Ispiši

Uzgoj koza i sustavi proizvodnje kozjeg mesa (144548)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Gospodarska važnost koza za proizvodnju mesa u svijetu i u Hrvatskoj bit će zasebna nastavna jedinica, kao i najvažniji genotipovi (pasmine i križanci) za proizvodnju mesa s posebnim naglaskom na naše izvorne pasmine, njihovu ulogu u proizvodnji mesa, (autohtona jaretina, ekološka važnost) i ostale koristi. Prednosti i nedostaci koza u proizvodnji mesa, genetska osnova, nasljeđivanje pojedinih osobina, primjena križanja, metode selekcije za meso obrađivat će se u ovom modulu. Reprodukcija koza za meso, s naglaskom na organizaciju i provedbu pripusta, indukciju i sinkronizaciju estrusa bit će obrađena teorijski (predavanja) i praktično na terenu. Sustavi uzgoja koza za meso (ekstenzivni, poluintenzivni i intenzivni) osobito će biti obrađeni s naglaskom na mogućnost njihove provedbe u našim uvjetima. Jarenje, postupci s jaradi (od partusa do klanja) tov jaradi (pašni i intenzivni) nastavna su jedinice ovog modula. Područje hranidbe bit će obrađeno po pojedinim tehnološkim fazama, zasebno za svaku spolnu i fiziološku skupinu koza. Rast jaradi, postizanje klaoničke mase, dob klanja i klaonička masa, obrada i klasifikacija trupova, rasijecanje, konfekcija i prerada mesa, kemijski sastav, hranidbena i energetska vrijednost različitih kategorija kozjeg mesa nastavne su jedinice koje će osobito biti razrađene u ovom modulu. Ostali proizvodi i koristi koza u proizvodnji mesa, objekti i oprema nastavna je jedinica s kojom će se studenti također upoznati kroz predavanja i nastavu na terenu.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 22
Seminar: 4
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70
Dobar (3): 71-80
Vrlo dobar (4): 81-90
Izvrstan (5): 91-100

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za stjecanje saznanja važnih za nastavak stručnog studija Stočarstvo i poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti; osposobljava za voditelja farme, i/ili tehnologa na farmi te upravitelja OPG-a.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati važnost koza u poljoprivredi i proizvodnji mesa. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Prezentirati suvremene trendove u uzgoju koza i proizvodnji kozjeg (jarećeg) mesa. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Protumačiti ključne čimbenike za uspješnu proizvodnju kozjeg mesa. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Analizirati konkretne probleme u kozarskoj proizvodnji i rješavati ih u novim situacijama na temelju stečenih znanja i vještina. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Organizirati sustave proizvodnje kozjeg mesa u našim uvjetima. Rasprave tijekom nastave, seminarski rad
Usporediti, razlikovati i preporučiti tehnologije za proizvodnju kozjeg mesa. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Preporučiti uzgojno tehnološke postupke kao preduvjet uspješne i ekonomične proizvodnje kvalitetnog jarećeg i kozjeg mesa. Rasprave tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Provesti predviđeni program terenskih vježbi
Dodijeliti teme seminara i pomoći studentima pri pronalaženju literature i pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5))

Obveze studenta

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi te prilikom izlaganja seminarskih radova
Pripremiti i prezentirati dodijeljene teme seminarskih radova
Pristupiti polaganju parcijalnih ispita ili završnom pismenom ispitu kao uvjetu za polaganje usmenog završnog ispita

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje predavanja 22 22 0,7
Aktivno sudjelovanje na stručnom izletu 4 8 0,3
Seminarski rad (priprema + prezentacija) 15% procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 10 0,3
Test znanja 1. (Pi1) 25% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 15 0,5
Test znanja 2. (Pi2) 25% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 15 0,5
Završni ispit usmeni (Zi) - uvjet položeni parcijalni testovi znanja i seminarski rad (studenti koji ih nisu položili pišu završni pismeni ispit iz cijelog gradiva prije usmenog) 35% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 20 0,7
UKUPNO 100% 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminarski rad Seminarski radovi vezani su uz programski sadržaj modula, a teme su ponuđene studentima da ih mogu sami birati. Teme se dodjeljuju studentima samostalno ili u skupinama od 2 studenta) na početku semestra. Pisani rad studenti moraju predati tjedan dana prije izlaganja. Svaki student mora pojedinačno izlagati seminarski rad ili dio seminarskog rada ako je član skupine. Ocjenjuje se izgled i struktura samog rada i prezentacije te vještina prezentacije, razumijevanje sadržaja i sposobnost zaključivanja. 9. tjedan Izlaganje omogućeno u naknadnom terminu
Završni ispit Sastoji se od četiri pitanja po dva iz svakog dijela, testira se znanje usvojenosti pojedinih programskih sadržaja modula. Na završnom ispitu uvažava se i aktivnost studenta tijekom nastave i vježbi. Ispitni rokovi -

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje, gospodarska važnost koza u svijetu i u Hrvatskoj
 2. Proizvodnja kozjeg mesa u svijetu i u Hrvatskoj, prednosti i nedostaci koza u proizvodnji mesa
 3. Sustavi uzgoja koza za meso
 4. Reprodukcija koza za meso
 5. Selekcija koza za meso, uzgoj u čistoj krvi i primjena križanja
 6. Uzgojno tehnološki postupci s jaradi
 7. Međuispit: pismeni; Klanje, obrada, standardizacija i klasifikacija jarećih i kozjih trupova
 8. Specifičnosti jarećih i kozjih trupova
 9. Seminarski radovi
 10. Rasijecanje, konfekcija i skladištenje trupova i mesa
 11. Preradbene osobine jarećeg i kozjeg mesa
 12. Randman, čimbenici koji utječu na kakvoću kozjeg mesa; zastupljenost pojedinih vrsta tkiva
 13. Kemijski sastav jarećeg mesa
 14. Masnokiselinski i aminokiselinski sastav jarećeg mesa
 15. Međuispit: pismeni

Obvezna literatura

 1. Boro Mioč, Vesna Pavić (2002): Kozarstvo, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb
 2. Boro Mioč (2002): Kozarstvo u Stočarstvu, urednik Zvonimir Uremović, Agronomski fakultet, Zagreb
 3. A. Ivanković, D. Filipović, I. Mustać, B. Mioč, Z. Luković, Z. Janječić (2016): Objekti i oprema u stočarstvu. Sveučilište u zagrebu Agronomski fakultet

Preporučena literatura

 1. Gall, C. (1981): Goat Production, Academic Press London
 2. Morand-Fehr, P. (1991): Goat nutrition, Pudoc Wageningen
 3. Valerie Porter (1996): Goats of the World. Farming Press, Ipswich, UK
 4. Mowlem, A. (1992): Goat Farming, second edition. Farming Press, Ipswich, UK
 5. Mackenzie, D. (1993): Goat Husbandry, Fifth edition. Faber and Faber, London, UK

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Tehnologija reje drobnice, Univerza v Ljubljani, Biotehnička fakulteta
 • Tehnologija kozarske proizvodnje, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.