Ispiši

Europska unija i zajednička poljoprivredna politika (226236)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj predmeta je stjecanje uvida u povijest stvaranja Europske unije, njenu strukturu i organizaciju, kao i stanje poljoprivrede i poljoprivredne politike u EU. Prati se razvoj zajedničke poljoprivredne politike, razlozi i obilježja reformi te uvjeti prilagodbe hrvatske poljoprivredne politike članstvu u EU, kako u proizvodnom, tako i u administrativnom sektoru.
Programski dijelovi modula su:
- Uvod u modul, definicije i osnovni pojmovi
- Povijesni razvoj Europske unije i zajedničke poljoprivredne politike
- Poljoprivredni sektori u zemljama Europske unije
- Prilagodba hrvatske poljoprivrede, poljoprivredne i ruralne politike EU
- Seminarska nastava

Polaganje ispita obavlja se preko seminara, pisanog ispita znanja i po potrebi usmenog ispita.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 32
Seminar: 28

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 70%
Vrlo dobar (4): 80%
Izvrstan (5): 90%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Ostvarena 3 ECTS boda

Opis

ECTS bodovi se ostvaruju tijekom održavanja nastave: redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi u raspravama i istraživačkim zadacima (1 ECTS) te pripremljen i izložen seminarski rad (2 ECTS-a). Ukoliko student iz opravdanih razloga ne ostvari 3 ECTS boda na predviđeni način, putem samostalnog zadatka može nadoknaditi 1 ECTS.

Opće kompetencije

Samostalnost u istraživanju ekonomskih i političkih fenomena u organizaciji EU, osobito u domeni poljoprivrede i ruralnog razvoja. Svijest o važnosti društvene, ekonomske i političke integracije za poljoprivredni i ruralni sektor.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Nastavnik priprema predavanja i izlaže ih uz popratne Power Point prezentacije. Studenti aktivno sudjeluju u raspravama tijekom predavanja i u istraživačkim zadacima za koje nastavnik priprema tiskane materijale i upute.
 • Terenske vježbe
  Organiziraju se jednodnevne posjete državnim službama i/ili jedinicama lokalne samouprave uključenima u procese usklađivanja i primjene poljoprivredne politike standardima EU.
 • Seminari
  Seminar – ovisno o veličini grupe, troje do petoro studenata odabire jednu od ponuđenih tema, zajednički pripremaju pisani rad i prezentaciju, a svaki student/studentica usmeno prezentira dio teme.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati proces stvaranja Europske ekonomske zajednice, odnosno Europske unije i obrazložiti ekonomske i političke razloge tog procesa Aktivnost u raspravama tijekom predavanja, seminarski rad, pisani ispit
Opisati faze proširenja Europske unije i utjecaje na poljoprivredni sektor zemalja-članica Aktivnost u raspravama tijekom predavanja, istraživački zadatak, seminarski rad, pisani ispit
Objasniti ulogu poljoprivrede u gospodarstvu Europske unije i ulogu ZPP-a u poljoprivredi i ruralnom razvoju Aktivnost u raspravama tijekom predavanja, istraživački zadatak, seminarski rad, pisani ispit
Nabrojati članice i usporediti njihove osnovne makroekonomske indikatore, osobito u kontekstu poljoprivrede i ruralnog razvoja, prije i nakon učlanjenja u EU Seminarski rad, pisani ispit
Identificirati ključne faze prilagodbe hrvatske poljoprivredne politike ZPP EU i kritički prosuđivati lekcije za hrvatsku poljoprivredu u usporedbi s drugim članicama Aktivnost u raspravama tijekom predavanja, istraživački zadatak, seminarski rad, pisani ispit
Samostalno i/ili u timu istražiti agrarno-politički problem u okviru standarda ZPP-a i prezentirati rezultate Istraživački zadatak, seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje nastave u skladu s definiranim tjednim planom, održavanje konzultacija. Kontinuirano praćenje dolazaka studenata na nastavu i njihovog angažmana, ocjenjivanju u skladu s definiranim kriterijima.

