Ispiši

Agrarna i ruralna politika 2 (226234)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj predmeta je osigurati studentima široko znanje na svim razinama djelovanja agrarno-političkih činitelja, osobito praktične vještine i znanja iz aktualnih međunarodnih odnosa u agrobiznisu. Proučava se ekonomska podloga agrarno-političkih odluka i uloga države u razvoju poljoprivrede i ruralnog prostora, testiraju i analiziraju učinci državne intervencije i konkurentnost poljoprivrede u Hrvatskoj i u svijetu.
Programski dijelovi modula su:
- Uvod, definicije i osnovni pojmovi
- Poljoprivreda, dohodak i ekonomska globalizacija
- Pokazatelji državne intervencije u poljoprivredi
- Konkurentnost poljoprivrede i ruralnog prostora
- Seminarska nastava
Polaganje ispita se obavlja putem seminara, dvaju parcijalnih ispita znanja i usmenog ispita

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 28
Auditorne vježbe: 8
Seminar: 24
Terenske vježbe: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 70%
Vrlo dobar (4): 80%
Izvrstan (5): 95%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Ostvarena minimalno tri (3) ECTS boda tijekom semestra

Opis

ECTS bodove moguće je ostvariti putem redovite nazočnosti i aktivnog sudjelovanja na nastavi (1 ECTS), izradom seminarskog rada (1 ECTS) te položenim barem jednim parcijalnim ispitom (1 ECTS). Ukoliko student ne ostvari potrebna 3 boda tijekom semestra, jedan ECTS bod može nadoknaditi izradom samostalnog zadatka.

Opće kompetencije

Samostalnost u istraživanju agrarno-političkih tema na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini. Sposobnost suradnje u timu u izradi i evaluaciji agrarno-političkih programa.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Formalna predavanja, moderiranje istraživačkih i projektnih zadataka
 • Auditorne vježbe
 • Terenske vježbe
  posjet javnoj ustanovi na lokalnoj razini
 • Seminari
  pisani studentski radovi, ppt materijali i javne prezentacije

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati i obrazložiti osnovne ekonomske zakone u kreiranju mjera agrarne i ruralne politike u različitim gospodarskim sustavima pisani i usmeni ispit
Ocijeniti i kritički raspraviti rezultate i učinkovitost agrarno-političkih mjera primjenom metoda za ocjenu državne intervencije i konkurentnosti poljoprivrede i ruralnog prostora računalni zadatak, pisani i usmeni ispit
Usporediti i procjenjivati ulogu poljoprivrede i ruralnog prostora gospodarstava različitih stupnjeva razvoja u uvjetima ekonomske globalizacije seminarski rad, pisani i usmeni ispit
Objasniti višeznačnu ulogu poljoprivrede i načela održivog razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora seminarski rad, pisani i usmeni ispit
Identificirati ključne socio-ekonomske prednosti i nedostatke u kreiranju agrarno-političkih programa, institucionalne mogućnosti i potrebe te unutrašnje i vanjske utjecaje istraživački zadaci, seminarski rad, pisani i usmeni ispit
Samostalno i/ili timski izraditi i argumentirano prezentirati prijedlog agrarno-političkog programa na lokalnoj i nacionalnoj razini projektni zadatak, seminarski rad, usmeni ispit
Samostalno ili u timu istražiti agrarno-politički problem/temu i javno predstaviti rezultate radni zadaci, seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Redovito održavanje planiranih predavanja, planiranje i pripremanje vježbi u praktikumu. Diseminacija tema, konzultacije i nadzor nad izlaganjem seminarskih radova. Pripremanje nastavnih materijala i ispitne literature te održavanje parcijalnih ispita i završnog usmenog ispita.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom predavanja. Izrada i prezentacija seminarskog rada i projektnih zadataka. Plaganje parcijalnih pisanih ispita i usmenog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje predavanja i vježbi - 36 36 0,5
Aktivno sudjelovanje u istraživačkim i projektnim zadacima te raspravama - 24 0,5
Seminarski rad 25% 24 40 1
Usvojenost nastavne građe: parcijalni ispit 1 25% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
25 1
Usvojenost nastavne građe: parcijalni ispit 2 25% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
25 1
Usvojenost ukupne nastavne građe: usmeni ispit 25% - 30 2
Ukupno 100 25% seminar 25% parcijalni ispit 1 25% parcijalni ispit 2 25% usmeni ispti Prosječna ocjena 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje predavanja i vježbi Prati se uredno i disciplinirano pohađanje nastave. tijekom semestra samostalni zadatak
Aktivno sudjelovanje u istraživačkim i projektnim zadacima te raspravama Studenti se potiču sudjelovati u raspravama, prezentaciji ideja i problemskih rješenja, argumentiranju mišljenja i stavova; zabilježena aktivnost na nastavi može korigirati završnu ocjenu na više. Tijekom semestra samostalni zadatak ili dodatna pitanja na usmenom ispitu
Seminarski rad Seminarski rad na početku semestra zadužuju skupine od tri do pet studenata, ovisno o veličini studentske grupe. Pisani rad se predaje asistentici najmanje dva tjedna prije izlaganja, a korigirani pri izlaganju koje započinje 10. tjedan nastave. Ocjenjuje se sposobnost timskog rada, pismenost, prezentacijske vještine, analitičnost i sposobnost sinteze, odnosno zaključivanja. 10. tjedan Samostalni zadatak ili dodatna pitanja na usmenom ispitu
Usvojenost nastavne građe: parcijalni ispit 1 Obuhvaća prvi programski dio modula:teorijski dio poljoprivredne politike te vježbe - izračun pokazatelja državne intervencije u poljoprivredi i poljoprivrednu konkurentnosti. 6. tjedan nastave Cjeloviti pisani ispit
Usvojenost nastavne građe: parcijalni ispit 2 Obuhvaća drugi programski dio modula: teorija ruralne i globalne agrarne politike i vježbe - izračun indeksa ruralne konkurentnosti 14. tjedan nastave Cjeloviti pisani ispit
Usvojenost ukupne nastavne građe: usmeni ispit Usmeni ispit se sastoji od tri pitanja, a testira se usvojenost teorije i činjenica, razumijevanje, analitičnost i kritičko mišljenje, kreativnosti i snalaženje u nepredviđenim situacijama te društvena odgovornost. Ispitni rok -

