Ispiši

Osnove agrikulture (169745)

Nositelji predmeta

Opis predmeta

Modul upoznaje studente s osnovnim pojmovima iz agroklimatologije, pedologije, ishrane bilja i opće proizvodnje bilja. Od klimatskih čimbenika detaljnije se tumači uloga svjetlosti, topline, vode i gibanja zračnih masa na biljnu proizvodnju. Analiziraju se osnovni uvjeti za organski život i njihov utjecaj na poljoprivredu, potrebe poljoprivrednih kultura za toplinom i vodom. U okviru Pedologije upoznaje se studente s važnosti poznavanja fizikalnih svojstva tla, o načinim istraživanja tih svojstava te o mogućnostima primjene rezultata u procesu održivog korištenja zemljišta. Nastavni proces omogućit će studentima bolji način sagledavanja i interpretacije činjenica vezanih uz fiziku tla, kao i samostalno formuliranje zaključaka i višenamjensko korištenje istih.
U predmetu Ishrana bilja prikazani su definicija i podjela biogenih elemenata i biljnih hranjiva, dinamička ravnoteža između pojedinih oblika hranjiva u tlu, mehanizmi primanja hranjiva iz tla i čimbenici koji utječu na primanje hranjiva iz tla, folijarna ishrana, makro i mikro elementi i njihova uloga u biljci. Iz predmeta Opća proizvodnja bilja prikazuju se izabrana poglavlja iz obrade tla, organske i mineralne gnojidbe, reprodukcije i njege kultura te sustava biljne proizvodnje.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 48
Auditorne vježbe: 6
Seminar: 6

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje prirodnih okolišnih čimbenika rasta i razvoja biljke u kojemu se odvija uzgoj u poljoprivrednoj životnoj zajednici. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o postanku i funkciji tla u agroekosustavu, postanku tla te procesima u tlu. Usvajaju znanja o osnovnim biljno uzgojnim zahvatima, obradi tla, mehanizmima usvajanja biljnih hraniva, i ulozi hraniva na procese u biljci.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  U sklopu auditornih vježbi izvodi se šest vježbi iz određivanja glavnih klimatskih pokazatelja, dijagnosticiranja stanja tla, određivanja fizikalnih i kemijskih karakteristika tla te mehanizmi primanja hranjiva iz tla. Auditorne vježbe se provode u skupinama (pet skupina od 40 do 45 studenata).
 • Seminari
  Seminar vezan za ulogu ekoloških čimbenika na biljnu proizvodnju, funkcije tla u agroekosustavu, utjecaj pojedinih makro i mikrohraniva na procese u biljci, obrade tla u funkciji konzervacije i zaštite, organske i mineralne gnojidbe. Stjecanje vještina – skupine (3 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za naslov seminara.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati tlo i objasniti faktore i procese koji dovode do njegovog postanka, razumjeti osnovne fizikalne, kemijske i biološke značajke tla, te njihov utjecaj na proizvodnu sposobnost i plodnost tla te primijeniti naučena znanja na ublažavanje ili otklanjanje ograničenja u gospodarenju tlom, a za potrebe poljoprivredne proizvodnje. 10-15 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Razumjeti zadaće suvremene znanosti o ishrani bilja te njezin odnos prema srodnim disciplinama, razumjeti definicije i klasifikacije biogenih elemenata u tlu ili supstratu kao izvoru hraniva za biljku, poznati čimbenike koji utječu na primanje hraniva, razumjeti biogene elemente (makroelementi, mikroelementi), njihovu fiziološku ulogu u biljci te prepoznati simptome nedostataka biogenih elemenata na biljci. 6 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Primijeniti racionalnu gnojidbe tla radi sprječavanja pojave simptoma deficijencije biogenih elemenata na biljci, isplanirati slijed pojedinih aktivnosti u biljnoj proizvodnji, objasniti i primijeniti osnovne zakonitosti (obrada, gnojidba, gospodarenje humusom i biljnim ostacima) za provođenje dobre poljoprivredne prakse. 6 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja

