Ispiši

Povijest poljoprivrede (143852)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Počeci poljoprivrede u svijetu. Širenje poljoprivrede iz područja «Plodnog polumjeseca» neolitska revolucija. Neolitizacija Hrvatske i Europe - linearno vrpčasta kultura. Razvoj poljoprivredne proizvodnje od neolitika do bakrenog doba. Od badenske, vučedolske do beaker kulture. Domestikacija konja i razvoj u stepi. Poljoprivreda Perzijskog carstva. Razvoj poljoprivrede Kelta i Grčke te njihov utjecaj na području Hrvatske. Agrarni sustav Rima. Razvoj feudalnih odnosa. Poljoprivreda ranog srednjeg vijeka u Hrvatskoj. Od srednjeg vijeka do ukidanja kmetstva na području Hrvatske. Od 1848-1917. Razvoj poljoprivrednog školstva u Hrvatskoj. Poljoprivredni razvoj za trajanja Jugoslavije. Poljoprivreda u Hrvatskoj od 1991. Globalizacija poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivreda EU.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Animalne znanosti (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Ekološka poljoprivreda (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 44
Vježbe u praktikumu: 12
Seminar: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje povijesti poljoprivrede, tijeka razvoja tehnologija, genetičkog mijenjanja životinja i bilja te značenja poljoprivredne znanosti kroz povijest.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  vezano uz prvu, drugu i treću agrarnu revoluciju.
 • Seminari
  posjet muzeju te o poljoprivrednom proizvodu.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Poznavati najvažnije povijesne činjenice, događaje i povijesne osobe, Pismeni, Usmeni, Seminari
Razumijeti temeljne povijesne pojmove vezane uz poljoprivredu Pismeni, Usmeni, Seminari
Razumijeti vještinu kronološkog mišljenja i interdisciplinarnog pristupa Pismeni, Usmeni, Seminari
Razumijeti vještinu analize povijesnog događaja i njegovu povezanost s poljoprivredom i Pismeni, Usmeni, Seminari
Poznavati vještinu povijesnog istraživanja u poljoprivredi Pismeni, Usmeni, Seminari

Način rada

Obveze nastavnika

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni putem e-maila i Dropboxa; kalendar važnijih događanja za kolegij dostupni putem e-maila i Dropboxa; obavijesti vezane uz kolegij dostupni putem e-maila i Dropboxa; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama dostupni putem e-maila i Dropboxa; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline dostupni putem e-maila i Dropboxa, predavanja i ocjenjivanje studentskih zadaća, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita

Obveze studenta

Prisustvovanje predavanjima, vježbama u praktikumu i seminarima je obavezno, te studenti moraju sudjelovati aktivno i individualno u predavanjima, seminarima i vježbama izradom, izlaganjem, diskusijom svoje prezentacije o povijesti poljoprivrednog proizvoda, te ocjenom kolega u izvršenju tog zadatka. Izrada izvještaja o samostalnom posjetu muzeju s povijesnom i poljoprivrednom građom. Izrada završnog seminara o samostalno odabranom povijesnom događaju vezna uz postanak ili promjenu poljoprivredne prakse u nekom vremenu na nekom mjestu. Završna ocjena ovisi o uspješnosti obavljanja svih navedenih zadataka i usmenom ispitu.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminar 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
Prezentacija o povijesti poljoprivrednog proizvoda 15 0-6
7
8
9
10
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
Izvještaja o samostalnom posjetu muzeju 15 0-6
7
8
9
10
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
Usmeni ispit 20 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Paleolitik i mezolitik P - Ishrana ljudi prije početaka proizvodnje hrane, nastajanje novih biljnih zajednica poslije ledenog doba, u paleolitiku i mezolitiku.
 2. Širenje Homo sapiensa P - Širenje Homo sapiensa,po Europi, varijabilnost Y kromosoma i mtDNK s posebnim osvrtom na povijesno područje Hrvatske. Varijabilnost Y kromosome i mtDNK kog domaćih životinja.
 3. Počeci Prve agrarne revolucije P, V - Počeci proizvodnje hrane na Bliskom istoku, na Dalekom istoku i u Srednjoj Americi. Biljne zajednice na Bliskom istoku i Natufijci. Domestikacije emmera, koze i ovce i prvi počeci proizvodnje hrane.
 4. Širenje agrarne proizvodnje P - Širenje poljoprivrede na Mezopotamiju i Anatoliju. Početak proizvodnje keramike, domestikacije einkorna, ječma, graška i goveda. Prva velika poljoprivredna naselja, proizvodnja lana i tekstila.
 5. Poljoprivredne alatke P - Neolitska revolucija (neolitizacija), njene posljedice, domestikacija svinje, širenje poljoprivrede u Grčku i Makedoniju. Nastanak starčevaćke i impresso kulture. Prve poljoprivredne alatke.
 6. Prva agrarna revolucija na području Hrvatske P - Neolitizacija na području Hrvatske u starčevaćkoj kulturi u Slavoniji i impresso kulturi uz Jadransku obalu. Tehnologije ratarske i stočarske proizvodnje. Nalazi neolitskih naselja u Hrvatskoj.
 7. Civilizacija stare Europe P - Širenje poljoprivrede po Europi. Korenovska i kompleks linearno trakaste kulture. Pojam Civilizacije stare Europe. Počeci metalurgije i metalurgijskog vladajućeg sloja. Vučedolska i Becker kultura.
 8. Razvoj u stepi i domestikacija konja P, S - Događanja u Euroazijskoj stepi. Domestikacija konja. Stepske tehnologije. Dominacija konjičkih naroda, širenje Indoeuropljana. Razvoj bakrenih, brončanih i željeznih alatki. Posjet muzeju.
 9. Iliri i Antika P - Formiranje Ilirskih populacija i njihove tehnologije, odnosi s antičkim Grcima i Rimljanima. Ageri na području Hrvatske. Rimska poljoprivreda. Iliri kao dio antičkog svijeta. Raspad Rima.
 10. Feudalni odnosi P – Post-rimsko razdoblje u Hrvatskoj, nastanak feudalnih agrarnih odnosa u Europi. Rodovski, robovlasnički i feudalni odnosi u Hrvatskoj. Proizvodnja na feudalnom alodiju i kmetskom selištu.
 11. Kasni feudalizam P - Turski feudalizam na području Hrvatske. Početak druge agrarne revolucije u Nizozemskoj, Engleskoj i kasnije Hrvatskoj.
 12. Poljoprivredno školstvo P - Poljoprivredno školstvo i agrarno zakonodavstvo u Hrvatskoj do 1915. god. Agrarni odnosi i proizvodnja u Kraljevini Jugoslaviji. Hrvatsko-slavonsko društvo i HSS. Osnivanje Gospodarsko-šumarskog fakulteta u Zagrebu
 13. Treća agrarna revolucija i globalizacija P, V - Poljoprivreda u Socijalističkoj Jugoslaviji. Treća agrarna revolucija. Globalizacija agrarne proizvodnje. Značenje „Žitnog fonda“.
 14. Poljoprivreda u RH i međunarodne institucije P - Poljoprivreda u samostalnoj Hrvatskoj. Međunarodne institucije; Svjetska banka, Monetarni fond, Svjetska trgovinska organizacija i FAO. Europska Unija. Dinamika mijenjanja BDP-a.
 15. Seminar o proizvodu. Završni ispit

