Ispiši

Uzgoj i korištenje konja (169215)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Uzgoj i korištenje konja u gospodarskim razvijenijim društvima ima veliku važnost. Studenti preddiplomskog studija trebaju upoznati stanje konjogojstva u Hrvatskoj i svijetu, evolucijske tragove razvoja konja, nastanak pasmina i tipova. Spoznavanje anatomskih, fizioloških i drugih osobitosti nužno je za razumijevanje funkcionalnosti građe tijela konja. Upoznat će tehnike rasplođivanja, načela uzgoja konja od ždrijebljenja do ulaska u program obuke. Upoznavanje genetske osnove i hereditarnosti obilježja, modela procjene obilježja, sustava testiranja, izračuna uzgojne vrijednosti, uzgojnih metoda nužno je za oblikovanje i vođenje uzgojnog rada. Upoznat će temelje obuke sportskih konja, usklađene s uporabnim naglascima. Upoznavanje olimpijskih, trkaćih, tradicionalnih i drugih konjičkih natjecanja učinit će se kroz predavanja, seminare i praktikum. Upoznat će alternativne mogućnosti uporabe konja. Kroz predavanja, seminare, terenske i praktične vježbe upoznat će osnove hranidbe i smještaja konja, konjogojske ustanove, organizacijske forme i zakonsku regulativu koja dotiče uzgoj i korištenje konja. Upoznat će najčešće ozljede i bolesti konja, otkrivanje, saniranje i preventivu.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Animalne znanosti (Obvezni predmet, 4. semestar, 2. godina)

ECTS: 4.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R2

Sati nastave: 60
Predavanja: 32
Auditorne vježbe: 4
Vježbe u praktikumu: 16
Seminar: 4
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pohađanje programa izvođenja nastave i vježbi (minimalno 80%)

Opće kompetencije

Nakon apsolviranja predmeta student je osposobljen za bavljenje uzgojem konja, osnovnom obukom konja, poznaje funkcionalnu anatomiju, fiziologiju i etologiju konja, raspoznaje pasmine konja, modele uzgoja te može voditi selekciju konja, poznaje tehnologije i postupke u uzgoju, osnovne norme izgradnje objekata za smještaj konja, krmne normative te može sastaviti obrok. Može samostalno utvrditi korektnost građe konja, uočiti genetske nedostatke i uporabne potencijale. Osposobljen je za samostalno vođenje konjičkog pogona, praćenje aktualnih i integraciju novih tehnologija i tehnika.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Vježbe u praktikumu
  Stjecanje vještina – skupine (4-5 studenta) se upoznaju s neposrednim radom s konjima.
 • Terenske vježbe
  Stjecanje vještina – (skupine do 10 ) neposredno se upoznaje s konjičkim pogonom
 • Seminari
  Skupine (2 studenta) izrađuju i prezentiraju izlaganje vezano za odabrana područja konjogojstva

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati i obrazložiti osobitosti, ekonomsku i biološku poziciju konjogojstva u poljoprivrednoj proizvodnji. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera
Prepoznati i opisati najvažnije pasmine konja. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera
Objasniti anatomske i fiziološke osobitosti konja. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera
Samostalno upravljati poslovima vezanim za reprodukciju i selekciju na konjičkom pogonu. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera
Isplanirati i objasniti norme u pogledu smještaja, hranidbe i njege konja. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera
Identificirati i obrazložiti suvremene modele uzgoja i korištenja konja, navesti i opisati konjičke natjecateljske discipline. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera
Prepoznati i obrazložiti tehnološke, zdravstvene i ekonomske zahtjeve u uzgoju i korištenju konja. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera
Organizirati rad i samostalno upravljati poslovima vođenja farme konja. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera
Izračunati indikatore uspješnosti proizvodnje, prepoznati i rangirati prednosti, ograničenja i rizike, predložiti poboljšanja u proizvodnji. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera
Demonstrirati vještinu pristupa konju, pružanje osnovne njege te poznavanje konjičke opreme. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera

