Ispiši

Uljarice (144330)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul Uljarice obuhvaća najznačajnije kulture u svijetu koje se uzgajaju na oranicama za dobivanje ulja. U sklopu modula studentima se kroz predavanja, vježbe u praktikumu i terenske vježbe daju specijalistička, teoretska i praktična znanja o cilju proizvodnje ovih kultura (prehrambene i neprehrambene svrhe), regionalnoj važnosti proizvodnje i okolišnim problemima proizvodnje. Razmatra se utjecaj okolišnih biotskih i abiotskih čimbenika na rast i razvoj usjeva, formiranje prinosa i željene kvalitete sjemena (ploda) uljane repice i suncokreta kao najznačajnijih uljarica u Hrvatskoj. Modul omogućuje studentima razumijevanje primijenjenih agrotehničkih mjera i managment usjeva.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 40
Vježbe u praktikumu: 6
Seminar: 10
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Poznavanje pozicije i trendova u proizvodnji i korištenju uljarica u zemlji i svijetu i osnovnih elemenata poljoprivredne struke u širem smislu. Sposobnost za samostalno donošenje odluka i obavljanje organizacijskih poslova u tehnološkim i istraživačkim procesima u proizvodnji uljarica.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Analize morfoloških svojstava uljane repice, opis etapa organogeneze, određivanje kvalitete uljarica, standardi kvalitete uljarica u otkupu u RH i EU.
 • Terenske vježbe
  Na pokušalištu Fakulteta analiziraju se morfološka i agronomska svojstva uljarica.
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju seminar iz područja uljarica.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati biološka svojstva, etape organogeneze uljane repice i suncokreta, fiziologiju i metabolizam lipida Seminarski rad. Parcijalni ispit. Pismeni ispit. Usmeni ispit
Utvrditi komponente prinosa te ih povezati s abiotskim i biotskim čimbenicima u proizvodnji Radni zadaci tijekom nastave. Seminarski rad. Parcijalni ispit. Pismeni ispit. Usmeni ispit
Procijeniti potencijal rodnosti novih sorata i hibrida uljane repice i suncokreta za uzgoj u specifičnim agroekološkim uvjetima Sudjelovanje u raspravi. Seminarski rad. Parcijalni ispit. Usmeni ispit
Prepoznati i analizirati probleme u domeni proizvodnje uljane repice i suncokreta te ih znati riješiti na temelju stečenih znanja i vještina Sudjelovanje u raspravi. Seminarski rad. Parcijalni ispit. Pismeni ispit. Usmeni ispit
Razviti i prihvatiti proizvodne tehnike koje ih osposobljavaju za proizvodnju uljane repice i suncokreta, kao i za znanstveno-istraživački rad Sudjelovanje u raspravi. Seminarski rad. Parcijalni ispit. Pismeni ispit. Usmeni ispit
Opisati i odrediti kvalitetu sjemena i ploda uljane repice i suncokreta te je usporediti sa standardima u Hrvatskoj i EU Radni zadaci tijekom nastave. Seminarski rad. Parcijalni ispit. Pismeni ispit. Usmeni ispit
Utvrditi ekonomske aspekte proizvodnje (isplativost) uljane repice, suncokreta i drugih kultura u Hrvatskoj Seminarski rad. Pismeni ispit. Usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, izvođenje vježbi i seminara, ocjenjivanje seminara, provođenje usmenog ispita.