Način rada

Obveze nastavnika

Oblici nastave
Predavanja – nastava se izvodi PPT prezentacijama
Seminari – studentima se zadaju zadaci vezani uz trenutnu nastavnu tematiku
Vježbe – na vježbama se riješavaju računski zadaci vezani uz trenutnu nastavnu tematiku te se znanje zadataka ocjenjuje putem parcijalnih ispita
Ispravljanje ispita

Obveze studenta

Predavanja – redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)
Seminari – uredeno ispunjene obaveze unutar zadanih zadataka
Vježbe - redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1.parcijalni ispit 33,3% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 40 1
2.parcijalni ispit 33,3% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 40 1
3.parcijalni ispit 33,4% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 40 1
Pismeni ispit <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 60 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Pismeni ispit je način polaganja ispita kao opcija kod nepoloženih parcijalnih ispita.

Tjedni plan nastave

 1. Agroekološke osnove biljne proizvodnje – Sunčevo i Zemljino zračenje; Toplina kao vegetacijski čimbenik.
 2. Agroekološke osnove biljne proizvodnje - Voda kao vegetacijski čimbenik; Gibanje zraka.
 3. Tlo - funkcija tla u agroekosustavu; Čimbenici postanka tla; Procesi postanka tla: mineralne i organske tvari, migracije i specifični procesi.
 4. Tlo - Morfološke, fizikalne i kemijske značajke tla.
 5. Tlo – Organizmi u tlu, produktivnost i plodnost tala.
 6. Tlo – Osnove sistematike tla, klasifikacija tala Hrvatske.
 7. Ishrana bilja – Povijesni razvoj; Tla kao izvor biljnih hraniva.
 8. Ishrana bilja – Utjecaj faktora kapaciteta i faktora intenziteta; Pritjecanje hraniva do korijena.
 9. Ishrana bilja – Primanje hraniva; Folijarna ishrana.
 10. Ishrana bilja – Makrohraniva; Mikrohraniva.
 11. Gnojidba tla - Definicija i podjela gnojiva; Gospodarenje humusom u poljoprivrednim tlima.
 12. Posebnosti biljne proizvodnje – Agrobiotop; Agrobiocenoza; Agroekosistem.
 13. Osnovna obrada tla.
 14. Dopunska obrada tla.
 15. Sustavi biljne proizvodnje.

Obvezna literatura

 1. Butorac, A. (1999.): Opća agronomija – izabrana poglavlja, Školska knjiga, Zagreb
 2. Vidaček, Ž. (2005.): Opća pedologija, interna skripta u tiskanom i digitalnom obliku, Zavod za pedologiju, Zagreb
 3. Škorić, A. (1991): Priručnik za pedološka istraživanja, Zagreb
 4. Ćosić, T. (2001.): Ishrana bilja, interna skripta.
 5. Sraka, M. (2013.): Osnove agrikulture – pedološki dio, interna skripta za modul Osnove agrikulture, Zavod za pedologiju, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Preporučena literatura

 1. Mihalić, V. (1988.): Opća proizvodnja bilja, Školska knjiga, Zagreb
 2. Mihalić, V. (1997.): Temelji bilinogojstva (F. Bašić), Školska knjiga, Zagreb
 3. Škorić, A. (1986.): Postanak razvoj i sistematika tala, Zagreb
 4. Škorić, A. (1991.): Sastav i svojstva tala, Zagreb
 5. Vukadinović, V. (1998.): Ishrana bilja (Z. Lončarić ), Poljoprivredni fakultet, Osijek.S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, I/II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995., odabrana poglavlja

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Basics in soil science, BOKU
 • Soil as plant growth, BOKU
 • Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje, Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet
 • Soil and Plant Growth, Iowa State University

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.