Ispiši

Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora (144521)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Suvremeni razvitak poljoprivrede dešava se u interakciji s prostorom . U ruralnom su prostoru sve više prisutne i mnoge druge nepoljoprivredne djelatnosti. Ruralni prostor postaje sve češće mjesto življenja stanovništva čije se ekonomske aktivnosti odvijaju negdje drugdje tj. u urbanim sredinama.
Cilj predmeta je upoznati studente s razvojem poljoprivrede i ruralnog prostora u Hrvatskoj i ekonomski razvijenim zemljama.
Studenti izrađuju samostalan rad u kojem će pokazati sposobnost primjene znanja stečenih tijekom nastave.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 32
Auditorne vježbe: 8
Seminar: 12
Terenske vježbe: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opis

Konačna ocjena studenta izračunava se kao proporcionalni zbroj bodova. Slijed kod ispita je: pohađanje nastave, seminar, pismeni te po potrebi (za višu ocjenu, poteškoće kao što su disleksija, disgrafija i sl.) usmeni ispit.

Opće kompetencije

Položenim ispitom studenti će usvojiti čimbenike razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora te biti sposobni sudjelovati u planiranju razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  Kroz auditorne vježbe studenti će primjenom odgovarajućih metoda izračunati određene parametre poljoprivrednog i ruralnog razvitka.
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe su u obliku posjete lokalitetu otvorenog sustava proizvodnje te posjete ruralnoj zajednici gdje će u neposrednom kontaktu dobiti dodatne informacije
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju rad s temom iz područja poljoprivrednog i razvitka ruralnog prostora

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Valorizirati ulogu poljoprivrede u ekonomskom razvoju Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Razumjeti razliku između poljoprivrednog i ruralnog razvitka Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Identificirati i kvantificirati čimbenike poljoprivrednog razvitka Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Identificirati i kvantificirati čimbenike ruralnog razvitka Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Objasniti povijesne čimbenika nejednolikog poljoprivrednog i ruralnog razvitka kod različito ekonomski razvijenih zemalja Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Razumjeti značenje okoliša u kontekstu održivog razvitka Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Prezentirati samostalni rad o poljoprivrednom i ruralnom razvoju Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, pismeni ispit.

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja i vježbi. Obveza nastavnika je poučiti studente i prezentirati im na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj modula. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja. Nakon završetka nastave ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), usklađene s ECTS sustavom, pomoću pisanog i/ili usmenog ispita.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave, grupna i pojedinačna analiza primjera iz poljoprivrednog i ruralnog razvitka tijkeom nastave u obliku radnih zadataka pojedinačno ili u grupi. Tijekom trajanja nastave aktivno sudjelovati u raspravama i postavljati pitanja na predavanjima.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 60% 0- 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
32 96 3,2
Seminar 30% 0- 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
28 84 2,8
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pismeni ispit Provjera znanja iz predavanja. Kraj semstra. Osim opravdanih razloga.
Seminar Napisan i javno prikazan seminar. Tijekom semstra. Osim opravdanih razloga.
Završni ispit Završni ispit obuhvaća cjelovito nastavno gradivo. Studenti koji nisu zadovoljni ocjenom koja je proporcionalna pismenom i seminaru mogu pristupiti usmenom kao posebnom ispitu. Dobivena ocjena je konačna. Tijekom ispitnih rokova

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u predmet P
 2. Društveno-gospodarski činitelji razvitka poljoprivrede. P
 3. Društveno-gospodarski činitelji razvitka ruralnog prostora .P
 4. Strateški prioriteti razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora u Hrvatskoj. P
 5. Poljoprivredna i ruralna politika. P
 6. Okoliš i poljoprivredni razvitak
 7. Povijesni razvoj sustava proizvodnje. P
 8. Usporedba otvorenih i zatvorenih sustava proizvodnje. P
 9. Poljoprivredni razvitak. V Prvi parcijalni ispit
 10. Ruralni razvitak. V
 11. Posjeta lokaciji otvorenog sustava proizvodnje. V
 12. Posjeta ruralnoj zajednici. V
 13. Seminarski – prezentacija
 14. Seminarski – prezentacija
 15. Seminarski – prezentacija Drugi parcijalni ispit

Obvezna literatura

 1. Žimbrek, T. (2003/2004):. Agrarna ekonomika II. dio :interna skripta. Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zavod za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu sociologiju.
 2. Franić, Ramona, Žimbrek, T., Grgić, Z. (2003). Agrarna politika u Republici Hrvatskoj na putu od poljoprivrednog do održivog ruralnog razvitka. –u: Društvena istraživanja 12 (6):1027-1049.
 3. Đikić, Marija, Jurić, I.,Kos, F. (2002). Turopoljska svinja: autohtona hrvatska pasmina - turopolka. Velika Gorica: Plemenita opčina turopoljska.
 4. Đikić, Marija, Jurić, I., Grbeša, D. (1998). Hranidba mesnih goveda u otvorenim sustavima proizvodnje. –u: Krmiva , 40, 1, 35-45.
 5. Jurić, I., Đikić, Marija, Robić, Z., Lučić, Z. (1997). Hranidba svinja u otvorenom sustavu držanja. –u: Krmiva ,39, 6, 305-310.

Preporučena literatura

 1. Znaor, D., Karoglan Todorović, Sonja (2004). Poljoprivredno okolišni program za Hrvatsku. Zagreb: Avalon, Ecologica, EEEP.
 2. MPŠVG RH (2003/2004). Strategija poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske . http://www.mps.hr/pdf/strategije/Strategija_poljoprivrede_i_ribarstva.pdf
 3. Žimbrek, T. i sur. (2003). Nacrt Nacionalnog programa za poljoprivredu i seoska područja. Zagreb: MPŠVG.
 4. Tracy, M. (2000). Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu, uvod u teoriju, praksu i politiku. Zagreb: MATE d.o.o.
 5. Politiek, R. D., Bakker, I. J. (1982). Livestock production in Europe. Amsterdam, Oxford, New York: Elsevier scientific publishing company.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Unversity of London, Centre for Development, Environment and Policy Natural resource economics, Understanding sustainable development, Rural finance
 • Czech University of Life Sciences Prague (formerly of Agriculture) International Development and Agricultural Economics Rural Development
 • Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Institute for Food and resource Economics, Master of Agricultural and Food Econom Advanced Environmental Economics
 • University of Tennesee Institute of agriculture Rural Economic Development, Opportunities in Agricultural, Food and Resource Economics
 • University of Queensland Master of Rural Development, Leadership in Rural Industries and Communities, Rural Community Development

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.