Ispiši

Kemija tla (144076)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program modula Kemija tla obuhvaća primjenu kemijskih načela na istraživanje tla kao prirodnog tijela i biljno-proizvodnog prostora, varijabilne produktivnosti.
Modul uključuje slijedeće programske dijelove:
Čvrsta faza tla – upoznaje studente sa svojstvima mineralne i organske tvari tla i njihovim ulogama u kemijskim procesima u tlu
Otopina tla – obrađuje koncentraciju i sastav otopine tla, značaj i ulogu reakcije tla, aciditeta, alkaliteta i saliniteta za pojedina svojstva tla i procese u tlu
Procesi u tlu – analizira procese transformacije mineralne i organske tvari u tlu, sorpcije, puferizacije, te onečišćenja tla organskim i anorganskim spojevima
Samostalnim praktičnim radom u laboratoriju studenti će savladati metode odabranih kemijskih analiza tla, te ih naučiti interpretirati

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 14
Laboratorijske vježbe: 14
Seminar: 2

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Modul Kemija tla osposobljava studente za analiziranje kemijskih procesa u tlu i kemijskog sastava pedosfere. Studentima osigurava kompetence za sintezu podataka o kemijskim svojstvima tla s ciljem višenamjenskog korištenja.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja 14 sati
 • Laboratorijske vježbe
  Izvodi se 9 vježbi iz kemijskih analiza tla, provode se u grupama po 10-12 studenata.
 • Seminari
  Seminari 2 sata Seminarski rad vezan je za pojedina kemijska svojstva tla (pH, sorpciju, salinitet, organsku tvar tla…). Studenti u grupama po 4 -5 samostalno izrađuju rad o odabranoj temi temeljem znanstvenih radova iz relevantnih znanstvenih baza podataka i prezentiraju ga, provodi se u grupama do 30 studenata.
 • Vježbe
  Vježbe 14 sati

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati kemijski sastav pedosfere Pismeni ispit (PI 1)
Usporediti prirodne i antropogeno uvjetovane procese transformacija mineralne i organske tvari tla. Pismeni ispit (PI 1)
Dizajnirati plan kemijskih analiza tla za različite potrebe. Program laboratorijskih vježbi, Parcijalni ispit 1 i 2 (PI 1 i PI 2)
Integrirati rezultate kemijskih analiza tla s ciljem identificiranja prijetnji okolišu. Pismeni ispit (PI 2)
Ustanoviti sličnosti i razlike u kemijskim procesima u različitim tlima. Pismeni ispit (PI 2)

Način rada

Obveze nastavnika

Redovno izvoditi nastavu
Pratiti prisustvo studenata na nastavi
Održavati konzultacije sa studentima po potrebi
Organizirati 2 testa znanja tijekom semestra i završni ispit u redovitim ispitnim rokovima

Obveze studenta

Uredno pohađati nastavu
Izraditi program laboratorijskih vježbi
Izraditi seminarski rad i usmeno ga prezentirati (u grupi 4-5 studenata)
Polagati parcijalne ispite znanja ili završni ispit

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 26 26 0,8
Seminarski rad 2 6 0,2
Parcijalni ispit (P1) 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 28 1
Parcijalni ispit 2 (P2) 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 30 1
UKUPNO 100% (P1 + P2)/2 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni ispit 2 (PI2) Obuhvaća drugi programski dio modula: vrste sorpcija, adsorpcija – građa AK tla, adsorpcija kationa i aniona, određivanje KIK-a, kemosorpcija, ekološki značaj zraka u tlu, otopina tla- pH, aciditeti, alkaličnost, salinitet, puferi, onečišćenje tla organskim i anorganskim polutantima 10. tjedan
Nadoknada (samostalni zadatak) Ukoliko student izostane s laboratorijskih vježbi (terenske, određivanje fizikalnih ili kemijskih svojstava tla) moguća je izrada seminarskog rada o temi s koje je izostao i izlaganje pred nastavnikom Tijekom ispitnih rokova, prije izlaska na ispit
Završni ispit U slučaju da student ne položi ispit putem parcijalnih ispita tijekom semestra, polaže cjeloviti pisani ispit koji uključuje cjelokupno gradivo Tijekom ispitnih rokova

Tjedni plan nastave

 1. Uvod – uloga kemije tla, mineralna tvar tla – primarni minerali.
 2. Mineralna tvar tla - oksidi i hidroksidi Al, Si, Fe, Mn, nesilikatni minerali, sekundarni minerali gline, ionske disperzije.
 3. Organska tvar tla- svježi ostaci na tlu i u tlu, transformacije organske tvari tla, mineralizacija, humus- postanak, sastav i svojstva, podjele humusa, značaj humusa za plodnost tla.
 4. Organomineralni spojevi, organizmi u tlu - uloga i značaj u kemiji tla, biogeni elementi u tlu – izvor, oblici i značaj.
 5. Sorpcija – vrste sorpcije, adsorpcija – sastav, svojstva i značaj adsorpcijskog kompleksa tla, adsorpcija aniona, kemosorpcija, ekološki značaj zraka u tlu.
 6. I test / Metode određivanja kemijskih svojstava tla – laboratorijske vježbe.
 7. Otopina tla – koncentracija i sastav, pH, aktualna i potencijalna kiselost tla/ metode određivanja kemijskih svojstava tla – laboratorijske vježbe.
 8. Alkalitet, salinitet, puferi u tlu, onečišćenja tla organskim i anorganskim spojevima.
 9. Prezentacije seminarskih radova
 10. II test
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obvezna literatura

 1. Škorić, A. (1991). Sastav i svojstva tla (odabrana poglavlja). Zagreb: Fakultet poljoprivrednih znanosti.
 2. Predavanja – Power Point prezentacija.
 3. Laboratorijske vježbe – interna skripta.

Preporučena literatura

 1. Brady, N.C., Ray, W.R. (2002). The nature and Properties of Soil (odabrana poglavlja). -13th ed., Upper Saddle River: Prentice Hall.
 2. Bohn, H.L., McNeal, B.L., O’Connor, G.A. (1985). Soil Chemistry. -3ird ed., New York: John Willey and Sons.
 3. Wolt ,Jeff (1994). Soil solution chemistry. New York: John Willey and Sons.
 4. Kim, H. Tan (1998). Principles of Soil Chemistry, -3rd ed., rev. and expanded,. Marcel Dekker.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Soil Chemistry, University of California.
 • Chemistry of Soils, Iowa State University.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.