Ispiši

Rijetka i ugrožena flora Hrvatske (26732)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Karakterizacija vaskularne flore Hrvatske, pregled najznačajnijih predstavnika (rodova i porodica) u kontekstu ugroženosti i rijetkosti. Prikaz ugroženih biljnih vrsta Hrvatske s posebnim osvrtom na morfologiju, sistematsku pripadnost i taksonomsku problematiku, ekologiju, rasprostranjenost u Hrvatskoj i Europi. Endemične vrste od nacionalnog značaja, koje se klasificiraju i dovode u kontekst očuvanja biljne raznolikosti. Prikazani su i različiti tipovi najugroženijih staništa u Hrvatskoj i vrsta koje rastu na tim staništima. Posebna pažnja je posvećena IUCN kategorijama ugroženosti i njihovim procjenama na nivou populacija. Važnost i uloga herbarijskih zbirki u istraživanjima nacionalne flore te uloga zakonske regulative u zaštiti prirode. Praktično poznavanje rijetkih i ugroženih biljnih vrsta na terenu, u praktikumu, te provođenje mjera njihove zaštite. Cilj predmeta je stjecanje znanja o rijetkim, ugroženim i endemičnim biljnim vrstama hrvatske flore. Prepoznavanje značenja ugroženih biljaka u očuvanju i zaštiti biljne raznolikosti u Hrvatskoj. Kroz terenski rad studenti se praktično upoznaju s prepoznavanjem rijetkih i ugroženih biljnih vrsta. Kroz seminarske radove studenti samostalno i/ili u grupama kroz praktičan rad svladavaju određena područja te se upoznaju s rijetkim, endemičnim i zakonom zaštićenim vrstama, a kroz grupne diskusije se debatira o rizicima, nedostacima i mogućnostima poboljšanja u zaštiti prirode. Polaganje ispita se provodi preko pismene provjere znanja i usmenog ispita.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Fitomedicina (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Vinogradarstvo i vinarstvo (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 8
Vježbe u praktikumu: 10
Seminar: 2
Terenske vježbe: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave i odrađena terenska nastava.

Opće kompetencije

Predmet omogućava stjecanje znanja o autohtonim rijetkim, ugroženim i endemičnim biljnim vrstama hrvatske flore te zakonske propise u zaštiti prirode. Prepoznavanje ugroženih biljaka u očuvanju biljne raznolikosti Hrvatske. Kroz terenski rad studenti se osposobljavaju prepoznavati takve vrste s mogućom primjenom u struci.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Konzultacije
  konzultacije se održavaju svaki utorak od 12-14 sati
 • Vježbe u praktikumu
  vježbe se provode u skupinama (od 10-15 studenata) uz korištenje mikroskopa, binokulara i ZAGR herbarijska zbirka za određivanje biljnih vrsta
 • Terenske vježbe
  vježbe se provode u prirodi u zaštićenim područjima (Samoborsko gorje i Rt Kamenjak u Istri)
 • Seminari
  seminari se provode u grupama od 3-5 studenata, gdje studenti izlažu prezentacije na zadane tematske cjeline, a nakon čega se vode debate i rasprave cijele grupe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
identificirati prijetnje i razloge ugroženosti biljnih vrsta, aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
identificirati rijetke, endemične i ugrožene vrste, aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
izdvojiti potencijalne autohtone vrste za uzgoj, aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
usporediti razlike između prirodnih staništa i staništa pod utjecajem čovjeka, aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
ustanoviti zakonsku regulativu i primjenu u zaštiti prirode i očuvanju biljne raznolikosti, aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
integrirati zakone na razini određenih područja, aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
dizajnirati planiranje istraživanja u zaštiti prirode, aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
ustanoviti nedostatke i negativne utjecaje na biljnu raznolikost, aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
prezentirati ideju ili projekt o važnost očuvanja biljne raznolikosti u određenom području, aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Izvođenje nastave (predavanja i vježbe), održavanje konzultacija, priprema nastavnih materijala, organiziranje i održavanje ispita tijekom ispitnih rokova. Održavanje terenske nastave.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi te polaganje ispita u ispitnom roku. Pohađanje terenske nastave je neizostavno.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Kontinuirano pohađanje i aktivno sudjelovanje na nastavi te izvođenje seminara 10% 30 30 1
Završni ispit 90% < 60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 2
Ukupno 100% 30 90 3

