Ispiši

Agroekonomika u animalnoj proizvodnji (169217)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

U poljoprivrednoj proizvodnji sve više su potrebna i društvena znanja te program predmeta Osnove agroekonomike omogućuje polaznicima stjecanje znanja iz makroekonomike, mikroekonomike te tržišta i marketinga poljoprivrednih inputa i outputa. Polaznici dobivaju osnovne informacije o postupcina u agrarnoj ekonomici, ekonomskoj organizaciji i proizvodnim čimbenicima, tržištu, komplementarnim djelatnostima, agrarnoj i ruralnoj politici, međunarodnim aspektima agrokompleksa, poslovnom povezivanju, organizaciji poduzeća, teoriji troškova, riziku i neizvjesnost, investicijama te tržištu. Auditorne vježbe omogućuju studentima sagledavanje i savladavanje osnovnih elemenata iz makro i mikro ekonomike.
Polaganje ispita se provodi kroz završni pismeni ispit. Studentima je omogućeno bez obrazloženja zatražiti usmeni umjesto pismenog ispita.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Animalne znanosti (Obvezni predmet, 5. semestar, 3. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 45
Predavanja: 30
Auditorne vježbe: 15

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave odnosno dozvoljeni izostanci prema Statutu Fakulteta

Opis

Konačna ocjena studenta izračunava se kao proporcionalni zbroj bodova koji ukupno iznosi 45 (1 ECT bod=15). Slijed kod ispita je: pohađanje nastave, kolokvij, pismeni te po potrebi (za višu ocjenu, poteškoće kao što su disleksija, disgrafija i sl.) usmeni ispit.

Opće kompetencije

Nakon položenog predmeta studenti će steći znanja potrebna za razumijevanje značaja poljoprivrede i agrokompleksa u ukupnoj ekonomskoj strukturi zemlje. Moći će prepoznati vezu između stupnja razvijenosti poljoprivredne proizvodnje i društvenih promjena u ruralnom prostoru, ali i u svemu tome značaj animalne proizvodnje.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti razliku i važnost makro i mikro agrarne ekonomike Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Identificirati mikro i makro ekonomske čimbenike poljoprivrednog razvitka. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Objasniti obilježja tržišta poljoprivrednih inputa i outputa. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Objasniti značenje stočarstva u ukupnom poljoprivrednom razvitku. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Izračunati promjene u vremenskim nizovima određenih pojava kod stočarstva. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, pismeni ispit.
Objasniti značenje i strukturu troškova u stočarskoj proizvodnji. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, pismeni ispit.
Izračunati i objasniti troškove u proizvodnji mesa, mlijeka i jaja. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, pismeni ispit.

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja i vježbi. Obveza nastavnika je poučiti studente i prezentirati im na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj modula. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja. Nakon završetka nastave ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), usklađene s ECTS sustavom, pomoću pisanog i/ili usmenog ispita.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave, grupna i pojedinačna analiza primjera agroekonomskih fenomena tijekom nastave u obliku radnih zadataka u grupi. Tijekom trajanja nastave aktivno sudjelovati u raspravama i postavljati pitanja na predavanjima.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 100% do 60%
60-70%
70-80%
80-90%
90-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
45 90 3
Ukupno 100% 45 90 3
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1. parcijalni ispit 50% do 60%
60-70%
70-80%
80-90%
90-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
Ukupno 50%
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
2. parcijalni ispit 50% do 60%
60-70%
70-80%
80-90%
90-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pismeni ispit Pismeni ispit Prijavljuje se u sustavu ISVU (redoviti ispitni rokovi). Moguće je jedanput dodatno polagati za višu ocjenu uz zadržavanje postignute u slučaju niže.
1. parcijalni ispit Tijekom semestra. Nema. Položen 1. parcijalni ispit preduvjet je za mogućnost polaganja 2. parcijalnog ispita.
2. parcijalni ispit Tijekom semestra. Nema. Ako student ne položi 2. parcijalni ispit, izlazi na pisani cjeloviti ispit u ispitnim rokovima.

Tjedni plan nastave

 1. Makro agrarna ekonomika P - Definicija, metode, ekonomska organizacija, ciljevi i mjere ekonomske politike;
 2. Makro agrarna ekonomika P - Poljoprivreda kao element gospodarskog sustava i
 3. Makro agrarna ekonomika P - Pokazatelji i analiza makroekonomskog rasta i makroekonomske stabilnosti poljoprivrede.
 4. Makro agrarna ekonomika P - Gospodarske strategije razvitka poljoprivrede u zemljama različite gospodarske razvijenosti.
 5. Makro agrarna ekonomika P - Pojam i posebitost resursa u poljoprivredi i njihova alokacija; Poslovno povezivanje u agrobiznisu
 6. Makro agrarna ekonomika P - Mjesto i uloga agrobiznisa u gospodarstvu; uloga države; osnovni elementi agrarne i ruralne politike: ciljevi, mjere, nositelji, učinci;
 7. Makro agrarna ekonomika V – Izvori podataka i tehnike u agroekonomskim istraživanjima
 8. Makro agrarna ekonomika V - Analiza vremenskih serija
 9. Makro agrarna ekonomika V - Lorenzova krivulja
 10. Međunarodna razmjena – Svjetska trgovina poljoprivredno-prehrambenim proizvodima
 11. Tržište P – Hrvatsko tržište poljoprivrednih inputa i outputa
 12. Mikro agrarna ekonomika P - Mikroekonomski pojmovi i ciljevi, proizvodnja i organizacija poduzeća, proizvodnja;
 13. Mikro agrarna ekonomika P - Teorija troškova i odluke; Ekonomija rizika i neizvjesnosti;
 14. Mikro agrarna ekonomika V – Troškovi u proizvodnji mesa;
 15. Mikro agrarna ekonomika V – Troškovi u proizvodnji mlijeka; Troškovi u proizvodnji jaja;

Obvezna literatura

 1. Grgić, I.; Par, V.; Žutinić, Đ.; Bokan, N.: Osnove agroekonomike - Interni materijali za predmet, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011, dostupno na: http://moodle.srce.hr/2014-2015/mod/forum/view.php?f=6264
 2. Grgić, I., Franić; R.; Cerjak, M.; Mikuš, O.; Hadelan, L.; Mesić, Ž.; Zrakić, M.; Nataša B. (2017): PRIRUČNIK IZ AGRARNE EKONOMIKE –Pojmovnik i osnovne metode – / Grgć, Ivo (ur.).: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu & Hrvatsko agroekonomsko društvo, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Družić, I. i drugi (2003): Hrvatski gospodarski razvoj, "Politička kultura", Zagreb
 2. Babić, M. (2007): Makroekonomija, "MATE"d.o.o., Zagreb
 3. Samuelson, P. A; Nordhaus, W. (1992): Ekonomija 14. izd., "MATE" d.o.o. Zagreb (odabrana poglavlja)
 4. Tracy, M. (2000): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu, uvod u teoriju, praksu i politiku, "MATE"d.o.o.,Zagreb
 5. Blanchard, O. (2005): Makroekonomija, "MATE"d.o.o., Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Osnove agroekonomike, FAZOS
 • Introduction to the Economics of Agriculture, UNIVERSITY OF NEBRASKA–LINCOLN
 • Introduction to the Economics of Food and Agriculture, University of Kentucky, College of Agriculture
 • Ekonomika poljoprivrede, Faculty of Agricultural Sciences and Food, Skopje Makedonija
 • Ekonomika poljoprivrede, Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.