Ispiši

Legislativa u zaštiti bilja (26278)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Legislativa u zaštiti bilja od štetnih organizama vrlo je zahtjevno područje. Regulirana je brojnim nacionalnim i EU zakonskim propisima. Poznavanje propisa i njihovo razumijevanje neophodno je u obavljanju buduće djelatnosti studenata Fitomedicine. Predavanja u okviru nastavnog programa obuhvaćaju analizu glavnih zakonskih propisa i njihov utjecaj na obveze poljoprivrednih subjekata, i poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava i profesionalnih korisnika pesticida općenito. U predavanje je redovito uključeno jedno predavanje stručnjaka iz kemijske industrije koji se bavi registracijom i prometom sredstava za zaštitu bilja. Seminari kao način izvođenja nastave podrazumijevaju samostalni rad studenta uz redovite konzultacije s nastavnikom na specifičnoj temi iz područja predmetne zakonske regulative. Tijekom nastave kontinuirano se obavlja izlaganje i diskusija pojedine teme. Cilj je ovakvog načina rada da svaki student bude upoznat sa svim temama i prepozna praktični značaj zadane teme. Seminarski rad završava izradom pisanog rada na zadanu temu, izradom prezentacije i usmenim izlaganjem.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Fitomedicina (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 20
Seminar: 10

Izvođač predavanja
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): >90%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave.

Opis

Ocjenjivanje se sastoji od: pohađanje nastave max 10 bodova; aktivnost na nastavi max. 10 bodova; seminarski rad pisani dio 50 bodova i izlaganje seminara 30 bodova.

Opće kompetencije

Predmet studente osposobljava za rad sa zakonskim propisima u području biljnog zdravstva i sredstava za zaštitu bilja. To su najčešće državne institucije (poljoprivredni inspektorat, poljoprivredne agencije i sl.). Također stječe kompetencije za rad u privatnoj ili državnoj savjetodavnoj djelatnosti.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati važnost i utjecaj zakonskih propisa u fitomedicini kroz aktivnost na nastavi i kroz samostalni rad (pisani dio i izlaganje)
Integrirati međusobno povezane propise. kroz aktivnost na nastavi i kroz samostalni rad (pisani dio i izlaganje)
Kritički prosuđivati propise. kroz aktivnost na nastavi i kroz samostalni rad (pisani dio i izlaganje)
Prezentirati javnosti specifičnu zakonsku proceduru. kroz aktivnost na nastavi i kroz samostalni rad (pisani dio i izlaganje)
Temeljem propisane regulative sastaviti prijedlog rješenja konkretnog problema. kroz aktivnost na nastavi i kroz samostalni rad (pisani dio i izlaganje)

Način rada

Obveze nastavnika

-upoznavanje studenta s ciljevima i ishodima učenja (ukupno za predmet i za pojedine nastavne cjeline), kriterijima i načinima ocjenjivanja,
-izravnom nastavom obrađuje glavne propise u zaštiti bilja,
-na početku semestra svakom studentu osmisliti temu za samostalni rad (jedan praktični problem kojeg studentrješava analizom relevantnih propisa),
-izrađuje pisane upute za izradu seminarskog rada,
-kontrolira i usmjerava samostalni rad studenta,
-održavanje konzultacija (usmeno i putem e-maila),
-evidencija studenata prema:
-pohađanju nastave
-aktivnosti na nastavi