Način rada

Obveze nastavnika

Izložiti predviđeni program predavanja
Izložiti predviđeni auditornih vježbi
Provesti predviđeni program terenskih vježbi
Provesti predviđeni program kliničkih vježbi
Pomoći u pripremi dodijeljenih tema seminara

Obveze studenta

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Pohađati predviđeni auditornih vježbi i usvojiti programom predviđena znanja
Pohađati predviđeni program terenskih vježbi i usvojiti programom predviđena znanja
Pohađati predviđeni program kliničkih vježbi i usvojiti programom predviđena znanja
Pripremiti i izložiti dodijeljene teme seminara

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje predavanja 32 32 1,08
Pohađanje auditornih, terenskih i vježbi u praktikumu 24 24 0,80
Seminarski rad (priprema, pisanje, izlaganje) 10% Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 4 0,13
1. Test znanja: pismeni 20% <60 %
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 0,33
2. Test znanja: pismeni 20% <60 %
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 0,33
3. Test znanja: pismeni 20% <60 %
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 0,33
Završni ispit: usmeni 30% <60 %
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 1,00
UKUPNO 100% 60 120 4
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminarski rad (priprema, pisanje, izlaganje) Seminarski rad s temom vezanom uz programski sadržaj studenti zadužuju samostalno na početku semestra. Pisani rad predaju na pregled tjedan dana prije izlaganja. Studenti pojedinačno izlažu seminarski rad. Ocjenjuje se oblikovanje seminarskog rada i prezentacije, vještina prezentacije, kritičnost i analitičnost problematike. 15. tjedan izvođenja nastave u semestru. Nije moguća u naknadnom terminu
1. Test znanja: pismeni Tijekom semestra, nakon odrađene prve nastavne cjeline. Moguća putem naknadnog pristupa.
2. Test znanja: pismeni Tijekom semestra, nakon odrađene druge nastavne cjeline. Moguća putem naknadnog pristupa.
3. Test znanja: pismeni Tijekom semestra, nakon odrađene treće nastavne cjeline. Moguća putem naknadnog pristupa.
Završni ispit: usmeni Usmeni ispit sastoji se od pet pitanja. Testira se znanje usvojenosti teorije, činjenica, kritičnost i identificiranje praktičnih problema. Uvažava se ranija aktivnost studenta tijekom održavanja nastave i vježbi Ispitni rokovi. Prijavljuje se putem ISVU sustava.

