Ispiši

Dorada hortikulturnih sirovina za dekorativnu primjenu (144496)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul Dekorativna komponenta hortikulturnih sirovina temelji se na upoznavanju hortikulturnih sirovina koje se osim u svrhu konzumacije mogu koristiti kao dekorativna komponenta bilo u uređenju interijera ili uporabe u floristici. Temeljem ovog modula obradit će se pregled hortikulturnih sirovina koje se prvenstveno mogu iskoristiti u dekorativne svrhe bilo da je riječ o svježoj sirovini ili o njenom prerađenom obliku. Proučit će se niz čimbenika koji su specifični za svaku izdvojenu kulturu pojedinačno, a to su njihova morfološka i biološka svojstva te njihova proizvodna područja u Hrvatskoj i u svijetu. Hortikulturne sirovine će se doraditi te kao takve koristiti kao komponenta u floristici. Obradit će se teoretski i praktično različiti postupci dorade sirovine (sušenje, konzerviranje, tretmani biljnim hormonima). Modulom će se dati prikaz tehnologija i uređaja koji se koriste za doradu hortikulturnih sirovina (sušare, hladnjače) koje se , kao takve, koriste kao dekoracija. Na predavanjima će naglasak biti na različitim hortikulturnim sirovinama i procesima njihove dorade, ali će se one prvenstveno promatrati s gledišta ukrasa u floristici. Danas se mnoge povrtne i voćne kulture koriste kao ukras kod mnogih sezonskih uređenja interijera (suhe tikvice, plodovi kestena, suho lišće kukuruza, osušeni nar itd.) i kao ukrasi u cvjetnim aranžmanima (ukrasni kelj, osušeni cvijet artičoke, kandirane ploške naranča i sl.).

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 14
Laboratorijske vježbe: 12
Seminar: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 71%-80%
Vrlo dobar (4): 81%-90%
Izvrstan (5): 91%-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje vođenja procesa dorade hortikulturnih sirovina za dekorativnu primjenu.
Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o procesima dorade hortikulturnih sirovina koji su temelj za razumijevanje i primjenu u proizvodnji.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorijske vježbe-u sklopu laboratorijskih vježbi izvodi se pet vježbi iz područja dorade hortikulturnih sirovina. Laboratorijske vježbe se provode u skupinama (dvije skupine od 10 studenata).
 • Seminari
  Seminar-stjecanje vještina – skupine (2 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za pojedine hortikulturne sirovine, njihovu doradu te primjenu za dekorativne svrhe.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
iskazati povezanost temeljnih znanja o procesima dorade hortikulturnih sirovina (voće, povrće), Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
isplanirati slijed pojedinih aktivnosti u procesu dorade hortikulturnih sirovina Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
prepoznati važnost primjene stečenih znanja (sušenje, hlađenje) u pripremi i vođenju određenih procesa dorade hortikulturnih sirovina Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
objasniti i primijeniti stečena znanja i vještine o doradi hortikulturnih sirovina Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
pripremiti izvještaj o provedenom procesu dorade hortikulturnih sirovina Radni zadaci tijekom nastave, Seminarski rad
prezentirati rezultate pojedinih provedenih aktivnosti vezanih za doradu hortikulturnih proizvoda Seminarski rad
pripremiti i voditi proces dorade hortikulturnih sirovina (sušenje, hlađenje) Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u Merlin sustavu; forum za komunikaciju sa studentima; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij. Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Obveze studenta

Prisustvovanje predavanjima, laboratorijskim vježbama i seminarima je obavezno, te studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Merlin u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja i ostale materijale. Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski radovi prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i laboratorijskih vježbi

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave predavanja+vježbe 5% 26 26 0,7
Aktivno sudjelovanje na nastavi 5% 4 0,1
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) 10% 4 10 0,5
Parcijalni ispit 1 (PI1) 35% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 20 0,7
Parcijalni ispit 2 (PI2) 35% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 20 0,7
Usmeni ispit (UI) 10% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 10 0,3
UKUPNO 100% (S+PI1+PI2+UI/4) 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave predavanja+vježbe Na nastavi se redovito bilježe nazočni studenti (na početku i kraju bloka) i prati sposobnost discipliniranog i aktivnog praćenja nastave Može se opravdati izostanak do 20% predavanja, 15% vježbi i 15% seminara (čl. 12 Pravilnika o studiranju…. na AFZ-u) Semestar (30 sati izravne nastave) Moguća putem samostalnog zadatka (0.5 ECTS)
Aktivno sudjelovanje na nastavi Studenti se potiču sudjelovati u raspravama, prezentaciji ideja i problemskih rješenja, argumentiranju mišljenja i stavova. Prati se usvajanje teorijskih i činjeničnih znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, kritičkog mišljenja, timskog rada i društvene odgovornosti. Prati se sposobnost samostalnog izvođenja laboratorijskih vježbi. Zapažena aktivnost na satu bilježi se u studentskoj evidenciji (+), što omogućuje korekciju konačne ocjene naviše (++) ili beneficiju na usmenom ispitu (+++). Kontinuirano tijekom izvođenja nastave Moguća putem samostalnog zadatka (0.1 ECTS)
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) Seminarski rad na početku semestra zadužuje svaki student. Pisani rad se predaje asistentici na pregled najmanje tjedan dana prije izlaganja. Korigirani rad predaje se pri izlaganju. Izlaganja seminarskih radova počinju u 14. tjednu nastave u semestru prema dogovorenom rasporedu. Pri izlaganju seminarskog rada ocjenjuju se prezentacijske vještine, analitičnost i sposobnost zaključivanja (sinteze). 1. tjedan 14. tjedan 15. tjedan Moguća putem samostalnog zadatka (0,5ECTS)
Parcijalni ispit 1 (PI1) Obuhvaća prvi programski dio modula:teoriju iz domene voćnih i povrtnih sirovina koje se koriste za dekorativnu primjenu, mogućnosti i primjena procesa dorade i prerade voća i povrća za dekorativnu primjenu (Voća). Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 4.tjedan
Parcijalni ispit 2 (PI2) Obuhvaća drugi programski dio modula: teoriju iz domene procesa sušenja,hlađenja, utjecaja biljnih hormona na fiziološke procese te kandiranje pojedinih voćnih vrsta te njihova primjena u dejkorativne svrhe (Voća). Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 15.tjedan
Usmeni ispit (UI) Usmeni ispit se sastoji od tri, eventualno dva pitanja (+++), ovisno o prethodnoj aktivnosti studenta . Testira se usvojenost teorije i činjenica, analitičnost, kritičko mišljenje, kreativnost i društvena odgovornost. Ispitni rokovi
Nadoknada (samostalni zadatak) Ukoliko student ne ostvari nužna 2 ECTS boda kao preduvjet izlaska na usmeni ispit, jedan bod je moguće nadoknaditi dodatnim samostalnim zadatkom, npr: prijevod stručnog teksta s engleskog jezika i izlaganje pred nastavnikom, prikaz članka ili knjige, projektna ideja i sl. Tijekom ispitnih rokova, prije usmenog ispita

