Ispiši

Voćarstvo (157028)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Predmet 'Voćarstvo' sastoji se iz općeg i specijalnog dijela. U sklopu predavanja na općem dijelu obrađuju se poglavlja: morfologija voćaka, fiziologija rasta i rodnosti, rezidba, uzgojni oblici i razmnožavanje voćaka, ekološki uvjeti za uzgoj voćaka, sadnja i sustavi održavanja tla u voćnjaku, te dozrijevanje, berba i načini čuvanja plodova voća. U specijalnom dijelu obrađuju se poglavlja vezana uz gospodarski važne voćne vrste (jezgričave, koštićave, lupinaste, jagodaste i južne voćke) i to: pregled aktualnog sortimenta, izbor podloga, izbor proizvodnog prostora. Na vježbama studenti obrađuju morfologiju rodnih i nerodnih izbojaka, osnovne tehnike rezidbe i razmnožavanja voćaka, načine utvrđivanja vegetativne i generativne aktivnosti voćaka, metode za određivanje rokova berbe te pomološki opis i degustaciju najznačajnijih voćnih vrsta odnosno sorata.
Kroz seminarske radove studenti pretražuju literaturu, a pisanjem i izlaganjem seminarskih radova nadopunjuje se gradivo obrađeno na predavanjima i vježbama. U sklopu terenske nastave planira se posjet voćnjaku i hladnjači.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 42
Auditorne vježbe: 6
Laboratorijske vježbe: 5
Vježbe u praktikumu: 2
Seminar: 2
Terenske vježbe: 3

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60 - 70 %
Dobar (3): 71 - 80 %
Vrlo dobar (4): 81 - 90 %
Izvrstan (5): 91 - 100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za razumijevanje osnovnih morfoloških i fizioloških svojstava gospodarski značajnih voćnih vrsta. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o odabiru prikladnih voćnih vrsta (sorata) za uzgoj u suvremenoj voćarskoj proizvodnji.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Nastava se održava kontinuirano tijekom semestra i predavanja su studentima unaprijed dostupna u obliku power point prezentacija (preko sustava Merlin).
 • Provjere znanja
  Pismeni ispiti (kolokviji i završni), usmeni ispit, prezentacija seminarskog rada
 • Konzultacije
  Termin konzultacija objavljuje se na prvim predavanjima u dogovoru sa studentima.
 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorij - svladavanje metoda za određivanje rokova berbe voća odnosno provođenje fizikalno-kemijskih i senzornih analiza plodova
 • Vježbe u praktikumu
  praktikum - svladavanja morfologije rodnih i nerodnih izbojaka, tehnika rezidbe i razmnožavanja voćaka, izračunavanje vegetativne i generativne aktivnosti voćaka.
 • Terenske vježbe
  Terenska nastava obuhvaća posjet voćnjaku te hladnjači.
 • Seminari
  stjecanje vještina samostalnog analiziranja i prikupljanja literature, pisanja i predstavljanja seminarskog rada pred nastavnikom i ostalim studentima.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati pojam i značaj voćarstva te objasniti sistematiku voćaka Parcijalni ispit/usmeni ispit
Odabrati način sadnje i njege voćaka, ovisno o zahtjevima voćne vrste Parcijalni ispit/usmeni ispit
Razlikovati rodne i nerodne izbojke značajnih voćnih vrsta Vježbe (praktikum, terenska nastava, laboratorijske), seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/usmeni ispit
Razlikovati pomološka svojstva i kakvoću plodova pojedinih voćnih vrsta Vježbe (praktikum, terenska nastava, laboratorijske), seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/usmeni ispit
Utvrditi fenofaze rasta i razvoja voćaka Vježbe (praktikum, terenska nastava, laboratorijske), seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/usmeni ispit
Primijeniti određeni način i tehniku rezidbe i razmnožavanja ovisno o voćnoj vrsti Vježbe (praktikum, terenska nastava, laboratorijske), seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/usmeni ispit
Procijeniti optimalni rok berbe i uvjete čuvanja plodova najznačajnijih voćnih vrsta Vježbe (praktikum, terenska nastava, laboratorijske), seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/usmeni ispit
Opisati i interpretirati morfološke i uzgojne značajke jezgričavog voća (jabuka, kruška, dunja, mušmula i oskoruša) Seminarski rad/Pismeni ispit/usmeni ispit
Opisati i interpretirati morfološke i uzgojne značajke koštičavog (šljiva, trešnja, višnja, breskva, marelica) i lupinastog voća (orah, lješnjak, bajam i kesten) Seminarski rad/Pismeni ispit/usmeni ispit
Opisati i interpretirati morfološke i uzgojne značajke jagodastog (jagoda, malina, kupina, ribiz i ogrozd) i južnog voća (agrumi, smokva, rogač) Seminarski rad/Pismeni ispit/usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Osigurati pripremu materijala prema nastavnim cjelinama i njihovu dostupnost u sustav za e-učenje Merlin; pravovremeno informirati studente o važnim informacijama i događanjima na modulu; održavati predavanja sukladno sadržaju predmeta; izvoditi terenske i laboratorijske vježbe; redovito provjeravati i adekvatno ocjenjivati stečeno znanje i vještine kroz seminare, parcijalne ispite i usmeni ispit.

