Ispiši

Objekti i oprema u stočarstvu (143901)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Veći dio vremena ovisno o načinu držanja i tipu staja životinje provode u stajama u kojima treba osigurati optimalne uvjete za proizvodnju. O primijenjenom sustavu držanja ovisi produktivnost rada, troškovi gradnje i dobrobit i životna proizvodnja životinja. O ugrađenoj oprema i njezinoj funkcionalnosti ovisi mehaniziranost procesa proizvodnje, uvjeti rada i proizvodnje u stajama i zdravlje životinja. Preko programskih dijelova modula: sustavi i načini držanja po vrstama životinja, staje za pojedine vrste životinja, oprema za hranidbu, napajanje, izgnojavanje, mužnju, hlađenje mlijeka, spremanje stočne hrane, studenti će biti upoznati s različitim načinima držanja i tipovima opreme (potrebnih za postizanje profitabilne proizvodnje) i dobiti osnovna znanja o projektiranju i izgradnji staja uz primjenu računala.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R2

Sati nastave: 60
Predavanja: 38
Auditorne vježbe: 10
Seminar: 8
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pohađanje programa izvođenja nastave i vježbi (minimalno 80%)

Opće kompetencije

Nakon odslušanog predmeta student je osposobljen raspoznati sastavnice farmskog gospodarskog dvorišta sukladno vrsti domaćih životinja, kapacitetu farme i tehnologiji proizvodnje. Vlada znanjima o prostornim, mikroklimatskim i drugim normama koje treba poštivati u držanju goveda, kopitara, ovaca, koza, svinja i peradi. Poznaje suvremenu opremu koja se koristi u farmskoj proizvodnji te prati suvremene trendove. Usvojio je osnova znanja o projektiranju farmi i gospodarskih dvorišta. Sposoban je sačiniti idejni nacrt gospodarskog dvorišta i farme.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Terenske vježbe
  Upoznavanje s farmskim cjelinama u stočarskoj proizvodnji.
 • Seminari
  Studenti u skupinama (2 studenta) izrađuju i prezentiraju izlaganje vezano za odabrana područja).

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati i imenovati osnovne sastavnice suvremenih gospodarskih dvorišta i objekata namijenjenih smještaju životinja. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Nabrojiti i opisati objekte koje se koristi u stočarskoj proizvodnji sukladno tehnologiji proizvodnje, vrsti i kategoriji domaćih životinja. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Iskazati i obrazložiti prostorne, mikroklimatske i druge zahtjeve za smještaj domaćih životinja sukladno tehnologiji farmske proizvodnje, vrsti i kategoriji domaćih životinja. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Isplanirati i obrazložiti prostorne i organizacijske norme primarnih objekata za smještaj domaćih životinja, sukladno tehnologiji farmske proizvodnje, vrsti i kategoriji životinja. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Izračunati i obrazložiti prostorne norme farmskih pomoćnih objekata namijenjenih uzgoju i korištenju domaćih životinja Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Prepoznati i nabrojiti opremu koja se koristi sukladno tehnologiji farmske proizvodnje, vrsti i kategoriji domaćih životinja. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Nabrojiti i opisati objekte i opremu namijenjenih pripremi i skladištenju krmiva, prikupljanju, deponiranju i distribuciji stajnjaka. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Isplanirati i demonstrirati osnove korake u projektiranju farmskog gospodarskog dvorišta sukladno tehnologiji farmske proizvodnje, vrsti i kategoriji domaćih životinja. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Argumentirati suvremene zahtjeve na objektima i opremi farmi domaćih životinja, mogućnosti integriranja novih dostignuća u europske proizvodne i poslovne standarde. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Koristiti dostignute sposobnosti teorijskog i praktičnog učenja u stjecanju novih znanja i spoznaja iz animalnih znanosti (nastavak obrazovanja kroz formalne i neformalne oblike). Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.

Način rada

Obveze nastavnika

Izložiti predviđeni program predavanja
Izložiti predviđeni program auditornih vježbi
Provesti predviđeni program terenskih vježbi
Pomoći u pripremi dodijeljenih tema seminara

Obveze studenta

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Pohađati predviđeni program auditornih vježbi i usvojiti programom predviđena znanja
Pohađati predviđeni program terenskih vježbi i usvojiti programom predviđena znanja
Pripremiti i izložiti dodijeljene teme seminara

