Ispiši

Kemija s osnovama biokemije (26251)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Uspješan rad u bilo kojem segmentu agronomske struke danas je gotovo nezamisliv bez poznavanja i razumijevanja osnova prirodnih znanosti, posebno kemije i biokemije.
Program modula omogućuje studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz kemije koja su neophodna za uspješan studij, razumijevanje i primjenu u svim segmentima poljoprivrednih znanosti (osnovni kemijski zakoni, kemijsko računanje - stehiometrija, osobine kemijskih elemenata / spojeva te organski spojevi važni u biokemijskim procesima, proučavanje metaboličkih procesa biljnih i životinjskih stanica). Programski dijelovi modula su:
Opća i anorganska kemija daje studentima osnovna znanja koja su potrebna za razumijevanje kemijskih reakcija, energijskih promjena kod kemijskih reakcija te fizikalnih i kemijskih svojstava biogenih elemenata (primijenjena kemija za agronome).
Organska kemija obrađuje strukturu i kemijsku reaktivnost organskih spojeva što je temelj za mnogobrojne primjene. Na jednostavan način upoznaje studente s podjelom i kemizmom organskih spojeva što je osnova za razumijevanje osnovnih biokemijskih procesa.
Biokemija – Temeljni elementi biokemije upoznaju studente s osnovnim metaboličkim procesima u stanici te pohranom, prijenosom i iskazivanjem genetičke informacije.
Laboratorijske vježbe omogućuju studentima kroz praktičan i samostalan rad savladavanje osnovnih laboratorijskih postupaka kvalitativne i kvantitativne kemijske analize.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja tijekom semestra te završnog usmenog ispita.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Animalne znanosti (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Ekološka poljoprivreda (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Fitomedicina (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 40
Laboratorijske vježbe: 15
Seminar: 5

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja osnovnih kemijskih promjena i procesa koji su temelj za razumijevanje i primjenu u agronomskoj struci.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja iz Opće i anorganske, Organske i Biokemije
 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorijske vježbe – se izvode u turnusima (5 vježbi po 3 sata) iz kvalitativne i kvantitativne kemijske analize. Laboratorijske vježbe se provode u malim skupinama (10 do 15 studenata).
 • Seminari
  Seminar – vezan za kemijski račun (stehiometrija), oksido - redukcijske procese i pisanje kemijskih reakcija.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
iskazati povezanost temeljnih kemijskih znanja (opća, anorganska i organska kemija, biokemija)) sa specifičnim zahtjevima u poljoprivredi, Test znanja, pisani
prepoznati važnost primjene kemijskih znanja (opća, anorganska i organska kemija i biokemija) u poljoprivrednoj proizvodnji, Test znanja, pisani
isplanirati slijed pojedinih aktivnosti u laboratoriju i proizvodnji, Test znanja, pisani
objasniti i primijeniti osnovne kemijske zakonitosti (opća, anorganska, organska kemija i biokemija) u složenim biološkim sustavima, Test znanja, pisani
prezentirati rezultate pojedinih aktivnosti na predavanju i u laboratoriju, Seminar
opisati i izračunati osnovne kemijske računske probleme (stehiometrija), Kolokviji, Usmeni, Pismeni
grupirati važne anorganske, organske i biokemijske spojeve u poljoprivredi, te njihovu važnost na poboljšanju poljoprivredne proizvodnje Kolokviji, Usmeni, Pismeni

Način rada

Obveze nastavnika

Svi nastavni materijali su prema nastavnim cjelinama dostupni u MERLIN sustavu; kalendar važnijih događanja unutar kolegija; obavijesti o testovima znanja, ispitima; zadaci za utvrđivanje znanja po nastavnim cjelinama, rezultati, pisanih ispita, raspored održavanja usmenih ispita.

