Ispiši

Razvoj strojeva i opreme u poljoprivredi (132870)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

U današnje vrijeme rad u području poljoprivredne tehnike i tehnologije je nezamisliv bez poznavanja i razumijevanja osnova fizike, kemije i matematike. Program modula Razvoj opreme i strojeva u poljoprivredi obuhvaća osnove razvoja strojeva i opreme u poljoprivrednoj tehnici, razvoj i primjenu linija za izgaranje biomase, kao i razvoj novih tehnika za postupke poljoprivredne proizvodnje, transporta, dorade i prerade poljoprivrednih proizvoda.
Programski dijelovi modula obuhvaćaju i strojeve i opremu za preradu voća i povrća, kao i za spremanje sijena i silaže. Modul također obrađuje strojeve u bilinogojstvu, strojeve za žetvu i ubiranje i opremu za navodnjavanje. Teme uključuju i razvoj muznih uređaja te razvoj tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu.
Auditorne vježbe omogućuju studentima kroz praktičan i samostalan rad savladavanje osnovnih zadataka i proračuna iz područja poljoprivredne tehnike i tehnologije.
Polaganje ispita iz modula provodi se putem parcijalnih testova znanja i završnog usmenog ispita.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 38
Auditorne vježbe: 18
Seminar: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

- Pohađanje 80% predavanja.
- Odrađivanje svih vježbi.

Opće kompetencije

Student stječe temeljna znanja iz razvoja strojeva, uređaja i opreme koji su primijenjeni u području poljoprivredne proizvodnje, transporta, dorade i prerade poljoprivrednih proizvoda. Student razvija psihomotoričke i kognitivne kompetencije za samostalno postavljanje, provođenje i prezentiranje problema. Pripremljen je i za timski i interdisciplinarni rad. Dobiva znanja za stjecanje viših specijalističkih znanja za nastavak studiranja i specijalizaciju iz područja poljoprivredne tehnike.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Pokazati intuitivno i formalno znanje i razumijevanje temeljnih koncepata, načela, teorija i rezultata. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Tehničko razmišljanje, zaključivanje i argumentiranje. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Povezivanje različitih koncepata i rezultata i mogućnost njihove primjene. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Samostalno analiziranje i postavljanje tehničkih zadatka. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Postavljanje tehnološkog zadatka, timski rad, konstruiranje i izrada prototipa. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Obveze studenta

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanjima, vježbama i seminarima, prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja +vježbe) 56 56 2
Aktivno sudjelovanje na nastavi 0 30 0
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) 20 % 4 14 0
Parcijalni ispit 1 (PI1) 20 % <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 20 1
Parcijalni ispit 2 (PI2) 20 % <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 20 1
Usmeni ispit (UI) 40 % <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 20 2
UKUPNO 100 % (S+PI1+PI2+UI)/4 60 160 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave (predavanja +vježbe) Na nastavi se redovito bilježe nazočni studenti (na početku i kraju bloka) i prati sposobnost discipliniranog i aktivnog praćenja nastave Može se opravdati izostanak do 20% predavanja, 15% vježbi i 15% seminara (čl. 12 Pravilnika o studiranju na AFZ-u) Semestar (60 sati izravne nastave) Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Aktivno sudjelovanje na nastavi Aktivno sudjelovanje u nastavi korigira ocjenu naviše. Studenti se potiču sudjelovati u raspravama, prezentaciji ideja i problemskih rješenja, argumentiranju mišljenja i stavova. Prati se usvajanje teorijskih i činjeničnih znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, kritičkog mišljenja, timskog rada i društvene odgovornosti. Prati se sposobnost samostalnog izvođenja laboratorijskih vježbi. Zapažena aktivnost na satu bilježi se u studentskoj evidenciji (+), što omogućuje korekciju konačne ocjene naviše (++) ili beneficiju na usmenom ispitu (+++). Kontinuirano tijekom izvođenja nastave Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) Seminarski rad na početku semestra zadužuje svaki student pojedinačno. Pisani rad se predaje na pregled najmanje tjedan dana prije izlaganja. Korigirani rad predaje se pri izlaganju. Izlaganja seminarskih radova počinju u 7. tjednu nastave u semestru prema dogovorenom rasporedu. Studenti samostalno izlažu seminare i ocjenjuju prezentacijske vještine, analitičnost i sposobnost zaključivanja (sinteze). Struktura i sadržaj pisanog rada 50% Uvjerljivost prezentacije 50% 7.tjedan Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Parcijalni ispit 1 (PI1) Obuhvaća prvi programski dio modula koji obrađuje osnove razvoja strojeva i opreme, razvoj linija za izgaranje biomase te strojeve i opremu u preradi voća. Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 8.tjedan
Parcijalni ispit 2 (PI2) Obuhvaća drugi programski dio modula koji obuhvaća opremu u primjeni navodnjavanja, razvoj uređaja i opreme (traktora, strojeva za spremanje sijena i silaže, muznih uređaja), strojeve i mehanizaciju (u bilinogojstvu, za žetvu i ubiranje) te razvoj tehnike u voćarstvu i vinogradarstvu. Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 15.tjedan
Nadoknada (samostalni zadatak) Ukoliko student ne ostvari nužna 3 ECTS boda kao preduvjet izlaska na usmeni ispit, jedan bod je moguće nadoknaditi dodatnim samostalnim zadatkom, npr: prijevod stručnog teksta s engleskog jezika i izlaganje pred nastavnikom, prikaz članka ili knjige, projektna ideja i sl. Tijekom ispitnih rokova, prije usmenog ispita
Usmeni ispit (UI) Usmeni ispit se sastoji od tri, eventualno dva pitanja (+++), ovisno o prethodnoj aktivnosti studenta . Testira se usvojenost teorije i činjenica, analitičnost, kritičko mišljenje, kreativnost i društvena odgovornost. Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Osnove razvoja strojeva i opreme – uvod, povijesni razvoj, pojmovi, veličine, jedinice, tehnološki zadatak (ideja, skica,), konstrukcija, prototip – P
 2. Osnove razvoja strojeva i opreme – tehnološki zadatak (ideja, skica,), konstrukcija, prototip – V
 3. Razvoj linija za izgaranje biomase – P
 4. Razvoj linija za izgaranje biomase – V
 5. Strojevi i oprema u preradi povrća – P
 6. Strojevi i oprema u preradi voća – P
 7. Strojevi i oprema u preradi voća i povrća – S
 8. Oprema u primjeni navodnjavanja kišenjem i sustava „kap po kap“ – P
 9. Oprema u primjeni navodnjavanja kišenjem i sustava „kap po kap“– V
 10. Razvoj traktora kroz povijest, razvoj strojeva za spremanje sijena i silaže – P
 11. Razvoj muznih uređaja – P + V
 12. Strojevi u bilinogojstvu (obrada tla, sjetva i sadnja) – P
 13. Strojevi za žetvu i ubiranje – P
 14. Razvoj tehnike u voćarstvu i vinogradarstvu - P
 15. Razvoj tehnike u voćarstvu i vinogradarstvu - V

