Ispiši

Uvod u opću mikrobiologiju (143821)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program predmeta obuhvaća osnove opće mikrobiologije s uvodom u mikrobne procese vezane uz stočarsku proizvodnju. Program modula omogućuje studentima stjecanje teorijskih i praktičnih znanja iz opće mikrobiologije te obuhvaća: Uvid u povijesni razvoj mikrobiologije i njezino značenje; podjelu mikrobiologije; ulogu i značaj mikroorganizama; morfologiju mikroorganizama; strukturu i funkciju prokariotske i eukariotske stanice. Tipove ishrane, rast i razmnožavanje mikroorganizama. Genetika mikroorganizama (DNA-strukturna i genetička uloga, organizacija genoma, replikacija i tijek genetičke informacije, mutacije, mehanizmi genetičke rekombinacije kod prokariota). Mikrobni metabolizam (principi katabolizma i anabolizma, središnji putevi za proizvodnju energije) i fermentacijski procesi. Utjecaj ekoloških čimbenika na rasprostranjenost mikroorganizma (temperatura, voda, kisik, pH, svjetlost). Studenti će dobiti temeljna znanja o ulozi mikroorganizama (s naglaskom na bakterije mliječne kiseline) u različitim fermentacijama (mlijeka i mliječnih proizvoda, mesa i silaže) te će dobiti uvid u tipične patogene i mikroorganizme kvarenja u stočarskoj proizvodnji. Laboratorijske vježbe daju studentima uvid u jednostavne tehnike mikroskopiranja i promatranja mikroorganizama te njihovog uzgoja, izolacije, određivanja brojnosti te u metode suzbijanja njihovog rasta.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 20
Vježbe u praktikumu: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja. Odrađene sve laboratorijske vježbe.
Predan laboratorijski dnevnik (riješeni svi radni zadaci iz skripte).

Opće kompetencije

Predmet upoznaje studente s osnovama opće i primijenjene mikrobiologije. Studenti stječu temeljna znanja o mikroorganizama i o njihovoj ulozi u fermentacijskim procesima važnim za stočarsku proizvodnju.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumu provode se u manjim skupinama kako bi se svakom studentu omogućilo sudjelovanje u praktičnom radu vezanim uz tehnike mikroskopiranja, pripreme različitih mikroskopskih preparata, tehnika uzgoja mikroorganizama te metoda za izolaciju čistih kultura.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati osnovne pojmove vezane uz mikrobiologiju te razumjeti značaj i ulogu mikroorganizama u procesima vezanim uz stočarsku proizvodnju Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, testovi znanja, usmeni ispit
Objasniti razlike u strukturi i funkciji prokariotskih i eukariotskih stanica Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, testovi znanja, usmeni ispit
Razumjeti genetičko ustrojstvo i mehanizme genetičkih rekombinacija prokariota Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, testovi znanja, usmeni ispit
Opisati rast, ishranu i razmnožavanje mikroorganizama Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, testovi znanja, usmeni ispit
Definirati ekološke čimbenike i njihov utjecaj na mikroorganizme Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, testovi znanja, usmeni ispit
Objasniti interakcije između mikroorganizmima i razlikovati kategorije mikrobnih odnosa Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, testovi znanja, usmeni ispit
Razumjeti osnove mikrobnog metabolizma i metaboličke razlike između mikroorganizama Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, testovi znanja, usmeni ispit
Definirati mikrobne kulture i objasniti njihovu važnost u fermentiranim namirnicama. Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, testovi znanja, usmeni ispit
Definirati prebiotike i probiotike i njihovu ulogu u održavanju zdravlja ljudi i životinja. Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, testovi znanja, usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Organizirati i provoditi predavanja i vježbe
Pripremiti literaturne izvore za učenje
Organizirati i provoditi radne zadatke
Organizirati i provoditi testove znanja i usmene ispite

Obveze studenta

Redovito pohađanje predavanja i vježbi
Izvršavanje radnih zadataka
Polaganje testova znanja
Polaganje usmenog ispita

