Ispiši

Ruralna sociologija (98328)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Predmetna nastava omogućuje studentima/cama stjecanje temeljnih teorijskih znanja i empirijskih spoznaja za bolje tumačenje i proučavanje društvenih promjena , strukture i obilježja ruralnog društva, odnosno ruralnih zajednica .
Kroz predavanja studenti se upoznaju s osnovnim teorijskim sociološkim konceptima primjenjivim na ruralna društava, s društvenim procesima i promjenama u njegovoj organizaciji, s morfološkom strukturom i sociokulturnim obilježjima, s posebnim osvrtom na hrvatsko ruralno društvo. Na predavanjima studenti bi trebali usvojiti terminologiju ruralne sociologije, razviti razumijevanje socio-strukturnih promjena u ruralnim zajednicama pod utjecajem globalnih procesa u vremenskoj perspektivi te razumijevanje kompleksnosti i različitosti socijalne organizacije ruralnih zajednica u suvremenom društvu.
Seminarskom nastavom se obuhvaća mnogo socioloških tema i empirijskih primjera o društvenim i kulturnim promjenama i obilježjima ruralnih zajednica i grupa. Na temelju referentnih literaturnih izvora student produbljuje problem odabrane teme, usmeno prezentira seminarski rad i daje svoj kritički osvrt.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Seminar: 30

Izvođač predavanja
 • prof. dr. sc. Đurđica Žutinić
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Kolegij osposobljava studente za razumijevanje temeljnih globalnih društvenih procesa koji transformiraju ruralno društvo te za razumijevanje sociokulturnih osobitosti ruralne zajednice. Cilj je osposobiti studente za tumačenje i kritičku analizu sociokulturnih posebnosti lokalnih ruralnih zajednica, što je neophodno za agroekonomsku struku.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  na temu povezanu s tematskim cjelinama predavanja student/ica samostalno piše pismeni rad, izlaže pred nastavnikom i ostalim studentima, te odgovara na postavljena pitanja.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
opisati i objasniti osnovne funkcije i obilježja ruralnog društva, Pismeni ispiti/završni ispit, seminarski rad
ustanoviti sličnosti i razlike između tradicijskih i (post) modernih ruralnih društava, Pismeni ispiti/završni ispit, seminarski rad, test razumijevanja
identificirati indikatore ruralnosti , Pismeni ispiti/završni ispit, seminarski rad
identificirati i analizirati osnovne sociokulturne čimbenike procesa promjena u ruralnim zajednicama, Pismeni ispiti/završni ispit, test razumijevanja, seminarski rad
prezentirati i argumentirati svoje viđenje konkretnog društvenog problema u ruralnom društvu / zajednici. Seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja i organiziranje seminarske nastave, konzultacije te pomoć pri izradi seminarskih radova.

Obveze studenta

Pohađanje nastave, sudjelovanje u diskusijama, izrada i izlaganje seminarskog rada, polaganje testa razumijevanja, polaganje parcijalnih ili završnog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit/predavanja 50 <30
30-35
36-40
41-44
45-50
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
Seminarski rad 20 <12
12-13
14-15
16-17
18-20
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
Test razumijevanja 10 <6
6
7
8
9-10
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
Prisutnost na nastavi 10 6
7
8
9-10
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
Zalaganje 10 6
7
8
9-10
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminarski rad - pismeni Ocjena kvalitete pismenog dijela seminara, uz dorade rada, po potrebi. Predaja pri izlaganju. Određeno na 1./2. satu Predaja do kraja nastave u tekućem semestru
Test razumijevanja Test u kojem se ocjenjuje usvojenost sociološkog pojmovnika i prepoznavanje indikatora društvenih procesa i promjena na konkretnim primjerima sela. Krajem semestra Nema nadoknade
Seminarski rad - izlaganje Ocjena kvalitete usmenog izlaganja i diskusije, odgovaranje na pitanja studenata i nastavnika. Ocjene: odličan (5) – rad je logički dobro strukturiran, činjenično točan i pojmovno dobro definiran, podcjeline su povezane, korištena je relevantna i recentna literatura te je vidljiv pristup temi iz različitih perspektiva. Izlaganje je jasno, visoko informativno,odgovori na pitanja točni i kreativni. Vrlo dobar (4) – rad je dobro strukturiran, iznesene su činjenice, relevantne teorije i ažurni podaci, literatura je korektno obrađena no pristupu nedostaje kreativnosti . Izlaganje je jasno i sadržajno, odgovori na pitanja su samo korektni i ne ukazuju na dublje promišljanje o temi. Dobar (3) – u radu su prikazani samo neki od relevantnih aspekata teme, literatura je obrađena korektno, ali samo djelomično. Znanstveni i stručni vokabular je bazičan. Izlaganje je jasno i informativno, ali bez sposobnosti povezivanja teorije s društvenim fenomenima, sposobnost odgovaranja samo na jednostavna pitanja. Dovoljan (2) – u radu postoje sadržajni nedostaci, osnovni pojmovi su površno objašnjeni i nema dubljeg poznavanja teme. Izlaganje je prepričavanje pročitanog teksta, odgovori na pitanja su oskudni. Određeno na 1./2. satu Nema nadoknade
Zalaganje na satu Praćenje sudjelovanja u diskusijama na seminarskoj nastavi i predavanjima Tijekom semestra Nema nadoknade
Prisutnost na nastavi Praćenje prisustva na nastavi (predavanjima i seminarima) Tijekom semestra Nema nadoknade