Tjedni plan nastave

 1. Gospodarska važnost konjogojstva, evolucija i razvoj pasmina konja; P - uvod u specifičnosti uzgoja i korištenja konja, stanje i trendovi konjogojstva u Hrvatskoj i svijetu; osobitosti konja kao vrste i biljojeda.
 2. Gospodarska važnost konjogojstva, evolucija i razvoj pasmina konja; P – evolucija konja, srodnici konja, podjela i filogeneza pasmina konja; toplokrvne, hladnokrvne i autohtone pasmine konja; V - identifikacija pasmina i genotipova primjerenih uporabnom cilju
 3. Osnove funkcionalne građe i reprodukcije konja; P - anatomske i fiziološke osobitosti konja, upoznavanje funkcionalne građe pasivnog i aktivnog dijela lokomotornog sustava, osobitosti probavnog, respiratornog, krvožilnog, živčanog, urogenitalnog i taktilnog sustava.
 4. Osnove funkcionalne građe i reprodukcije konja; P –rasplođivanje konja, spolni ciklus, reproduktivne tehnike, pripust, gravidnost, ždrijebljenje i uzgoj podmlatka; uzgojne metode, uzgojni programi, procjena reproduktivne učinkovitosti; KV – pristup konju
 5. Osnove funkcionalne građe i reprodukcije konja; KV - Procjena korektnosti vanjštine konja, hodova i uporabne sukladnosti.
 6. Hranidba i smještaj konja; P – načela hranidbe konja, osobitosti hranidbe različitih kategorija konja obzirom na spol, dob i uporabu, tipovi nastambi za konje; KV - oprema na konjičkim pogonima, upoznavanje i rukovanje.
 7. Hranidba i njega konja; V - sastavljanje obroka za konje obzirom na spol, dob i uporabu; PK potkivanje i timarenje konja.
 8. Uzgoj i obuka konja; P - upoznavanje nasljedne osnove i hereditarnosti obilježja, sustavi testiranja i ocjene; V - oblikovanje uzgojnih programa, izračun uzgojne vrijednosti.
 9. Uzgoj i obuka konja; KV - njega i obuka mladih konja; trening sportskih konja prema uporabnim naglascima.
 10. Uporaba konja i konjička natjecanja; PK- osnove njege i obuke mladih konja, trening sportskih konja prema uporabnim naglascima; P - alternativni načini uporabe konja (mlijeko, meso, turizam i dugo).
 11. Uporaba konja i konjička natjecanja; P - upoznavanje konjičkih natjecanja, pojmova i pravila vezanih za olimpijska, trkaća, tradicionalna i druga konjička natjecanja. upoznavanje s pravilima FEI-a u pogledu organizacije natjecanja, vrednovanja, suđenja, ponašanja i drugog
 12. Funkcionalni poremećaji zdravlja konja; P – dobrobit konja, nasljedne, zarazne i parazitarne bolesti konja, ozljede konja, otkrivanje, saniranje i preventiva ozljeda, genetski testovi.
 13. Konjogojske uzgojne ustanove i zakonska regulativa; P - zakonske norme i pravila; doping u konjičkim natjecanjima, otkrivanje i suzbijanje; konjogojske ustanove i organizacije; sljedivost uzgojne dokumentacije, rodovnik.
 14. Upravljanje konjičkim pogonom; T - obilazak uzgajivača konja, sudjelovanje u procesu rada, uvid u model praktičnog vođenja konjičkog pogona.
 15. Odabrana poglavlja iz uzgoja i korištenja konja; S - prezentacija studentskih seminara po odabranim područjima uzgoja i korištenja konja.

Obvezna literatura

 1. Ivanković, A. (2004): Konjogojstvo, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Asaj, A. (2003): Higijena na farmi i u okolišu, Medicinska naklada, Zagreb.
 2. Black, W., Clayton, H. (2001): Equine Locomotion.WB Saundres, UK.
 3. Brinzej, M. (1980): Konjogojstvo, Školska knjiga, Zagreb.
 4. Bruns, E., Hartwig, W., Lowe, H. (1988): Pferdezucht, Ulmer, Stuttgart, Germany.
 5. Caput, P., Ivanković, A., Mioč, B. (2013). Očuvanje biološke baštine u stočarstvu, Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb.
 6. Cuddeford, D. (2000): Feeding Systems for Horses. U: Feeding Systems and Feed Evaluation Models (Ed.: Theodorou, M.K., France, J.), CABI Publishing, Wallingford, UK.
 7. Ivanković, A., Caput Jogunica, R., Ramljak, J. (2013): Jahanje, Agronomski fakultet/Hrvatska olimpijska akademija, Zagreb.
 8. Keeling, L., Gonyou, H (2001): Social Behaviour in Farm Animals, CABI Publishing, Wallingford, UK.
 9. Mina,C.G., Morel, D. (2005): Breeding horses, Blackwell Publishing, Oxford, UK.
 10. Šerman, V. (2001): Hranidba konja, Hrvatsko agronomsko društvo. Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Konjogojstvo I, Bs: Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera
 • Horse Breeding; Biotehniška fakulteta Univerze u Ljubljani;
 • Allg. Betriebswirtschaftslehre für Pferdewissenschaften ; Universität für Bodenkultur Wien
 • Rechtliche Aspekte der Pferdewirtschaft ; Universität für Bodenkultur Wien

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.