezentacija izvješća o provedenom pokusu
 15. Ispit S

Obvezna literatura

 1. Methods in Agricultural Entomology. Ed. by Dent, D.R., Walton, M.P., CAB International, 1997.
 2. EPPO Standards: Guidlines for the Efficacy Evaluation of Plant Protection Products, vol. I, Introduction, General & Miscellaneous Guidlines, New & Revised Guidelines, OEPP, EPPO, 1999.
 3. Pripremljeni materijal na CD room-u

Preporučena literatura

 1. EPPO Standards: Guidlines for the Efficacy Evaluation of Plant Protection Products, vol. 3, Insecticides &Acaricides, OEPP, EPPO, 1997.
 2. EPPO Standards: Guidlines for the Efficacy Evaluation of Plant Protection Products, vol. 3, Fungicides, OEPP, EPPO, 1997.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Planiranje eksperimenata i analiza podataka u zootehnici, Sveučilište u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
 • Metodologia sperimentale in agricoltura, Università degli studi di Bari Aldo Moro, Italy
 • Practical Course in Phytomedicine, University of Hohenheim, Germany
 • Plant Protection Strategies and Systems, Szent István University, Hungary

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.