Obveze studenta

Prisustvovanje predavanjima, laboratorijskim vježbama i seminarima je obavezno: studenti moraju sudjelovati u učenju gradiva u okviru predmeta putem sustava za e-učenje. Studenti se na početku akademske godine obavezno prijavljuju u sustav za e-učenja Merlin u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije predavanja, primjere riješenih zadataka sa seminara i ostale materijale. Nakon svake vježbe student mora napisati referat te ga predati voditelju vježbi u roku od 7 dana. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi (sve su vježbe obavezne – u slučaju bolesti propuštenu vježbu treba nadoknaditi.) i izrada seminara.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
I test znanja - Opća i anorganska kemija 25 % <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
13 predavanja, 5 seminari, 15 Laboratorijske vježbe 60 2
II test znanja - Organska s osnovama biokemije 25 % <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
27 predavanja 90 2
Usmeni ispit 45 % 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 2
Prisustvo na predavanju 5 %
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
I test znanja - Opća i anorganska kemija I test znanja - Opća i anorganska kemija Tijekom semestra Usmeni ispit
II test znanja - Organska s osnovama biokemije II ispit znanja - Organska kemija Tijekom semestra Usmeni ispit
Usmeni ispit Usmeni ispit - Završni ispit Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Opća kemija, P - osnovni kemijski zakoni, relativna atomska i molekulska masa, množina tvari (mol) S - kemijski račun L - sistematika kationa
 2. Opća kemija, P - građa atoma, periodni sustav elemenata, kemijska veza i struktura molekula S - kemijski račun L - sistematika aniona
 3. Opća kemija, P - otopine elektrolita, teorija kiselina i baza, stupanj disocijacije elektrolita, redoks reakcije. S - rješavanje primjera oksido-redukcijskih jednadžbi L - kvalitativna analiza soli
 4. Opća kemija, P - zakon kemijske ravnoteže. konstante disocijacije kiselina i baza, hidroliza soli, puferske otopine. S - neutralizacija i hidroliza L - acidimetrija i alkalimetrija
 5. Opća kemija, P - pH i pOH, termokemija – osnove, konstanta ravnoteže kemijskih reakcija S - kemijski račun L – određivanje dušika u nitratnoj soli, određivanje glukoze
 6. Opća kemija, P - plinovito stanje materije, plinski zakoni, plinska jednadžba
 7. Anorganska kemija I test znanja, P - biogeni elementi i njihovi spojevi u prirodi, makro- i mikroelementi
 8. Organska kemija, P – ugljikovodici, izomerija alkana i alkena, podjela organskih spojeva prema funkcionalnoj skupini: alkoholi, aldehidi, ketoni.
 9. Organska kemija, P – polivalentni alkoholi, karboksilne kiseline, derivati karboksilnih kiselina, polifunkcionalne kiseline (dikarboksilne, hidroksi, keto i amino)
 10. Organska kemija II test znanja, P – Ugljikohidrati, aromatski i heterociklički spojevi
 11. Biokemija, P - Enzimi. Kemijska priroda enzima. Nomenklatura i klasifikacija enzima. Koenzimi i vitamini.
 12. Biokemija, P - Stvaranje i pohrana metaboličke energije. Probava ugljikohidrata. Glikoliza. Krebsov ciklus. Oksidacijska foosforilacija.
 13. Biokemija, P - Probava lipida. Oksidacijska razgradnja masnih kiselina. Ketogeneza. Probava proteina. Razgradnja amino kiselina: transaminacija, oksidativna deaminacija, dekarboksilacija.
 14. Biokemija, P - Sinteza uree. Pohrana, prijenos i iskazivanje genetičke informacije.
 15. Biokemija III test znanja, P – Replikacija DNA, Biosinteza RNA, Biosinteza proteina.

Obvezna literatura

 1. Kemiija s osnovama biokemije - Opća kemija, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, Zavod za kemiju, Zagreb, (2016.)- interna skripta
 2. Manitašević, J.: Organska kemija, Agronomski fakultet, Zagreb, 1995. - odabrana poglavlja
 3. Predavanja i PowerPoint-prezentacija (Merlin-sustav e-učenje)
 4. Laboratorijske vježbe iz Kemije s osnovama biokemije (2016) – interna skripta
 5. Đumija, Lj.: Kemijski elementi i spojevi, Zavod za kemiju, Zagreb, 2000. – interna skripta
 6. Stryer, S.: Biokemija (odabrana poglavlja), Školska knjiga, Zagreb, 1991

Preporučena literatura

 1. Filipović, I., Lipanović, S.: Opća i anorganska kemija, I/II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995., odabrana poglavlja
 2. Pine, S.: Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb 2000., odabrana poglavlja
 3. Karlson, P.: Biokemija, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • General and Inorganic Chemistry for LW, BOKU, Austrija
 • Introduction into General and Analytical Chemistry, BOKU, Austrija
 • Kemija, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer, Osijek, Poljoprivredni fakultet
 • Principles of Chemistry (1301-030), University of Hohenheim, Njemačka

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.