Ispiši

Znanstvena dostignuća u vinogradarstvu i vinarstvu (144480)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Uspješnost i unapređenje vinogradarsko vinarske proizvodnje ovisi u velikoj mjeri o znanstvenim dostignućima i njihovoj implementaciji u tehnološke procese. Ovaj predmet upoznaje studente sa metodama istraživanja u vinogradarstvu i vinarstvu, kritičkom analizom rezultata dosadašnjih istraživanja te najnovijim dostignućima ove grane znanosti. Ciljevi ovog predmeta su: osposobljavanje studenata za samostalno prikupljanje, procjenu, vađenje i sintezu informacija; korištenje najnovijih rezultata razvojnih i primijenjenih istraživanja u unapređenju proizvodnje grožđa i vina; studente osposobiti za samostalni rad u istraživačkim timovima; osposobljavanje za prijenos novih znanstvenih spoznaja u praksu. Ujedno tijekom ovog modula studenti stječu određene vještine potrebne u provedbi istraživanja za potrebe diplomskog rada, korištenje baza podataka, bibliografskih programa (Endnote, Zotero i sl.) kao i izrada preglednih radova. Kroz modul je cilj razviti i prezentacijske vještine neophodne u mnogim područjima djelovanja nakon završenog studija.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 20
Laboratorijske vježbe: 4
Seminar: 6

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 71%
Vrlo dobar (4): 81%
Izvrstan (5): 91%

Opće kompetencije

Kroz ovaj predmet student se osposobljava za razumijevanje i kritičku evaluaciju rezultata znanstvenih istraživanja iz područja vinogradarstva i vinarstva s naglaskom na primijenjena istraživanja. Studenti dobivaju znanja potrebna za provođenje istraživanja iz ovog područja, ali i za implementaciju znanstvenih dostignuća u tehnološke procese.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Provode se prema unaprijed dogovorenom planu, a izvode se putem ppt prezentacija. Dio predavanja provodit će se interaktivno sa studentima korištenjem metoda grupnog rada, diskusije i prezentacije određene teme.
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbama u praktikumu studente će se upoznati sa metodama uzorkovanja (u proizvodnim nasadima, podrumu i sl.), prikupljanja i statističke obrade podataka prikladne za određeni tip istraživanja. Provodit će se na znanstveno nastavnom pokušalištu Jazbina.
 • Seminari
  Cilj ovog rada je izrada preglednog rada iz određene teme temeljem uputa i znanja o korištenju znanstvenih baza podataka i kritičke evaluacije rezultata većeg broja istraživanja provedenih na određenu temu s ciljem donošenja određenih zaključaka i preporuka.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
usporediti vrste i specifičnosti istraživanja u vinogradarstvu i vinarstvu Sudjelovanje u raspravama, kolokvij, usmeni ispit.
dizajnirati pokuse u vinogradarskim i vinarskim istraživanjima, primijeniti prikladne metode uzorkovanja, prikupljanja podataka i njihove statističke obrade podataka Sudjelovanje u raspravama, kolokvij.
opisati vrste i strukturu znanstvenih radova, znanstvene časopise koji pokrivaju teme vezane uz vinogradarstvo i vinarstvo s naglaskom na razvojna i primijenjena istraživanja Sudjelovanje u raspravama, kolokvij.
odabrati baze podataka i kritički pristupiti rezultatima istraživanja iz područja vinogradarstva i vinarstva s ciljem njihovog korištenja u unapređenju tehnologije proizvodnje grožđa i vina Seminar, usmeni ispit, rasprave.
Upravljati istraživanjem s ciljem unapređenja određenih tehnoloških rješenja u proizvodnji grožđa i vina. Kolokvij, seminarski rad, usmeni ispit.

Način rada

Obveze nastavnika

Prezentacija nastavnog sadržaja, vođenje zadataka iz vježbi, vođenje rasprava vezano uz kritičku analizu sadržaja najznačajnih i novoobjavljivanih znanstvanih radova iz područja vinogradarstva i vinarstva, priprema tema seminarskih radova, pomoć u izradi i prezentaciji seminarskih radova, konzultacije.

Obveze studenta

Redovito pohađanje predavanja, aktivno praćenje i sudjalovanje u raspravama, izrada seminarskog rada i predstavljanje istog pred studijskom grupom.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi Korektivni bodovi 24 24 0,8
Izrada seminara 33% 6 18 0,7
Kolokvij 33% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
22 0,7
Završni usmeni ispit 34% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
26 0,8
UKUPNO 100% 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi +,0, - na konačnu ocjenu
Izrada seminara Ukupnu ocjenu čine ocjene pisanog rada (33%), prezentacije (33%) i odgovora na postavljena pitanja (33%)

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul - općenito o modulu, silabus modula, cilj modula, ishodi modula. Vrste istraživanja u vinogradarstvu i vinarstvu. – P
 2. Znanstveno istraživanje u vinogradarstvu i vinarstvu, pregled literature, postavljanje ciljeva i hipoteze postavljanje pokusa – P.
 3. Uzorkovanje, prikupljanje podataka, statistička obrada podataka. – P
 4. Metode uzorkovanja i priprema uzoraka grožđa i vina (Pokušalište Jazbina) – V
 5. Kolokvij; Pregledni znanstveni rad, struktura i specifičnosti, primjeri. Korištenje bibliografskih programa (Endnote, Zotero i sl.) – P
 6. Znanstvene baze podataka i znanstveni časopisi iz vinogradarstva i vinarstva, znanstvene institucije u Hrvatskoj i svijetu. – P
 7. Specifičnosti istraživanja u postupcima oplemenjivanja kod vinove loze, postavljanje pokusa, utvrđivanje sortnih i klonskih razlika. – P
 8. Kritička evaluacija znanstvene literature – vinogradarstvo. Kritička analiza sadržaja najznačajnijih objavljenih znanstvenih radova – P
 9. Kritička evaluacija znanstvene literature – vinogradarstvo. Kritička analiza sadržaja novoobjavljenih znanstvenih radova – P
 10. Kritička evaluacija znanstvene literature – vinarstvo. Kritička analiza sadržaja najznačajnijih znanstvenih radova – P
 11. Kritička evaluacija znanstvene literature – vinarstvo. Kritička analiza sadržaja novoobjavljenih znanstvenih radova – P
 12. Međuispit; Obrada pojedinih tema u formi preglednog rada – S
 13. Obrada pojedinih tema u formi preglednog rada – S
 14. Izrada prijedloga istraživanja s ciljem unaprjeđenja određenih tehnoloških aspekata proizvodnje grožđa i vina – S
 15. Terenske vježbe - Prikaz vinogradarskih i vinarskih istraživanja i projekata na Znanstveno-nastavnom pokušalištu Jazbina Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta. - V

Obvezna literatura

 1. Kniewald, J. Metodika znanstvenog rada, Zagreb, 1993.
 2. Zelenika, R. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Rijeka, 1990.
 3. Silobrčić, V. Kako sastaviti i objaviti znanstveno djelo, Zagreb, 1983.
 4. Jackson, R.S. Wine science: principles and applications, Amsterdam [etc.] : Elsevier, Academic Press, 2008

Preporučena literatura

 1. Znanstveni časopisi vezani uz područje vinogradarstva i vinarstva
 2. American Journal of Enology and Viticulture, Vitis, Australian Juornal of Viticulture and Enology isl.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • UC Davis, Kalifornija, SAD: Advances in the Science of Winemaking, Critical Evaluation of Scientific Literature
 • BOKU, Beč: Viticultural and Pomology Journal Club

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.