Obvezna literatura

 1. Jurić, I., Bogunović, M., Đikić, M., Balen, J. (2001): Značajke poljoprivredne proizvodnje u naseljima starčevačke kulture na prostoru između Vinkovaca i Slavonskog Broda u Hrvatskoj, Društvena istraživanja. vol. 9, br. 46 (2-3), str. 347-¬365.
 2. Jurić, I. (2002): Počeci poljoprivredne proizvodnje na hrvatskom povijesnom području. Agriculturae conspectus scientificus Vol.67(4), str. 181-193.
 3. Jurić, I. (2003): Genetičko podrijetlo Hrvata, Etnogeneza i genetička otkrića. Vlastita autorska naklada, Zagreb.

Preporučena literatura

 1. Batović, Š. (1979): Jadranska zona. U Praistoriji jugoslovenskih zemalja, II. Neolitsko doba, str. 473-634, Svijetlost, Sarajevo.
 2. Minichreiter, K. (1992): Starčevačka kultura u sjevernoj Hrvatskoj; Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagreb - Zagreb.
 3. Težak-Gregl, T. (1993): Kultura linearnotrakaste keramike u središnjoj Hrvatskoj . Disertacije i monografije. Arheološki zavod Fiziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 4. Forenbaher, S. (1999): The Earliest Islanders of the Eastern Adriatic, Collegium Antropologium, 23, 2; 521-530.
 5. Dimitrijević, S., Težak - Gregl, T., Majnarić - Pandžić, N. (1998): Prapovijest, Naprijed - Zagreb.
 6. Rendić - Miočević, D. (1989): Iliri i antički svijet, Književni krug, Split, str. 926.
 7. Suić, M., (1996), Odabrani radovi iz stare povijesti Hrvatske, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Arheološki muzej Zadar - Zadar.
 8. Wilkes, J. (2001): Iliri, Laus, Split.
 9. Matijašić, R.(1998): Gospodarstvo antičke Istre, Zavičajna naklada Žakan Juri», Pula.
 10. Starac, A. (1999): Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji I. Monografije i katalozi 10/I – Arheološki muzej Istre, Pula.
 11. Herodot (2000): Povijest, Matica hrvatska, Zagreb.
 12. Bloch, M. (2001): Feudalno društvo, Golden, Marketing, Zagreb.
 13. Adamček, J. (1980): Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine XV do kraja XVII. Stoljeća, Sveučilišna naknada Liber - Zagreb, str. 853.
 14. Laszowski, E. (1995): Povijest plemenite općine Turopolja, Glasnik Turopolja – Plemenita opčina turopoljska, Velika Gorica (Pretisak izdanja iz 1910. godine).
 15. Raukar, T. (1997): Hrvatsko srednjovjekovlje, Školska knjiga, Zagreb, str. 620.
 16. Stipetić, V. (2001): Povijest hrvatske ekonomske misli, Golden marketing, Zagreb.
 17. Jurić, I., Štancl, B. (1988): Hrvatsko-stočarstvo, Enciklopedija Jugoslavije (svezak 5), str. 264-271.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Agriculture and the Environment. An historic perspective, The University of Reading, UK
 • Agriculture and Social Change in Western History, University of Wisconsin, USA
 • The Economic History of American Agriculture, Oregon State University, USA
 • History of U.S. Agriculture, Purdue University, USA

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.