Ispiši

Osnove hidraulike i toplinske tehnike u poljoprivredi (132867)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Korištenje znanosti, tehnike i tehnologije za potrebe čovječanstva, posebice u gospodarskim granama, je nezamislivo bez poznavanja i razumijevanja osnova hidraulike i termodinamike. Program modula Osnove hidraulike i toplinske tehnike u poljoprivredi obuhvaća upoznavanje i primjenu njihovih zakonitosti u području poljoprivrede.
Programski dijelovi modula su: hidrostatika, hidrodinamika, toplina (termodinamika) te elementi i strojevi hidrauličkih sustava u poljoprivredi. Poseban dio tog modula je poglavlje toplinski strojevi i postrojenja kao i pomoćni uređaji u toplinskim sustavima. Modul na jednostavan i prihvatljiv način daje studentima temeljna i praktična znanja koja obuhvaćaju primjenu hidraulike i toplinske tehnike na poljoprivredne strojeve, oruđa, opremu, objekte, sustave navodnjavanja, melioracije, kao i na fizikalne postupke primjenjive u poljoprivredi.
Auditorne vježbe omogućuju studentima kroz praktičan i samostalan rad savladavanje osnovnih zakonitosti hidraulike i toplinske tehnike, zadataka i proračuna iz područja poljoprivredne tehnike i tehnologije (mehanizacija, melioracije).
Polaganje ispita iz modula provodi se putem parcijalnih testova znanja i završnog usmenog ispita.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 40
Auditorne vježbe: 20

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

- Pohađanje 80% predavanja.
- Odrađivanje svih vježbi.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava, poznavanjem zakona hidraulike i termodinamike, razumijevanje načina rada različitih suvremenih poljoprivrednih strojeva, oruđa, opreme, uređaja i tehnologija u području poljoprivredne proizvodnje, dorade, prerade i skladištenja poljoprivredno prehrambenih proizvoda.
Student stječe temeljna znanja iz hidraulike i toplinske tehnike koji su primijenjeni u poljoprivrednim postrojenjima, strojevima, uređajima i opremi u području poljoprivredne proizvodnje, transporta, dorade i prerade poljoprivrednih proizvoda.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Pokazati intuitivno i formalno znanje i razumijevanje temeljnih koncepata, načela, teorija i rezultata; Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Tehnički razmišljati, zaključivati i argumentirati; Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Razlikovati hidrauličke i toplinske sustave primjenjive u poljoprivrednoj tehnici, dokazivati analogne tvrdnje, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Povezati različite koncepte i rezultate i primjenjivati ih; Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Samostalno analizirati i postavljati tehničke zadatke, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Postavljati dijagnostiku postrojenja temeljenu na fizikalnim načelima i zakonitostima. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Obveze studenta

