Ispiši

Ekološko maslinarstvo (144412)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Uspješan rad u ekološkom maslinarstvu zahtijeva temeljito poznavanje agro- i elaiotehnike u masliniku. Počevši od odabira prikladnog terena za podizanje ekološkog maslinika, odabira sorte, razmaka sadnje te primjeni glavnih agro- i elaiotehničkih mjera prema godišnjem ciklusu rasta i razvoja masline. S obzirom na specifičnosti pojedinih agro- i elaiotehničkih zahvata koje je potrebno primijeniti u ekološkoj proizvodnji masline posebno je dat akcenat na stjecanje znanja iz ishrane i zaštite masline, te poznavanje pravilnika za prelazak na ekološku proizvodnju i podizanje novih ekoloških maslinika.
Stječu se vještine u odabiru lokacija za podizanje ekološkog maslinika s obzirom na prikladnost pedo-klimatskih uvjeta i vještine u primjeni tehnologija za proizvodnju ekoloških djevičanskih maslinovih ulja.
Praktičnim vježbama stječu se vještine iz područja poznavanja i razlikovanja sorata te odabiru prikladnog roka berbe kod tehnologija proizvodnje ekoloških ekstra djevičanskih ulja i njihove valorizacije organoleptičkom metodom ( IOOC).
Polaganje ispita provodi se usmenim putem uz prethodnu provjeru znanja pismenim testom, evidencijom o izlaganju seminarskog rada i urednosti pohađanja nastave.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 36
Laboratorijske vježbe: 8
Seminar: 8
Terenske vježbe: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81--90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za primjenu osnovnih tehnologija u ekološkom maslinarstvu u cilju proizvodnje visokokvalitetnog ekološkog ekstra djevičanskog maslinovog ulja te ovladavaju osnovama u vještini primjeni reza na mladim i starim maslinama te specifičnostima u obavljanju gnojidbe i zaštite ekoloških maslinika.
Stječu znanja o odabiru prikladnih lokacija za podizanje ekološkog maslinika masline te osnove znanja iz područja senzorskih i kemijskih karakteristika ekoloških djevičanskih maslinovih ulja.
Ova znanja studente osposobljavaju u otkrivanju aktualne stručne i znanstvene problematike iz područja ekološkog maslinarstva i ekoloških djevičanskih maslinovih ulja za nastavak studija na doktorskom ili specijalističkom studiju.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  U sklopu laboratorijskih vježbi izvode se Praktične vježbe senzorskih analiza maslinovih ulja.
 • Terenske vježbe
  U sklopu terenskih vježbi studenti će odraditi vježbe u Ekološkim maslinicima ( OPG -) i na fakultetskom pokušalištu „Kolekcija udomaćenih sorata maslina „ u Vodnjanu.
 • Seminari
  Izradom seminarskog rada stječu se vještine samostalnog prikupljanja literature, pisanja i predstavljanja seminarskog rada pred ostalim studentima, slušačima dotičnog modula, čime se u zajedničkoj raspravi (uz moderiranje nastavnika) upotpunjuju prikupljena znanja zadane tematike. Predviđeno je da u paru ili do petero studenata zajednički sudjeluju u izradi seminarskog rada, a temu seminara studenti predlažu samostalno uvažavajući prijedloge nastavnika.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
studenti stječu znanje o odabiru povoljnih lokacija i sorata za podizanje ekološkog maslinika na mediteranskom dijelu Hrvatske Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o odabiru i primijeni odgovarajućih agro i elaiotehničkih zahvata sukladno Zakonu o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o poznavanju ishrane masline u uvjetima ekološke proizvodnje Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o novim spoznajama i metodama iz područja ishrane bilja, koje su primjenjiva u očuvanju agro-ekosustava. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o poznavanju graničnih vrijednosti za teške metale u tlu (esencijalne i neesencijalne), kritički osvrt na njih i usporedba sa međunarodnim graničnim vrijednostima Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o poznavanju zaštite masline u uvjetima ekološke proizvodnje Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o poznavanju sredstava za zaštitu bilja u maslinarstvu, od konvencionalne preko integrirane do ekološke proizvodnje Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o procijeni populacije štetnika u masliniku, identifiikaciji bolesti i procijeni jačine infekcije bolestima te pragovima tolerancije. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o poznavanju standarda i smjernica u ekološkoj poljoprivredi, zakone i pravilnike u RH u ekološkom uzgoju bilja i stoke. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o poznavanju terminologije u ekološkoj poljoprivredi Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o odabiru stupanja dozrelosti ploda masline prema međunarodnoj službenoj metodi te odabiru prikladnog roka berbe u cilju dobivanja najkvalitetnijih ekoloških ekstra djevičanskih maslinovih ulja Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o primijeni najprikladnijeg načina berbe, transporta, čuvanja i prerade ploda masline s ciljem dobivanja ekološkog ekstra djevičanskog maslinovog ulja Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o valorizaciji kvalitete ekološkog maslinovog ulja na bazi kemijskih i senzorskih analiza Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje za razvoj vještine učenja za cjeloživotno obrazovanje Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, vježbi i seminara. Pomoć pri izradi seminara.