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje predavanja 38 38 1,27
Pohađanje auditorni i terenskih vježbi 14 30 1,00
Seminarski rad (priprema, pisanje, izlaganje) 15% Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 22 0,72
1. Test znanja: pismeni 25% <60 %
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
35 1,17
2. Test znanja: pismeni 20% <60 %
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 0,67
3. Test znanja: pismeni 20% <60 %
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 0,67
Završni ispit: usmeni 20% <60 %
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 0,50
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminarski rad (priprema, pisanje, izlaganje) Seminarski rad s temom vezanom uz programski sadržaj studenti zadužuju samostalno na početku semestra. Pisani rad predaju na pregled tjedan dana prije izlaganja. Studenti pojedinačno izlažu seminarski rad. Ocjenjuje se oblikovanje seminarskog rada i prezentacije, vještina prezentacije, kritičnost i analitičnost problematike. 7. i 15. tjedan izvođenja nastave u semestru. Nije moguća u naknadnom terminu.
1. Test znanja: pismeni Polaganje ''Test znanja 1.'' obuhvaća izloženo gradivo u prvom dijelu nastave 7. tjedan izvođenja nastave u semestru. Moguća putem naknadnog pristupa.
2. Test znanja: pismeni Polaganje ''Test znanja 2.'' obuhvaća izloženo gradivo u drugom dijelu nastave. 11. tjedan izvođenja nastave u semestru. Moguća putem naknadnog pristupa.
3. Test znanja: pismeni Polaganje ''Test znanja 3.'' obuhvaća izloženo gradivo u trećem dijelu nastave. 15. tjedan izvođenja nastave u semestru. Moguća putem naknadnog pristupa.
Završni ispit: usmeni Usmeni ispit sastoji se od šest pitanja. Testira se znanje usvojenosti teorije, činjenica, kritičnost i identificiranje praktičnih problema. Uvažava se aktivnost studenta tijekom održavanja nastave i vježbi. Ispitni rokovi. Prijavljuje se putem ISVU sustava.

Tjedni plan nastave

 1. Objekti i oprema u stočarstvu; P - norme i načela dobrobiti koje treba poštivati u sustavima držanja i korištenja domaćih životinja; P - suvremeni objekti i oprema u uzgoju i korištenju konja.
 2. Objekti i oprema u stočarstvu; P – suvremeni objekti i oprema u mliječnom i mesnom govedarstvu; V – razmatranje primjera farmi iz prakse.
 3. Objekti i oprema u stočarstvu; P - suvremeni objekti i oprema u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji.
 4. Objekti i oprema u stočarstvu; P - suvremeni objekti i oprema u svinjogojskoj proizvodnji.
 5. Objekti i oprema u stočarstvu; P - suvremeni objekti i oprema u peradarskoj proizvodnji.
 6. Objekti i oprema u stočarstvu; T - suvremeni objekti i oprema u stočarskoj proizvodnji (terenske vježbe, posjeta gospodarstvima).
 7. Objekti i oprema u stočarstvu; S - prezentacija studentskih seminara po temama o suvremenim objektima i opremi u animalnoj proizvodnji.
 8. Osnove projektiranja farmi; P - specifičnosti izgradnje farmi za stočarsku proizvodnju, osnove projektiranja gospodarskog dvorišta.
 9. Osnove projektiranja farmi; P - osnove projektiranja farmi i gospodarskih dvorišta za stočarsku proizvodnju.
 10. Osnove projektiranja farmi; V - projektiranje farmi i gospodarskih dvorišta za stočarsku proizvodnju.
 11. Oprema u stočarskoj proizvodnji; P – oprema i objekti za mužnju i čuvanje mlijeka.
 12. Oprema u stočarskoj proizvodnji; P – oprema i objekti za pripremu i čuvanje stočne hrane.
 13. Oprema u stočarskoj proizvodnji; V – oprema za pripremu stočne hrane, mužnju i čuvanje mlijeka.
 14. Objekti i oprema u stočarskoj proizvodnji; S - projektiranje farmskih objekata; S - oprema za pripremu stočne hrane, mužnju i čuvanje mlijeka.
 15. Objekti i oprema u stočarstvu; P – suvremeni objekti i oprema u stočarskoj proizvodnji, usklađivanje s tehnologijama i trendovima; usklađivanje investicija s dohodovnošću.

Obvezna literatura

 1. Ivanković, A., Filipović, D., Mustać, I., Mioč, B., Luković, Z., Janječić, Z. (2016.): Objekti i oprema u stočarstvu (Sveučilišni udžbenik). Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.

Preporučena literatura

 1. Caput, P. (1996.). Govedarstvo, Celeber, Zagreb.
 2. Ivanković, A. (2004.): Konjogojstvo, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb.
 3. Katalinić i sur. (2004.): Izgradnja i adaptacija govedarskih staja, Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Zagreb.
 4. Mioč, B., Pavić, V. (2002.): Kozarstvo, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 5. Mioč, B., Pavić, V., Sušić, V. (2007.): Ovčarstvo, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 6. Mužic, S. (1999.): Proizvodnja kokošjih jaja, Priručnik, Hrvatski zadružni savez, Zagreb.
 7. Nemanić, J. (1995.): Peradarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb.
 8. Uremović, M., Uremović, Z. (1997.): Svinjogojstvo, sveučilišni udžbenik, Agronomski fakultet Zagreb.
 9. Brunsch, R., Kaufman, O., Lüpfert, T. (1996.): Rinderhaltung in Laufställen. UlmerStuttgart, Germany.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Building And Equipment of Livestock Facilities; Biotehniška fakulteta Univerze u Ljubljani

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.