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanjima, vježbama i seminarima, prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja +vježbe) 60 60 2
Aktivno sudjelovanje na nastavi 0% 0 30 0
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) 0% 0 0 0
Parcijalni ispit 1 (PI1) 25 % <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 30 1
Parcijalni ispit 2 (PI2) 25 % <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 30 1
Usmeni ispit (UI) 50 % <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 30 2
UKUPNO 100 % (PI1+PI2+UI)/3 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave (predavanja +vježbe) Na nastavi se redovito bilježe nazočni studenti (na početku i kraju bloka) i prati sposobnost discipliniranog i aktivnog praćenja nastave Može se opravdati izostanak do 20% predavanja, 15% vježbi i 15% seminara (čl. 12 Pravilnika o studiranju na AFZ-u) Semestar (60 sati izravne nastave) Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Aktivno sudjelovanje na nastavi Aktivno sudjelovanje u nastavi korigira ocjenu naviše. Studenti se potiču sudjelovati u raspravama, prezentaciji ideja i problemskih rješenja, argumentiranju mišljenja i stavova. Prati se usvajanje teorijskih i činjeničnih znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, kritičkog mišljenja, timskog rada i društvene odgovornosti. Prati se sposobnost samostalnog izvođenja laboratorijskih vježbi. Zapažena aktivnost na satu bilježi se u studentskoj evidenciji (+), što omogućuje korekciju konačne ocjene naviše (++) ili beneficiju na usmenom ispitu (+++). Kontinuirano tijekom izvođenja nastave Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Parcijalni ispit 1 (PI1) Obuhvaća prvi programski dio modula koji obrađuje osnove hidraulike, hidrostatiku, hidrodinamiku, elemente i strojeve hidrauličkih sustava u poljoprivredi, te crpke i ventilatore. Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 6.tjedan
Parcijalni ispit 2 (PI2) Obuhvaća drugi programski dio modula koji obrađuje područje termodinamike (toplina, količina topline i specifični toplinski kapacitet, toplinsko širenje plinova, glavne stavke termodinamike, para, istjecanje kroz otvore, zakoni količine gibanja za tekućine, Prijelaz topline, izmjenjivači topline, toplinski strojevi i postrojenja te pomoćni uređaji u toplinskom strojevima). Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 15.tjedan
Nadoknada (samostalni zadatak) Ukoliko student ne ostvari nužna 3 ECTS boda kao preduvjet izlaska na usmeni ispit, jedan bod je moguće nadoknaditi dodatnim samostalnim zadatkom, npr: prijevod stručnog teksta s engleskog jezika i izlaganje pred nastavnikom, prikaz članka ili knjige, projektna ideja i sl. Tijekom ispitnih rokova, prije usmenog ispita
Usmeni ispit (UI) Usmeni ispit se sastoji od tri, eventualno dva pitanja (+++), ovisno o prethodnoj aktivnosti studenta . Testira se usvojenost teorije i činjenica, analitičnost, kritičko mišljenje, kreativnost i društvena odgovornost. Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Osnove hidraulike – uvod, pojmovi, veličine, jedinice, - P
 2. Hidrostatika, – P + V
 3. Hidrodinamika, – P + V
 4. Elementi i strojevi hidrauličkih sustava u poljoprivredi, – P
 5. Crpke i ventilatori, – P
 6. Toplina (termodinamika) – uvod, osnovne veličine, toplinsko širenje krutih tijela i kapljevina, – P + V
 7. Toplina - uvod, radni mediji, osnovni zakoni idealnih plinova, plinske smjese, – P + V
 8. Količina topline i specifični toplinski kapacitet, toplinsko širenje plinova, – P + V
 9. Glavni stavci termodinamike (I, II), promjene stanja idealnih plinova, kružni procesi u toplinskim dijagramima, – P + V
 10. Para, - P + V
 11. Istjecanje kroz otvore, zakoni količine gibanja za tekućine, – P + V
 12. Prijelaz topline, (kondukcija, konvekcija, radijacija), – P + V
 13. Izmjenjivači topline, - P + V
 14. Toplinski strojevi i postrojenja, - P + V
 15. Pomoćni uređaji u toplinskim sustavima, – P + V

Obvezna literatura

 1. Pliestić, S. (2008.): Tehnička fizika u poljoprivredi, interna skripta, Agronomski fakultet, Zagreb.
 2. Kostelić, A. (1985.): Nauka o toplini, Školska knjiga, Zagreb
 3. Nikolić, G. (2005.): Pneumatika i hidraulika (I. dio), Školske novine, Zagreb
 4. Nikolić, G., Novaković, J. (2003): Pneumatika i hidraulika (II. dio), Školske novine, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Bošnjaković, F. (1985.): Nauka o toplini, I., II. i III., Tehnička knjiga, Zagreb
 2. Galović, A. (1997.): Nauka o toplini II, FSB, Zagreb
 3. Kraut, B. (1982.): Strojarski priručnik, Tehnička knjiga, Zagreb
 4. Helduser,S.(1996.): Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik, TU Dresden, 4. Auflage, Dresden
 5. Recknagel-Sprenger (2004.):Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik; München

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Physics; Introductory Thermodynamics; Fluid Mechanics - Wageningen University, The Netherlands Physik für Ernährungswissenschaftler, Lebensmitteltechnologen und Agrarwissenschaftler - Landwirtschaftliche Fakultät Universität Bonn
 • Mehanika, Termotehnika i procesna tehnika, Hidropneumatska tehnika - Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Fundamentos Físicos de la Ingeniería - E. T. S. de Ingenieros Agrónomos y de Montes , Ingeniero Agrónomo, Universidad de Córdoba, España
 • Principles of Physics - University of Hohenheim, Institute of Agricultural Engineering
 • Agrarphysik - Universität für Bodenkultur, Wien, Austria
 • College Physics – Texas A&amp;M University, USA
 • Física - Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola - Universidad de Sevilla, España

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.