Obveze studenta

Redovito pohađanje predavanja, terenskih i laboratorijskih vježbi; aktivno sudjelovanje u nastavi; izrada i prezentacija seminara; polaganje parcijalnih ispita i polaganje usmenog ispita; Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Merlin u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja, materijale za seminare i dr.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave i aktivnost na nastav 10 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
42 60 2
Seminarski rad 20 2 30 1
Parcijalni ispit (Kolokvij vježbe) 20 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
16 15 0,5
Pismeni ispit (PI) 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 2
Usmeni ispit (UI) 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 0,5
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvod i sistematika voćaka P – Uvodno predavanja: upoznavanje sa organizacijom provedbe nastave i ispita, pregled nastavnih cjelina; Stanje voćarstva i proizvodnja voća u Republici Hrvatskoj; Podrijetlo i sistematika voća
 2. Morfologija voćaka, P – Morfologija korijena i nadzemnog dijela voćaka (pupovi, listovi, mladice, rodni i nerodni izbojci voćaka, cvijet, plod, sjeme); V - Morfologija rodnih i nerodnih izbojaka; Seminar S - Rasprava i dogovor tema seminara
 3. Rast i razvoj voćaka, Period generativne aktivnost P - Godišnji i životni ciklus, Fenofaze rasta i razvoja voćaka; cvatnja, oprašivanje, oplodnja, zametanje rast i razvoj ploda, opadanje plodova, diferencijacija, uloga prorjeđivanja plodova u regulaciji rodnosti voćaka; V, SZ - Utvrđivanje generativne i vegetativne aktivnosti voćaka
 4. Rezidba i uzgojni oblici voćaka P - Cilj i značaj rezidbe; načini rezidbe, značaj zelene rezidbe, rezidba korijena. Uzgojni oblici vrste, zahtjevi i postupci formiranja; V- Praktično svladavanje osnovnih tehnika rezidbe; Voćarski alat.
 5. Ekologija voćaka P - Utjecaj klimatskih čimbenika na voćke u pojedinim fenofazama razvoja; Tipovi tala prikladnih za uzgoj voćaka; V, SZ - Izračunavanje sume toplinskih jedinica
 6. Razmnožavanje voćaka P- Načini razmnožavanja; Podloge za voćke; Inkompatibilnost između podloge i plemke; Proizvodnja sadnica. V - Načini i tehnike razmnožavanja i cijepljenja voćaka
 7. Sadnja voćaka, Sustavi održavanja tla u voćnjaku P - Izbor proizvodnog prostora, krčenje, priprema tla, obilježavanje tabli, putova i razmaka sadnje. Izbor sadnog materijala; Postupak sadnje voćaka, Načini obrade tla; mehanizacija; zatravljivanje; malčiranje; značaj i učinci navodnjavanja; Cilj i značaj gnojidbe voćaka – Kolokvij 1
 8. Dozrijevanje i berba plodova P– Promjene u plodovima tijekom zrenja; Klimakterijski i neklimakterijski plodovi; Ručna i strojna berba voća, Posljedice prerane i prekasne berbe; V - Određivanje roka berbe voća - subjektivne i objektivne metode
 9. Čuvanje plodova P-Tretmani plodova nakon berbe; Načini i uvjeti čuvanja plodova, Fiziološke bolesti
 10. Jezgričave voćke (Pomoideae) P - Jabuka, kruška, dunja, mušmula, oskoruša (Izbor proizvodnog prostora, Izbor podloge, Aktualni sortiment), V Pomologija i degustacija plodova (senzorički test)
 11. Koštićave voćke (Prunoideae) P – Šljiva, breskva, trešnja i višnja (Izbor proizvodnog prostora, Izbor podloge, Aktualni sortiment)
 12. Lupinaste i jagodaste voćke P - Jagoda, kupina, malina, ribiz, ogrozd, Orah, lijeska, kesten, bajam (Izbor proizvodnog prostora, izbor podloga i sorata)
 13. Južne i suptropske voćke P - agrumi, smokva, rogač, maslina, šipak (Izbor proizvodnog prostora, Aktualni sortiment); Kolokvij 2
 14. Seminar S – Studenti pojedinačno izlažu seminarske radove na temu dogovorenu početkom semestra. Pismeni ispit
 15. Terenska nastava - Posjet voćnjaku i hladnjači, informiranje o načinu organizacije voćarske proiizvodnje i upoznavanja s tehnološkim procesima i načinom čuvanja voća.

Obvezna literatura

 1. Predavanja i Power Point-prezentacija (Merlin-sustav e-učenje)
 2. Skendrović Babojelić, M., Fruk, G. 2016. Priručnik iz voćarstva – Građa svojstva i analize voćnih plodova, Hrvatska Sveučilišna Naklada, Zagreb.
 3. Jemrić, T. 2007. Cijepljenje i rezidba voćaka, Uliks, Rijeka (odabrana poglavlja)
 4. Miljković, I. 1991. Suvremeno voćarstvo, Znanje, Zagreb (odabrana poglavlja)

Preporučena literatura

 1. Pašalić, B. 2006. Berba, pakovanje I skladištenje plodova voćaka, Poljoprivredni fakultet Banja Luka
 2. Krpina, I. i suradnici, 2004. Voćarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb
 3. Štampar, K.1966. Opće voćarstvo, Interna skripta, Poljoprivredni fakultet, Zagreb
 4. Brzica K. 1991. Voćarstvo za svakoga; Zagreb.
 5. Stanković, D.M. 1973. Opšte voćarstvo, III.deo., Minerva, Subotica-Beograd
 6. Westwood, M.N. 1995. Temperate zone pomology, physiology and culture, Third edition, Timber Press, Portland, Oregon.
 7. Gliha, R.1978. Sorte jabuka u suvremenoj proizvodnji, Zagreb

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.