Ispiši

Osnove povrćarstva (64673)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul Osnove povrćarstva omogućuje studentu stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja neophodnih za uspješnu proizvodnju povrća na otvorenom i u zaštićenim prostorima, a programski se sastoji od općeg i specijalnog dijela.
U općem dijelu govori se o značaju povrća u biljnoj proizvodnji, njegovim hranidbenim i ljekovitim svojstvima te potrebnim preduvjetima za pokretanje proizvodnje i agrotehničkim mjerama u uzgoju povrća. Studenta se upoznaje s načinima razmnožavanja i tehnikama uzgoja povrtnih vrsta, tipovima i mogućnostima korištenja zaštićenih prostora, utjecajem vegetacijskih čimbenika na rast i razvoj te načinom berbe, sortiranja i pakiranja povrća.
Specijalni dio modula obrađuje morfološka i biološka svojstva, rokove i tehnologiju uzgoja, njegu usjeva te berbu, prinos i uvjete skladištenja povrtnih vrsta iz porodica: Alliaceae, Brassicaceae, Solanaceae, Cucurbitaceae, Asteraceae, Apiaceae, Fabaceae, Chenopodiaceae, Polygonaceae, Valerianaceae, Malvaceae i Convolvulaceae.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Fitomedicina (Obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Ekološka poljoprivreda (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 34
Vježbe u praktikumu: 22
Seminar: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Položeni usmeni i pismeni kolokviji iz vježbi.

Opće kompetencije

Modul osposobljava studenta za planiranje i vođenje proizvodnje povrća na poljoprivrednom gospodarstvu te predstavlja temeljnu edukaciju za daljnje usavršavanje na diplomskom studiju.

Oblici nastave

 • Predavanja
  U općem dijelu govori se o potrebnim preduvjetima za pokretanje proizvodnje i agrotehničkim mjerama u uzgoju povrća, načinima razmnožavanja i tehnikama uzgoja povrtnih vrsta, tipovima i mogućnostima korištenja zaštićenih prostora, utjecajem vegetacijskih čimbenika na rast i razvoj te načinom berbe, sortiranja i pakiranja povrća. Predavanja se programski sastoje od općeg i specijalnog dijela. Specijalni dio obrađuje morfološka i biološka svojstva, rokove i tehnologiju uzgoja, njegu usjeva te berbu, prinos i uvjete skladištenja najvažnijih povrtnih vrsta.
 • Vježbe u praktikumu
  Dio vježbi se izvodi na biljnom materijalu sa svrhom botaničke sistematizacije povrtnih vrsta te prepoznavanja u određenim fazama rasta i razvoja; izrađuju se proračuni sjetvene norme i gnojidbe. Vježbe se provode u skupinama od 20 do 25 studenata. Svladavanje vježbi se provjerava pismenim i usmenim kolokvijima tijekom semestra
 • Seminari
  U sklopu satnice predviđene za seminare pišu se I i II test znanja, koji predstavljaju provjeru znanja studenata po programskim dijelovima, tijekom održavanja nastave.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Sistematizirati povrtne vrste po određenim kriterijima Usmeni kolokviji, test znanja I
Valorizirati utjecaj agroekoloških uvjeta na proizvodnju povrća Test znanja I, završni ispit
Argumentirati mišljenje o prednostima i nedostacima pojedinog sustava proizvodnje Test znanja I, završni ispit
Utvrditi količinu inputa za proizvodnju povrća Sudjelovanje na radionici, rješavanje zadataka-pismeni kolokvij
Preporučiti prikladan rok i tehnologiju uzgoja pojedine povrtne vrste obzirom na lokaciju i namjenu proizvodnje Test znanja II, završni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja i vježbi u praktikumu prema nastavnim cjelinama te objava nastavnih materijala u MOODLE sustavu. Održavanje i ocjenjivanje kolokvija i testova znanja te završnog ispita.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave. Polaganje usmenih i pismenog kolokvija te testova znanja

