Ispiši

Gljivarstvo (169201)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Gljivarstvo je ogromno područje rada, a obuhvaća proizvodnju hrane, tehnologiju prerade, farmaceutiku i očuvanje okoliša. Zbog toga je značajno upoznati studente što su gljive kao hrana i kako se proizvode saprofitske i mikorizne gljive. U svijetu se danas proizvode milijarde tona različitih gljiva, koje se velikim dijelom prerađuju, konzerviraju ili koriste kao sastojak u industriji prerade mesa, sirarstvu i u proizvodnji raznih gotovih jela. Gljive su nezaobilazne i u farmaceutskoj industriji, jer od ukupno proizvedenih antibiotika, antivirusnih i antikancerogenih tvari, droga itd. na gljive otpada veliki postotak. Danas je neophodno i voditi bitku za očuvanje okoliša, koji se pored industrijskog zagađenja, devastira svakodnevnom sječom šuma. Time se godinama zaustavlja prirodni život biljaka, životinja i gljiva. U tom smislu potrebno je upoznati studente sa tehnikom mikorizacije presadnica s raznim vrstama gljiva u cilju pošumljavanja. Za temeljito poznavanje područja gljivarstva studenti moraju upoznati morfologiju gljiva, sistematiku, načine razmnožavanja, proizvodnju kultura i micelija gljiva te čuvanje kultura zaustavljanjem životnih funkcija.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Ekološka poljoprivreda (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 38
Laboratorijske vježbe: 10
Seminar: 2
Terenske vježbe: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih morfoloških karakteristika, načina života i razmnožavanja gljiva. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja te vještine za organizaciju, provedbu i nadzor procesa uzgoja ili prerade gljiva uz stjecanje temeljnih znanja za neograničeno istraživanje.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe izvode se u grupama u cilju stjecanja znanja iz morfologije gljiva
 • Seminari
  Seminar vezan za sistematsku podjelu, sindrome trovanja te proizvodnju i preradu gljiva. Skupine (2-3) studenta samostalno izrađuju i przentiraju seminare

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
iskazati osnovnu sistematsku podjelu gljiva (razred, red, porodica, rod, vrsta, podvrsta) Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
determinirati najopasnije smrtno otrovne vrste gljiva te utvrditi sindrome trovanja i mogućnosti liječenja Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
prepoznati važnost gljiva u ekosustavu (bioindikatori) obzirom na način života (paraziti, saprofiti, simbionti) Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
usporediti načine proizvodnje saprofitskih vrsta gljiva (Pleurotus ostreatus, Agaricus Campestris, Lentinus edodes) i simbiontskih (Tuber sp., Boletus sp.) vrsta gljiva Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
analizirati kritične točke u tehnološkom procesu te tehnologiju prerade gljiva Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
Prepoznati i objasniti specifičnosti poljoprivrede kao primarne i biološke djelatnosti te učinke istih u ekonomici poljoprivredne proizvodnje Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit, seminarski rad
Prepoznati prikladne metode proizvodnje kultura i micelija gljiva s ciljem odabira najboljih sojeva, izraditi plan proizvodnje kultura i micelija gljiva Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
Argumentirati važnost gljivarstva kao ekološke poljoprivrede u očuvanju biološke raznolikosti i njezin doprinos multifunkcionalnosti poljoprivrede Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
Identificirati štetnike, vrste šteta i bolesti u uzgoju gljiva te opisati mjere suzbijanja istih Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
prezentirati rezultate pojedinih aktivnosti na predavanju i laboratoriju, Seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Organizirati i provoditi predavanja, vježbe i seminare. Pripremiti literaturne izvore za uĉenje Organizirati i provoditi radne zadatke, pripremu i obranu seminarskih radova, testove znanja i usmene ispite

Obveze studenta

Redovito pohađanje predavanja i vježbi
Izvršavanje radnih zadataka
Izrada i obrana seminarskog rada
Polaganje testova znanja i usmenog ispita

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 52 52 1,8
Radni zadatak - determinacija gljiva 10 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 18 0,6
Seminarski rad 20 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 30 1
Test znanja 1 35 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 40 1,3
Test znanja 2 35 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 40 1,3
UKUPNO 100% [(RZx10)+(Sx20)+(TZ1x35)+(TZ2x35)]/100 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave (predavanja i vježbe) Evidencija nazočnosti studenata. Izostanci su dozvoljeni sukladno Pravilniku o studiranju Agronomskog fakulteta
Seminarski rad - priprema prezentacije Ocjenjuje se sadržaj rada, timski rad, analiza problema i zaključivanje te prezentacijske sposobnosti. Pisani dio rada 50%, izvedba prezentacije 50%. 14. i 15. tjedan
Test znanja 1 Obuhvaća prvi programski dio predmeta: Morfologije i sitematike gljiva. 7. tjedan
Test znanja 2 Obuhvaća drugi programski dio: trovanje gljivama i mogućnosti lječenja mikoriza te proizvodnja kutura micelija gljiva 15. tjedan
Završni ispit Obuhvaća ispitne cjeline predmeta (test znanja 1 i test znanja 2) iz kojih student nema pozitivnu ocjenu. Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Gljivarstvo – osnovni pojmovi u vezani za gljive, njihov način života te ishranu
 2. Morfologija gljiva – građa plodišta, klobuk, stručak, listići, cjevčice, velum partiale, velum universale
 3. Razmnožavanje gljiva – građa stanice, citoplazme, organele te rast primarnog i sekundarnog micelija (plazmogamija; dikarion)
 4. Sistematika gljiva – razvrstavanje gljiva na razrede (Myxomycetes, Phycomycetes, Basidiomycetes, Ascomycetes) – gljive iz porodice Hygrophoraceae
 5. Sistematika gljiva – razred Basidiomycetes, gljive iz porodice Tricholomataceae, Lentinaceae; Amaniteceae; Agaricaceae
 6. Sistematika gljiva – gljive iz porodice Entolomataceae; Coprinaceae; Strophariaceae; Cortinariaceae; Russulaceae
 7. Sistematika gljiva – gljive iz porodice Boletaceae; Polyporaceae; Cantharellaceae
 8. Sistematika gljiva – razred Ascomycetes, gljive iz porodice Eutuberaceae; Morchellaceae
 9. Trovanje gljivama (toksini gljiva) i mogućnosti liječenja
 10. Gljive i ekološke katastrofe - bioindikatorska svojstva gljiva
 11. Značaj uzgoja gljiva za prehranu i zaštitu okoliša
 12. Proizvodnja kultura i micelija gljiva - metode čuvanja kultura
 13. Simbiontske (mikorizne) gljiva – tipovi mikoriza i njihov značaj
 14. Uzgoj plemenite pečurke Agaricus bisporus
 15. Seminarski radovi

Obvezna literatura

 1. Predavanja i PowerPoint prezentacije (Merlin sustav e-učenje)
 2. Božac R. (2002): Gljive, morfologija, sistematika, toksikologija. Školska knjiga, Zagreb
 3. Novak B. (1997): Uzgoj jestivih i ljekovitih gljiva. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb
 4. Božac R. (2006): Enciklopedija gljiva 1. Školska knjiga, Zagreb
 5. Božac R. (2008): Enciklopedija gljiva 2. Školska knjiga, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Montecchi A. & Sarasini M. (2000): Fungi Ipogei D'Europa. Associazione Micologica Bresadola, Trento
 2. Maria de Lourdes T. M. Polizeli, Mahendra Rai (2013): Fungal Enzymes. Amravati University, India.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Gljivarstvo, Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet
 • Biotehnologija viših gliv, Biotehniška fakulteta v Ljubljani

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.