Tjedni plan nastave

 1. P - Definicija, predmet proučavanja i praktična važnost ruralne sociologije. S- organizacija seminarske nastave, struktura seminara, izbor i podjela seminarskih tema.
 2. P-Ruralno nasljeđe u Hrvatskoj. Institucijski razvoj agrarne i ruralne sociologije. S- izlaganje odabranih tema.
 3. P - Metode u ruralnoj sociologiji. Faze u istraživačkom procesu. Terensko istraživanje. S- izlaganje odabranih tema.
 4. P - Ruralno društvo: pojam, osnovna obilježja i funkcije. Konceptualizacija i mjere/indikatori ruralnosti. S - izlaganje odabranih tema.
 5. P - Globalni procesi promjena ruralnih društva: deagrarizacija, urbanizacija, deruralizacija. S- izlaganje odabranih tema.
 6. P - Morfološka osnovica ruralne strukture: ruralna naselja, prostorni raspored i tipologija. S- izlaganje odabranih tema.
 7. P - Ruralno stanovništvo i demografske promjene. Sociodemografska obilježja ruralnog stanovništva u Hrvatskoj. S- izlaganje odabranih tema.
 8. P - Društvena slojevitost sela. Ruralne migracije i posljedice. S- izlaganje odabranih tema. Međuispit I.
 9. P - Društveni odnosi na selu. Društvene grupe na selu. Ruralne institucije. S- izlaganje odabranih tema.
 10. P - Ruralna zajednica kao mikro socijalni sustav. Sociološki pristup i analitički okvir proučavanja ruralne zajednice. S - izlaganje odabranih tema.
 11. P - Ruralna obitelj, funkcije, rodna socijalizacija i podjela rada. Osobitosti poljoprivredne (seljačka) obitelji. S- izlaganje odabranih tema.
 12. P - Obiteljsko gospodarstvo kao socijalna jedinica. Sociodemografska reprodukcija obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, tipovi i obrasci nasljeđivanja. S - izlaganje odabranih tema.
 13. P - Kultura na selu i kulturne promjene. Tradicionalna i moderna kultura sela. Obrasci ponašanja na selu. S - izlaganje odabranih tema.
 14. P - Ruralno obrazovanje, važnost cjeloživotnog obrazovanja za razvoj ruralnih zajednica. S- izlaganje odabranih tema.
 15. Razvojni procesi, modernizacija i tranzicija hrvatskog sela. S - izlaganje odabranih tema. Međuispit II.

Obvezna literatura

 1. Woods, Michael (2020) Ruralna geografija. Zagreb: Agronomski fakultet.
 2. Hodžić, Alija (2000) Socijalna struktura i mobilnost seoskog stanovništva. U Sociologija sela, God. 38, br. 1-2(147-148), str. 79-107.
 3. Lukić, Aleksandar (2012) Mozaik izvan grada: tipologija ruralnih i urbaniziranih naselja Hrvatske. Samobor: Meridijani.
 4. Socioekonomske nejednakosti na relaciji selo- grad: izgradnja baze znanja u kontekstu provedbe mjera ruralnog razvoja, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2021. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjtz_zs0Mf0AhVK_KQKHSUvBvsQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ief.hr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2FStudija-socijalnoekonomske-nejednakosti-selo-grad.pdf&usg=AOvVaw1PtQk3uKI2xqvzDcA0fa8z

Preporučena literatura

 1. Žutinić, Đurđica; Bokan, Nataša (2011) Oblici nasljeđivanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj. U Zbornik 47. hrvatskog i 7. međunarodnog simpozija agronoma. http://sa.agr.hr/2011/radovi_02.html
 2. Šundalić, Antun (2006) Ekocentrični pristup ruralnom prostoru. U Socijalna ekologija, 3: 203-218.
 3. Žutinić, Đurđica, Markovina, J. (2009). Cjeloživotno obrazovanje za razvoj hrvatskog sela i poljoprivrede.- u: Sadašnjost i budućnost sela i poljoprivrede , Osijek, str. 73-86.
 4. Lukić, A. (2010). O teorijskim pristupima ruralnom prostoru. –u: Hrvatski geografski glasnik, 72/2, str. 49-75.
 5. Županov, J. (2001). Tradicionalno društvo i njegova (sub)kultura : Šolta - idealna jedinica : pristup istraživanju tradicionalnog otočnog društva. –u: Sociologija sela , 39(2001), br. 1-4(151-154), str. 169-188.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Rural sociology, Central European University, Budimpešta, Mađarska
 • Rural studies and social policy, Durham University, Durham, Ujedinjeno Kraljevstvo

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.