Ispiši

Upravljanje ljudskim resursima u agrobiznisu (185471)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Temeljni cilj modula je naučiti studente kako uspješne organizacije upravljaju svojim ljudskim resursima da bi se takmičile u dinamičkom poslovnom okruženju. U okviru ovog predmeta studenti će steći znanja i vještine potrebne za uobičajene uloge, zadaće i aktivnosti vezane uz upravljanje ljudskim resursima u organizacijama iz djelatnosti poljoprivrede i srodnih djelatnosti. U prvom dijelu bit će obuhvaćene tradicionalne funkcije upravljanja ljudskim resursima kao što su nalaženje kadrova, određivanje naknada, nagrađivanje, formiranje radnih mjesta, osposobljavanje i usavršavanje itd. Drugi dio će kod studenata doprinijeti razumijevanju koncepata, analitičkih oruđa i vještina vezanih uz strateško upravljanje ljudskim resursima u organizaciji sukladno njenim ciljevima.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Sati nastave: 60
Predavanja: 28
Auditorne vježbe: 14
Seminar: 18

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%-70%
Dobar (3): 71%-80%
Vrlo dobar (4): 81%-90%
Izvrstan (5): 91%-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave i završen seminarski rad.

Opis

Student je dužan nazočiti najmanje 80% predviđenih sati izravne nastave.

Opće kompetencije

Studenti će nakon uspješno položenog ispita moći:
1. Analizirati stanje ljudskih resursa u poslovnoj organizaciji s obzirom na njihovu strukturu i međusobne odnose.
2. Raščlaniti aktivnost poslovne organizacije na pojedine poslove i skupine poslova
3. Izraditi opis radnog mjesta na temelju informacija o zadacima i potrebnim kvalifikacijama zaposlenika
4. Planirati potrebe za zaposlenicima i njihovim usavršavanjem
5. Provoditi aktivnosti praćenja i ocjene rada zaposlenika
6. Preporučiti načine motiviranja za privlačenje i zadržavanje kvalitetnih radnika u organizaciji
7. Koristiti evidenciju zaposlenih za potrebe poslovnog planiranja i odlučivanja

Oblici nastave

 • Predavanja
  Na predavanjima će studenti biti upoznati s pojmovima, suvremenim spoznajama, teorijama i trendovima sukladno nastavnim jedinicama predviđenim tjednim planom nastave.
 • Provjere znanja
  Tijekom semestra biti će održane dvije provjere znanja u vidu pisanih ispita.
 • Auditorne vježbe
  Auditorne vježbe su predviđene za provjeru teoretskih koncepata na praktičnim primjerima i zadacima. Vježbe također imaju svrhu ponavljanja radi uspješnog usvajanja potrebnih znanja.
 • Konzultacije
  Konzultacije će se održavati u vremenu nakon nastave u trajanju od 1 sata.
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  E-učenje primjenom sustava Merlin (Moodle) i multimedijskih sadržaja raspoloživih na Internetu.
 • Seminari
  Vrijeme predviđeno za seminare namijenjeno je mentorstvu studenata pri izradi njihovih seminarskih radova u obliku studija slučaja. Dio ovog vremena predviđen je i za studentske prezentacije.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
1. Argumentirati ulogu i važnost upravljanja ljudskim resursima u okviru poslovnog upravljanja Pisani ispit I.
2. Analizirati poslovni proces na razini pojedinih zadataka i poslova Aktivnost na nastavi, Pisani ispit I.
3. Definirati radna mjesta sukladno poslovnom procesu i strategiji organizacije Aktivnost na nastavi, Pisani ispit I.
4. Planirati i provoditi proces zapošljavanja od privlačenja do odabira radnika Aktivnost na nastavi, Pisani ispit I., seminarski rad
5. Pratiti i ocjenjivati ponašanje i rad radnika s obzirom na ciljeve organizacije Aktivnost na nastavi, pismeni ispit I., seminarski rad
6. Poznavati i preporučiti načine motiviranja za privlačenje i zadržavanje kvalitetnih radnika u organizaciji Aktivnost na nastavi, Pisani ispit II., seminarski rad
7. Primijeniti mjere za održavanje poželjnih međuljudskih odnosa i discipline u zadanim zakonskim okvirima Aktivnost na nastavi, Pisani ispit II., seminarski rad
8. Analizirati informacije i dokumente vezane uz upravljanje ljudskim resursima Aktivnost na nastavi, Pisani ispit II.

