Ispiši

Laboratorijske metode i upravljanje podacima (116618)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

U predmetu se obrađuju teme iz područja kemije tla, ishrane bilja, zaštite tla i zaštite vode, odnosno utvrđivanja karakteristika tla, analize biljnog materijala, stanja hraniva i polutanata u sustavu tlo-biljka, te specifične analize vode za različite namjene (voda za piće, voda za navodnjavanje, otpadne vode). Određivanje odabranih pokazatelja danas se bazira na primjeni sofisticiranih analitičkih instrumenata i kompjutorskih programa. Laboratorijske komponente u predmetu će osigurati osposobljavanje za provođenje osnovnih laboratorijskih postupaka i metoda te za rukovanje analitičkim instrumentima i tumačenje rezultata.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R2

Sati nastave: 30
Predavanja: 14
Laboratorijske vježbe: 14
Seminar: 2

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 70%
Vrlo dobar (4): 80%
Izvrstan (5): 90%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pohađanje predavanja; Pohađanje svih laboratorijskih vježbi; Izrađen seminarski rad

Opis

Pismeni ispit

Opće kompetencije

Modulom Laboratorijske metode i upravljanje podacima student dobiva temeljne znanja o principima odabira ispravne analitičke metode za određivanje pojedinih pokazatelja. Savladava znanja o načelima laboratorijskih metoda u analizama tla i vode, te stječe vještine za laboratorijski rad u skupini kao i vještine za pisanje izvješća o kemijskim analizama i prikazivanja rezultata.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Grupe do 10 studenata.
 • Seminari
  Pojedinačno, pismeno, usmeno, prezentacija.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Spoznati važnost kemije u sustavu upravljanja kvalitetom okoliša. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Pismeni ispit
Pokazati razumijevanje osnovnih metoda i relevantnih pokazatelja u analitičkoj kemiji. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Primijeniti metode instrumentalnih kemijskih analiza bazirane na spektormetriji i spektroskopiji. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Razumjeti ulogu kalibracije i kontrole kvalitete tijekom analitičkih mjerenja. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Pripremiti izvješća o osnovnim eksperimentalnim rezultatima i izvući točne zaključke. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Spoznati ograničenja različitih metoda i odabrati ispravan način izvođenja metode. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Primijeniti osnovne statističke koncepte koji su osnova za interpretaciju analitičkih podataka važnih za laboratorijske eksperimente. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Razumjeti važnost uspostave sustava kvalitete te moći definirati značenje osiguranja i kontrole kvalitete. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Prepoznati važnost korištenja standarda, referencijskih materijala i internih uzoraka za kontrolu kvalitete. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Moći identificirati glavne komponente sustava upravljanja kvalitetom u laboratoriju. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje i sudjelovanje na laboratorijskim vježbama 0,5 0-10,75
11-11,75
12-12,75
13-13,75
14
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 14 0,5
Ukupno 0,5 0-14 1-5 14 14 0,5
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 2 0-5,75
6-6,75
7-7,75
8-8,75
9-10
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 14 2
Ukupno 2 0-10 1-5 14 14 2
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminarski rad 0,5 0-1,75
2-2,75
3-3,75
4-4,75
5
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 2 0,5
Ukupno 0,5 0-5 1-5 2 2 0,5
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje i sudjelovanje na laboratorijskim vježbama Pohađanje i sudjelovanje na laboratorijskim vježbama Do kraja semestra Odrada, seminar
Pismeni ispit Pismeni ispit Ispitni rok -
Seminarski rad Izrada i prezentacija seminarskog rada Do kraja semestra Naknadna izrada i prezentacija seminarskog rada

