Ispiši

Neinvazivne metode u preradi poljoprivrednih proizvoda (169246)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul Neinvazivne metode u preradi poljoprivrednih proizvoda temeljio bi se na upoznavanju studenta sa metodama prerade poljoprivrednih proizvoda primjenom toplinskih i netoplinskim tretmana koji zbog svojih principa djelovanja ne oštećuju sirovinu. Naglasak predavanja u sklopu ovog modula stavlja se na primjenu mikrovalova i infracrvenog zračenja u preradi poljoprivrednih proizvoda, primjenu koherentne svjetlosti (lasera) kao neinvazivne metode prerade poljoprivrednih proizvoda, primjenu tehnike ultrazvuka te aktivne i inteligentne (pametne) ambalaže. Cilj predmeta je studente upoznati s neinvazivnim metodama obrade poljoprivrednih proizvoda s naglaskom očuvanja nutritivne kvalitete navedenih proizvoda uz održavanje trajnosti konačnog proizvoda.

Vrsta predmeta

ECTS: 4.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 44
Seminar: 16

Izvođač predavanja
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%-70%
Dobar (3): 71%-80%
Vrlo dobar (4): 81%-90%
Izvrstan (5): 91%-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje vođenja procesa prerade poljoprivrednih proizvoda primjenom neinvazivnih metoda.
Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o neinvazivnim metodama prerade poljoprivrednih proizvoda kao temelj za razumijevanje i primjenu u preradi proizvoda na obiteljskim gospodarstvima.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  Seminar - stjecanje vještina – skupine (2 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za pojedine neinvazivne metode te njihov princip prerade i konzerviranja poljoprivrednih proizvoda.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati glavne karakteristike neinvazivnih metoda u preradi poljoprivrednih proizvoda, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Iskazati važnost primjene neinvazivnih metoda u svrhu očuvanja nutritivne kvalitete konačnog proizvoda, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Navesti glavne karakteristike poljoprivrednih proizvoda tretiranih neinvazivnim metodama, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Identificirati mogućnosti odabira optimalne neinvazivne metode za određeni poljoprivredni proizvod, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Usporediti tehnologije konvencionalne prerade poljoprivrednih proizvoda s neinvazivnim metodama. Radni zadaci tijekom nastave, Seminarski rad
Samostalno prezentirati stečena znanja kroz seminarska izlaganja Seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u Merlin sustavu; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; predavanja i ocjenivanje studentskih kolokvija, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita. Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit