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Kontinuirana provjera znanja putem kolokvija iz vježbi 35% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
22 60 2
Usvojenost programskog sadržaja iz općeg povrćarstva – 1.test znanja 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 30 1
Usvojenost programskog sadržaja iz specijalnog povrćarstva – 2.test znanja 35% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
26 90 3
UKUPNO 65% završni ispit 35% usmeni i pismeni kolokviji iz vježbi <60% 60-70% 71-80% 81-90% 91-100% Nedovoljan (1) Dovoljan (2) Dobar (3) Vrlo dobar (4) Izvrstan (5) 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Završni ispit <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Kontinuirana provjera znanja putem kolokvija iz vježbi Tijekom semestra studenti polažu tri usmena kolokvija (20% konačne ocjene) i jedan pismeni kolokvij. Usmeni kolokviji se provode pojedinačnom provjerom znanja studenata na živom biljnom materijalu. Položeni kolokvij iz poznavanja povrtnih vrsta u fazi kotiledonskih listova je uvjet za potpis, a njegova nadoknada nije moguća. Prije pismenog kolokvija održava se radionica za studente. Pismeni kolokvij se sastoji od 3 zadatka, od kojih svaki nosi 5 % konačne ocjene. Nakon svake održane vježbe Tijekom redovitih ispitnih rokova, osim kotiledona
Usvojenost programskog sadržaja iz općeg povrćarstva – 1.test znanja Prvi test znanja se održava u 6. tjednu nastave, nakon odslušanog programskog sadržaja modula iz općeg povrćarstva. Test znanja se sastoji od 18 pitanja, od kojih svako nosi po 1 bod. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je 10 bodova. Nakon dijela održanih predavanja Zadnji tjedan nastave
Usvojenost programskog sadržaja iz specijalnog povrćarstva – 2.test znanja Drugi test znanja se održava u zadnjem tjednu nastave, nakon odslušanog programskog sadržaja modula iz specijalnog povrćarstva. Test znanja se sastoji od 18 pitanja, od kojih svako nosi po 1 bod. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je 10 bodova. Zadnji tjedan nastave
Završni ispit Završni ispit polažu studenti koji nisu pristupili ili nisu položili neki od testova znanja, a obuhvaća cjelokupno gradivo. Sastoji se od 30 pitanja, od kojih svako nosi po 1 bod. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je 18 bodova. Redoviti ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. P - Povrće u biljnoj proizvodnji, Uvjeti osnivanja povrćarske proizvodnje, Hranidbena vrijednost povrća, Agrotehničke mjere u uzgoju povrća
 2. P - Razmnožavanje povrća i tehnike uzgoja, Zaštićeni prostori; PK - Sistematika povrtnih vrsta prema botaničkoj pripadnosti i biljnom dijelu kao cilju uzgoja
 3. P - Vegetacijski čimbenici u uzgoju povrća; PK - Usmeni kolokvij I: sistematika povrtnih vrsta prema botaničkoj pripadnosti i biljnom dijelu kao cilju uzgoja
 4. P - Tehnološka i fiziološka zrelost, berba, sortiranje i pakiranje povrća; PK - Morfološka svojstva sjemena povrtnih vrsta
 5. P - Porodica Alliaceae: morfološka i biološka svojstva, tehnologija uzgoja, njega usjeva, berba i prinosi; PK - Usmeni kolokvij II: poznavanje sjemena povrća i botanička pripadnost
 6. S - I test znanja: opći dio; PK - Morfološke razlike povrtnih vrsta u fazi kotiledonskih listova
 7. P - Porodica Brassicaceae: morfološka i biološka svojstva, tehnologija uzgoja, njega usjeva, berba i prinosi; PK - Usmeni kolokvij III: poznavanje povrtnih vrsta u fazi kotiledonskih listova i botanička pripadnost
 8. P - Porodica Solanaceae: morfološka i biološka svojstva, tehnologija uzgoja, njega usjeva, berba i prinosi; PK - Sjetvena norma povrtnih vrsta
 9. P - Porodica Cucurbitaceae: morfološka i biološka svojstva, tehnologija uzgoja, njega usjeva, berba i prinosi; PK - Osnove ishrane i gnojidbe povrća
 10. P - Porodica Asteraceae: morfološka i biološka svojstva, tehnologija uzgoja, njega usjeva, berba i prinosi; PK - Priprema za kolokvij sjetvene norme i gnojidbe
 11. P - Porodica Apiaceae: morfološka i biološka svojstva, tehnologija uzgoja, njega usjeva, berba i prinosi; PK - Pismeni kolokvij: sjetvena norma i gnojidba povrća
 12. P - Porodica Fabaceae: morfološka i biološka svojstva, tehnologija uzgoja, njega usjeva, berba i prinosi
 13. P - Porodice Chenopodiaceae i Polygonaceae: morfološka i biološka svojstva, tehnologija uzgoja, njega usjeva, berba i prinosi
 14. P - Porodice Valerianaceae, Malvaceae i Convolvulaceae: morfološka i biološka svojstva, tehnologija uzgoja, njega usjeva, berba i prinosi
 15. S - II test znanja: specijalni dio

Obvezna literatura

 1. Lešić, R., Borošić, J., Buturac, I., Herak Ćustić, M., Poljak, M., Romić, D. (2016). Povrćarstvo, 3. dopunjeno izdanje. Zrinski, Čakovec
 2. Power point prezentacije predavanja i vježbi (Merlin, sustav za e-učenje)
 3. Rubatzky, V.E., Yamaguchi, M. (1996). World Vegetables. Principles, Production, and Nutritive Values. Second Edition, Chapman &amp; Hall, New York, USA

Preporučena literatura

 1. Parađiković, N. (2009). Opće i specijalno povrćarstvo. Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 2. Hessayon, D.G. (1999). The New Vegetable and Herb Expert. Expert Books, London, UK
 3. Ilić, Z., Fallik, E., Dardić, M. (2009). Berba, sortiranje, pakovanje i čuvanje povrća. Tampograf, Novi Sad

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Splošno vrtnarstvo, Univerza v Ljubljani
 • Intensive vegetable growing technologies, Szent István University
 • Gemüseproduktion, BOKU

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.