Ispiši

Agroekonomika u animalnoj proizvodnji (169217)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

U poljoprivrednoj proizvodnji sve više su potrebna i društvena znanja te program predmeta Osnove agroekonomike omogućuje polaznicima stjecanje znanja iz makroekonomike, mikroekonomike te tržišta i marketinga poljoprivrednih inputa i outputa. Polaznici dobivaju osnovne informacije o postupcina u agrarnoj ekonomici, ekonomskoj organizaciji i proizvodnim čimbenicima, tržištu, komplementarnim djelatnostima, agrarnoj i ruralnoj politici, međunarodnim aspektima agrokompleksa, poslovnom povezivanju, organizaciji poduzeća, teoriji troškova, riziku i neizvjesnost, investicijama te tržištu. Auditorne vježbe omogućuju studentima sagledavanje i savladavanje osnovnih elemenata iz makro i mikro ekonomike.
Polaganje ispita se provodi kroz završni pismeni ispit. Studentima je omogućeno bez obrazloženja zatražiti usmeni umjesto pismenog ispita.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Animalne znanosti (Obvezni predmet, 5. semestar, 3. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 45
Predavanja: 30
Auditorne vježbe: 15

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave odnosno dozvoljeni izostanci prema Statutu Fakulteta

Opis

Konačna ocjena studenta izračunava se kao proporcionalni zbroj bodova koji ukupno iznosi 45 (1 ECT bod=15). Slijed kod ispita je: pohađanje nastave, kolokvij, pismeni te po potrebi (za višu ocjenu, poteškoće kao što su disleksija, disgrafija i sl.) usmeni ispit.

Opće kompetencije

Nakon položenog predmeta studenti će steći znanja potrebna za razumijevanje značaja poljoprivrede i agrokompleksa u ukupnoj ekonomskoj strukturi zemlje. Moći će prepoznati vezu između stupnja razvijenosti poljoprivredne proizvodnje i društvenih promjena u ruralnom prostoru, ali i u svemu tome značaj animalne proizvodnje.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti razliku i važnost makro i mikro agrarne ekonomike Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Identificirati mikro i makro ekonomske čimbenike poljoprivrednog razvitka. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Objasniti obilježja tržišta poljoprivrednih inputa i outputa. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Objasniti značenje stočarstva u ukupnom poljoprivrednom razvitku. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Izračunati promjene u vremenskim nizovima određenih pojava kod stočarstva. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, pismeni ispit.
Objasniti značenje i strukturu troškova u stočarskoj proizvodnji. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, pismeni ispit.
Izračunati i objasniti troškove u proizvodnji mesa, mlijeka i jaja. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, pismeni ispit.

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja i vježbi. Obveza nastavnika je poučiti studente i prezentirati im na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj modula. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja. Nakon završetka nastave ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), usklađene s ECTS sustavom, pomoću pisanog i/ili usmenog ispita.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave, grupna i pojedinačna analiza primjera agroekonomskih fenomena tijekom nastave u obliku radnih zadataka u grupi. Tijekom trajanja nastave aktivno sudjelovati u raspravama i postavljati pitanja na predavanjima.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 100% do 60%
60-70%
70-80%
80-90%
90-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
45 90 3
Ukupno 100% 45 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pismeni ispit Pismeni ispit Prijavljuje se u sustavu ISVU (redoviti ispitni rokovi) Moguće je jedanputa polagati za višu ocjenu uz zadržavanje postignute u slučaju niže.

Tjedni plan nastave

 1. Makro agrarna ekonomika P - Definicija, metode, ekonomska organizacija, ciljevi i mjere ekonomske politike;
 2. Makro agrarna ekonomika P - Poljoprivreda kao element gospodarskog sustava i
 3. Makro agrarna ekonomika P - Pokazatelji i analiza makroekonomskog rasta i makroekonomske stabilnosti poljoprivrede.
 4. Makro agrarna ekonomika P - Gospodarske strategije razvitka poljoprivrede u zemljama različite gospodarske razvijenosti.
 5. Makro agrarna ekonomika P - Pojam i posebitost resursa u poljoprivredi i njihova alokacija; Poslovno povezivanje u agrobiznisu
 6. Makro agrarna ekonomika P - Mjesto i uloga agrobiznisa u gospodarstvu; uloga države; osnovni elementi agrarne i ruralne politike: ciljevi, mjere, nositelji, učinci;
 7. Makro agrarna ekonomika V – Izvori podataka i tehnike u agroekonomskim istraživanjima
 8. Makro agrarna ekonomika V - Analiza vremenskih serija
 9. Makro agrarna ekonomika V - Lorenzova krivulja
 10. Međunarodna razmjena – Svjetska trgovina poljoprivredno-prehrambenim proizvodima
 11. Tržište P – Hrvatsko tržište poljoprivrednih inputa i outputa
 12. Mikro agrarna ekonomika P - Mikroekonomski pojmovi i ciljevi, proizvodnja i organizacija poduzeća, proizvodnja;
 13. Mikro agrarna ekonomika P - Teorija troškova i odluke; Ekonomija rizika i neizvjesnosti;
 14. Mikro agrarna ekonomika V – Troškovi u proizvodnji mesa;
 15. Mikro agrarna ekonomika V – Troškovi u proizvodnji mlijeka; Troškovi u proizvodnji jaja;

Obvezna literatura

 1. Grgić, I.; Par, V.; Žutinić, Đ.; Bokan, N.: Osnove agroekonomike - Interni materijali za predmet, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011, dostupno na: http://moodle.srce.hr/2014-2015/mod/forum/view.php?f=6264
 2. Grgić, I., Franić; R.; Cerjak, M.; Mikuš, O.; Hadelan, L.; Mesić, Ž.; Zrakić, M.; Nataša B. (2017): PRIRUČNIK IZ AGRARNE EKONOMIKE –Pojmovnik i osnovne metode – / Grgć, Ivo (ur.).: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu & Hrvatsko agroekonomsko društvo, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Družić, I. i drugi (2003): Hrvatski gospodarski razvoj, "Politička kultura", Zagreb
 2. Babić, M. (2007): Makroekonomija, "MATE"d.o.o., Zagreb
 3. Samuelson, P. A; Nordhaus, W. (1992): Ekonomija 14. izd., "MATE" d.o.o. Zagreb (odabrana poglavlja)
 4. Tracy, M. (2000): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu, uvod u teoriju, praksu i politiku, "MATE"d.o.o.,Zagreb
 5. Blanchard, O. (2005): Makroekonomija, "MATE"d.o.o., Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Osnove agroekonomike, Poljoprivredni fakultet Osijek
 • Introduction to the Economics of Agriculture, UNIVERSITY OF NEBRASKA–LINCOLN
 • Introduction to the Economics of Food and Agriculture, University of Kentucky, College of Agriculture
 • Ekonomika poljoprivrede, Faculty of Agricultural Sciences and Food, Skopje Makedonija
 • Ekonomika poljoprivrede, Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.