Ispiši

Ekološko stočarstvo (26173)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Postupcima koji se provode u stočarstvu da se spriječi onečišćavanje okoliša daje se sve veće značenje jer 90% od ukupne emisije NH3 i 25% metana potječu od animalne proizvodnje. Gnojovka (otpadna tvar) iz stočarstva je ekološki problem, jer se razgrađuje i onečišćava zrak na farmi i oko farme štetnim plinovima te vodu i tlo nitritima, fosfatima i teškim metalima. U modulu Ekološko stočarstvo studenti će se preko programskih dijelova: Organsko biološka poljoprivreda, Ekološko gospodarstvo kao cjelina, Zračna onečišćenja u staji i okolišu, Postupci obrade tekućeg gnoja i Načini sprječavanja onečišćenja okoliša upoznati s načinom postizanja ekološkog gospodarstva, postupcima za korisnu upotrebu otpadnih tvari preko bioplina i načinima postizanja ekološki prihvatljivog govedarstva, svinjogojstva, peradarstva, ovčarstva i kozarstva. Nastava će se izvoditi putem predavanja (44 sata), seminara (11 sati) i terenskih vježbi (5 sati).

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 44
Seminar: 11
Terenske vježbe: 5

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih razlika između konvencionalne i ekološke stočarske proizvodnje. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja kako bi mogli samostalno upravljati tehnološkim procesima u ekološkoj stočarskoj proizvodnji na vlastitom gospodarstvu ili u sklopu većih proizvodnih sustava.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe izvode se u dvije do tri grupe u cilju stjecanja praktičnih znanja iz ekološke stočarske proizvodnje
 • Seminari
  Seminari su vezani uz određene tehnološke procese u ekološkoj stočarskoj proizvodnji ovisno o pojedinoj vrsti, pasmini (genotipu) i kategoriji domaćih životinja, skupine (2-3) studenta samostalno izrađuju i prezentiraju seminare

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati i objasniti ulogu konvencionalne stočarske proizvodnje u onečišćavanju okoliša. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Usporediti konvencionalnu i ekološku stočarsku proizvodnju prepoznati i opisati najvažnije pasmine goveda, svinja, ovaca, koza i peradi te preporučiti pojedine pasmine (genotipove) domaćih životinja za ekološku stočarsku proizvodnju Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Definirati dobrobit životinja i ukazati na njezinu važnost u ekološkom stočarstvu Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Opisati otpadne animalne tvari u stočarstvu te odabrati najkvalitetniji način njihovog zbrinjavanja. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Razlikovati sustave držanja domaćih životinja i ukazati na prednosti i nedostatke pojedinih. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Opisati i odabrati najkvalitetniju opremu za ekološko zbrinajvanje otpadnih tvari i proizvodnju bioplina u stočarstvu. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Samostalno prezentirati rezultate aktivnosti na predavanju i u praktikumu. Seminarski rad i rasprave tijekom nastave

Način rada

Obveze nastavnika

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Provesti predviđeni program terenskih vježbi
Dodijeliti teme seminara i pomoći studentima pri pronalaženju literature i pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5))

Obveze studenta

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi te prilikom izlaganja seminarskih radova
Pripremiti i prezentirati dodijeljene teme seminarskih radova
Pristupiti polaganju parcijalnih ispita ili završnom pismenom ispitu kao uvjetu za polaganje usmenog završnog ispita

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje predavanja 44 44 1,5
Aktivno sudjelovanje na vježbama 5 10 0,3
Test znanja 1. (Pi1) 18% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 18 0,6
Test znanja 2. (Pi2) 18% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 18 0,6
Test znanja 3. (Pi3) 18% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 18 0,6
Test znanja 4. (Pi4) 18% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 18 0,6
Seminarski rad (S) 5% Procijena nastavnika
Procijena nastavnika
Procijena nastavnika
Procijena nastavnika
Procijena nastavnika
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
11 18 0,6
Završni ispit usmeni (Zi) - uvijet položeni parcijalni testovi znanja (studenti koji ih nisu položili pišu završni pismeni ispit iz cijelog gradiva prije usmenog) 23% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 36 1,2
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Ekološka poljoprivreda P – osnovna načela ekološke poljoprivrede te važnost ekološke poljoprivrede u svjetskim i europskim razmjerima
 2. Zakoni i pravilnici o ekološkoj poljoprivredi P – definicija ekološkog stočarstva
 3. Zdravlje i dobrobit životinja u ekološkoj proizvodnji P
 4. Pasmine domaćih životinja pogodne za ekološku stočarsku proizvodnju S
 5. 1. Međuispit (kolokvij 1.) Mikotoksini i genetički modificirani organizmi P
 6. Otpadne animalne tvari, njihovo uklanjanje i važnost higijene podova u stočarstvu; primjena zeolita u ekološkoj poljoprivredi P
 7. Ekološka ovčarska i kozarska proizvodnja S
 8. Načini ostvarivanja ekološki prihvatljive svinjogojske proizvodnje P
 9. 2. Međuispit (kolokvij 2.) Glavni tehnološki postupci u svinjogojskoj proizvodnji S
 10. Načini ostvarivanja ekološki prihvatljive govedarske proizvodnje P
 11. Načini ostvarivanja ekološki prihvatljive peradarske proizvodnje P; 3. Međuispit (kolokvij 3.)
 12. Oprema za ekološko zbrinjavanje otpadnih tvari P
 13. Oprema za proizvodnju bioplina P
 14. 4. Međuispit (kolokvij 4.) Terenska vježbe V – upoznavanje studenata s ekološkom stočarskom proizvodnjom – praktični primjeri
 15. Ispitni rok Završni ispit (usmeni)

Obvezna literatura

 1. Uremović, Z., Uremović, M., Filipović, D., Konjačić, M. (2008.): Ekološko stočarstvo, Sveučilišni udžbenik, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Preporučena literatura

 1. Senčić, Đ., Antunović, Z., Mijić, P., Baban, M., Puškadija, Z. (2011.): Ekološka zootehnika, Sveučilišni udžbenik, Osijek
 2. Znaor, D. (1996.): Ekološka poljoprivreda, Nakladni zavod Globus, Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Ekološka zootehnika, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.