Obveze studenta

Uredno pohađanje predavanja i vježbi, izrada i prezentacija seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje usmenog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Aktivnost na nastavi 25% <60%
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
Parcijalni ispit 1. (P1) 25% <60%
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Parcijalni ispit 2. (P2) 25% <60%
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Seminar 25% <60%
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Završni pismeni ispit (ukoliko nisu položeni parcijalni ispiti) 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
24 72 2,4
Završni usmeni ispit (ukoliko nisu položeni parcijalni ispiti) 60% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
36 108 3,6
Ukupno 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Proizvodnja i trgovina uljaricama u svijetu, najznačajnije uljarice u svijetu i Europi, korištenje biljnih ulja i masti, trendovi proizvodnje uljarica. Značaj i cilj proizvodnje uljane repice (prehrambene i neprehrambene svrhe).
 2. Biologija uljane repice. Analize morfoloških svojstava uljane repice prije ulaska u zimu.
 3. Fiziologija uljane repice, metabolizam lipida. Etape organogeneze, fiziološki aspekti formiranja prinosa uljane repice, sastavnice prinosa uljane repice.
 4. Biotski i abiotski činioci u proizvodnji uljane repice. Mineralna ishrana uljane repice, suvremeni sortiment uljane repice.
 5. Dostignuća i daljni pravci u oplemenjivanju uljane repice, proizvodnja sjemena uljane repice. Tehničko-tehnološki aspekti proizvodnje uljane repice.
 6. Specifičnosti u proizvodnji uljane repice za neprehrambene svrhe. Biodizel i dr. biogoriva, upotreba nusproizvoda od proizvodnje biodizela u poljoprivredi.
 7. Njega i zaštita usjeva uljane repice. Ekonomski aspekti proizvodnje uljane repice.
 8. Testiranje znanja iz prvog dijela modula. Značaj i cilj proizvodnje suncokreta (uljni i proteinski tip)
 9. Anatomija i biologija suncokreta. Fiziologija suncokreta.
 10. Etape organogeneze suncokreta, fiziološki aspekti formiranja prinosa suncokreta. Sastavnice prinosa suncokreta.
 11. Biotski i abiotski činioci u proizvodnji suncokreta. Mineralna ishrana suncokreta.
 12. Suvremeni sortiment suncokreta, rajonizacija proizvodnje suncokreta u RH. Dostignuća i daljni pravci u oplemenjivanju suncokreta, proizvodnja sjemena suncokreta.
 13. Njega i zaštita usjeva suncokreta. Tehničko-tehnološki aspekti proizvodnje suncokreta, ekonomski aspekti proizvodnje suncokreta.
 14. Principi i metode ocjene kvalitete sjemena i plodova uljarica (uljana repica, suncokret, soja, uljne buče, lan). Primarna prerada sjemena (plodova) uljarica.
 15. Standardi kvalitete sjemena (plodova) uljarica u RH i EU, proizvodi od uljarica. Testiranje znanja iz drugog dijela modula.

Obvezna literatura

 1. Pospišil, M. (2013). Ratarstvo II. dio. Industrijsko bilje. Čakovec: Zrinski d.d.
 2. Pospišil, Ana, Pospišil, M. (2013). Ratarstvo: praktikum. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.
 3. Weiss, E. A. (1983). Oilseed Crops. London, New York: Longman.
 4. Mustapić, Z., Vratarić, Marija, Rajčić, L. (1984). Proizvodnja i prerada uljane repice. Sarajevo: NIRO Zadrugar.
 5. Vratarić, Marija …et al. (2004). Suncokret Helianthus annus L., Osijek: Poljoprivredni institut Osijek.
 6. Škorić, D. …et al. (1989). Suncokret. Beograd: Nolit.
 7. Grupa autora (2008). Zaštita uljane repice. Glasilo biljne zaštite, br. 5, Zagreb:Hrvatsko društvo biljne zaštite.
 8. Sinčić, D. (2008). Biodizel: svojstva i tehnologija proizvodnje. Zagreb: Prehrambeno-biotehnološki fakultet.
 9. Znanstveni radovi iz područja fiziologije i proizvodnje uljarica

Preporučena literatura

 1. Schuster, W., H. (1992). Őlpflanzen in Europa. Frankfurt am Main: DLG Verlag.
 2. Cramer, N. (1990). Raps: Zűchtung-Anbau und Vermarktung von Kőrnerrraps. Stuttgart: Eugen Ulmer.
 3. Hugger, H. (1989). Sonnenblumen: Zűchtung-Anbau Verarbeitung. Stuttgart: Eugen Ulmer.
 4. Schneiter, A. A. (1997). Sunflower Technology and Production. Madison: ASA, CSSA, SSSA.
 5. Heyland, K. U., Herbert, H, Keller, E. R. (2006). Őlfrüchte, Faserpflanzen, Arzneipflanzen und Sonderkulturen. Stuttgart, Hohenheim: Eugen Ulmer

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Field Crop Production, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.