Ispiši

Osnove arhitektonskog projektiranja (144019)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Informacija o sadržaju i temama kolegija. Sličnosti, razlike i međusobna povezanost djelatnosti arhitekture i krajobrazne arhitekture, s posebnim osvrtom na umjetničku komponentu disciplina i zajedničku pripadnost polju Likovne umjetnosti. Uvod u problematiku likovne kompozicije i njezine organske povezanosti s fenomenom percepcije - točke, linije i linearne strukture, plohe, volumeni; simetrija i asimetrija; statika i dinamika, dinamična ravnoteža; smjerovi; sile i naponi, sidrišta pogleda; elementarne i kompleksne prostorne situacije; superpozicija i montaža; proporcije i mjere; boja, materijali, struktura, faktura, uzorak, ornament; svjetlo i sjena; kompleksnost i heterogeni sklopovi.
Terenska nastava – likovna / kompoziciona analiza izvedenih arhitektonskih djela; analiza njihovog odnosa s okolnim prostorom.
Predavanja - Arhitektura kao teorija i praksa, teorija arhitekture, stvaralački proces, kritika kao dio stvaralačkog procesa, estetika, filozofija umjetnosti. Sviđanje i ukus, umjetničke i izvanumjetničke vrijednosti. Arhitektura, krajobrazna arhitektura i urbanizam. Školovanje likovnih umjetnika; Osnovni kurs oblikovanja, Bauhaus; Gestalt psihologija, percepcija i kompozicija slike. Prostor, problem definicije. Arhitektura kao prikaz vanarhitektonskog sadržaja - regionalizam i postmoderna; Ingarden - vrijednost motiva i vrijednost umjetničkog rješenja; kič.
Vježbe i seminari - Oblikovanje prostorne situacije na temelju teksta iz literature, uspostava i analiza prostornih odnosa. Kritičke analize kao dio stvaralačkog procesa. Oblikovanje prostora sa suženim repertoarom oblikovnih sredstava; redukcija na bitne prostorne odnose. Prostoručno crtanje, crtanje nacrta s ortogonalnim projekcijama, prostorni prikazi, izrada modela, primjena boje i analiza svjetlosnih efekata. Fotografiranje modela. Individualna prezentacija rada – izlaganje, analiza i kritičko sagledavanje prostornih rješenja. Završni prikaz procesa i rezultata rada kroz knjižicu, plakat, izložbu ili suvremene medije.
Ispit – Student dio od ponuđene literature prezentira kroz kritički osvrt ostalima iz grupe, slijedi diskusija ispitanika i mentora na izložene teme.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Seminar: 10
Projektantske vježbe: 20

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave i na vrijeme predan projekt.

Opće kompetencije

Student se osposobljava za prepoznavanje i kritičko promišljanje bitnih estetskih vrijednosti jednostavnijih prostornih kompozicija, za njihovo kreiranje i modificiranje, kao i za osnovnu profesionalnu komunikaciju i suradnju s arhitektima i stručnjacima srodnih područja.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Na predavanjima se studentima prezentira relevantno teoretsko gradivo i praktični primjeri.
 • Konzultacije
  Na konzultacijama studetni mogu dobiti pojašnjenja gradiva ili komentar na projekt.
 • Terenske vježbe
  Terenska nastava obuhvaća analizu arhitektonske kompozicije, analiza odnosa arhitekture i okolnog prostora.
 • Seminari
  Kroz seminarske radove studenti grupno istražuju i analiziraju odabrane primjere i prezentiraju ih ostalima.
 • Projektantske vježbe
  U sklopu projektantskih vježbi studenti izrađuju projekt unutrašnjeg prostora / vanjskog prostora prema tekstu, uključivo varijante koje proizlaze iz formalnih karakteristika oblikovnih elemenata – točaka, linija, ploha ili volumena.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati sastavnice krajobraza i njegov odnos prema projektiranoj ili izgrađenoj arhitekturi Seminar, Usmeni
Generirati i razviti kreativne alternative mogućih rješenja manje složenih prostornih kompozicija Pismeni (projekt), Usmeni
Primijeniti odgovarajude ručne i računalne grafičke tehnike uobičajene na području krajobrazne arhitekture Pismeni (projekt), Usmeni
Prepoznati i vrednovati postojeća stanja manje složenih krajobraznih objekata i njihov odnos prema projektiranoj ili izvedenoj arhitekturi Seminar, Usmeni
Usmeno i grafički prezentirati i opravdati predložena rješenja stručnjacima i široj javnosti Pismeni (projekt), Usmeni

Način rada

Obveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminari 10 0-60%
61-70
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
Pismeni ispit - projekt 80 0–60 %
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
50 150 4
Usmeni ispit 10 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Usmeni ispit Student dio od ponuđene literature prezentira kroz kritički osvrt ostalima iz grupe, slijedi diskusija ispitanika i mentora na izložene teme. Rokovi su utvrđeni na samom početku semestra Rokovi su utvrđeni na samom početku semestra

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul; Arhitektura kao teorija i praksa
 2. Uvod u problematiku oblikovanja i prikazivanja; Kompozicija; Prostorne situacije
 3. Terenska nastava – analiza arhitektonske kompozicije, analiza odnosa arhitekture i okolnog prostora
 4. Školovanje likovnih umjetnika: Osnovni kurs oblikovanja, Bauaus Skiciranje prostora po tekstu
 5. Gestalt psihologija, percepcija i kompozicija slike Definiranje bitnih značajki prostorne kompozicije, crtanje prostorne kompozicije
 6. Kritički proces kao sastavni dio kreativnog procesa Izrada radnog modela prostorne kompozicije
 7. Prostor - problem definicije Prezentacija prostornih rješenja, diskusija
 8. Montaža i superpozicija, heterogeni sklopovi Korekcija i izrada konačnog modela i crteža
 9. Strujanja u likovnim umjetnostima Prostorna kompozicija s reduciranim repertoarom
 10. Prikaz u arhitekturi Izrada crteža i modela modificirane prostorne kompozicije
 11. Urbana ekologija Prezentacija modificiranih prostornih modela, usporedba s prvim rješenjem, diskusija
 12. Boje Primjena boje na modelima
 13. Svjetlo i boja Radionica svjetla, fotografiranje modela
 14. Problem prezentacije procesa i rezultata rada – knjižica, plakat, brošura, suvremeni mediji Skiciranje varijantnih rješenja prezentacije, diskusija
 15. Osnovna informacija o pojedinim temama izborne literature Završna korekcija konačnih rješenja i prezentacija

Obvezna literatura

 1. Arnheim, R. (1981), Umjetnost i vizualno opažanje; Univerzitet umjetnosti u Beogradu, Beograd
 2. Focht, I. (1972), Uvod u estetiku; Zavod za izdavanje udžbenika, Sarajevo
 3. Strižić Z. (1997), O stanovanju: arhitektonsko projektiranje, UHA, Biblioteka Psefizma, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Ingarden, R. (1975), Slika / Doživljaj, umjetničko djelo i vrijednost; Nolit, Beograd
 2. Itten, J. (1973), Umetnost boje; Umetnička akademija u Beogradu, Beograd
 3. Mc Luhan, M. (1973), Gutenbergova galaksija; Nolit, Beograd
 4. Venturi, R; Scott-Brown, D.; Izenour, S. (1972), Learning from Las Vegas; The Mitt Press, Cambrige, Mas.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Osnove arhitekturno urbanističnega načrtovanja, Študij krajinske arhitekture, Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 • Osnove arhitekture, Pejzažna Arhitektura, Poljoprivredni fakultet, Novi sad

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.