Ispiši

Zaštićeni prostori (144006)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Značaj i funkcija zaštićenih prostora u Hrvatskoj i u svijetu. Elementi za izradu plana izgradnje. Materijali za izgradnju nosive konstrukcije i pokrovni materijali. Tipovi zaštićenih prostora: individualna zaštita, malčiranje tla polimerima, izravno prekrivanje usjeva, zaštićeni prostori s nosivom konstrukcijom (niski i visoki tuneli, plastenici, klijališta, staklenici). Svjetlo: oprema i proračun potreba. Toplina: sustavi grijanja (statički, dinamički), proračun gubitaka i potrebe goriva, oprema i proračun smanjenja gubitaka, metode i oprema za smanjenje temperature zraka (provjetravanje, zasjenjivanje, kišenje krova, zamagljivanje, “fan-jet” sustav, adijabatsko hlađenje). Relativna vlaga zraka: proračun sustava ventilacije. CO2: potrebe i oprema. Optimalne i minimalne vrijednosti te principi poboljšanja fizikalnih i kemijskih svojstava tla u zaštićenom prostoru. Oblici, proračun potrebe i način primjene gnojiva. Kvaliteta vode i izbor metode navodnjavanja. Preventivne mjere u kontroli biljnih štetočinja. Principi i oprema za sterilizaciju tla. Hidroponske tehnike uzgoja bilja: na inertnim supstratima (anorganski, organski, sintetski), bez supstrata (tehnika hranjivog filma, sustav plutajućih kontejnera, aeroponski sustav).

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Fitomedicina (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 28
Vježbe u praktikumu: 12
Seminar: 12
Terenske vježbe: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 61-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pozitivno ocijenjen projekt i seminarski rad.

