Ispiši

Uzgoj i korištenje svinja (143856)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Svinjogojstvo u stočarstvu i gospodarstvu Republike Hrvatske ima značajnu ulogu. U tom smislu studenti će dobiti spoznaje o stanju svinjogojstva u nas i svijetu te o biološkim i ekonomskim značajkama svinja. Spoznaja o anatomskim i fiziološkim obilježjima svinja bit će osnova razumijevanju selekcije, razmnožavanja i hranidbe svinja. Poglavlja iz selekcije odnosit će se na metode procjene uzgojnih vrijednosti, svojstva za selekciju i uzgojne programe. U okviru predavanja i terenske nastave-vježbi studenti će se upoznati s posebnostima u razmnožavanju svinja (spolna dozrelost, otkrivanje estrusa, načini osjemenjivanja, intrauterini razvoj, određivanje gravidnosti). U poglavljima iz tehnološkog procesa proizvodnje dat će se spoznaje o načinima postupanja sa svinjama različitih kategorija, hranidbi, načinima držanja i mikroklimi. Hranidbi svinja dat će se posebna pozornost kao bitnom financijskom čimbeniku. Osim toga studenti će dobiti spoznaje o načinima praćenja proizvodnih pokazatelja u farmi, planiranju izgradnje farme i zaštiti okoliša.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Animalne znanosti (Obvezni predmet, 4. semestar, 2. godina)
 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R3

Sati nastave: 60
Predavanja: 32
Vježbe u praktikumu: 16
Seminar: 4
Terenske vježbe: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovitost dolazaka na predavanja i vježbe

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih postupaka koji se provode u uzgoju svinja. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja potrebna za ekonomski učinkovitu svinjogojsku proizvodnju.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti ekonomsku i biološku važnost svinjogojske proizvodnje Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit, seminarski rad
Prepoznati i opisati najvažnije pasmine pasmina u svijetu i Hrvatskoj Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit, seminarski rad
Navesti svojstva u selekciji svinja i načine poboljšanja istih Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit, seminarski rad
Definirati proizvodne pokazatelje u reprodukciji svinja i argumentirati ih primjerom Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit, seminarski rad
Razlikovati sustave svinjogojske proizvodnje Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit
Usporediti hranidbene potrebe različitih kategorija svinja Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit
Identificirati tehnološke, zdravstvene i ekonomske zahtjeve u svinjogojskoj proizvodnji Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit
Analizirati proizvodne pokazatelje i predložiti poboljšanja u proizvodnji Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Provesti predviđeni program vježbi.
Pomoći studentima pri pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do izvrstan (5))

Obveze studenta

Pohađati predviđeni nastavni program i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi
Izraditi i predati seminarski rad

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje predavanja 32 32 1,0
Aktivno sudjelovanje na predviđenim vježbama 16 32 1,0
Seminarski rad (priprema + prezentacija) 10% 4 8 0,5
Sudjelovanje na terenskoj nastavi Subjektivna procjena nastavnika 8 8 0,5
Test znanja 1. (Kolokvij I) 20% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 20 0,5
Test znanja 2. (Kolokvij II) 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 20 1,0
Test znanja 3. (Kolokvij III) 20 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 20 0,5
Završni ispit usmeni (Zi) - uvjet položeni parcijalni testovi znanja 20% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 40 1,0
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u svinjogojstvo - Osnovne informacije o modulu (sadržaj, literatura, način polaganja ispita), upoznavanje sa sustavom za e-učenje, svinjogojstvo u Hrvatskoj i u svijetu
 2. Podrijetlo i pasmine svinja - Izvorni oblici domaćih svinja, morfološke i fiziološke promjene u domestikaciji svinja, pregled pasmina svinja (primitivne, prijelazne i plemenite)
 3. Selekcija svinja - Osnovne teoretske postavke, nasljeđivanje kvantitativnih i kvalitativnih svojstava svinja, izračunavanje generacijskog intervala, genetskog napretka
 4. Selekcija svinja - Uzgojne metode u svinjogojstvu, uzgoj u čistoj krvi, križanja, procjena uzgojnih vrijednosti svinja, obilježavanje svinja i evidencija proizvodnih pokazatelja
 5. Selekcija svinja - Testiranja u svinjogojstvu (performance test, progeni test), metode selekcije na više svojstava, izračun genetskih parametrara, uzgojni programi u svinjogojstvu
 6. Razmnožavanje svinja - Spolni ciklus u svinja, ulaženje u estrus, korištenje nerasta, proizvodni pokazatelji u razmnožavanju svinja
 7. Razmnožavanje svinja - Pripust i oplodnja, otkrivanje estrusa, umjetno osjemenjivanje svinja, određivanje graviditeta
 8. Tehnološki proces proizvodnje - Uzgoj sisajuće prasadi, priprema krmača za prasenje, postupci s prasadi nakon rođenja, uzroci embrionalnih i fetalnih gubitaka
 9. Tehnološki proces proizvodnje - Mliječnost krmače, načini odbića prasadi, postupci s nazimicama i nerastovima, izračun osnovnih pokazatelja proizvodnje.
 10. Tehnološki proces proizvodnje - Hranidba svinja po kategorijama, ocjena kakvoće polovica
 11. Sustavi i načini držanja svinja - Sustavi držanja svinja (zatvoreni, otvoreni, kombinirani), način držanja s obzirom na izvedbu poda, mikroklima u objektima za svinje
 12. Sustavi i načini držanja svinja - Obilazak obiteljskog gospodarstava s različitim sustavima držanja svinja
 13. Korištenje i dobrobit svinja - Korištenje svinja u druge svrhe (medicinska istraživanja, kućni ljubimci), procjena dobrobiti svinja
 14. Odabrana poglavlja iz svinjogojstva - Prezentacija seminara studenata po odabranim područjima svinjogojstva
 15. Ispit - Kolokvij, seminar, usmeni ispit

Obvezna literatura

 1. Uremović, M., Uremović, Z. (1997.): Svinjogojstvo, Agronomski fakultet, Zagreb.
 2. Uremović, M., Uremović, Z., (2004.): Praktično svinjogojstvo, Insula Ivanich, Kloštar Ivanić
 3. Predavanja, PowerPoint prezentacije, dodatni materijali (Merlin)

Preporučena literatura

 1. Colin Whitemore (2006): Science and practice of pig production, Blackwell Science Ltd, Oxford OX20EL
 2. Kralik i sur. (2007): Svinjogojstvo – biološki i zootehnički principi
 3. Seminari na Merlinu

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Prašičereja, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko
 • Biološki i zootehnički principi u svinjogojstvu, Poljoprivredni fakultet Osijek
 • Suinicultura, University of Padova
 • Pig breeding, University of Kaposvar

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.