Ispiši

Metodologija znanstveno-istraživačkog rada u agroekonomici (156989)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

U ovom modulu studenti se upoznaju sa općom znanstvenom metodologijom i njenim posebnostima u agroekonomskim znanostima. U sklopu modula obrađuju se teorija znanosti, faze istraživačkog procesa, mjerenje i mjerne karakteristike, osnovne metode u agroekonomici te pisanje, struktura i oblikovanje znanstvenog i stručnog rada. Kroz auditorne vježbe studenti će praktično upoznati faze istraživačkog procesa te samostalno izraditi mjerne instrumente za pojedine istraživačke metode. Seminarski rad će obuhvatiti primjenu odabrane znanstvene metode i oblikovanje znanstvenog rada.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Auditorne vježbe: 10
Seminar: 20

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Kolegij osposobljava studente za razumijevanje znanosti i metodologije znanstvenog istraživanja. Cilj kolegija je da student/ica bude sposoban/na razlikovati znanstvene metode i opisati specifičnosti znanstvenih metoda u agroekonomskim znanostima. Nadalje, cilj je osposobiti studente razlikovanju i usporedbi faza istraživačkog procesa te poznavanje mjernih karakteristika pojedinih instrumenata te razviti sposobnost samostalne izrade znanstvenog rada.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe – praktične vježbe primjene znanstvenih metoda i analize podataka
 • Seminari
  Seminari – studenti rade na izradi koncepta istraživanja

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
definirati pojam znanost i objasniti znanstvene teorije/pristupe Prvi test znanja, završni ispit
opisati i objasniti razine znanstvene spoznaje Prvi test znanja, završni ispit
objasniti faze istraživačkog procesa Prvi test znanja, seminarski rad; završni ispit (usmeni, pismeni)
identificirati specifičnosti znanstvenih istraživanja u društvenim znanostima, agroekonomici Drugi test znanja, završni ispit
identificirati i primijeniti prikladne znanstvene metode i mjerne instrumente za provođenje istraživanja Vježbe, seminarski rad, drugi test znanja, završni ispit
Postaviti i izvesti jednostavno znanstveno istraživanje Vježbe, seminarski rad (pisani oblik i usmena prezentacija)
Prezentirati istraživačku temu, vrednovati i argumentirati zaključke Seminarska nastava (pisani oblik i usmena prezentacija

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, organizacija vježbi i seminarske nastave, održavanje konzultacija i pomoć pri izradi seminarskih radova; održavanje pismenih/usmenih ispita.

Obveze studenta

Pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na vježbama, izrada i javna obrana seminarskog rada, polaganje kolokvija (međuispita) i/ili usmenog ispita. Studenti samostalno kreiraju jednostavno istraživanje na zadanu temu i usmeno ga prezentiraju pred nastavnicima i ostalim studentima nakon čega slijedi rasprava.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Vježbe 40% <60%
60-70
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 67,5 2,25
Seminarski rad 20% <60%
60-70%
71 -80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 45 1,5
Predavanja/Završni ispit 40% < 60%
60 -70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 67,5 2,25
1. Međuispit: Pismeni (20%) <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2. Međuispit: Pismeni (20%) <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
2. test znanja Mogućnost polaganja ispita drugog djela gradiva (metode za prikupljanje podataka, mjerni instrumenti) Izvodi se kao test znanja s kombinacijom otvorenih i zatvorenih pitanja, u trajanju 60 min. Uvjet za pristup je pozitivno položen 1. test znanja 14. tjedan Nije moguća
Završni pismeni/usmeni ispit Nakon održane nastave, predaje i prezentacije seminarskog rada student pristupa završnom pismenom i/ili usmenom ispitu ako nije položio oba testa znanja. Završni ispit obuhvaća kompletno gradivo obrađeno na predavanjima i predviđenom literaturom. Nakon održane nastave Tijekom redovitih ispitnih rokova
Vježbe Obavezne su za sve studente/ce. U manjim grupama studenti na zadanu metodu za prikupljanje podataka, izrađuju mjerne instrumente, upoznaju se i praktično primjenjuju tehnike za obradu podataka Tijekom semestra u predviđenom terminu za vježbe Nema nadoknade
Pohađanje nastave Bilježe se dolasci i aktivnost studenata na nastavi (predavanja, vježbe, seminar. ) Tijekom semestra Nema nadoknade

