Ispiši

Uzgoj i korištenje peradi (157054)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program predmeta omogućuje studentima stjecanje znanja i vještina iz tehnologije uzgoja peradi, proizvodnje mesa peradi i jaja te njihovu pripremu i plasman na tržište.
Programski dijelovi predmeta su sljedeći:
Značaj i stanje peradarske proizvodnje u svijetu i Hrvatskoj. Biološke osnove peradi. Načini uzgoja i držanja peradi, pasmine i hibridi peradi. Tehnologija proizvodnje jednodnevnog podmlatka peradi.Tehnologija proizvodnje kokošjih jaja, pilećeg i purećeg mesa.Uzgoj pataka, gusaka, japanskih prepelica, biserki, golubova i nojeva. Zaštita zdravlja i dobrobit peradi.
Laboratorijske vježbe omogućuju studentima određivanje kakvoće kokošjih jaja te rad s inkubatorom . Putem seminara studenti obrađuju tehničko tehnološke parametre farmskog uzgoja i držanja peradi. Terenska nastava izvodi se posjetom komercijalnim farmama i pogonima za doradu i predardu peradskih proizvoda.
Polaganje ispita se provodi putem parcijalnih testova (kolokvija) znanja te po potrebi i završnim usmenim ispitom.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Animalne znanosti (Obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 38
Auditorne vježbe: 4
Seminar: 14
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za razumijevanje tehnologije uzgoja i proizvodnje peradi, biološke sigurnosti u peradarstvu kao i zaštite zdravlja i dobrobiti peradi.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Dio vježbi izvodi se u peradnjaku s pokusnom peradi a dio u predavaonici utvrđujući kakvoću konzumnih kokošjih jaja
 • Seminari
  Putem seminara studenti detaljnije obrađuju pojedine nastavne cjeline na osnovi od nastavnika prikupljene literature.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati glavne subjekte i elemente u proizvodnji peradskog mesa i jaja Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Nabrojiti vrste, pasmine i hibride peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Opisati glavna obilježja peradarske farme, peradnjaka, opreme u peradnjaku Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Odabrati sustav za hranjenje i napajanje prema vrsti peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Objasniti ulogu hranidbe u uzgoju peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Izračunati potrebe na hrani i vodi za pojedine kategorije peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Prilagoditi mikroklimatske uvjete peradnjaka dobi peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Isplanirati redoslijed radnih operacije tijekom uzgoja i tova pilića, purića Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Upravljati peradarskom farmom. Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu

Način rada

Obveze nastavnika

Poučavati studente i prezentirati na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj predmeta za koje mora imati kompetencije. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve i ostvarili očekivane ishode učenja. Ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja postavljene u našem sustavu ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), i kompatibilne s ECTS sustavom, a koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja pismenog i usmenog ocjenjivanja.

Obveze studenta

Redovito pohađati nastavu. Studenti su dužni prisustvovati na 75% predavanja i vježbi. U slučaju neopravdanog izostanka više od 3 puta, studenti dobivaju dodatni seminarski rad na temu iz područja koje su propustili na nastavi. U nastavi aktivno sudjelovati u raspravi, postavljati pitanja na predavanjima i seminarima. Samostalno rješavati radne zadatke iz teorijskih i praktičnih problema. Seminarske radove pripremati samostalno ili grupno te aktivno sudjelovati u raspravi.
Tijekom nastave položiti parcijalne pismene ispite/kolokvije kao uvjet za polaganje usmenog završnog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) 46 45 1
Aktivno sudjelovanje na nastavi* Korektivni bodovi Aktivno sudjelovanje na nastavi korigira ocjenu naviše
Nedovoljan (1)
30 1
Seminarski rad 25 Struktura sadržaj pisanog rada 50%
Uvjerljivost prezentacije 50%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
14 25 1
Parcijalni ispit (PI -1) 25 60-70%
71-80%
81-90%
91 - 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 25 1
Parcijalni ispit (PI-2) 25 60-70%
71-80%
81-90%
91 - 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 25 1
(Nadoknada)** (25%) -
Nedovoljan (1)
- (25%) (1)
Usmeni ispit(U) 25 60-70%
71-80%
81-90%
91 - 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 30 1
UKUPNO 100% (S+PI1+PI2+UI)/4 60 180 6

