Ispiši

Fiziologija i anatomija životinja (143883)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Predmet fiziologija i anatomija životinja objedinjuje više područja veterinarske medicine. Studenti se upoznaju s elementima morfologije i fiziologije životinjskog organizma. Početno poglavlje bavi se životinjskom stanicom, njezinom morfologijom i biokemijskim procesima koji se u okviru fizioloških procesa odvijaju u pojedinim njezinim odjeljcima. Na osnove citologije nadograđuju se osnove histologije. Uz prikaz ustroja četiri osnovna životinjska tkiva, izučava se i fiziologija mišićnog i živčanog sustava. U daljnjem upoznavanju organizacije i rada životinjskog organizma obrađuje se makroskopska i mikroskopska anatomija i fiziologija životinjskih sustava kako slijedi: angiologija i krv, imunosni sustav, dišni sustav, bubrezi, probavni sustav.
U okviru vježbi iz predmeta fiziologija i anatomija životinja izučava se osteologija, miologija i artrologija.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Animalne znanosti (Obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 42
Laboratorijske vježbe: 14
Seminar: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2):
Dobar (3):
Vrlo dobar (4):
Izvrstan (5):

Opće kompetencije

Nastavni sadržaj modula Fiziologija i anatomija životinja omogućuje studentima stjecanje temeljnih znanja potrebnih za razumijevanje građe i funkcije životinjskog organizma kao osnove za proizvodnju animalnih proizvoda. Stečeno znanje čini osnovu za razumijevanje stočarskih tehnoloških predmeta. Važno je u kritičkom prosuđivanju postojećih tehnoloških postupaka i rješavanju praktičnih problema u animalnoj proizvodnji.

Razumijevanje postojećih tehnologija, za njihovu kritičku prosudbu, kao i temelj za njihovo poboljšanje.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Interaktivni oblik teorijske nastave koji je potreban studentima za usvajanje temeljnih znanja o građi i funkciji životinjskog organizma kao osnove za proizvodnju animalnih proizvoda i drugih vještina definiranih ishodima učenja
 • Laboratorijske vježbe
  Samostalni rad studenta na preparatima životinjskih kostura i pojedinačnim kostima prilikom čega se izučava se građa kostura te usvaja osnovna anatomska terminologija. Na anatomskim preparatima demonstrira se miologija i građa unutrašnjih organa.
 • Seminari
  Samostalni rad studenta u pisanju i prezentaciji rada na zadanu temu u cilju dopune i proširenja vlastitog znanja i razvijanja kritičkog mišljenja

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti osnovu građe i funkcije životinjskog organizma Interaktivna nastava, parcijalni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
Primijeniti stečena znanja o složenosti biokemijskih i fizioloških procesa u razvoju tehnologije proizvodnje animalnih proizvoda kao i prevenciji zdravlja. Interaktivna nastava, parcijalni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
Identificirati fiziološke procese važne za ispoljavanje fenotipskih svojstava i unapređenje tehnologije držanja i hranidbe. Interaktivna nastava, parcijalni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
Dostići razinu znanja iz područja biologije laktacije nužnu za cjeloživotno obrazovanje i/ili nastavak na trećoj razini studija Interaktivna nastava, parcijalni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Predavanja
Organizirati interaktivnu nastavu kojom se iznose teorijska znanja iz područja fiziologije i anatomije životinja koristeći se power point prezentacijama, maketama i biološkim preparatima. Predavanja nastavnih jedinica koje obuhvaća predmet organiziraju se prema satnici i održavaju unutar 15 tjedana izravne nastave.
Seminarski radovi
Seminarske radove studenata organizira i provodi nastavnik na predmetu u cilju dopune i proširenja znanja te stjecanja vještina potrebnih za savladavanja nastavnog gradiva i poboljšanja stjecanja potrebnih kompetencija u praktičnom rješavanju problema. Teme seminarskih radova nastavnik mora studentima dodijeliti na početku semestra i osigurati im 8-15 tjedana za pripremu. Izradi seminarskih radova prethode objašnjenja i upute o pristupu znanstvenoj literaturi i bazama podataka, te načinu citiranja literature. Također, nastavnik neovisno o prethodnom znanju pokazuje i upućuje studente na korisne linkove važne za izradu seminarskog rada, te im pruža pomoć u prevođenju i razumijevanju pojmova. Ukupnu kvalitetu seminarskog rada nastavnik ocjenjuje brojem bodova od 1-10, a prolazna ocjena se smatra 5 bodova.
Vježbe
Vježbe se izvode uz mentorstvo nastavnika uz prethodnu najavu teme koja će se obrađivati.

Obveze studenta

Prisustvovanje nastavi je obvezno. Obveza svakog studenata u izradi seminarskog rada je napisati seminar sukladno uputama nastavnika (10-tak stranica). U slučajevima opravdanog ili neopravdanog izostanka (tri puta) s vježbi ili seminara studenti su obvezni u zakazanim terminima tijekom semestra ili unutar 4 tjedna nakon završenog semestra nadoknaditi propušteno. U slučaju ako student izostane s vježbi i seminarima više od tri puta gubi pravo na potpis, te predmet mora ponovno upisati u narednoj akademskoj godini.
Za studente pismeni i usmeni dio ispita organizirani su tijekom redovitih ispitnih rokova.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usmeni ispit 90% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
42 150 5
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Polaganje kolokvija - vježbe 10% <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 30 1

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje; životinjska stanica
 2. Citologija: stanične membrane
 3. Citologija: mitohondrij
 4. Citologija: jezgra
 5. Citologija: endoplazmatska mrežica,Golgijev sustav
 6. Međustanična komunikacija
 7. Angiologija i krv
 8. Limfni sustav
 9. Bubrezi i cirkulacijski sustav
 10. Probavni sustav
 11. Probavni sustav
 12. Probavni sustav
 13. Vježbe:uvodne vježbe; kosti trupa
 14. Vježbe: kosti prednje noge; kosti stražnje noge
 15. Vježbe:kosti glave; miologija

Obvezna literatura

 1. Liker, B., (2002): Osnove animalne citologije. Poljoprivredni fakultet, Zagreb.
 2. Liker, B: Histologija, interna skripta
 3. Liker, B: Anatomija sustava za gibanje domaćih sisavaca. Interna skripta, Zagreb.
 4. Liker, B: Anatomija i fiziologija organskih sustava, Interna skripta.
 5. König, H.E., H-G. Liebich (2009):Anatomija domaćih sisavaca, Udžbenik i atlas. Naklada Slap.
 6. Engelhart,W (2010): Physiologie der Haustiere, #. Auflage, Enke Verlag, Stuttgart.
 7. Barrett, K.E., S.M. Barman, S. Boitaro, H.L.Brooks (2010): Ganongs Review of Medical Physiology, McGraw Hill, 22th Ed.
 8. Junqueira, L.C., J. Carneiro, R.O.Kelley (1995):Osnove histologije. Prijevod. Školska knjiga, Zagreb.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Anatomy and Physiology, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
 • Physiology of Domestic Animals, University of Missouri, USA

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.