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Kolokvij iz vježbi 20 % ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
3 9 0,3
Parcijalni ispit (P1) 35 % ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
13,5 40,5 1,35
Parcijalni ispit (P2) 35 % ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
13,5 40,5 1,35
UKUPNO 100% U slučaju da student izrazi želju za korekciju ocjene bit će organiziran usmeni ispit. Ukupna ocjene temeljit će se na rezultatima pismenih ispita i usmenom ispitu u doprinosu od po 50% u ukupnoj ocjeni. 30 90 3
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 80 % ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
27 81 2,7
Kolokvij iz vježbi 20 % ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
3 9 0,3
Ukupno 100 % U slučaju da student izrazi želju za korekciju ocjene bit će organiziran usmeni ispit. Ukupna ocjene temeljit će se na rezultatima pismenih ispita i usmenom ispitu u doprinosu od po 50% u ukupnoj ocjeni. 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Kolokvij iz vježbi Pismeni ispit iz dijela predavanja vezanih iz laboratorijske vježbe. Tijekom semestra ispitni rok
Parcijalni ispit (P1) Pismeni ispit iz prvog dijela predavanja. Tijekom semestra Ispitni rok
Parcijalni ispit (P2) Pismeni ispit iz drugog dijela predavanja. Pravo polaganja imaju studenti koji uspješno polože P1. Tijekom semestra Ispitni rok
Pismeni ispit Pismeni ispit iz cjelokupnog gradiva za studente koji nisu položili P1 i/ili P2. Ispitni rok
Kolokvij iz vježbi Pismeni ispit iz dijela predavanja vezanih iz laboratorijske vježbe. Ispitni rok

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u mikrobiologiju – značaj mikroorganizama. Povijesni razvoj mikrobiologije kao znanstvene discipline. Značenje i uloga mikrobiologije u stočarskoj proizvodnji. Podjela mikrobiologije.
 2. Morfologija i raznolikost mikroorganizama. Osnovni i izvedeni oblici mikrobnih stanica. Veličina mikroorganizama.
 3. Građa i funkcija prokariotske stanice. Osnovne građevne jedince pojedinih staničnih dijelova.
 4. Veličina, oblik i ustrojstvo eukariotskih stanica. Građa i funkcija staničnih organela. Uvid u ultrastrukturu eukariotske stanice s osvrtom na eukariotske mikroorganizme.
 5. Priprema nativnih i bojanih preparata, mikroskopske tehnike promatranja ultrastrukture prokariotskih i eukariotskih stanica.Tvorba bakterijskih endospora i pigmenta. Proces sporogeneze, Diferencijalno bojanje- vizualizacija bakterijskih struktura (spore, kapsule, bičevi).
 6. Istraživanje mikroorganizama mikroskopima. Priprava uzoraka za mikroskopiranje. Metode izolacije i uzgoja mikroorganizama u laboratorijskim uvjetima. Metoda razrjeđenja i iscrpljenja.
 7. Genetika mikroorganizama. Struktura i funkcija genetičkog materijala. Varijabilnost mikroorganizama. Mutacije. Genetičke rekombinacije kod prokariota.
 8. Ishrana, rast i razmnožavanje. Načini ishrane mikroorganizama. Prijenos tvari kroz membranu (vrste membranskih transporta). Rast bakterija- faze rasta u laboratorijskim uvjetima. Osnove razmnožavanja mikroorganizama.
 9. Priprema hranjivih podloga. Nutritivne potrebe mikroorganizama. Metode sterilizacije u mikrobiologiji.
 10. Utjecaj faktora sredine na rasprostranjenost mikroorganizama. Utjecaj abiotičkih faktora (temperatura, voda, pH, kisik, svjetlost) na vijabilnost mikroorganizama. Odnosi između mikroorganizama u biocenozama. Utjecaj abiotičkih i biotičkih čimbenika na rast mikroorganizama u laboratorijskim uvjetima.
 11. Mikrobni metabolizam. Kataboličke i anaboličke reakcije. Katabolizam ugljikohidrata. Respiracije- aerobne i anaerobne. Fermentacije – uvod, značaj, kemizam, mikroorganizmi. Primjena pojedinih najznačajnijih fermentacija (alkoholna, mliječna, maslačna, octena)
 12. Određivanje CFU vrijednosti, morfološka i fiziološka karakterizacija pojedinih mikrobnih skupina. Bojanje po gramu.
 13. Uloga i važnost prokariota s naglaskom na bakterije mliječne kiseline (BMK) u različitim fermentacijama (mlijeka i mliječnih proizvoda, mesa i silaže). Rasprostranjenost, fiziologija i metabolizam BMK.
 14. Mikrobne mljekarske kulture u proizvodnji mliječnih proizvoda. Uloga BMK u proizvodnji fermentiranih mliječnih napitaka.
 15. Probiotičke mikrobne kulture i prebiotici.

Obvezna literatura

 1. Duraković, S., Redžepović, S.: Uvod u opću mikrobiologiju, Kugler, 2003.
 2. Duraković, S., Duraković, L. Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju, knjiga prva I dio, Kugler, 1997.

Preporučena literatura

 1. Tortor,a G.J., Funke, B.R., Case, C.L. Microbiology- An introduction, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 1989

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Introduction to Microbiology, Utah State University

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.