Ispiši

Poljoprivredna fitocenologija (144324)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Poljoprivredna fitocenologija je znanstvena disciplina koja povezuje teoretske module (botanika, pedologija, kemija, biokemija, agroklimatologija) sa proizvodnim modulima biljnih znanosti. To je znanost o agrofitocenozama, biljnim zajednicama poljoprivrednih površina (travnjaka i obrađivanih površina). U sklopu modula studenti će kroz predavanja, terenske vježbe i seminare biti upoznati sa analitičkim (kvantitativnima i kvalitativnima) i sintetskim svojstvima fitocenoza, te tehnikama snimanja travnjačkih i korovskih fitocenoza. Proučiti će se uska povezanost prilika staništa poljoprivrednih površina, fitocenoza travnjaka i obrađivanih površna (klimatski, edafski, ortografski i biotski čimbenici), štete koje korovi nanose poljoprivredi, najvažnije travnjačke i korovske fitocenoze, te progresija i regresija klimaksa i paraklimaksa vegetacije pod antropogenim utjecajem.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Biljne znanosti (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 40
Seminar: 6
Terenske vježbe: 14

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Kroz ovaj modul student stječe praktična i teoretska znanja o progresiji i regresiji biljnog pokrova, te sukcesiji biljnih zajednica ovisno o primjenjenim agrotehničkim mjerama u poljoprivredi.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe-u sklopu terenskih vježbi izvodi se 14 sati vježbi iz: Analitičkih kvantitativnih i kvantitativnih svojstava fitocenoza, Fizikalnih svojstava tla, vodozračnih odnosa u tlu, ekotipova biljaka, reakcije i sadržaja vapna u tlu, opskrbljenosti tla N, ostalih kemijskih faktora. Praktične primjene poljoprivredne fitocenologije (bonitiranje staništa, melioracije, gnojidba, agrotehnika, pedologija). Obilazak močvarnih, dolinskih, brdskih i planinskih travnjačkih fitocenoza.
 • Seminari
  najvažnije travnjačke fitocenoze.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
definirati fitocenologij i razumjeti njenu zadaću Parcijalni ispiti, Usmeni
identificirati spontane i antropogene ekosustave Parcijalni ispiti, Usmeni, Seminar
demonstrirati analitička kvalitativna i kvantitativna svojstva, te sintetska svojstva biocenoza Parcijalni ispiti, Usmeni,
opisati biljni svijet Zemlje i travnjake svijeta Parcijalni ispiti,Usmeni, Seminar
objasniti pojam staništa i razumjeti kako čimbenici staništa utječu na fitocenoze Parcijalni ispiti,Usmeni, Seminar
determinirati životne oblike biljka Parcijalni ispiti, Usmeni, Seminar
objasniti razvitak biljnih zajednica i pojam sukcesije biljnih zajednica, te građevno značenje biljnih vrsta i zajednica Parcijalni ispiti,Usmeni, Seminar
objasniti sinekologiju rasploda (razmnožavanje) i rasprostranjivanje, te štete koje korovi nanose poljoprivredi. Parcijalni ispiti,Usmeni, Seminar
definirati taksonomične jedinica biljnih zajednica Parcijalni ispiti, Usmeni, Seminar
usporediti travnjačke fitocenoze (dolinske, brdske, planinske i krške): rasprostranjenje, ulogu, uvjete staništa, botanički sastav, mjere poboljšanja i poljoprivredna vrijednost Parcijalni ispiti, Usmeni, Seminar
usporediti korovske fitocenoze: nitrofilne zajednice, agrofitocenoze usjeva gustog sklopa, agrofitocenoze okopavina, agrofitocenoze djetelišta i lucerništa Parcijalni ispiti, Usmeni, Seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, izvođenje terenskih vježbi, vježbi u praktikumu i seminara, ocjenjivanje seminara, provođenje parcijalnih ispita tijekom semestra, provođenje usmenog ispita.