Način rada

Obveze nastavnika

Prenijeti studentima znanje iz područja vezanog uz cilj, ishode učenja i kompetencije ovog modula, putem predavanja, primjera za vježbu i vođenja izrade studija slučaja (seminara). Nastavnik održava stalnu komunikaciju sa studentima te im stavlja na raspolaganje nastavne materijale i važne informacije u svezi modula korištenjem suvremenih metoda učenja, uključivo i e-učenje. Također provjerava nazočnost, vrednuje stupanj usvajanja znanja i ocjenjuje studente.

Obveze studenta

Studenti su obavezni nazočiti predavanjima, vježbama i seminarima te raditi na izradi seminarskog rada u obliku studije slučaja. Dužni su se pripremati za pisane provjere znanja (ispite). Studenti su također dužni redovito pratiti obavijesti vezane uz nastavu i prijaviti se na sustav e-učenja kao korisnici modula. Kod predaje seminarskih radova i prijavljivanja ispita dužni su se držati zadanih rokova.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 40 40 1
Pisani (parcijalni) ispit 1. 40% 60%-70%
71%-80%
81%-90%
91%-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 50 2
Pisani (parcijalni) ispit 2. 40% 60%-70%
71%-80%
81%-90%
91%-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 50 2
Priprema i prezentacija seminarskih radova 20% <= 40
41-60
61-80
>= 81
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
16 40 1
Ukupno 100% 0-59%, 60-70%, 71-80%, 81-90%, 91-100% Ukupna ocjena: vagani prosjek ocjena iz pisanog ispita 1. (0,4), pisanog ispita 2. (0,4) i seminara (0,2) 1: 0-59%, 2: 60%-70%, 3: 71%-80%, 4: 81%-90%, 5: 91%-100% 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Završni ispit 80% 60%-70%
71%-80%
81%-90%
91%-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 100 4
Ukupno 80% ukupne ocjene 0-59%, 60-70%, 71-80%, 81-90%, 91-100% 1: 0-59%, 2: 60%-70%, 3: 71%-80%, 4: 81%-90%, 5: 91%-100% 4 100 4
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave Studenti su obavezni nazočiti minimalno traženom broju sati izravne nastave. Dodatni zadatak u obliku seminara ili eseja.
Pisani (parcijalni) ispit 1. Provjera znanja vezano uz nastavne jedinice iz 6 tjedana u prvom dijelu nastave. Polaganje u okviru završnog ispita.
Pisani (parcijalni) ispit 2. Provjera znanja vezano uz nastavne jedinice iz 6 tjedana u drugom dijelu nastave. Polaganje u okviru završnog ispita.
Priprema i prezentacija seminarskih radova Provjera poznavanja pojmova i sposobnosti reprodukcije stečenog znanja na primjeru problema povezanog s tematikom modula. Završetak nastave u semestru.
Završni ispit Provjera znanja vezano uz nastavne jedinice cijelog modula za studente koji nisu pristupili pisanim ispitima. Ukoliko je student uspješno položio jedan dio (jedan pisani ispit), na završnom ispitu polaže samo preostali dio. Polaganje tijekom redovnih ispitnih rokova.