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul: predstavljanje programa modula, ishoda učenja, organizacije rada, obaveza i načina polaganja ispita. Rekapitulacija osnova agrarne i ruralne politike
 2. Osnovni ekonomski zakoni kao podloga u donošenju mjera agrarne i ruralne politike. Razlozi državne intervencije. Ciljevi, mjere, nositelji i učinci agrarne i ruralne politike – vremenska i prostorna analiza. Rasprava.
 3. Učinak agrarno-političkih mjera na dohodak i konkurentnost poljoprivrednog sektora. Pokazatelji državne intervencije
 4. Izračun pokazatelja državne intervencije u poljoprivredi (NPR, PSE, EPR, ERA)
 5. Konkurentnost poljoprivrede i izračun indeksa konkurentnosti poljoprivrede (DRC)
 6. Ekonomska globalizacija i poljoprivreda. Politički aspekti održive poljoprivrede, makro i sektorske mjere održivog razvitka. Multifunkcionalna poljoprivreda.
 7. Politika ruralnog razvoja – rekapitulacija
 8. Politika ruralnog razvitka i višeznačna uloga seoskog prostora
 9. Ruralna konkurentnost. Indeks ruralne konkurentnosti
 10. Izračun indeksa ruralne konkurentnosti.
 11. Prezentacija seminarskih radova studenata i rasprava: poljoprivredna politika odabranih zemalja
 12. Prezentacija seminarskih radova studenata i rasprava: vremenske i komparativne analize ARP
 13. Prezentacija seminarskih radova studenata i rasprava: studije slučaja iz agrarne i ruralne politike
 14. Prezentacija seminarskih radova studenata i rasprava: politički aspekti održivog razvitka poljoprivrede
 15. Terenske vježbe i rasprava: posjet odabranoj ustanovi i/ili ruralnoj sredini – analiza čimbenika razvitka ruralnog prostora i poljoprivrede

Obvezna literatura

 1. Franić, Ramona i Kumrić, Ornella (2008-2009). Agrarna i ruralna politika II. Ispitni materijali. Studij: Agrobiznis i ruralni razvitak, Zagreb. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
 2. Poliquen, A. (2005). Konkurentnost i poljoprivredni dohoci u poljoprivredno-prehrambenim sektorima zemalja srednje i istočne Europe. Značenje za EU tržište i politiku prije i poslije pristupa (Prijevod: Ramona Franić). Izvornik: Competitiveness and farm incomes in the CEEC agri-food sectors. Implications before and after accession for EU markets and policies. October 2001.
 3. Franić, Ramona (2000). Metodologija mjerenja državne intervencije u poljorpivredi Hrvatske. Agriculturae Conspectus Scientificus 65(2): 79-88. Zagreb.
 4. Mikuš, Ornella (2012). The evaluation of rural competitiveness in creating a policy of rural development in Croatia. Journal of Food, Agriculture & Environment 10(2): 132-140.

Preporučena literatura

 1. Franić, Ramona; Mikuš, Ornella; Grgić, I. (2012). Poljoprivredna politika u radovima hrvatskih autora 20. stoljeća. Društvena istraživanja 21(4)(118): 989-1006.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.