Ispiši

Poljoprivredno savjetodavstvo u fitomedicini (169426)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Poljoprivredno savjetodavstvo ima dugu povijest. Značajno je jer se temelji na obrazovanju odraslih, razvoju komunikacijskih vještina te ruralnom razvoju države. Usko je povezano s prijenosom znanja poljoprivrednih istraživanja na poljoprivrednu proizvodnju. Fitomedicina kao znanstvena disciplina postaje sve zahtjevnija prema optimalizaciji uporabe pesticida i uvođenju novih metoda suzbijanja štetnih organizama s ciljem zaštite okoliša. Mjesto fitomedicine u suvremenoj održivoj poljoprivrednoj proizvodnji je značajno, a ono ne može biti stabilno bez razvoja savjetodavstva koje će ga unaprijediti. Od svih poljoprivrednih grana u smislu unaprjeđenja proizvodnje savjeti iz fitomedicine zauzimaju značajno mjesto, danas oni nisu samo to već doprinose i zaštiti okoliša od pesticida u ruralnom prostoru. Cilj predmeta je studentima osigurati upoznavanje s načelima poljoprivrednog savjetodavstva primjenjivijim u fitomedicini kao specifičnoj grani poljoprivrede koja ima kompleksan utjecaj na zdravlje ljudi, životinja, biljaka i okoliša.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Fitomedicina (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R2

Sati nastave: 30
Predavanja: 14
Vježbe u praktikumu: 10
Seminar: 6

Izvođač predavanja
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60 - 70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Nakon odslušanog i položenog modula student će moći primijeniti stečena znanja u teoriji i praksi. Stečenim znanjima moći će argumentirati i riješiti problem primjenom savjetodavnih metoda. Stečena znanja studenti će koristiti u obavljanju osnovnih poslova zaštite poljoprivrednih kultura na gospodarstvima. Također će stečena znanja koristiti u prijenosu novih spoznaja od znanosti, savjetodavnim metodama do proizvođača s ciljem unaprjeđenja proizvodnje i zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja se izvode klasičnim metodama i uz pomoć suvremenih tehničkih pomagala s ciljem što učinkovitijeg prijenosa znanja studentima.
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumu i na polju održavaju se u grupama od 10 do 12 studenata gdje studenti uz pomoć nastavnika i suradnika u nastavi te uz pomoć iskusnih savjetodavaca iz područja fitomedicine participiraju i vježbaju metode savjetodavstva. Studenti će na vježbama odabrati jednu novu praksu (rješenje koje treba prenijeti proizvođaču) čiji će prijenos krajnjem korisniku evaluirati izradom eseja o unaprijeđeniju proizvođačeve prakse. Težit će se da vježbe i izrada seminara budu izvođene u malim grupama.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti razvoj savjetodavstva s posebnim naglaskom na fitomedicinu. Pismeni, prisustvovanje vježbama
Poznavanje osnovnih principa i metoda poljoprivrednog savjetodavstva u fitomedicini., Pismeni, prisustvovanje vježbama, izrada eseja
Poznavanje etike i odgovornosti sudionika u savjetodavnom procesu. Pismeni, prisustvovanje vježbama, seminarski rad
Determiniranje pojmova zaštita, nadzor, suzbijanje i međuovisnost u fitomedicini. Pismeni, prisustvovanje vježbama, seminarski rad
Objasniti i primjenjivati dobru agronomsku praksu u fitomedicini. Pismeni, prisustvovanje vježbama, seminarski rad
Koristiti participativan pristup u edukaciji odraslih osoba. Prisustvovanje vježbama, izrada eseja.

Način rada

Obveze nastavnika

Nastavnik je dužan prilagoditi i prenijeti svoje stručno znanje o poljoprivrednom savjetodavstvu, značaju zaštita bilja, nadzoru, suzbijanju štetnih organizama i međuovisnosti sudionika u fitomedicini. Nastavnikova obaveza je objasniti studentima osnovna načela dobre agronomske prakse u fitomedicini sukladno propisanim programom za diplomski studij Fitomedicine. Nastavnik mora ovladati suvremenim psihološko-pedagoškim i didaktičko-metodičkim spoznajama o procesima učenja i oblicima podučavanja. Nastava se provodi predavanjima, ali i drugim metodičkim postupcima: auditornim vježbama, seminarima i izradi eseja. Nastavnik, osim neposrednog rada u redovitoj nastavi prati i vrednuje studentov napredak, organizira, sastavlja i održava kolokvije i ispite znanja te pomaže i ocjenjuje izradu eseja. Vodi evidenciju izostanaka s vježbi i izrade seminara i eseja. Uz navedeni rad vezani su i odgovarajući tehnički i administrativni poslovi, kao što su ispravljanje testova, eseja, pismenih, završnih i diplomskih radova. Nastavnik je obavezan dati i pripremiti podatke za statističke preglede norme sati, godišnje izvještaje i ostalo.

