prof. dr. sc. Željka Zgorelec

prof. dr. sc. Željka Zgorelec

Redoviti profesor
Odsjek za agroekologiju
Zavod za opću proizvodnju bilja
Lokacija ureda: VI paviljon, 1. kat, soba 118
Telefon/Mobitel: +385 1 239 4091
Email: zzgorelec ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: petak od 9 - 10

Akademske kvalifikacije

 • 2006 - 2009: Doktorica znanosti - NKO razina 8.2
  "Fitoakumulacija metala i metaloida iz tla onečišćenog ugljenim pepelom"
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s
  University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU)
  doktorica je iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polja poljoprivreda, grane: ekologija i zaštita okoliša
 • 2002 - 2006: Magistrica znanosti - NKO razina 8.1
  "Utjecaj gnojidbe i biljnog pokrova na gubitak dušika s vodom iz tla"
  Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (FKIT) u suradnji s
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  magistrica je iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polja kemije, grane: analitička kemija
 • 1995 - 2001: Diplomirana inženjerka - NKO razina 7.
  "Sezonske varijacije razina policikličkih aromatskih ugljikovodika u lebdećim česticama različitih veličina u zraku"
  Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT) u suradnji s
  Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI)
  dipl.kem.inž. (studij: inženjerstvo u zaštiti okoliša)
 • 1991 - 1995: Gimnazija – NKO razina 4.2
  Matematičko informatička gimnazija (XV., MIOC), Zagreb

Radno iskustvo

 • 2002 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Odsjek za Agroekologiju - Zavod za Opću proizvodnju bilja

Nastava

Nastava izvan AGR

 • Zaštita tla / Održivo gospodarenje tlom
  Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Poslijediplomski specijalistički studij Ekoinženjerstvo
 • Sanacija onečišćenog tla
  Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet doktorski studij Inženjerstvo okoliša

Znanstveni interesi

 • Agroekologija
 • Degradacija i zaštita tla
 • Analitička kemija okoliša (tlo, voda, biljka)
 • Instrumentalne analitičke metode (validacija metoda)
 • fitoremedijacija/fitoakumulacija elemenata u tragovima iz kontaminiranih i prirodnih tala
 • biogeokemija ugljika i dušika, tlo i klimatske promjene

Usavršavanja

 • 31.05.2022. - 03.06.2022.: University of Maribor (UM), Faculty of natural sciences and mathematics (mješovito)
  within the bilateral project: "Degradation status of forest fragments in the agricultural alluviual plain of the Drava River between Maribor and Čakovec" stay at the Department of Biology, in Ecology team lead by Assoc. Nina Šajna
 • 13.05.2019. - 17.05.2019.: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) (nastavno)
  ERASMUS+, Higher Education Staff mobility for teaching
  Faculty of the Environment, Department of Technical Sciences
 • 13.05.2017. - 20.05.2017.: Institute of Soil Science, Agrotechnology and Plant Protection „Nikola Poushkarov“ (ISS-NP), Department of Soil Chemistry and Sofia University St. Kliment Ohridski, Faculty of Biology, Sofia, Bulgaria (znanstveno)
  ERASMUS+, Higher Education Staff mobility training
 • 10.05.2015. - 16.05.2015.: University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria (znanstveno)
  ERASMUS+, Higher Education Staff mobility training
  Department of Forest and Soil Sciences in group for Rhizosphere Ecology and Biogeochemistry (voditelj grupe: Prof.dr.sc. Walter W. Wenzel)
 • 17.09.2011. - 22.09.2011.: College of Arts, Science and Technology (MCAST), Institute of Agribusiness, Valletta, Malta (nastavno)
  - održavanje dodiplomske nastave (gost predavač, 30 sati) na bloknom modulu "Principles of Ecology" u okviru projekta međusveučilišne suradnje i razmjene nastavnika i predavačkog iskustva u organizaciji Fraunhofer IAO i WIFI (Institut za unapređenje poslovanja)
  - sudjelovanje u razvoju modula "Sustainable Land Use" i "Principles of Ecology" (Agribusiness Top-Up Degree module) na Bs studiju Animal Management
 • 12.05.2011. - 17.05.2011.: Institute of Crop Production Science Szent Istvan University & Research Institute of Debrecen University (znanstveno)
  Trening u sklopu bilateralnog projekta: “Impact of tillage and fertilization on probable climate threats in Hungary and Croatia, soil vulnerability and protection”(kod prof.dr.sc. Marta Birkas)
 • 15.07.2010. - 20.07.2010.: Institute of Crop Production Science Szent Istvan University & Research Institute of Debrecen University (znanstveno)
  Trening u sklopu bilateralnog projekta: “Impact of tillage and fertilization on probable climate threats in Hungary and Croatia, soil vulnerability and protection”(kod prof.dr.sc. Marta Birkas)
 • 16.10.2006. - 15.11.2006.: University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria (znanstveno)
  - boravak i rad na doktoratu u sklopu međunarodnog interdisciplinarnog projekta RECOAL financiranog od Europske Komisije (FP6) na Department of Forest and Soil Sciences in group for Rhizosphere Ecology and Biogeochemistry (voditelj grupe: Prof.dr.sc. Walter W. Wenzel)
 • 03.07.2005. - 01.08.2005.: University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria (znanstveno)
  - boravak i rad na doktoratu u sklopu međunarodnog interdisciplinarnog projekta RECOAL financiranog od Europske Komisije (FP6) na Department of Forest and Soil Sciences in group for Rhizosphere Ecology and Biogeochemistry (voditelj grupe: Prof.dr.sc. Walter W. Wenzel)
 • 18.10.2004. - 15.01.2005.: Univerzitätu Hohenheim, Stuttgart, Germany (mješovito)
  U sklopu TEMPUS «Reform of Agriculture Studies in Croatia» Projekta participirala i položila dva blokna modula koji su dio internacionalnog Master Programa (M.Sc.) «Environmental Protection and Agricultural Food Production» (ENVIROFOOD): 1.M7112-Water and Soil as Resources–Prof. Köller 2.M5103-Air Pollution and Air Pollution Control–Prof. Fangmeier