*Studenti su obavezni zaraditi minimalno 3 ECTS boda kao preduvijet za izlazak na završni usmeni ispit
** Jedan bod moguće je nadoknaditi izradom samostalnog zadatka

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni ispit 2 (PI-2) Ispit programski obuhvaća drugi dio, tehnologija tova hibridnih pilića. Rasprostranjenost, načini držanja i iskorištavanja, specifičnosti razmnožavanja i pasmine pura, gusaka, pataka i ostale peradi. Ispit je pismeni putem kolokvija. 15. tjedan Moguća putem zasebnog pisanja ispita (1ECTS)
Nadoknada (samostalni zadatak) Student treba ostvariti nužna 3 ECTS boda za izlazak na usmeni ispit, a ukoliko ne, može nadoknaditi izradom samostalnog rada određenog iz programskog sardržaja predmeta. Tijekom ispitnih rokova prije usmenog ispita -
Usmeni ispit (UI) Usmeni ispit sastoji se od pet pitanja prema programskim cjelinama predmeta. Uvažava se evaluacija aktinosti tijekom nastave (+++) Testira se znanje usvojenosti teorije, činjenica analitičnost, kritičnost i identificiranje praktičnih problema. Ispitni rokovi -

Tjedni plan nastave

 1. P- Uloga peradi u gospodarstvu i stanje peradarske proizvodnje u svijetu i Hrvatskoj. P- Fenotipska i anatomska obilježja peradi.
 2. P- Dišni sustav i disanje, krvotok peradi, probavni sustav i probava, urogenitalni sustav, stvaranje jajeta, endokrini sustav, osjetila peradi.
 3. P- Razmnožavanje peradi, embrionalni razvitak, inkubatori, uvjeti inkubacije.V- postupci s inkubatorima, rad u inkubatorskoj stanici.
 4. P- načini uzgoja i držanja peradi, slobodno, podno, kombinirano, višeetažno, kavezno. Dobrobit peradi. S- Prikaz suvremenih načina držanja peradi.
 5. P- Mikroklima u peradnjaku, oprema i objekti peradarskih farmi. V- mjerni instrumenti i mjerenje mikroklime u peradnjaku.
 6. P- Porijeklo domaće peradi, podjela i opis pasmina i hibrida kokoši.
 7. P- Prihvat jednodnevnog podmlatka peradi. Proizvodnja kokošjih jaja, matična jata, konzumne farme nesilica, hranidba nesilica, biološka sigurnost.
 8. V- Vanjska i unutarnja kakvoća kokošjih jaja. I Međuispit (kolokvij I)
 9. S-Ciklusi proizvodnje kokošjih jaja, procjene uspješnosti uzgoja pilenki , ponašanje pilenki i nesilica.
 10. P-Tehnologija tova hibridnih pilića, organski tov pilića.
 11. P- Rasprostranjenost, načini držanja i iskorištavanja, specifičnosti razmnožavanja i pasmine pura i pataka.
 12. P- Rasprostranjenost, načini držanja i iskorištavanja, specifičnosti razmnožavanja i pasmine gusaka, prepelica, biserki, nojeva, golubova i fazana.
 13. S-autohtone hrvatske vrste i pasmine peradi.
 14. P-terenska nastava na peradskim farmama i klaonicama peradi.
 15. S-hranidbena vrijednost i poboljšanje kakvoće peradskih proizvoda. II Međuispit (kolokvij II) Ispitni rok Završni ispit (usmeni)

Obvezna literatura

 1. Uremović Z.; Marija Uremović; Vesna Pavić; B.Mioč; S.Mužic; Z.Janječić: Stočarstvo, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2002.
 2. Senčić Đ. Tehnologija peradarske proizvodnje, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprovredni Fakultet u Osijeku, Osijek 2011.

Preporučena literatura

 1. Gordana Kralik; Z.Adamek, Mirjana Baban; I.Bogut; Vesna Gantner; S.Ivanković; I.Katavić;D.Kralik; I.Kralik; V.Margeta; J.Pavličević: Zootehnika, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprovredni Fakultet u Osijeku, Osijek 2011.
 2. Mužic S.: Proizvodnja kokošjih jaja, zadružni savez, zagreb 1999
 3. Nemanić J.; Ž.Berić: Peradarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb 1995.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.