Obveze studenta

Uredno pohađanje predavanja, terenskih vježbi i vježbi u praktikumu, izrada seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje parcijalnih ispita tijekom semestra, polaganje usmenog ispit.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
I Parcijalni ispit 50 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
24 60 3
II parcijalni ispit 50 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
36 60 3
UKUPNO 100% - - 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usmeni ispit (ukoliko nisu položeni parcijalni ispiti) 100 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 180 6
UKUPNO 100% - - 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Definicija i zadaća fitocenologije, svojstva biocenoza, biosfera-ekosustavi agrosfere, razdioba znanosti o biljnim zajednicama. Povijesni pregled smjerova i sustava znanosti o vegetaciji. P
 2. Analitička svojstva: 1. kvantitativna: abundancija, pokrovnost, zadružnost, učestalost, 2. kvalitativna svojstva: slojanje, životna sposobnost, periodičnost. Sintetska svojstva: nazočnost, stalnost, vezanost. Tehnika snimanja travnjačkih i korovskih fitocenoza. P
 3. Analitička kvantitativna svojstva fitocenoza (abundancija, pokrovnost, zadružnost, učestalost). Analitička kvalitativna svojstva fitocenoza (slojanje, životna sposobnost, periodičnost), sintetska svojstva (nazočnost, stalnost, vezanost). V
 4. Biljni svijet Zemlje s osvrtom na poljoprivredu. Biljni svijet Hrvatske. Travnjaci svijeta. P
 5. Stanište: Klimatski čimbenici. Edafski čimbenici. Vegetacija i tlo. Orografski čimbenici. P I međuispit
 6. Stanište: Biotski čimbenici. Antropogeni (agromjere) i zoogeni čimbenici i fitocenoze. Fitogeni čimbenici i fitocenoze. Životni oblici: fanerofiti, hamefiti, hemikriptofiti, geofiti, terofiti, životni i normalni spektar. P
 7. Sindinamika. Razvitak biljne zajednice. Sukcesije. Način istraživanja i prikazivanja sukcesija. Sindinamičke jedinice. Početne, prijelazne, trajne i klimatskozonske zajednice. Antropogene sukcesije. P
 8. Stanište: Pedološki faktori i fitocenoze. Fizikalna svojstva tla i agrofitocenoze, vodozračni odnosi u tlu, ekotipovi biljaka, reakcija i sadržaj vapna u tlu, opskrbljenost tla N, ostali kemijski faktori. Praktična primjena poljoprivredne fitocenologije (bonitiranje staništa, melioracije, gnojidba, agrotehnika, pedologija). V
 9. Sinekologija rasploda (razmnožavanje) i rasprostranjivanje. Štete koje korovi nanose poljoprivredi i biogeneza korova.
 10. Taksonomične jedinice biljnih zajednica (asocijacija, subasocijacija, varijanta, facijes, sveza, red, razred). P
 11. Močvarne travnjačke fitocenoze. Dolinske (nizinske) travnjačke fitocenoze. Brdske travnjačke fitocenoze sa vrištinama. Planinske travnjačke fitocenoze. Krške travnjačke fitocenoze. P
 12. Močvarne travnjačke fitocenoze. Dolinske (nizinske) travnjačke fitocenoze. Brdske travnjačke fitocenoze sa vrištinama. Planinske travnjačke fitocenoze. Krške travnjačke fitocenoze. V Seminarski rad
 13. Korovske fitocenoze: Nitrofilne zajednice. Agrofitocenoze usjeva gustog sklopa. Agrofitocenoze okopavina. Agrofitocenoze djetelišta i lucerništa. P
 14. Korovske fitocenoze: Nitrofilne zajednice. Agrofitocenoze usjeva gustog sklopa. Agrofitocenoze okopavina. Agrofitocenoze djetelišta i lucerništa. P Seminarski rad
 15. Izlaganje i ocjena seminarskih radova II međuispit

Obvezna literatura

 1. Kovačević, J. (1971). Poljoprivredna fitocenologija. Zagreb: Nakladni zavod Znanje.
 2. Kovačević, J. (1963). Fitocenologija travnjaka. Zagreb: Poljoprivredni fakultet,Sveučilište u Zagrebu.
 3. Kovačević, J. (1976). Korovi u poljoprivredi. Zagreb: Nakladni zavod Znanje.
 4. Šoštarić-Pisačić, K., Kovačević, J.(1968). Travnjačka flora i njena poljoprivredna vrijednost. Zagreb: Nakladni zavod Znanje.
 5. Horvat,I. (1949). Nauka o biljnim zajednicama. Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske.
 6. Vukelić, J. ,Rauš , Đ.(1998). Šumarska fitocenologija i šumske zajednice u Hrvatskoj. Zagreb: Šumarski fakultet.
 7. Leto, J. (2012). Odabrana poglavlja iz poljoprivredne fitocenologije: interna skripta. Zagreb: vlast. nakl.

Preporučena literatura

 1. Spedding, C.R.W. (1971). Grassland ecology. Oxford University Press.
 2. Kovačević, J. (1968). Metode procjene faza rasta/razvoja korovskih i travnih biljnih vrsta i brza fitocenološka metoda procjene vlage travnjačkih staništa :priručnik. Zagreb: Poljoprivredni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 3. Kovačević, J. (1978). Bonitiranje staništa pomoću biljaka. Zagreb: Poljoprivredni fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Plant sociology and soil aspects of the grassland farming - BOKU

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.