Ispiši

Biološke osnove plodnosti tla (143872)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Glavni naglasak ovog modula je upoznavanje studenata sa biološkom komponentom tla, njihovim interakcijama u svrhu razumijevanja mikrobioloških procesa u tlu s ciljem održanja plodnosti tla i unapređenja poljoprivredne proizvodnje.
U okviru ovog modula studenti će se upoznati sa najznačajnijim grupama mikroorganizama te njihovim morfološkim i fiziološkim značajkama kao i sa faunom tla (mikrofauna, mezofauna, makrofauna) koja u interakcijskim odnosima s mikroorganizmima tla sudjeluje u razgradnji organskih ostataka tla te stvaranju humusa o kojem ovisi plodnost tla. U odnosu na faunu tla ponovo će biti razrađena njihova distribucija u različitim tlima kao i njihova ekologija. Studenti će dobiti osnovna znanja iz područja morfologije i fiziologije mikroorganizama koja su nužan preduvjet za razumijevanje fundamentalnih mikrobioloških procesa u tlu, a koja će biti dobra osnova za savladavanje različitih mikrobioloških predmeta na diplomskom studiju. Isto tako steći će se osnovna znanja o bioraznolikosti u tlu u koju su uključene i mikrobne asocijacije i fauna tla. Ove spoznaje omogućiti će studentima uvod u osnovna znanja o kruženju hranjiva te razgradnji organskih ostataka u tlu, dakle o procesima koji imaju utjecaj na organizme tla: bakterije, gljive, nematode, artropode, gujavice. Svaka od ovih skupina ima vrlo značajnu ulogu u tlu, a unutar svake skupine postoji velika raznolikost u oblicima i funkcioniranju.
U sklopu laboratorijskih vježbi studenti će se kroz samostalan i praktičan rad savladati osnovne laboratorijske tehnike koje se provode u sklopu mikrobioloških analiza i rada s mikroorganizmima te proučavanja i izdvajanja faune tla.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 44
Laboratorijske vježbe: 8
Vježbe u praktikumu: 4
Seminar: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70 %
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana sva predavanja. Odrađene laboratorijske vježbe. Predan laboratorijski dnevnik (riješeni svi radni zadaci iz skripte).

Opće kompetencije

U predmetu se studenti upoznavanje s mikrobnom populacijom tla koja svojim zajedničkim djelovanjem s faunom tla ima presudnu ulogu u svim procesima razgradnje organskih ostataka u tlu te održanju plodnosti tla koja je od presudne važnosti za poljoprivrednu proizvodnju.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja iz gradiva opće mikrobiologije i faune tla
 • Laboratorijske vježbe
  Izvodi se u skupinama od 10 studenata u kojima studenti samostalno rade osnovne mikroskopske metode u istraživanju mikroorganizama
 • Vježbe u praktikumu
  Izvodi se u manjim grupama studenti proučavaju morfologiju kukaca, grinja i nematoda te metode prikupljanja i metode izdvajanja faune tla
 • Seminari
  Seminari iz gradiva opće mikrobiologije i faune tla

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati biološku komponentu tla te prepoznati najznačajnije grupe mikroorganizama i faune tla (mikrofauna, mezofauna, makrofauna) te njihove morfološke i fiziološke značajke Aktivno sudjelovanje tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit
Prepoznati značaj mikroorganizama u tlu kao i njihovu ulogu u razgradnji organskih ostataka, stvaranja humusa te dobivanja hranjiva za biljke Aktivno sudjelovanje tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit
Definirati osnovne mikrobiološke procese vezane uz kruženje ugljika i dušika Aktivno sudjelovanje tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit
Prepoznati značaj biološke komponente tla u održavanju plodnosti tla Aktivno sudjelovanje tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit
Definirati ekološke čimbenike i njihov utjecaj na mikroorganizme Aktivno sudjelovanje tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit
Objasniti interakcije između mikroorganizmima i razlikovati kategorije mikrobnih odnosa Aktivno sudjelovanje tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit
Definirati mikroorganizme i opisati građu prokariotskih i eukariotiskih stanica kao i ulogu pojedinih staničnih dijelova. Aktivno sudjelovanje tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit
Definirati načine na koje heterotrofni mikroorganizmi dobivaju energiju. Objasniti procese aerobne respiracije i fermentacije kao i načine ishrane i razmnožavanja mikroorganizama. Aktivno sudjelovanje tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, organizacija i izvedba laboratorijskih vježbi i vježbi u praktikumu, evidencija prisutnosti studenata na predavanju i vježbama, praćenje aktivnosti studenata tijekom predavanja i vježbi, priprema nastavnih materijala (predavanja i vježbe) studentima, konzultacije, organiziranje i održavanje pisanih, usmenih provjera znanja u toku semestra i ispitnih rokova

Obveze studenta

Prisutnost na predavanju, odrađene laboratorijske vježbe,položen kolokvij iz vježbi, odrađene vježbe u praktikumu zajedno s predanim pisanim materijalom iz vježbi, polaganje ispita u vidu testova znanja u toku semestra (kontinuirana nastava) ili u ispitnom roku