Obveze studenta

Studenti su obavezni redovito pohađati vježbe i seminare. Uvjet za potpis su uredno obavljene vježbe izrađen seminarski rad i esej. Moguća su najviše dva izostanka s vježbi. Studentovo prepisivanje ili korištenje nedozvoljenih pomagala tijekom provjere znanja najstrože se kažnjavaju i mogu dovesti do toga da se student isključi iz nastavnog procesa na način da mu se ne daje potpis o uredno izvršenim obavezama. Student je za stjecanje kompetencija obavezan izraditi esej o unaprjeđenju proizvođačevog znanja i prakse iz fitomedicine nakon završenog savjetodavnog procesa. Obaveza studenata na nastavi, vježbama, terenu i u polju je da ne ometa nastavni proces i nastavnika te da održava kolegijalnosti prema svim sudionicima kao i etička načela između sudionika u savjetodavnom procesu

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 50 <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 45 1,5
Izrada eseja o unaprjeđenju proizvođačeve prakse tijekom i nakon savjetodavnog procesa. Pismeno i usmeno izlaganje 25 5 15 0,5
Izrada seminarskog rada. Pismeno i usmeno izlaganje. 25 15 0,5
Prisustvovanje vježbama, razmjena iskustava sa savjetodavcima na terenu. Uvjet za upis ocjene 5 15 0,5
UKUPNO 100% 60-100% 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Izrada eseja o unaprjeđenju proizvođačeve prakse tijekom i nakon savjetodavnog procesa. Pismeno i usmeno izlaganje Prosječna ocjena usmenog izlaganja i pisanog eseja
Izrada seminarskog rada. Pismeno i usmeno izlaganje. Prosječna ocjena usmenog izlaganja i pisanog seminara

Tjedni plan nastave

 1. P- Uvod u modul. Upoznavanje studenata s pravima i obvezama, ciljem modula, sadržajem i načinima provjere znanja. Upoznavanje s razvojem savjetodavstvstva kao međudisciplinarne znanstvene discipline s naglaskom na njegovom mjestu u fitomedicini.
 2. P- Objasniti osnovne principe i metode poljoprivrednog savjetodavstva primjenjive u fitomedicini. Metode za savjetodavstvo kroz fomiranje grupe. Individualno savjetodavstvo.
 3. P- Objasniti osnovne principe i metode poljoprivrednog savjetodavstva primjenjive u fitomedicini. Metode za korištenje masovnih medija i kombinirane metode.
 4. P- Upoznavanje s osnovnim etičkim načelima i odgovornostima sudionika u savjetodavnom procesu u fitomedicini. Komunikacija. Elementi komunikacijskog procesa. Interpersonalna komunikacija. Odgovornost koja se pojavljuje u komunikaciji i prijenosu znanja prema krajnjem korisniku u fitomedicini.
 5. P- Objasniti primjerima i raščlaniti pojmove zaštita bilja, nadzor, suzbijanje i međuovisnost sudionika u fitomedicini.
 6. P- Objasniti osnovna načela dobre agronomske prakse u zaštiti bilja.
 7. P- Participativan pristup kod edukacije odraslih osoba na primjeru "Škole u polju". Upoznavanje sa načelima "Škole u polju";. Determiniranje osobina i uloge voditelja "Škole u polju".
 8. V- Korištenje pojedinih metoda savjetodavnog rada u fitomedicini kroz rad sa savjetodavcima i korisnicima znanja na terenu. Posjet savjetodavnoj službi.
 9. V- Korištenje pojedinih metoda savjetodavnog rada u fitomedicini kroz rad sa savjetodavcima i korisnicima znanja na terenu. Posjet savjetodavnoj službi.
 10. V- Evaluacija edukacije savjetodavca i proizvođača. Izrada eseja o napredovanju proizvođača. Izrada upitnika za ocjenu tečaja/predavanja, poljoprivrednog savjetnika/ce.
 11. V- Obrazovanje odraslih. Formalno/neformalno učenje. Učinkovito podučavanje. Metode izrade nastavnog plana "Škole u polju".
 12. V- Metode odabira sudionika i principi komunikacije sa sudionicima edukacije s participativnim sudjelovanjem. Izrada vegetacijskog kalendara. Pripremanje obrazaca za skupljanje podataka za analizu agroekološkog sustava. Primjena metoda za mjerenje napretka u znanju i vještinama nakon jednog vegetacijskog ciklusa (T-tablica, slika prije i slika poslije, zamjena uloga, priprema obrasca za ocjenjivanje).
 13. S- Izlaganje seminarski radova, rasprava i ocjenjivanje.
 14. S- Izlaganje seminarski radova, rasprava i ocjenjivanje.
 15. S- Izlaganje seminarski radova, rasprava i ocjenjivanje.

Obvezna literatura

 1. Albrecht, H. (1989/1990.): Agricultural Extension. Vol. 1 (1989): Basic Methods and Concepts. Vol. 2 (1990.): Examples and Background Materials. Rural Development Series BMZ/GTZ.
 2. Bažok, R., Kos, T. (2013.): Vodič za voditelje "Škole u polju". Priručnik tiskan u sklopu projekta „Enhancement of collaboration between science, industry and farmers: Technology transfer for integrated pest management (IPM) in sugar beet as the way to improve farmer’s income and reduce pesticide use” (IPA 2007/HR/16IPO/001-040511).
 3. Igrc Barčić, J., Maceljski, M. (2001.): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika, Zrinski, Čakovec.

Preporučena literatura

 1. Cees L. Van Den Ban, A. W. (2004). Communication for rural inovation: Rethinking agricultural extension. Blackwell Publishing.Oxford. UK.
 2. Preporučene internet stranice

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Savjetodavna služba u zaštiti bilja, Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet
 • Curriculum design and instructions, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois
 • Methods of Teaching Agricultural Education, Purdue University, West Lafayette, Indiana

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.