Projekti

znanstveni

Naziv projekta Izvor financiranja Trajanje Uloga AFZ
Onečišćenje okoliša i ljudsko zdravlje: fizikalno-kemijska analiza, toksičnost i modeli strojnog učenja EU programi 01.01.2024. - 31.12.2027. partner
Mitigation of climate change through advanced phytotechnology for military lands NATO 27.09.2023. - 26.09.2026. partner
Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu Europski fond za regionalni razvoj - program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020 18.09.2019. - 01.06.2023. partner
Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda Hrvatska zaklada za znanost 01.12.2018. - 30.11.2022. koordinator
Stanje degradacije šumskih fragmenata u poljoprivrednoj ravnici rijeke Drave od Maribora do Čakovca MZOS 30.01.2020. - 31.12.2021. koordinator
NATO - Science for Peace and Security (SPS Programme) "New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites" NATO - Science for Peace and Security (SPS Programme) 06.10.2016. - 01.02.2021. partner
Primjena pepela iz biomase radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje i plodnosti tala Nacionalni 30.11.2019. - 30.11.2020. koordinator
CLIMMANI - „Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach“ COST 24.04.2014. - 23.04.2018. partner
Risk Identification and Land-use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia SATREPS Program FY2008 (JICA and JST, Japan) 01.01.2009. - 01.01.2014. partner
Gnojidba dušikom prihvatljiva za okoliš MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
ClimMani Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach ESF - The European Science Foundation 01.06.2008. - 31.05.2013. partner
Impact of Tillage and Fertilization on Probable Climate Threats in Hungary and Croatia, Soil Vulnerability and Protection Mađarski nacionalni ured za istraživanje I tehnologiju 01.01.2009. - 01.01.2011. partner
LIFE Third Countries 2005 Project “Development of the Croatian Soil Monitoring Programme with a Pilot Project” LIFE+ 01.01.2006. - 31.12.2008. partner
RECOAL "Reintegration of Coal Ash Disposal Sites and Mitigation of Pollution in the West Balkan Area" EU 6th Framework Program, Project Number: INCO-WBC-1-509173 01.01.2005. - 31.12.2007. partner