Obveze studenta

Redovito prisustvo na nastavi, sudjelovanje u raspravama i radnim zadacima. Izrada seminara i po potrebi domaćih zadaća.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje predavanja i vježbe - 32 32 1
Aktivno sudjelovanje u raspravama i domaće zadaće - 28 1
Seminarski rad 50% 28 60 2
Usvojenost nastavne građe: pisani ispit 50% 12-13,9
14-15,9
16-17,9
18-20
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 2
Ukupno 100% 50% seminarski rad 50% pisani ispit Prosječna ocjena 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Samostalni zadatak - - 30 1
Seminarski rad 50% - 60 2
Usvojenost nastavne građe: završni pisani ispit 50% 12-13,9
14-15,9
16-17,9
18-20
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 2
Usvojenost nastavne građe: usmeni ispit 30 1
Ukupno 100% 50% seminarski rad 50% završni pisani rad prosječna ocjena 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje predavanja i vježbe Vodi se evidencija nazočnosti studenata. Prati se sposobnost discipliniranog i aktivnog praćenja nastave. Izostanci su dopušteni sukladno Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu. Tijekom semestra Samostalni zadatak
Aktivno sudjelovanje u raspravama i domaće zadaće Sudjelovanje u raspravama, postavljanje pitanja, praćenje usvajanja teorijskih i činjeničnih znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, individualnog i timskog rada. Zapažena aktivnost na satu bilježi se u studentskoj evidenciji. Tijekom semestra Samostalni zadatak ili usmeni ispit
Seminarski rad Seminarski rad na početku semestra zadužuju skupine od tri do pet studenata, ovisno o veličini studentske grupe. Pisani rad se predaje na pregled najmanje dva tjedna prije izlaganja, a konačni pri izlaganju. Izlaganja počinju u 10. tjednu nastave u semestru i izvode se prema dogovorenom rasporedu. Izlažu svi članovi skupine, a ocjenjuje se sposobnost timskog rada, prezentacijske vještine, analitičnost i sposobnost zaključivanja (sinteza, analiza). 10. tjedan nastave -
Usvojenost nastavne građe: pisani ispit Pisani ispit sastoji se od 20 pitanja zatvorenog i otvorenog tipa. 15. tjedan nastave -
Samostalni zadatak Ukoliko student ne ostvari nužna 3 ECTS boda kao preduvjet izlaska na konačni ispiti i upis ocjene, jedan bod je moguće nadoknaditi dodatnim samostalnim zadatkom, npr: prijevod stručnog teksta s engleskog jezika i izlaganje pred nastavnikom, prikaz članka ili knjige, projektna ideja i sl. Ispitni rok -
Seminarski rad Ukoliko studenti nisu prezentirali seminarski rad tijekom semestra, on se izlaže na završnom ispitu, predstavljaju rezultati istraživanja i odgovara na pitanja iz sadržaja samog rada. Ispitni rok -
Usvojenost nastavne građe: završni pisani ispit Pisani ispit na završnom roku jednak je pisanom ispitu koji se polaže tijekom semestra: 20 pitanja otvorenog i zatvorenog tipa. Ispitni rok -
Usvojenost nastavne građe: usmeni ispit Usmeni ispit polaže se kao oblik nadoknade za 1 ECTS bod ili kao korekcija ocjene. Odgovara se na tri pitanja iz cjelokupnog sadržaja predmeta. Ispitni rok -

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul: utemeljenje EZ i proširivanje EU
 2. Poljoprivredni sektor u EU, strukturni i ekonomski pokazatelji
 3. Obilježja ponude hrane iz EU i vanjska trgovina poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima – odnosi EU s ostatkom svijeta, odnosi EU i Hrvatske (pozicija Hrvatske unutar EU)
 4. Regionalne specifičnosti i različitosti poljoprivrednog sektora u zemljama EU
 5. Zajednička poljoprivredna politika EU od 1962. i reforme. Politika ruralnog razvoja.
 6. Analiza prilagodbe hrvatske poljoprivredne i ruralne politike u procesu pridruživanja EU
 7. Prezentacija seminarskih radova studenata i rasprava: poljoprivredni sektori odabranih zemalja
 8. Prezentacija seminarskih radova studenata i rasprava: poljoprivredni sektori odabranih zemalja
 9. Prezentacija seminarskih radova studenata i rasprava: institucije i organizacija EU
 10. Prezentacija seminarskih radova studenata i rasprava: trgovinski odnosi EU s ostatkom svijeta
 11. Prezentacija seminarskih radova studenata i rasprava: specifičnosti poljoprivredne politike u zemljama-članicama
 12. Prezentacija seminarskih radova studenata i rasprava: ruralna politika u zemljama-članicama
 13. Prezentacija seminarskih radova studenata i rasprava: pregovori za ulazak Hrvatske u EU
 14. Prezentacija seminarskih radova studenata i rasprava: hrvatska poljoprivredna i ruralna politika unutar ZPP-a
 15. Posjet javnoj ustanovi: pregovori o proširenju – analiza iskustava zemalja-članica i hrvatskih iskustava iz razdoblja pristupa EU

Obvezna literatura

 1. Tracy, M. (1996). Država i poljoprivreda u Zapadnoj Europi 1880.-1988. (prijevod: T. Žimbrek, R. Franić, S. Vukušić). Zagreb: MATE d.o.o.
 2. Franić, Ramona (2012). Hrvatska poljoprivreda u EU – problem ili rješenje? -u: Hrvatska u EU: kako dalje? Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, str. 161-187. ,ISBN 978-953-56875-2-8.
 3. Franić, Ramona i Žimbrek, T. (2003). Pretpostavke za uključivanje poljoprivrede u proces pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji. –u: posebno izd. “Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji: izazovi ekonomske i pravne prilagodbe” . Zagreb: Institut za javne financije i Zaklada Friedrich Ebert, str. 153-172. ISBN 953-6047-27-6 (Institut). ISBN 953-7043-04-5 (Zaklada).
 4. Franić, Ramona (2005). Subvencije u hrvatskoj poljoprivredi i prilagodba EU. –u: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Časopis za ekonomsku teoriju i praksu 23(1):133-150.

Preporučena literatura

 1. 1. Franić, Ramona, Kumrić, Ornella (2008). Challenges faced by the agro-food sector in Western Balkans as regards its integration with the EU markets: the case of Croatia. -in: Agriculture in Western Balkans and EU Integration, Ljubljana, DAES, 2008, p. 33-46., ISBN 978-961-91094-4-1.
 2. 2. Franić, Ramona, Mikuš, Ornella (2013). Transformations in Croatian Agriculture and Agricultural Policy: Challenges and Opportunities within the European Context. -in: Agriculture in Mediterranean Europe, Between old and new paradigms (Dionisio Ortiz-Miranda, Ana M. Moragues-Faus, Eladio Arnalte-Alegre, eds.). Research in Rural Sociology and Development (series ed. Terry Marsden), vol. 19. Emerald Group Publ. Limited, pp. 233-261.,ISBN 978-1-78190-597-5, eISBN: 978-1-78190-598-2
 3. 3. ZAKONODAVNI AKTI I DRUGI INSTRUMENTI Vijeća EU 2011). Ugovor o pristupanju: Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.