Ispiši

Agrikulturna kemija (63907)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Uspješan rad u bilo kojem segmentu agronomske struke danas je gotovo nezamisliv bez poznavanja i razumijevanja osnova prirodnih znanosti, posebno kemije.
Program modula Agrikulturna kemija omogućuje studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz kemije koja su neophodna za uspješan studij, razumiijevanje i primjenu u svim segmentima poljoprivrednih znanosti (osnovni kemijski zakoni, kemijsko računanje -stehiometrija, osobine kemijskih elemenata i spojeva značajnih za proučavanje procesa poljoprivredne proizvodnje).
Programski dijelovi modula su sljedeći:
Opća i anorganska kemija daje studentima osnovna znanja koja su potrebna za razumijevanje kemijskih reakcija, energijskih promjena kod kemijskih reakcija te fizikalnih i kemijskih svojstava biogenih elemenata (primijenjena kemija za agronome).
Organska kemija s osnovama biokemije obrađuje strukturu i kemijsku reaktivnost organskih spojeva što je temelj za mnogobrojne primjene. Na jednostavan način upoznaje studente s funkcijom vitamina, enzima, kinetikom enzimskih reakcija. ugljikohidrata, proteina, lipida, DNA, RNA i prijenosom genetičke informacije,
Laboratorijske vježbe omogućuju studentima kroz praktičan i samostalan rad savladavanje osnovnih laboratorijskih postupaka kvalitativne i kvantitativne kemijske analize.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja i završnog usmenog ispita.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 40
Laboratorijske vježbe: 15
Seminar: 5

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 61-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih kemijskih spojeva, reakcija i procesa.
Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja osnovnih kemijskih procesa koji su temelj za razumijevanje i primjenu u agronomskoj struci.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorijske vježbe-u sklopu laboratorijskih vježbi izvodi se pet vježbi iz kvalitativne i kvantitativne kemijske analize. Laboratorijske vježbe se provode u skupinama (tri skupine od 10 do15 studenata).
 • Seminari
  Seminar-vezan za kemijski račun (stehiometrija), oksido-redukcijske procese i pisanje kemijskih reakcija. Stjecanje vještina – skupine (3 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za pojedine elemente iz periodnog sustava elemenata

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
iskazati povezanost temeljnih kemijskih znanja (opća, anorganska i organska kemija) sa specifičnim zahtjevima u poljoprivredi Kolokviji, Pismeni, Usmeni
prepoznati važnost primjene kemijskih znanja (opća, anorganska i organska kemija) u pripremi i provođenju poljoprivredne proizvodnje, Kolokviji, Pismeni, Usmeni
isplanirati slijed pojedinih aktivnosti u laboratoriju i proizvodnji, Kolokviji, Pismeni, Usmeni
objasniti i primijeniti osnovne kemijske zakonitosti (opća, anorganska i organska kemija) i reakcije u složenim biološkim sustavima, Kolokviji, Pismeni, Usmeni
prezentirati rezultate pojedinih aktivnosti na predavanju i laboratoriju, Kolokviji, Pismeni, Usmeni
opisati i izračunati osnovne kemijske računske probleme (stehiometrija), Kolokviji, Pismeni, Usmeni
grupirati važne anorganske i organske spojeve u poljoprivredi, te njihovu važnost na poboljšanju poljoprivredne proizvodnje pisati i izračunati osnovne kemijske računske probleme (stehiometrija), Kolokviji, Pismeni, Usmeni
grupirati važne anorganske i organske spojeve u poljoprivredi, te njihovu važnost na poboljšanju poljoprivredne proizvodnje. Kolokviji, Pismeni, Usmeni
objasniti i primjeniti osnovne zakonitosti enzimskih reakcija, Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Objasniti strukturu i funkciju DNA i RNA, te prijenos genetičke informacije. Kolokviji, Pismeni, Usmeni

Način rada

Obveze nastavnika

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u MOODLE sustavu; forum za komunikaciju sa studentima; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline, predavanja i ocjenjivanje studentskih zadaća, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Obveze studenta