Tjedni plan nastave

 1. Pregled hortikulturnih sirovina P - osnovni pregled voćnih sirovina koje se koriste u dekorativne svrhe
 2. Pregled hortikulturnih sirovina P - osnovni pregled povrtnih sirovina koje se koriste u dekorativne svrhe
 3. Mogućnosti i primjena procesa prerade i dorade P - osim u svježem stanju, voćne i povrtne kulture različitim tehnološkim procesima prerađuju se ili dorađuju te se kao takve koriste pri uređenju interijera, u cvjetnim aranžmanima ili u nekom drugom obliku dekoracije.
 4. Sušenje voća i povrća/ I međuispit (kolokvij I) P - sušenje voća i povrća kako bi se dobio njihov oblik koji se koristi kao dekoracija. Najčešći načini sušenja i pregled opreme.
 5. Sušenje voća i povrća V - sušenje voća i povrća u laboratorijskoj sušari kao simulacija njihove dorade.
 6. Konzerviranje svježeg voća i povrća pri niskim temperaturama P - pregled postupaka i načina konzerviranja voća i povrća pri niskim ili sniženim temperaturama. Najčešći načini hlađenja i pregled opreme.
 7. Biljni hormoni P - utjecaj biljnih hormona na fiziološke procese ubranog voća i povrća.
 8. Konzerviranje voća i povrća pri niskim temperaturama i utjecaj biljnih hormona na fiziološke procese voća i povrća V - postupci produženja vijeka trajanja ubranog voća i povrća prethodno obrađenog niskim temperaturama. Simulacija utjecaja biljnih hormona (etilena) na fiziološke procese ubranog voća i povrća.
 9. Kandiranje pojedinih voćnih sirovina V - postupak kandiranja pojedinih voćnih kultura (naranča, limun) i mogućnost korištenja takvih kandiranih oblika kao dekoracije.
 10. Uvod u floristiku P - definiranje pojma floristike. Primjena voća i povrća u svježem obliku ali i mogućnost primjene njihovih dorađenih oblika
 11. Izrada dekoracija od unaprijed dorađenih voćnih i povrtnih kultura V- prikaz mogućnosti primjene dorađenih voćnih i povrtnih kultura kao dekoracije. Izrada dekoracija.
 12. Terenske vježbe T - posjet najvećem sajmu cvijeća FloraArt u Zagrebu ili posjet nekom vrtnom centru
 13. Terenske vježbe T - posjet najvećem sajmu cvijeća FloraArt u Zagrebu ili posjet nekom vrtnom centru
 14. Seminar S - teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom.
 15. Seminar S - teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom/ II međuispit (kolkvij II). Ispitni rok . Završni ispit (usmeni).

Obvezna literatura

 1. Lovrić, T., Piližota, Vlasta (1994). Konzerviranje i prerada voća i povrća. Zagreb: Globus.
 2. Lešić, Ružica, Borošić, J., Buturac, I., Čustić, Mirjana, Poljak, M., Romić, D. (2002). Povrćarstvo. Čakovec: Zrinski .
 3. Pevalek-Kozlina, Branka (2003). Fiziologija bilja. Zagreb: Profil International
 4. Wiley, R. C. (1994). Minimally processed refrigerated fruits & vegetables. London: Chapman&Hall.

Preporučena literatura

 1. Mercer, S., Roth ,Sally. (2008). 3- Step Vegetable Gardening: the quick and easy way to grow super-fresh produce. Creative Homeowner Press.
 2. Gehrmann, B., Brinkmann, H. (2005). Medicinal herbs: a compendium. New York: Haworth Press.
 3. Davies, P. J. (2004). Plant hormones: biosythesis, signal transduction, action!. Springer

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.