Obveze studenta

-redovito pohađanje nastave,
-kontinuiran rad na temi samostalnog rada,
-tijekom izravne nastave izvještava o tijeku izrade samostalnog rada,
-izrada rada u pisanom obliku,
-završno prezentiranje samostalnog rada,
-etično ponašanje.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 10 (0 izost.); 8 (1 izost.); 5 (2 izost.); -
-
-
-
-
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 20 0,5
Aktivnost na nastavi 10 (naglašena); 8 (umjerena); 5 (slaba); -
-
-
-
-
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- - 0,5
Seminarski rad-pisani dio 50 30-35
30-35
36-40
41-45
46-50
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 45 1,5
Seminarski rad-izlaganje 30 18-20
21-24
25-27
28-30
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 15 0,5
Ukupno 100 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave Zbog načina održavanja nastave (kontinuirana angažiranost studenta) prisustvo obvezno. prema rasporedu nastave nema
Aktivnost na nastavi Tijekom izravne nastave student izvještava o tijeku izrade samostalnog rada i daje plan daljnjeg rada. Vodi diskusiju na temu rada. tijekom izravne nastave nema
Seminarski rad-pisani dio Do kraja semestra potrebno je dostaviti samostalni rad u pisanom obliku. Ocjenjuje se cjelovitost teme, razumijevanje, struktura, relevantnost literature, ispravnost citiranja, gramatička i pravopisna ispravnost teksta. do kraja semestra nema
Seminarski rad-izlaganje Ocjenjuje se jasnoća u izražavanju, korištenje stručne terminologije, raspolaganje predviđenim vremenom. na kraju semestra nema

Tjedni plan nastave

 1. P - Upoznavanje s modulom, načinom rada i ocjenjivanja. Uvod u EU i nacionalnu legislativu u području zaštite bilja.
 2. P – Podjela seminarskih radova i upute o izradi. Pregled popisa propisa i važnih institucija iz područja zaštite bilja. Održiva uporaba pesticida - uvod.
 3. P - Održiva uporaba pesticida. Pregled zakonodavnog okvira (Direktiva 2009/128/EZ, Direktiva 127/2009, Zakon o održivoj uporabi pesticida, NN 14/2014; Pravilnik o održivoj uporabi pesticida) i dokumenata. S - Analiza izrade i konzultacije po pojedinim temama seminara.
 4. P - Regulativa o integriranoj i ekološkoj biljnoj proizvodnji. S - Analiza izrade i konzultacije po pojedinim temama seminara.
 5. P - Stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja. Pregled zakonodavnog okvira (Uredba 1107/2009, Uredba 1185/2009, Zakon o provedbi uredbe, NN 80/2013; Upisnik SZB). S - Analiza izrade i konzultacije po pojedinim temama seminara.
 6. P - Analiza Uredbe 1107/2009 sa zakonodavnog i praktičnog gledišta. S - analiza i konzultacije po pojedinim temama seminara.
 7. P - Maksimalno dopuštene količine ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (Uredba 396/2005). S - Analiza izrade i konzultacije po pojedinim temama seminara.
 8. P - Pregled i analiza propisa o zaštiti voda. S - Analiza izrade i konzultacije po pojedinim temama seminara.
 9. P - Potpore i poticaji u poljoprivredi. S - Analiza izrade i konzultacije po pojedinim temama seminara.
 10. P- Gost predavač iz poslovnog sektora. S - Rasprava na temu predavanja (pitanja).
 11. P - Biljno zdravstvo (prof. dr. sc. R. Bažok)
 12. P - Zaštita bilja u zajedničkoj poljoprivrednoj politici (prof. dr. sc. R. Bažok)
 13. P - Uloga zaštite bilja u proizvodnji i prometu sjemena i sadnog materijala (prof. dr. sc. R. Bažok)
 14. P - Zakoni i propisi o GMO (prof. dr. sc. R. Bažok) P - Zaštita bilja i dobra poljoprivredna praksa (prof. dr. sc. R. Bažok)
 15. S – zajedničko usmeno izlaganje seminarskog rada.

Obvezna literatura

 1. Popis propisa iz biljnog zdravstva i sredstava za zaštitu bilja
 2. Propisi o održivoj uporabi pesticida
 3. Propisi o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja
 4. Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida
 5. Zakon o biljnom zdravstvu

Preporučena literatura

 1. Ostala aktualna legislativa u zaštiti bilja

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Legislation in enviromental and plant protection affairs (BOKU)

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.