Opće kompetencije

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o tipovima zaštićenih prostora, opremi u zaštićenim prostorima i mogućnostima reguliranja te o različitim tehnologijama uzgoja.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Prijenos informacija na predavanjima uglavnom se provodi putem „power point“ prezentacija. Tijekom predavanja koriste se sljedeće tehnike: prikaz sadržaja na početku predavanja, pravljenje studentskih bilježaka, rasprava tijekom izlaganja uz moguća pitanja, pojašnjenja i ponavljanja važnih informacija te završni sažetak predavanja.
 • Vježbe u praktikumu
  Na vježbama u praktikumu studenti upoznaju elemente za projektiranje uređaja za održavanje vegetacijskih čimbenika (svjetlo, toplina, relativna vlaga zraka) i pripremaju se za samostalnu izradu tri programa (projektiranje dopunskog osvjetljenja; proračun gubitaka topline i potrebe goriva; proračun uštede topline uporabom energetskih zavjesa). Navedeni programi se rješavaju kao domaći rad. Vježbe u praktikumu se provode u skupinama od 15 do 20 studenata.
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe omogućuju studentima uvid u: tipove i materijale za izgradnju zaštićenih prostora, uređaje za održavanje mikroklime i opremu za određenu tehnologiju uzgoja.
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju programe i u skupinama raspravljaju o dobivenim rezultatima, posebice, o utrošku svjetlosne i toplinske energije, odnosno i njihovom udjelu u proizvodnoj cijeni.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati pojmove vezane za plan izgradnje zaštićenih prostora, materijale za nosivu konstrukciju i pokrovne materijale Test znanja I, završni ispit
Odrediti parametre potrebne za projektiranje uređaja za održavanje vegetacijskih čimbenika u zaštićenom prostoru Projekt, seminarski rad
Zadati uvjete mikroklime po grupama kultura obzirom na njihove zahtjeve po fenofazama i za odabranu tehnologiju uzgoja Projekt, seminarski rad
Opisati i objasniti odabranu tehnologiju uzgoja na tlu ili bez tla (hidroponski uzgoj) Test znanja II, završni ispit
Primijeniti odgovarajuću opremu za planirane tehnološke zahvate, ovisno o tehnologiji uzgoja i kulturi Test znanja III, završni ispit
Isplanirati dinamiku proizvodnje (sjetva/sadnja, početak i završetak berbe) s dinamikom opskrbe tržišta Projekt, seminarski rad
Izračunati potrebne količine repromaterijala, energije i usluga, uključivši utrošak rada Projekt, seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, vježbi u praktikumu i terenskih vježbi prema nastavnim cjelinama te objava nastavnih materijala u MOODLE sustavu. Podjela seminarskih radova i njihovo ocjenjivanje. Održavanje i ocjenjivanje testova znanja i završnog ispita.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave. Izrada i predaja projekata i seminarskog rada. Polaganje testova znanja i prema potrebi završnog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Izrada projekta dopunskog osvjetljenja i sustava grijanja zaštićenog prostora 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 30 1
Izrada seminarskog rada 15% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 30 1
Usvojenost programskog sadržaja modula – 1. test znanja 25% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 45 1,5
Usvojenost programskog sadržaja modula – 2. test znanja 25% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 45 1,5
Usvojenost programskog sadržaja modula – 3. test znanja 25% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
6 30 1
UKUPNO 75% završni ispit 10% izrada projekta 15% seminarski rad <60% 60-70% 71-80% 81-90% 91-100% Nedovoljan (1) Dovoljan (2) Dobar (3) Vrlo dobar (4) Izvrstan (5) 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Završni ispit <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Izrada projekta dopunskog osvjetljenja i sustava grijanja zaštićenog prostora U sklopu vježbi demonstrira se princip i izrađuje projekt dopunskog osvjetljenja i sustava grijanja u zaštićenom prostoru kao priprema za izradu seminarskog rada. Predani projekt je uvjet za pristupanje 2. testu znanja. Nakon održanih vježbi Završetak nastave u ljetnom semestru
Izrada seminarskog rada Izrada seminarskih radova o primjeni dopunskog osvjetljenja i potrebe energije za grijanje zaštićenog prostora za odabrane kulture, tipove zaštićenih prostora i lokacije. Predani seminarski rad je uvjet za pristupanje 2. testu znanja. Prije 2. testa znanja Završetak nastave u ljetnom semestru
Usvojenost programskog sadržaja modula – 1. test znanja Prvi test znanja se održava u 5. tjednu nastave, nakon odslušanog programskog sadržaja modula. Test znanja se sastoji od 18 pitanja, od kojih svako nosi po 1 bod. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je 10 bodova. Nakon dijela održanih predavanja Zadnji tjedan nastave
Usvojenost programskog sadržaja modula – 2. test znanja Drugi test znanja se održava u 11. tjednu nastave, nakon odslušanog programskog sadržaja modula. Test znanja se sastoji od 18 pitanja, od kojih svako nosi po 1 bod. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je 10 bodova. Nakon dijela održanih predavanja Zadnji tjedan nastave
Usvojenost programskog sadržaja modula – 3. test znanja Treći test znanja se održava u zadnjem tjednu nastave, nakon odslušanog programskog sadržaja modula. Test znanja se sastoji od 18 pitanja, od kojih svako nosi po 1 bod. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je 10 bodova. Zadnji tjedan nastave
Završni ispit Završni ispit polažu studenti koji tijekom semestra nisu pristupili ili nisu položili neki od testova znanja. Završni ispit se sastoji od 30 pitanja, a studenti polažu cjelokupno gradivo. Svako pitanje nosi po 1 bod. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je 18 bodova. Redoviti ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. P-4 Uvod u predmet. Značaj i funkcija zaštićenih prostora. Površine u Hrvatskoj i u svijetu. Elementi za izradu plana izgradnje. Materijali za izradu nosive konstrukcije.
 2. P-2 Pokrovni materijali. P-2 Primjena malčiranja i izravnog prekrivanja usjeva u zaštićenim prostorima, upotreba obojenih mreža za zasjenjivanje.
 3. P-4 Zaštićeni prostori s nosivom konstrukcijom (niski i visoki tuneli, plastenici, staklenici, klijališta). Izbor tipa zaštićenog prostora.
 4. P-4 Vegetacijski čimbenici: Svjetlo, oprema, elementi projektiranja dopunskog osvjetljenja. Toplina, sustavi grijanja (statički, dinamički).
 5. VP-2 Projektiranje dopunskog osvjetljenja (priprema za izradu 1. programa). S-2 1. test znanja.
 6. P-4 Elementi proračuna gubitaka topline i potrebe goriva, oprema i proračun smanjenja gubitaka. Metode i oprema za smanjenje temperature zraka.
 7. P-2 Relativna vlaga zraka: proračun sustava ventilacije. CO2: potrebe i oprema. VP-2 Proračun gubitaka topline i potrebe goriva (priprema za izradu 2. programa).
 8. P-2 Hidroponske tehnike uzgoja bilja na inertnim supstratima (anorganski, organski, sintetski). VP-2 Proračun smanjenja gubitaka topline (priprema za izradu 3. programa).
 9. P-2 Hidroponske tehnike bez supstrata (tehnika hranjivog filma, plutajući hidropon, aeroponika). S-2 Projektiranje dopunskog osvjetljenja, rasprava o rezultatima 1. programa.
 10. TV-8 Oprema za regulaciju mikroklime i hidroponski uzgoj bilja.
 11. S-2 2. test znanja.
 12. P-2 Principi poboljšanja fizikalnih i kemijskih svojstava tla u zaštićenom prostoru. Oblici, proračun potrebe i način primjene gnojiva. Kvaliteta vode i izbor metode navodnjavanja. Preventivne mjere u kontroli biljnih štetočinja. Principi i oprema za sterilizaciju tla. VP-2 Primjeri proračuna gubitaka topline i potrebe goriva te proračuna smanjenja gubitaka topline.
 13. VP-4 Izračuni hranjive otopine za hidroponski uzgoj.
 14. S-4 Projektiranje dopunskog osvjetljenja; Proračun gubitaka topline i potrebe goriva; Proračun smanjenja gubitaka topline; rasprava o rezultatima sva tri programa.
 15. S-2 3. test znanja.

Obvezna literatura

 1. Borošić, J. 2012. Zaštićeni prostori. Interna skripta, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za povrćarstvo.
 2. Borošić, J., Benko, B., Toth, N. 2011. Hidroponski uzgoj povrća. Interna skripta, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za povrćarstvo.

Preporučena literatura

 1. Power point prezentacije sa predavanja
 2. Parađiković, N., Kraljičak, Ž. 2008. Zaštićeni prostori - plastenici i staklenici. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
 3. Osvald J., Kogoj-Osvald M. 1994. Gojenje vrtnin v zavarovanem prostoru (odabrana poglavlja). ČZP Kmečki glas, Ljubljana
 4. Hannan, J.J. 1998. Greenhouses: advanced technology for protected horticulture. CRC Press, USA
 5. Đurovka M., Lazić B., Bajkin A., Potkonjak A., Marković V., Ilin Ž., Todorović V. 2006. Proizvodnja povrća i cveća u zaštićenom prostoru. Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Poljoprivredni fakultet Banja Luka

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Colture protette, University of Padova

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.