Obvezna literatura

 1. Pandžić, J., Pasanović, B. (2008.): Elementi strojeva i konstruiranje, Neodidacta, Zagreb.
 2. Gačnik, V., Vodenik, F. (1990.): Projektiranje tehnoloških procesa: optimizacija režima i vremena obrade, Tehnička knjiga, Zagreb
 3. Veža, I. (1994.): Projektiranje proizvodnih procesa, FESB, Split
 4. Kahle, F. (1973): Projektiranje i konstruiranje strojeva (I., II., III.), Liber, Zagreb
 5. Hui, Y.H., Barta, J., Pilar Cano, M., Gusek, T., Sidhu, S.T., Sinha,
 6. N. (2006): Handbook of fruits and fruit products. Blackwell Publishing, Iowa, USA.
 7. Jagar, N., Filipović, D. (1997.): Traktori na poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima, Hrvatski zadružni savez, Zagreb
 8. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. (2009.): Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, Poljoprivredni fakultet J.J. Strossmayera, Osijek

Preporučena literatura

 1. Bell, B. (2005.): Farm machinery, 5th ed., Old Pond Publishing, Ipswich, UK
 2. Bošnjaković, F. (1985.): Nauka o toplini, I., II. i III., Tehnička knjiga, Zagreb.
 3. Galović, A. (1997.): Nauka o toplini II, FSB, Zagreb
 4. CIGR (1999.): Handbook of Agricultural Engineering, Volume I-V. ASAE, St. Joseph, USA
 5. Kraut, B. (1982.): Strojarski priručnik, Tehnička knjiga, Zagreb
 6. Helduser,S.(1996.): Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik, TU Dresden, 4. Auflage, Dresden
 7. Recknagel-Sprenger (2004.):Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik; München

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Process Engineering Basics - Wageningen University, The Netherlands
 • Werkstoffkunde, Maschinenelemente und Grundlagen der Konstruktion - Fakultät Landwirtschaft Weidenbach, University of Applied Sciences,Weihenstephan-Triesdorf
 • Elements and materials of agricultural machinery and equipment - University of Saskatchewan, Canada
 • Principles of Agricultural Engineering I,II; Development and Design of Agricultural Machines; Statics, Strength of Materials, and Materials - University of Hohenheim, Institute of Agricultural Engineering
 • Elementi i mehanizmi; Mašinski i poljoprivredni materijali - Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Elementi poljoprivrednih strojeva; Materijali poljoprivrednih strojeva - Poljoprivredni fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.