Tjedni plan nastave

 1. Uvod P. Vinceković,Marko. Klasične i napredne analitičke metode; analitički koncepti i teorije: uloga u znanosti i svakodnevnom životu; dobivanje kvalitativnih informacija (što je u uzorku) i kvantitativnih informacija (koliko je čega u uzorku) o tvari koja se ispituje; važnost u zaštiti okoliša.
 2. Instrumentalne analitičke metode P. Vinceković, Marko. Spektroskopske metode temeljene uglavnom na ultraljubičastom i vidljivom zračenju; ponavljaju se svojstva elektromagnetskog zračenja; adsorpcija zračenja; pojmovi u apsorpcijskoj spektroskopiji; Beerov zakon i primjena; AAS. Porijeklo spektralnih interferencija i njihovo uklanjanje; kemijske interferencije; AES – interferencije u plamenoj AES; emisijska spektrometrija plazmom – instrumentacija i principi rada.
 3. Upravljanje mjernom i ispitnom opremom P. Romić, Marija. Provedba održavanja i kvalifikacije mjerne, ispitne i kontrolne opreme; postupci u redovitom održavanju opreme i osiguranju mjerne sljedivosti do međunarodnih etalona.
 4. Upravljanje mjernom i ispitnom opremom: 1. Vježba umjeravanja klipne pipete Lab, SZ,Filipović, Lana. Postupak umjeravanja klipne pipete; niz postupaka kojima se utvrđuje odnos između istisnutog volumena i odgovarajućeg nominalnog ili izabranog volumena danog uređaja; svrha postupaka ukloniti pogrešku u mjernom procesu.
 5. Kalibracija mjerenja: 1. Vježba kalibracije mjerne kivete u spektrofotometriji, Lab, SZ, Filipović, Lana. Cilj vježbe je upoznati se s radom na UV-Vis spektrofotometru; u postupku se koristi referentna otopina (K2CrO4) za koju je u danim uvjetima poznata vrijednost apsorbancije (A). Mjerenjem apsorbancije (A) takve otopine moguće je utvrditi odstupanja spektrofotometra; provjerava se i duljina puta zračenja (b).
 6. Mjerne i ispitne metode i njihova validacija, P Filipović, Lana. Tumače se načela analitičkih metoda: planiranje, izvedba i dokumentiranje.
 7. Mjerne i ispitne metode i njihova validacija: 2. Vježba određivanja kadmija metodom standardnog dodatka, Lab, SZ, Filipović, Lana. Cilj ove vježbe je upoznati se s metodom standardnog dodatka kojom se smanjuje pogreška uzrokovana matricom. Pod utjecajem matrice misli se na promjene signala zbog sastojka koji nije analit.
 8. Svojstva tla i metode laboratorijskih ispitivanja P, Romić, Marija. Površinska kemijska svojstva minerala tla. Porijeklo površinskog minerala. Kapacitet zamjene kationa. Analitičke metode i principi ispitivanja kapaciteta zamjene kationa.
 9. Svojstva tla i metode laboratorijskih ispitivanja: 3. Ionski sastav vode otopine tla metodom segmentiranog protoka (SFA), Lab, Filipović, Lana. U vježbi se određuju kloridi (Cl-) u uzorcima vode na ionskom analizatoru vode i ekstrakta tla. Cilj vježbe je upoznati studente s principima rada i kalibracijom instrumenta. Kalibracija instrumenta provodi se metodom vanjskog standarda, a način izračuna kalibracijskog pravaca provodi se prema normi ISO 8466-1.
 10. Osiguranje i kontrola kvalitete u analitičkom laboratoriju P, Romić, Marija. Analitički proces; izbor analitičke metode; uzorkovanje; priprema uzorka za analizu i uklanjanje interferencija; baždarenje (umjeravanje) i završno mjerenje; razlika između točnosti i preciznosti; vrste pogrešaka u eksperimentalnim podacima.
 11. Sustavi upravljanja kvalitetom P Romić, Marija. Sustav osiguranja kvalitete; dobra laboratorijska praksa; upravljanje kvalitetom; kontrola kvalitete; međulaboratorijski poredbeni postupci; referencijski materijali.
 12. Upravljanje podacima: 1. Vježba izrade kontrolnih dijagrama Lab, Romić, Marija; Zovko, Monika. Izrada kontrolnih dijagrama na temelju podataka dobivenih kontinuiranim mjerenjem nekog pokazatelja (sadržaja Cr, Zn, Pb i Cu u tlu) u u istom uzorku; analiza dijagram a; primjena statsitičkih metoda u analizi laboratorijskih rezultata s posebnim naglaskom na kontrolne dijagrame.
 13. Upravljanje podacima: 2. Vježba određivanja mjerne nesigurnosti, Lab, Filipović, Lana. Vježba određivanja pokazatelja koji je vezan uz rezultat mjerenja; karakterizira rasipanje vrijednosti koje bi mogle biti dodijeljeneanalitu; provođenje postupka izračunavanja mjerne nesigurnosti na primjeru ispitivanja pH tla.
 14. Statističke metode za analizu mjernih rezultata, Lab, Filipović, Lana. Pregled statističkih metoda potrebnih za analizu mjernih rezultata; uvjeti koje trebaju zadovoljiti mjerni rezultati da bi primijenjena statistička metoda dala pouzdane rezultate; pravilno interpretiranje rezultata statističke obrade.
 15. Seminar S Romić, Marija Statistika u validaciji metoda.

Obvezna literatura

 1. Romić, Marija. Priručnik za vježbe. Zagreb: Agronomski fakultet .
 2. Kaštelan Macan Marija (2003). Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Zagreb: Školska knjiga.
 3. Grupa autora (2013). Analitika okoliša. Zagreb: Hinus, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije.

Preporučena literatura

 1. Prichard, Elizabeth, Barwick, Victoria (2007). Quality Assurance in Analytical Chemistry. John Wiley & Sons, Ltd.
 2. Temminghoff, E.J.M., Gaikhorst, Gerdine, R. van Eck (2000). Part I: Instrumental Analysis. Wageningen: Wageningen University.
 3. Temminghoff, Erwin J.M. (ed) (2000). Methodology of Chemical Soil and Plant Analysis. Wageningen: Wageningen University.
 4. Soil and Plant Analysis Council, Inc. (2000). Soil Analysis: Handbook of Reference Methods. CRC Press.
 5. D. van Dijk, V. J. Houba, G. (2000). Interlaboratory Analytical Studies and their Evaluation. Wageningen: Wageningen University.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.