stručni

Naziv projekta Izvor financiranja Trajanje Uloga AFZ
Monitoring poljoprivrednih tala i šumskog sustava Nacionalni 28.02.2023. - 15.12.2024. partner
Monitoring poljoprivrednih tala i šumskog ekosusutava na području CPS Molve Suradnja s tijelima uprave 15.01.2021. - 15.12.2022. koordinator
Usluga mjerenja radioaktivnosti za definiranje nultog (postojećeg) stanja na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i na području općine Dvor s procjenom doze za pojedinca Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško 19.08.2020. - 19.08.2022. partner
Izgradnja preduvjeta za primjenu viših razina metodologije Međuvladinog tijela o klimatskim promjenama (IPCC-a) u izračunu odliva/emisija stakleničkih plinova u sektoru Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF 3) EKONERG - institut za energetiku i zaštitu okoliša, d.o.o. 15.06.2020. - 15.06.2021. partner
Monitoring okoliša na pogonu Molve, CPS III-2020 Ostalo 01.01.2020. - 15.12.2020. koordinator
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2019 Ostalo 01.01.2019. - 15.12.2019. koordinator
Praćenje onečišćenja procijednih voda u 1. zoni zaštite vodocrpilišta Mala Mlaka u cilju provedbe Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje 2016.-2019. Grad Zagreb 01.01.2017. - 01.01.2019. koordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2018. godini Ostalo 06.07.2018. - 31.12.2018. koordinator
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2018 Ostalo 01.01.2018. - 15.12.2018. koordinator
Postavljanje poljskog pokusa s ciljem istraživanja učinkovitosti naručiteljevih proizvoda u poljoprivredi Suradnja s gospodarstvom 01.06.2014. - 01.06.2018. koordinator
Održive mjere gospodarenje tlom u ekološkoj poljoprivredi za klimatske uvjete mediteranske poljoprivrede Ministarstvo poljoprivrede 01.01.2016. - 01.01.2018. koordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2017. godini Ostalo 03.07.2017. - 31.12.2017. koordinator
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2017 Ostalo 01.01.2017. - 15.12.2017. koordinator
Monitoring poljoprivrednih tala i šumskog ekosusutava na području CPS Molve Suradnja s tijelima uprave 07.12.2016. - 15.12.2017. koordinator
Gospodarenje tlom i klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave 11.12.2015. - 30.04.2017. koordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2016. godini Ostalo 06.07.2016. - 31.12.2016. koordinator
Monitoring poljoprivrednih tala na području CPS Molve Ostalo 08.12.2015. - 15.12.2016. koordinator
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Moslavka d.d. Suradnja s gospodarstvom 16.10.2012. - 16.10.2016. koordinator
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_PIK Vinkovci d.d. Suradnja s gospodarstvom 28.09.2012. - 28.09.2016. koordinator
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Vupik Suradnja s gospodarstvom 28.09.2012. - 28.09.2016. koordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2015. godini Ostalo 29.06.2015. - 31.12.2015. koordinator
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Vupik Suradnja s gospodarstvom 17.12.2013. - 31.12.2015. koordinator
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_PIK Vinkovci Suradnja s gospodarstvom 08.10.2013. - 31.12.2015. koordinator
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Belje Suradnja s gospodarstvom 03.10.2013. - 31.12.2015. koordinator
Monitoring poljoprivrednih tala na području CPS Molve Ostalo 30.01.2015. - 15.12.2015. koordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2014. godini Suradnja s gospodarstvom 01.09.2014. - 31.12.2014. koordinator
Monitoring poljoprivrednih tala na području utjecaja CPS Molve Suradnja s gospodarstvom 08.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Utjecaj različitih načina korištenja tla na klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave 11.07.2011. - 31.12.2014. koordinator
Usluga izrade eleborata nultog stanja područja objekata za preradu plina Molve i EP Žutica i područja objekata frakcionacije Ivanić Grad i EP Ivanić Suradnja s gospodarstvom 22.05.2014. - 22.09.2014. koordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2013. godini Suradnja s gospodarstvom 13.07.2013. - 31.12.2013. koordinator
Izrada poluautomatske kružne traktorske sonde za mehaničko i precizno uzrokovanje tla Poslovno-inovacijski centrar Hrvatske – Bicro d.o.o. i Sveučilište u Zagrebu (Ured za transfer tehnologije) 01.01.2011. - 01.01.2012. partner

nastavni

Naziv projekta Izvor financiranja Trajanje Uloga AFZ
GEOinformation educational resources for CLImate Change Management Erasmus+ 15.01.2022. - 15.11.2024. partner
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond 09.03.2020. - 09.03.2023. koordinator
Internationalizing CASEE network by introducing innovative mobility activities and defining quality criteria EU programi 07.01.2016. - 06.01.2018. partner

sveučilišna potpora

Naziv projekta Izvor financiranja Trajanje Uloga AFZ
Koncentracije Pt, Pd i Rh u zraku, tlu i vegetaciji grada Zagreba Sveučilište u Zagrebu 01.01.2018. - 31.12.2018. koordinator
Hiperspektralno snimanje kukuruza u svrhu procjene sadržaja ukupnog dušika i prinosa na razini lista i pokrova Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Bioremedijacija tla konopljom pri različitoj reakciji tla Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator

Publikacije

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2002 - 2022: znanstveno-stručno usavršavanje
  - završila preko 70 znanstvenih i stručnih usavršavanja, edukacija, tečajeva, seminara, škola, tribina, radionica
 • 2006 - 2006: Hrvatsko tloznanstveno društvo (HTD)
  - nagrada Mihovil Gračanin najboljim znanstvenim novacima
 • 2009 - 2009: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  -nagrada za znanstvenu izvrsnost mladim znanstvenicima
 • 2002 - 2022: Članica je
  Hrvatskog tloznanstvenog društva (HTD)
  Društva diplomiranih kemijskih inženjera (AMACIZ)
  Hrvatskog udruženja za zaštitu zraka (HUZZ)
  Udruge hrvatskih laboratorija (CROLAB), potpredsjednica sekcije za okoliš (SEO)
  PDNZ – Planinarsko društvo "Novi Zagreb"
  AMAC – Alumni FAZ - Udruga bivših studenata i prijatelja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2002 - 2021: Voditeljica je
  Analitičkog laboratorija Zavoda za Opću proizvodnju bilja
 • 2016 - 2020: članica je
  uređivačkog odbora ACS-a (Section Editor Agroekologija)
 • 2015 - 2021: članica je
  uređivačkog odbora Inženjerstvo okoliša
 • 2018 - 2021: članica je
  uređivačkog odbora International Journal of Agriculture, Environment and food sciences
 • 2021 - 2021: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  -medalja za izniman doprinos

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.