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Parcijalni ispit (P1) 35 % ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
21 62 2,1
Parcijalni ispit (P2) 40 % ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
24 72 2,4
Pismeni ispit (P3) 25 % ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 45 1.5
UKUPNO 100 % U slučaju da student izrazi želju za korekciju ocjene bit će organiziran usmeni ispit. Ukupna ocjene temeljit će se na rezultatima pismenih ispita i usmenom ispitu u doprinosu od po 50% u ukupnoj ocjeni. 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit iz mikrobiologije 75 % ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
39 117 3,9
Pismeni ispit iz Faune tla 25% ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 45 1,5
Ukupno 100 % U slučaju da student izrazi želju za korekciju ocjene bit će organiziran usmeni ispit. Ukupna ocjene temeljit će se na rezultatima pismenih ispita i usmenom ispitu u doprinosu od po 50% u ukupnoj ocjeni. 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni ispit (P1) Parcijalni ispit iz opće mikrobiologije i laboratorijskih vježbi Tijekom semestra Ispitni rok.
Parcijalni ispit (P2) Parcijalni ispit iz mikrobiologije tla Tijekom semestra Ispitni rok.
Pismeni ispit (P3) Pismeni ispit iz Faune tla Tijekom semestra/ Interni ispitni rok Ispitni rok.
Pismeni ispit iz mikrobiologije Uključuje gradivo iz opće mikrobiologije, vježbi i mikrobiologije tla ukoliko student ne položi P1 i P2. Ispitni rok
Pismeni ispit iz Faune tla Pismeni ispit iz Faune tla Ispitni rok

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u opću mikrobiologiju - povijesni pregled i podjela mikrobiologije. Pregled mikrobnog svijeta i uvod u klasifikaciju.
 2. Morfologija mikroorganizama - Organizacija mikrobne stanice. Osnovni oblici mikroorganizama. Podjela mikroorganizama prema veličini.
 3. Prokariotski mikroorganizmi – podjela prokariota, karakteristike eubakterija. Struktura i funkcija prokariotske stanice.
 4. Eukariotski mikroorganizami – morfologija gljiva, morfologija algi, morfologija protozoa. Struktura i funkcija eukariotske stanice.
 5. Fiziologija mikroorganizama - mikrobni rast i stanični metabolizam. Aerobna respiracija i fermentacije. Ishrana, rast i razmnožavanje mikroorganizama.
 6. Ekologija mikroorganizama - Utjecaj faktora sredine (temperatura, vlaga, kisik, reakcija sredine, svjetlost) na mikrobne populacije i biocenoze. Simbiotski mikrobni odnosi. Utjecaj abiotičkih i biotičkih ekoloških čimbenika na rast mikroorganizama u laboratoriju.
 7. Priprema hranjivih podloga. Nutritivne potrebe mikroorganizama. Metode sterilizacije u mikrobiologiji. Metode izolacije i uzgoja mikroorganizama u laboratorijskim uvjetima. Metoda razrjeđenja i iscrpljenja.
 8. Istraživanje mikroorganizama mikroskopima. Priprava uzoraka za mikroskopiranje. Priprema nativnih i bojanih preparata, mikroskopske tehnike promatranja ultrastrukture prokariotskih i eukariotskih stanica. Diferencijalno bojanje- vizualizacija bakterijskih struktura (spore, kapsule, bičevi).
 9. Mikrobiološka analiza uzoraka tla. Određivanje CFU vrijednosti po gramu tla. Morfološka i fiziološka karakterizacija pojedinih mikrobnih skupina. Karakterizacija kolonija i bakterijskih stanica. Bojanje po gramu.
 10. Mikrobiologija prirodnih sredina - Mikroorganizmi u pedosferi. Mikroorganizmi u biosferi- rizosferna, epifitna i spermatosferna mikrobiota. Uloga mikroorganizama u razgradnji organskih ostataka - Organski ostaci u tlu, Humifikatori, Utjecaj faktora sredine na humifikaciju, Transformacije organskih ostataka i sinteza humusa, tipovi humusa, Razgradnja humusnih tvari u tlu
 11. Mikroorganizmi i kruženje tvari u prirodi – uloga mikroorganizama u kruženju ugljika u prirodi. Mikrobiološki procesi u kruženju dušika u prirodi - Mikrobiološki procesi u očuvanju plodnosti tla
 12. Uvod u faunu tla – Osnovne podjele faune tla (mikrofauna, mezofauna, makrofauna)
 13. Morfološke i razvojne osobine glavnih predstavnika faune tla - Podjela životinjskog svijeta i morfološke karakteristike najvažnijih predstavnika faune tla –nematoda, puževa, grinja, pauka, stonoga i kukaca. Biologija glavnih predstavnika faune tla
 14. Ekologija glavnih predstavnika faune tla - Utjecaj biotskih i abiotskih čimbenika na sastav i brojnost faune tla, utjecaj agrotehničkih mjera i mjera zaštite bilja na sastav i brojnost faune tla;
 15. Važnost faune tla u očuvanju plodnosti tla - Biološke osobine i zastupljenost pripadnika faune tla ovisno o tipu tla, godišnjem dobu i klimatskim čimbenicima. Uloga faune tla u podizanju plodnosti tla- primjeri

Obvezna literatura

 1. Duraković, S., Redžepović, S.: Uvod u opću mikrobiologiju. Kugler,2002.
 2. Gobat, J.M., Aragno, M., Mattey,W.:The Living Soil – Fundamentals of Soil Science and Soil Biology. I`Universite de Nuechatel, Switzerland Buy Now, 2004.
 3. Bardgett, R.D. : The Biology of Soil. Oxford University Press, 2005.

Preporučena literatura

 1. Ingham, E.R., Moldenke, A.R., Edwards, C.A.: The Soil Biology Primer. Soil and Water Conservation Society, 2000.
 2. van Elsas, J.D., Trevors, J.T., Wellington, E.M.H.: Modern Soil Microbiology. Marcel Dekker Inc.1997.
 3. Oštrec: Zoologija
 4. Oštrec, Gotlin- Čuljak: Opća entomologija

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Introducion to soil biology, University of Hohenheim
 • Soil microbiology, BOKU

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.