Prisustvovanje predavanjima, laboratorijskim vježbama i seminarima je obavezno, te studenti sudjeluju u učenju posredstvom sustava za e-učenje. Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja, primjere riješenih zadataka sa seminara i ostale materijale. Iza svakog predavanja studenti imaju zadaću koju moraju dostaviti predmetnom nastavniku u roku od 7 dana. Nakon svake vježbe student mora napisati referat, te ga predati voditelju vježbi u roku od 7 dana. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i laboratorijskih vježbi.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
I Kolokvij 25 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 predavanja, 15 laboratorijskih vježbi 60 2
II Kolokvij 25 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Usmeni ispit 50 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 2
UKUPNO 100 % 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
I Kolokvij I kolokvij - Opća i anorganska kemija Tijekom semestra Usmeni ispit
II Kolokvij II kolokvij - Organska kemija Tijekom semestra Usmeni ispit
Usmeni ispit Usmeni - Završni ispit Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Opća kemija, P – osnovni kemijski zakoni, relativna atomska i molekulska masa, množina tvari (mol), S - kemijski račun L - sistematika kationa
 2. Opća kemija, P - građa atoma, periodni sustav elemenata, kemijska veza i struktura molekula, S - kemijski račun, L - sistematika aniona
 3. Opća kemija, P - otopine elektrolita, teorija kiselina i baza, stupanj disocijacije elektrolita, redoks reakcije. S - rješavanje primjera oksido-redukcijskih jednadžbi, L - kvalitativna analiza soli
 4. Opća kemija, P - zakon kemijske ravnoteže. konstante disocijacije kiselina i baza, hidroliza soli, puferske otopine. S - neutralizacija i hidroliza, L - acidimetrija i alkalimetrija
 5. Opća kemija, P - pH i pOH, termokemija – osnove, konstanta ravnoteže, S - kemijski račun, L - mjerenje pH otopina, određivanje željeza,
 6. Opća kemija, P - plinovito stanje materije, plinski zakoni
 7. Anorganska kemija/I međuispit (kolokvij I), P - biogeni elementi i njihovi spojevi u prirodi, makroelementi i mikroelementi
 8. Organska kemija s osnovama biokemije, P – ugljikovodici, izomerija alkana i alkena.
 9. Organska kemija s osnovama biokemije, P - podjela organskih spojeva prema funkcionalnoj skupini: alkoholi, aldehidi, ketoni, karboksilne kiseline.
 10. Organska kemija s osnovama biokemije, P - polivalentni alkoholi, esteri, esterifikacija, aminokiseline, peptidna veza.
 11. Organska kemija s osnovama biokemije, P – ugljikohidrati, aromatski i heterociklički spojevi.
 12. Organska kemija s osnovama biokemije, P - aminokiseline, peptidna veza, proteini
 13. Organska kemija s osnovama biokemije, P - vitamini i minerali
 14. Organska kemija s osnovama biokemije, P – enzimi, kinetika enzimskih reakcija
 15. Organska kemija s osnovama biokemije Međuispit (kolokvij II), P – DNA, RNA i prijenos genetičke informacije, Usmeni ispit

Obvezna literatura

 1. M. Vinceković, Kemija s osnovama biokemije I dio – Opće kemija za studente Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za kemiju, Zagreb, (2016.) - interna skripta
 2. J. Manitašević, Organska kemija, Agronomski fakultet, Zagreb, 1995. - odabrana poglavlja
 3. Predavanja i PowerPoint-prezentacija (Merlin-sustav e-učenje)
 4. M. Vinceković, Laboratorijske vježbe iz kemije s osnovama biokemije (2016) – interna skripta

Preporučena literatura

 1. I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, I/II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995., odabrana poglavlja
 2. S. Pine, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb 2000., odabrana poglavlja

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • General and Inorganic Chemistry for LW, BOKU
 • Introduction into General and Analytical Chemistry, BOKU
 • Kemija, Sveučilište u Osijeku Poljoprivredni fakultet
 • Principles of Chemistry (1301-030), University of Hohenheim

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.