Obveze studenta

Prisustvovanje predavanjima, laboratorijskim vježbama i seminarima je obavezno, te studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Merlin u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja, obavijesti i ostale materijale. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, izrada seminara. Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski radovi prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i laboratorijskih vježbi.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave predavanja+vježbe Aktivno sudjelovanje na nastavi 5% 44 44 1,5
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija 15% 16 26 1
Parcijalni ispit 1 (PI1) 35% 61-70
71-80
81-90
91-100
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 20 0,6
Parcijalni ispit 2 (PI2) 35% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 20 0,6
Usmeni ispit (UI) 10% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 0,3
UKUPNO 100% (S+PI1+PI2+UI/4) 60 120 4
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave predavanja+vježbe Aktivno sudjelovanje na nastavi Na nastavi se redovito bilježe nazočni studenti (na početku i kraju bloka) i prati sposobnost discipliniranog i aktivnog praćenja nastave Može se opravdati izostanak do 20% predavanja, 15% vježbi i 15% seminara (čl. 12 Pravilnika o studiranju…. na AFZ-u) Studenti se potiču sudjelovati u raspravama, prezentaciji ideja i problemskih rješenja, argumentiranju mišljenja i stavova. Prati se usvajanje teorijskih i činjeničnih znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, kritičkog mišljenja, timskog rada i društvene odgovornosti. Prati se sposobnost samostalnog izvođenja laboratorijskih vježbi. Zapažena aktivnost na satu bilježi se u studentskoj evidenciji (+), što omogućuje korekciju konačne ocjene naviše (++) ili beneficiju na usmenom ispitu (+++). Semestar (60 sati izravne nastave) Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija Seminarski rad na početku semestra zadužuju skupine od 2 do 3 studenata (ovisno o veličini studentske grupe). Pisani rad se predaje asistentima na pregled najmanje tjedan dana prije izlaganja. Korigirani rad predaje se pri izlaganju. Izlaganja seminarskih radova počinju u 9. tjednu nastave u semestru prema dogovorenom rasporedu. Izlažu svi članovi radne skupine i ocjenjuju se sposobnost timskog rada, prezentacijske vještine, analitičnost i sposobnost zaključivanja (sinteze). 1. tjedan 9. tjedan 10. tjedan 11. tjedan 12. tjedan Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Parcijalni ispit 1 (PI1) Obuhvaća prvi programski dio modula:teoriju iz domene pregleda neinvazivnih metoda u preradi poljoprivrednih proizvod, neinvazivnih metoda u preradi poljoprivrednih proizvoda primjenom toplinskih procesa, primjenom netoplinskih procesa, primjena mikrovalova i infracrvenog zračenja u preradi poljoprivrednih proizvoda, primjena koherentne svjetlosti (lasera) kao neinvazivne metode prerade poljoprivrednih proizvoda (Voća, Dobričević, Galić). Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 7.tjedan
Parcijalni ispit 2 (PI2) Obuhvaća drugi programski dio modula: teoriju iz domene primjena tehnike ultrazvuka kao neinvazivne metode prerade poljoprivrednih proizvoda, aktivna i inteligentna (pametna) ambalaža. prirodni konzervansi, neinvazivne metode u praksi, netoplinska pasterizacija voćnih i povrtnih sokova primjenom pulsirajućeg električnog polja (Voća, Šic Žlabur). Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 15.tjedan
Usmeni ispit (UI) Usmeni ispit se sastoji od tri, eventualno dva pitanja (+++), ovisno o prethodnoj aktivnosti studenta . Testira se usvojenost teorije i činjenica, analitičnost, kritičko mišljenje, kreativnost i društvena odgovornost. Ispitni rokovi
Nadoknada (samostalni zadatak) Ukoliko student ne ostvari nužna 3 ECTS boda kao preduvjet izlaska na usmeni ispit, jedan bod je moguće nadoknaditi dodatnim samostalnim zadatkom, npr: prijevod stručnog teksta s engleskog jezika i izlaganje pred nastavnikom, prikaz članka ili knjige, projektna ideja i sl. Tijekom ispitnih rokova, prije usmenog ispita