Obveze studenta

Sudjelovanje u nastavi. Izrada seminarskog rada.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Prisustvo na nastavi 48 48 1,5
Seminar 10% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
8 24 0,8
Pismeni ispit (P1) 15% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 20 0,7
Pismeni ispit (P2) 20% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 23 0,8
Pismeni ispit (P3) 15% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 20 0,7
Pismeni ispit (P4) 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 45 1,5
UKUPNO 100% (PN+P+S+UI/5) 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Završni usmeni ispit (UI) -student polaže UI ukoliko želi višu ocjenu ili nije položio parcijalne ispite tijekom semestra 90% 60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pismeni ispit (P3) Ispit, programski obuhvaća nastavne jedinice 8. i 9. tjedna nastave. Ispit je pismeni putem kolokvija. 15. tjedan
Pismeni ispit (P4) Ispit, programski obuhvaća nastavne jedinice 1., 9. 10., 11., 12., 13., i 14. tjedna nastave. Ispit je pismeni putem kolokvija. 15. tjedan
Nadoknada putem samostalnog zadatka Ukoliko je student iz opravdanih razloga izostao s većeg broja sati od dozvoljenog (čl. 12., Pravilnik o studiranju….na AFZ), omogućuje mu se nadoknada putem samostalnog zadatka. Tijekom ispitnih rokova, a prije usmenog ispita
Završni usmeni ispit (UI) Nositelj predmeta daje konačnu ocjenu u koju ulazi prosjek ocjena ispita P1, P2, P3, i P4. Student polaže UI ukoliko želi višu ocjenu ili nije položio parcijalne ispite tijekom semestra Ocjenjuje se usvojeno znanje, analitičnost i sposobnost kritičkog razmišljanja Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Definicija programa Ekološkog maslinarstvo P. Povijest maslinarstva Sredozemlja i hrvatskog maslinarstva. Komparativne prednosti i nedostaci podizanja ekoloških maslinika u Hrvatskoj u odnosu na razvijene zemlje na Mediteranu i u svijetu.
 2. Kratki pregled primjene sredstava za zaštitu bilja u maslinarstvu, od konvencionalne preko integrirane do ekološke proizvodnje.
 3. Procjena populacije štetnika u masliniku, dentifikacija bolesti i procjena jačine infekcije bolestima. Pragovi tolerancije P
 4. Terminologija u ekološkoj poljoprivredi. Definicija ekološke poljoprivrede. Smjerovi (škole) ekološke poljoprivrede; Međunarodne organizacije i institucije ekološke poljoprivrede
 5. Broj gospodarstava i površine u ekološkoj poljoprivredi u Europi, svijetu i RH.
 6. Standardi i smjernice u ekološkoj poljoprivredi. Zakon i pravilnici u RH u ekološkom uzgoju bilja i stoke.
 7. Seminar - polaznici modula, sami, u manjim grupama, obrađuju pojedino područje, temu ili cjelinu vezanu uz eko-poljoprivredu. Pripremljeni rad iznose na predavanju, koji služi kao temeljni materijal za raspravu. Ocjena seminara uključena je u ocjenu modula.
 8. Nove spoznaje i metode iz područja ishrane bilja, koje su primjenjive u očuvanju agroekosustava. Utjecaj različitih agrokemijskih sredstava (mineralna gnojiva, zaštitna sredstva, organski materijali…) na onečišćenje tla i podzemnih voda u maslinicima. Utjecaj tla i sorti na primanje, translokaciju i akumulaciju teških metala i dušika u plodu maslina i maslinovom ulju.
 9. Granične vrijednosti za teške metale (esencijalne i neesencijalne), kritički osvrt na njih i usporedba sa međunarodnim graničnim vrijednostima
 10. Sortiment masline u Hrvatskoj ( Introducirane sorte, autohtone i tradicionalne , novootkrivene).
 11. Specifičnosti rezidbe masline u ekološkom uzgoju.
 12. Specifičnosti u odabiru prikladnih pedoloških i klimatskih uvjeta za ekološko maslinarstvo.
 13. Seminarski radovi – studenti odabiru teme u konzultaciji i odobrenje nastavnika S
 14. Berba, transport i prerada maslina tehnologijama dobivanja ekološkog ekstra djevičanskog maslinovog ulja .
 15. Konzultacije, ispit.

Obvezna literatura

 1. Lampkin, N. (1994). Organic Farming. Farming Press. p. 715.
 2. Hamilton, N. (2007). Grow Organic: fruit and vegetables fresh from your garden. London: New Holland.
 3. Grewell, J. B., Danly, L. L. M., Landry, C. J. (2003). Ecological agrarian: agriculture&#39;s first evolution in 10000 years. Purdue University Press.
 4. Gucci ,R., Cantini, C. (2008). Rezidba i uzgojni oblici za suvremeni uzgoj maslina. Rijeka: Uliks .
 5. Koprivnjak, Olivera (2006). Djevičansko maslinovo ulje od masline do stola. Poreč : MIH d.o.o.
 6. Miljković, I. …et al. (2011). Maslina i maslinovo: ulje božji dar u Hrvata = Olive and olive oil a gift from God to the Croats. Zagreb : Mavi : Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo.

Preporučena literatura

 1. Krišković, P. (1987). Osnove biološkog voćarstva. Rijeka: Tisak..
 2. Krišković, P. (1989). Bioagrikultura. Zagreb: Mladost .
 3. Steffen, R. (1999). Organic farming: methods and markets: an introduce to ecological agriculture. Rodale Press.
 4. Fiorino, P. (2007). Olea : trattato di olivicoltura . Bologna: Edagricola.
 5. Bakarić, P. (2002.) Sorte maslina Dubrovačkog primorja. Dubrovnik: vlast. nakl. , ISBN 953-98233-0-8
 6. Bulić, S. (1921). Građa za dalmatinsku elajografiju. Šibenik: Pokrajinska uprava za Dalmaciju.
 7. Hugues, C. (1999). Maslinarstvo Istre. Zagreb: Ceres.
 8. Kiritsakis, Apostolos ( Paol) K. (1998). Olive oil from the tree to the table. Trumbull, Connecticut : Food &amp; nutrition press.
 9. Škarica, B. … et al.(1997). Maslina i maslinovo ulje visoke kakvoće u Hrvatskoj. Punat: Bonifačić.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.