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, ugroženost (P) - Uvodni dio, opis i ciljevi modula, IUCN kriteriji i kategorije ugroženosti, Crvena knjiga-koncept i uloga, ugroženost i stanje hrvatske flore.
 2. Endemi i endemizam (P) - Endemi, podjela, evolucija i endemizam na području Hrvatske.
 3. Herbarijske zbirke (S) - Važnost (uloga i primjena) herbarijskih zbirki u istraživanjima flore i rijetkih biljnih vrsta.
 4. Biogeografske regije, zaštićena područja (P) - Biogeografske regije Hrvatske, podjele, pregled rijetkih i ugroženih vrsta po regijama, nacionalni parkovi, parkovi prirode i ostala zaštićena područja-pregled i zanimljivosti.
 5. Ugrožena staništa, zakonska regulativa u zaštiti prirode (P) - Značaj i uloga zakonske regulative u zaštiti prirode i zaštiti biljnih vrsta, dozvole za uvoz i izvoz biljnog materijala (gost predavač iz DZZP).
 6. Seminarska izlaganja (S) - Tematski seminari (ugroženost i endemizam), uvod u terenske nastavu.
 7. Samoborsko gorje (T) - Terenska nastava na području Samoborskog gorja (Japetić-Okić). Upoznavanje i identifikacije rijetkih, endemičnih i ugroženih kontinentalnih biljnih vrsta.
 8. Proljetnice-prepoznavanje i određivanje (PK) - Proljetnice hrvatske flore, važnost, prepoznavanje i determinacija vrsta.
 9. Rijetke i ugrožene biljke-određivanje (PK) - Prepoznavanje i determinacija rijetkih i ugroženih biljnih vrsta.
 10. Endemične biljke-prepoznavanje (PK) - Prepoznavanje i determinacija endemičnih biljnih vrsta.
 11. Determinacija i izrada herbarija (PK) - Primjena herbarijskih zbirki u istraživanjima flore i rijetkih biljnih vrsta te izrada i determinacija herbarijskih primjerka.
 12. Kartiranje flore (PK) - Upoznavanje s metodologijom i konceptom kartiranja vaskularne flore.
 13. Istra, Rt Kamenjak (T) - Terenska nastava na zaštićenom području (Rt Kamenjak, Istra). Upoznavanje i identifikacije rijetkih, endemičnih i ugroženih mediteranskih biljnih vrsta. Procjena stanja ugroženosti na terenu.
 14. Konzultacije - Konzultacije vezane za ispitnu građu i polaganje ispita.
 15. Pismena provjera znanja - Ispitni rok. Završni usmeni ispit.

Preduvjeti

Obvezna literatura

 1. Britvec, Mihaela, Bogdanović, S., Ljubičić, I., Vitasović Kosić, I. (2013). Biljni svijet livada i pašnjaka Ćićarije. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.
 2. Kutle, A. (1999). Pregled stanja biološke i krajobrazne raznolikosti Hrvatske sa strategijom i akcijskim planovima zaštite. Zagreb: Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša.
 3. Nikolić, T. (2006). Flora – priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja. Zagreb: Državni zavod za zaštitu prirode.
 4. Nikolić, T., Topić, J. , ur. (2004). Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske. Zagreb: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode.
 5. Topić, J., Ilijanić, Lj., Nikolić, T. (2006). Staništa: priručnik za inventarizaciju, kartiranje i praćenje stanja. Zagreb: Državni zavod za zaštitu prirode.
 6. Topić, J., Vukelić, J. (2009). Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU. Zagreb: Državni zavod za zaštitu prirode.
 7. Britvec, M., Bogdanović, S., Ljubičić, I., Vitasović Kosić, I. (2015). Rijetke biljke jadranskog priobalja. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.

Preporučena literatura

 1. Domac, R. (1994). Flora Hrvatske: priručnih za određivanje bilja. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Nikolić, T. (2013). Sistematska botanika: raznolikost i evolucija biljnog svijeta. Zagreb: Alfa.
 3. Nikolić, T.,ur. (2013). Flora Croatica Database (http://hirc.botanic.hr/fcd/). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Botanički zavod s Botaničkim vrtom.
 4. Nikolić, T., Topić, J., Vuković, N.,ur. (2010). Botanički važna područja Hrvatske. Zagreb: Školska knjiga, Prirodoslovno-matematički fakultet.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Ugroženost i zaštita kopnenih staništa u Hrvatskoj (PMF, Zagreb)
 • Flora Hrvatske (PMF, Zagreb)

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.