Tjedni plan nastave

 1. Pojam i definicija upravljanja ljudskim resursima. Poslovi i zadaci funkcije upravljanja ljudskim resursima. Povijest razvoja upravljanja ljudskim resursima. Upravljanje ljudskim resursima s obzirom na veličinu organizacije.
 2. Suvremeni pristupi i teorije upravljanja ljudskim resursima. Interdisciplinarnost kao temelj upravljanja ljudskim resursima. Etika i upravljanje ljudskim resursima.
 3. Raščlamba poslovnog procesa i definiranje poslova i radnih mjesta. Planiranje potreba za radnicima. Načini regrutacije novih radnika. Metode i kriteriji odabira radnika. Uvođenje u rad.
 4. Ciljevi i standardi praćenja radnog učinka. Tradicionalne i suvremene tehnike i postupci mjerenja radne uspješnosti. Povezanost radnog opterećenja i radnog učinka. Radna uspješnost kao podloga za motiviranje i usavršavanje.
 5. Analiza i procjena vrijednosti poslova. Ciljevi i politike nagrađivanja radnika. Sustavi plaća i praćenje rezultata rada. Određivanje naknada i nagrada. Pravičnost kompenzacija i motivacija.
 6. Dodatne naknade i koristi radnika i menadžera. Pisani ispit 1.
 7. Korisnost profesionalnog osposobljavanja i usavršavanja za pojedinca i organizaciju. Procjena obrazovnih potreba. Postavljanje obrazovnih ciljeva. Metode i tehnike osposobljavanja i izobrazbe osoblja. Izobrazba i organizacijska uspješnost.
 8. Važnost organizacijskog ponašanja za upravljanje ljudskim potencijalima. Teorije motivacije za rad i njihova primjena u organizacijama. Stavovi prema radu: zadovoljstvo poslom, radna angažiranost, radoholizam i odanost organizaciji.
 9. Emocije i pravednost u poslovnim organizacijama. Utjecaj emocija na donošenje odluka. Rad u timu i timsko donošenje odluka. Upravljanje konfliktima u organizaciji. Organizacijska klima i kultura.
 10. Izvori radnog prava. Sklapanje i raskidanje ugovora o radu. Radno vrijeme i radno opterećenje. Reguliranje prava radnika na slobodne dane. Plaće i nagrađivanje radnika u radnom zakonodavstvu.
 11. Uloga sindikata na tržištu rada. Kolektivni ugovori i pregovaranje. Utjecaj kolektivnih ugovora na organizacije u agrobiznisu.
 12. Razlikovna obilježja upravljanja ljudskim resursima u inozemstvu i tuzemstvo. Mogućnosti korištenja inozemne radne snage.
 13. Čimbenici uspješnosti nalaženja radne snage na međunarodnom tržištu rada. Pisani ispit 2.
 14. Prezentacije studentskih seminara
 15. Prezentacije studentskih seminara

Preduvjeti

Obvezna literatura

 1. Bahtijarević-Šiber, F. 1999. Management ljudskih potencijala. Golden marketing. Zagreb
 2. Wilkinson A., Marchington M. 2016. Human Resource Management at Work. McGraw-Hill Education, New York, USA
 3. Dessler, G. 2015. Upravljanje ljudskim potencijalima, 12. izdanje. Prijevod s engleskog. Mate d.o.o., Zagreb

Preporučena literatura

 1. 1. Robbins S. P., Judge T. A. 2013. Organisational Behaviour, 15th Ed. Pearson Education Ltd. Harlow, UK
 2. 2. Bitsch, V. (2009). Personnel Management Research in Agribusiness. Paper presented at the 19th Annual World Forum and Symposium of the International Food and Agribusiness Management Association, Budapest, Hungary.
 3. 3. Bahtijarević-Šiber, Fikreta. 2014. Strateški menadžment ljudskih potencijala : suvremeni trendovi i izazovi. Školska knjiga, Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Human Resources Management, University of Hohenheim, https://www.uni-hohenheim.de/modulkatalog/modul/human-resources-management-5702-420 Human Resource Management, Wageningen University, https://ssc.wur.nl/Studiegids/Vak/ECS-57206

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.