Ispiši

Uzgoj i korištenje koza (209518)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Kozarstvo u Hrvatskoj je sve važnija grana stočarstva. Stoga je važno studente preddiplomskog studija upoznati s važnošću i ulogama koza u svijetu i u nas, s namjenama i koristima; s poviješću i pripitomljavanjem koza, s klasifikacijama pasmina, najvažnijim pasminama koza u svijetu i u nas, anatomskim i fiziološkim osobitostima koza. Reprodukcija je od izuzetne važnosti u proizvodnji kozjeg mlijeka i mesa te će biti obrađena teorijski (predavanja) praktično na terenu zajedno s pasminama i proizvodnjom mlijeka. U dijelu selekcije studenti će steći osnovne spoznaje o genetskoj strukturi koza, nasljednosti morfoloških i proizvodnih osobina te metodama selekcije. Obrazložit će im se važnost uzgojno-tehnoloških postupaka s jaradi od partusa do odbića i pripusta. Posebno će biti obrađena hranidba koza po pojedinim spolnim, fiziološkim i uzrasnim kategorijama. U poglavlju «Proizvodnja mesa» studenti će biti upoznati sa sustavima proizvodnje mesa, reprodukcijom, odlikama rasta jaradi, klaoničkim pokazateljima, kakvoćom trupa i kemijskim sastavom mesa. U proizvodnji mlijeka obradit će se najvažniji čimbenici koji utječu na proizvodnju, kemijski sastav, kakvoću mlijeka i preradbene osobine. Građa vlakna, rast, vrste i osobine vlakana, poglavlje je s kojim će se studenti nakratko upoznati, kao i s objektima i opremom u kozarnicima te najvažnijim bolestima koza.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Animalne znanosti (Obvezni predmet, 4. semestar, 2. godina)

ECTS: 4.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 40
Vježbe u praktikumu: 8
Seminar: 8
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70
Dobar (3): 71-80
Vrlo dobar (4): 81-90
Izvrstan (5): 91-100

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za stjecanje saznanja važnih za nastavak diplomskih studija vezanih za animalne znanosti; osposobljava za voditelja farme koza, i/ili tehnologa na farmi te upravitelja OPG-a.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati i opisati gospodarsku važnost koza u svijetu i u Hrvatskoj. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Navesti i objasniti klasifikacije pasmina te opisati najvažnije svjetske i izvorne hrvatske pasmine koza. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Identificirati i usporediti sustave uzgoja i proizvodne mogućnosti pojedinih pasmina koza. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Analizirati tehnološka obilježja kozarske proizvodnje i prepoznati prednosti i ograničenja koja utječu na rezultate proizvodnje. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Definirati i protumačiti najvažnije tehnološke zahvate u uzgoju koza Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Razlikovati reprodukcijsku specifičnost koza i predvidjeti njezin utjecaj na proizvodnju mesa i mlijeka. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Koristiti dostignute sposobnosti teorijskog i praktičnog učenja sa svrhom planiranja i predlaganja plana hranidbe pojedinih dobnih i proizvodnih kategorija koza. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Provesti predviđeni program terenskih vježbi i vježbi u praktikumu
Dodijeliti teme seminara i pomoći studentima pri pronalaženju literature i pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5))

Obveze studenta

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi te prilikom izlaganja seminarskih radova
Pripremiti i prezentirati dodijeljene teme seminarskih radova
Pristupiti polaganju parcijalnih ispita ili završnom pismenom ispitu kao uvjetu za polaganje usmenog završnog ispita

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje predavanja 40 40 1,3
Aktivno sudjelovanje na vježbama (priprema i rad) 12 30 1
Seminarski rad (priprema + prezentacija) 16% procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 20 0,6
Test znanja 1. (Pi1) 19% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 20 0,7
Test znanja 2. (Pi2) 19% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 20 0,7
Test znanja 3. (Pi3) 19% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 20 0,7
Završni ispit usmeni (Zi) - uvjet položeni parcijalni testovi znanja i seminarski rad (studenti koji ih nisu položili pišu završni pismeni ispit iz cijelog gradiva prije usmenog) 27% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminarski rad Seminarski radovi vezani su uz programski sadržaj modula, a teme su ponuđene studentima da ih mogu sami birati. Teme se dodjeljuju studentima samostalno ili u skupinama od 2 studenta) na početku semestra. Pisani rad studenti moraju predati tjedan dana prije izlaganja. Svaki student mora pojedinačno izlagati seminarski rad ili dio seminarskog rada ako je član skupine. Ocjenjuje se izgled i struktura samog rada i prezentacije te vještina prezentacije, razumijevanje sadržaja i sposobnost zaključivanja. 9. tjedan 10. tjedan Izlaganje omogućeno u naknadnom terminu
Završni ispit Sastoji se od tri pitanja po jedno iz svakog dijela, testira se znanje usvojenosti pojedinih programskih sadržaja modula. Na završnom ispitu uvažava se i aktivnost studenata tijekom nastave i vježbi. Ispitni rokovi -

Tjedni plan nastave

 1. Gospodarska važnost koza
 2. Tipovi i pasmine koza u svijetu Hrvatskoj
 3. Namjena koza
 4. Sustavi uzgoja koza
 5. Međuispit: pismeni; Divlje koze i prilagodba
 6. Anatomske i fiziološke osobitosti koza
 7. Spolna zrelost koza, organizacija i način pripusta
 8. Gravidnost i jarenje koza
 9. Međuispit: pismeni; Seminarski radovi
 10. Seminarski radovi
 11. Nasljeđivanje i selekcija
 12. Uzgojno-tehnološki postupci s jaradi
 13. Krmiva za koze, hranidbene potrebe koza i konzumacija krme
 14. Ponašanje koza za vrijeme hranjenja i hranidba pojedinih kategorija koza (koze, jarčevi,jarad)
 15. Međuispit: pismeni

Obvezna literatura

 1. Boro Mioč (2022): Uzgoj koza. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 2. Boro Mioč (2002): Kozarstvo u Stočarstvu, urednik Zvonimir Uremović, Agronomski fakultet, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Gall, C. (1981): Goat Production, Academic Press London
 2. Morand-Fehr, P. (1991): Goat nutrition, Pudoc Wageningen
 3. Valerie Porter (1996): Goats of the World. Farming Press, Ipswich, UK
 4. Mowlem, A. (1992): Goat Farming, second edition. Farming Press, Ipswich, UK
 5. A. Ivanković, D. Filipović, I. Mustać, B. Mioč, Z. Luković, Z. Janječić (2016): Objekti i oprema u stočarstvu. Sveučilište u zagrebu Agronomski fakultet.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Reja drobnice, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • Kozarstvo, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.