Tjedni plan nastave

 1. Pregled neinvazivnih metoda u preradi poljoprivrednih proizvoda P - U uvodnom predavanju studenti će upoznati neinvazivne metode prerade poljoprivrednih proizvoda primjenom toplinskih i netoplinskim tretmana.
 2. Pregled neinvazivnih metoda u preradi poljoprivrednih proizvoda primjenom toplinskih procesa P - Definiranje metoda i osnovnih principa djelovanja toplinskih procesa prilikom upotrebe neinvazivnih metoda prerade poljoprivrednih proizvoda. Podjela metoda, osnovne karakteristike i specifičnosti navedenih neinvazivnih metoda.
 3. Pregled neinvazivnih metoda u preradi poljoprivrednih proizvoda primjenom netoplinskih procesa P - Definiranje metoda i osnovnih principa djelovanja netoplinskih procesa prilikom upotrebe neinvazivnih metoda prerade poljoprivrednih proizvoda. Podjela metoda, osnovne karakteristike i specifičnosti navedenih neinvazivnih metoda.
 4. Primjena mikrovalova i infracrvenog zračenja u preradi poljoprivrednih proizvoda P - Studenti će biti upoznati s tehnologijama primjene mikrovalova i infracrvenog zračenja u preradi poljoprivrednih proizvoda kroz definiranje osnovnih pojmova i opisa metoda.
 5. Primjena mikrovalova i infracrvenog zračenja u preradi poljoprivrednih proizvoda S – Izlaganje tema seminara
 6. Primjena koherentne svjetlosti (lasera) kao neinvazivne metode prerade poljoprivrednih proizvoda P - Studenti će biti upoznati s tehnologijama primjene koherentne svjetlosti u preradi poljoprivrednih proizvoda kroz definiranje osnovnih pojmova i specifičnosti navedene metode.
 7. Primjena koherentne svjetlosti (lasera) kao neinvazivne metode prerade poljoprivrednih proizvoda S – Izlaganje tema seminara
 8. Primjena tehnike ultrazvuka kao neinvazivne metode prerade poljoprivrednih proizvoda / I Međuispit (kolokvij I) P - Studenti će biti upoznati s tehnologijama primjene ultrazvuka u preradi poljoprivrednih proizvoda kroz definiranje osnovnih pojmova i specifičnosti navedene metode.
 9. Primjena tehnike ultrazvuka kao neinvazivne metode prerade poljoprivrednih proizvoda P – Studenti će biti upoznati s tehnologijama primjene ultrazvuka u preradi poljoprivrednih proizvoda kroz definiranje osnovnih pojmova i specifičnosti navedene metode.
 10. Primjena tehnike ultrazvuka kao neinvazivne metode prerade poljoprivrednih proizvoda S – Izlaganje tema seminara
 11. Aktivna i inteligentna (pametna) ambalaža P - Definiranje osnovnih pojmova, princip djelovanja i mogućnosti primjene na pojedine poljoprivredne proizvode.
 12. Aktivna i inteligentna (pametna) ambalaža S – Izlaganje tema seminara.
 13. Prirodni konzervansi P - Vrste prirodnih konzervansa, mehanizam djelovanja i primjena u poljoprivrednim proizvodima.
 14. Neinvazivne metode u praksi P - Promjene nutritivnih karakteristika poljoprivrednih proizvoda prerađenih neinvazivnim metodama. Osnovne tehnološke operacije u pripremi poljoprivrednih proizvoda za preradu.
 15. Netoplinska pasterizacija voćnih i povrtnih sokova primjenom pulsirajućeg električnog polja P - Definiranje tehnike, primjena te specifičnosti navedene metode. Mogućnosti primjene pulsirajućeg električnog polja na voćnim i povrtnim sokovima. /II Međuispit (kolokvij II) Ispitni rok Završni ispit (usmeni)

Obvezna literatura

 1. Ohlsson, T., Bengtsson, N. (2002): Minimal Processing Technologies in the Food Industry. Woodhead Published Limited, CRC Press, UK.
 2. Hui, Y.H., Barta, J., Pilar Cano, M., Gusek, T., Sidhu, S.T., Sinha,
 3. N. (2006): Handbook of fruits and fruit products. Blackwell Publishing, Iowa, USA.
 4. Jeličić , I. Božanić, R., Tratnik, Lj., Lisak, K. (2010): Mogućnosti primjene netradicionalnih postupaka procesiranja u mljekarskoj industriji. Mljekarstvo, 60 (2): 113-126.
 5. Brnčić, M.,Tripalo, B., Penava, A., Karlović, D., Ježek, D., Vikić Topić, D., Karlović, S.,BosiljKov, T. (2009). Applications of Power Ultrasound for Foodstuffs Processing. Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition 1-2, 32-37.
 6. Belkin, M., Schwarz, M., (1989): New biological phenomena associated with laser radiation. Health Physics 56: 687-690.
 7. Lugomer, S., Stipančić, M. (1997): Laser-fizikalne osnove, konstrukcija i primjene, IGKRO Svjetlost, Sarajevo.

Preporučena literatura

 1. Liu, J., Li, J. Tang, J. (2010): Ultrasonically assisted extraction of total carbohydrates from Stevia rebaudiana Bertoni and identification of extracts. Food and Bioproducts Processing, 88: 215-221.
 2. Jović, F., Pliestić, S., Kolak, I., Jagnjić, Ž., Blažević, D. (2004). Estimation of the laser beam scattering in food grain preprocessing. In: Proceedings of M4PL17, Igls/Innsbruck.
 3. Nenadić, K., Jović, F., Pliestić, S. (2008). An Investigation of Automatic Treatment of Seeds With Low Power Laser Beam. Automatics, vol 49 (3-4), pp. 127-134

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.