Tjedni plan nastave

 1. P- Uvod u predmet - osnovne informacije o kolegiju, organizacija nastave
 2. P- Pojmovno određenje znanosti ; normativni i empirijski pristup; Pojam metodologije; znanstvena metoda.
 3. P- Induktivna, deduktivna metoda, analiza-sinteza. Razine znanstvene spoznaje: znanstveno opisivanje (deskripcija); znanstvena klasifikacija; znanstveno objašnjenje (eksplanacija); znanstveno predviđanje.
 4. P -Karakteristike znanstvenog istraživanja (kontrola, operacionalizacija, replikacija). Specifičnost istraživanja društvenih pojava. Uzorkovanje, način izbora uzorka, probabilistički, neprobabilistički uzorak.
 5. P- Teorijske aktivnosti u istraživačkom procesu:Izbor i definiranje problema i područja znanstvenog istraživanja; disciplinarna i interdisciplinarna istraživanja.
 6. AV- Rad na literaturi. Definiranje pojmova i pojmovna analiza. Određivanje ciljeva istraživanja:spoznajni ili znanstveni; pragmatični ciljevi. Znanstvena hipoteza, pojam, validnost, vrste znanstvenih hipoteza.
 7. P- Izbor i razrada metoda za prikupljanje podataka – primarni, sekundarni izvori. AV- vrste varijabli i indikatori, pouzdanost, valjanost, objektivnost…
 8. P- Osnovne kvalitativne i kvantitativne metode. AV - intervju, fokus grupe, anketa.
 9. V- Studija slučaja, analiza sadržaja.
 10. V- Znanstvene publikacije – vrste znanstvenih radova, struktura znanstvenog rada
 11. V -Znanstvene publikacije – postupak recenzije i kritička prosudba kvalitete radova
 12. V- Kako oblikovati znanstveni rad.
 13. V- Pisanje znanstvenog rada i kritički osvrt na znanstveni rad. S- Oblikovanje znanstvenog rada na zadanu temu, rasprava.
 14. S- Oblikovanje znanstvenog rada na zadanu temu, rasprava.
 15. S- Oblikovanje znanstvenog rada na zadanu temu,rasprava.

Obvezna literatura

 1. Halmi., A. (1996). Kvalitativna metodologija u društvenim znanostima, A.G.. Matoš, Samobor.
 2. Marušić, M. i Vranešević, T. (2001.): Istraživanje tržišta, Adeco, Zagreb.
 3. Tkalac Verčić, A., Sinčić Ćorić, D., Pološki Vokić, N. (2010): Priručnik za metodologiju istraživačkog rada. Zagreb: M. E. P. d.o.o.
 4. Nachimals, David (1996). Research methods in social sciences, Arnold, London.
 5. Vujević, M. (2006): Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti. Zagreb: Školska knjiga
 6. Yin., K. Robert. (2007) Studija slučaja- dizajn i metode, prijevod B. Nebojša, FPZ, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Stipe Belak. (2005): Uvod u znanost, udžbenik, Visa škola za turistički menadžment, Šibenik
 2. Churchill, Gilbert A. Jr. (1995.): Marketing Research; Methodoligical Foundations; 6. Edition, The Dryden Press.
 3. Gerring, J. (2007). Case Study Research – Principles and Practices, Cambridge University Press.
 4. Denzin, Norman K.; Lincoln, Yvonna S. (eds.) (2000). Handbook of Qualitative research. Thousand Oaks: Sage Publications.
 5. Žutinić, Đurđica, 2015. Uvod u Metodologiju znanstvenog istraživanja, Agronomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, interna skripta.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Scientific methods and writing skills, BOKU, Wien, Austria
 • Scientific Research Methods, Scottish Rural College, UK

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.