Ispiši

Uzgoj ovaca i sustavi proizvodnje ovčjeg mesa (157474)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Ovčje meso, osobito janjetina najvažniji je proizvod ovaca u Hrvatskoj. Studente će se u sklopu ovog modula upoznati s gospodarskom važnošću ovaca u proizvodnji mesa, osobito sa značajem naših izvornih pasmina u proizvodnji mesa (autohtona janjetina, kaštradina) i s ostalim proizvodima i koristima ovaca u proizvodnji mesa (vuna, koža, gnoj, čišćenje korova i dr.). Prednosti i nedostatci ovaca u proizvodnji mesa, nasljedna osnova i nasljeđivanje, primjena križanja i metode selekcije za meso važna je nastavna jedinica ovog modula. Reprodukcija ovaca za meso i njena uloga u organizaciji više janjenja (2 u jednoj ili 3 u dvije godine), indukcija i sinkronizacija estrusa obradit će se teorijski i praktično kroz terensku nastavu. Janjenje ovaca, postupci s janjadi, rast i tov, od presudne su važnosti u proizvodnji mesa. Sustavi uzgoja ovaca za meso, njihova primjena i učinkovitost u našim uvjetima; hranidba pojedinih kategorija ovaca i njena uloga u proizvodnji nemasnog trupa, priprema ovaca za klanje, klanje i obrada trupova, klasifikacija i standardizacija trupova; klaonički pokazatelji, kemijski sastav, aminokiseline i masne kiseline, hranidbena i energetska vrijednost mesa također će biti obrađeni. Ostali proizvodni i koristi ovaca u proizvodnji mesa (vuna, gnoj, čišćenje korova) te objekti i oprema, jedno je od predavanja ovog modula.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 46
Laboratorijske vježbe: 4
Seminar: 6
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za stjecanje saznanja o gospodarskoj važnosti ovaca u proizvodnji mesa osobito sa značajem naših izvornih pasmina. Stjecanje saznanja bitnih za voditelja farme, i/ili tehnologa na farmi, upravitelja poljoprivrednog gospodarstva, voditelja savjetodavne službe te nastavak studija na višoj razini.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorijske vježbe izvode se u jednog grupi do 10 studenata u cilju stjecanja praktičnih znanja o uzgoju i proizvodnji ovčjeg mesa. Laboratorijske vježbe izvode se u jednog grupi do 10 studenata u cilju stjecanja praktičnih znanja o uzgoju i proizvodnji ovčjeg mesa.
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe izvode se u dvije grupe u cilju stjecanja praktičnih znanja iz proizvodnje ovčjeg mesa
 • Seminari
  Seminar vezan za proizvodnju ovčjeg mesa . Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju seminare.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati važnost ovaca u poljoprivredi i proizvodnji mesa. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Prezentirati suvremene trendove u uzgoju ovaca i proizvodnji ovčjeg (janjećeg) mesa. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Analizirati konkretne probleme u ovčarskoj proizvodnji i rješavati ih u novim situacijama na temelju stečenih znanja i vještina. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Usporediti, razlikovati i preporučiti tehnologije za proizvodnju ovčjeg mesa. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Sudjelovati u laboratorijskim i terenskim istraživanjima iz područja ovčarstva. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Preporučiti uzgojno tehnološke postupke kao preduvjet uspješne i ekonomične proizvodnje kvalitetnog janjećeg i ovčjeg mesa. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Voditi programe iz područja ovčarske proizvodnje te poslove prometa proizvoda ovaca i opreme u ovčarskoj proizvodnji. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Organizirati sustave proizvodnje ovčjeg mesa u našim uvjetima. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Provesti predviđeni program laboratorijskih i terenskih vježbi
Dodijeliti teme seminara i pomoći studentima pri pronalaženju literature i pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5))

Obveze studenta

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi te prilikom izlaganja seminarskih radova
Pripremiti i prezentirati dodijeljene teme seminarskih radova
Pristupiti polaganju parcijalnih ispita ili završnom pismenom ispitu kao uvjetu za polaganje usmenog završnog ispita

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje predavanja 46 46 1,6
Aktivno sudjelovanje na predviđenim vježbama 8 16 0,6
Seminarski rad (priprema + prezentacija) 11% procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
6 13 0,4
Test znanja 1. (Pi1) 21% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 25 0,8
Test znanja 2. (Pi2) 21% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 25 0,8
Test znanja 3. (Pi3) 21% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 25 0,8
Završni ispit usmeni (Zi) - uvjet položeni parcijalni testovi znanja i seminarski rad (studenti koji ih nisu položili pišu završni pismeni ispit iz cijelog gradiva prije usmenog) 26% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminarski rad Seminarski radovi vezani su uz programski sadržaj modula, a teme su ponuđene studentima da ih mogu sami birati. Teme se dodjeljuju studentima samostalno ili u skupinama od 2 studenta) na početku semestra. Pisani rad studenti moraju predati tjedan dana prije izlaganja. Svaki student mora pojedinačno izlagati seminarski rad ili dio seminarskog rada ako je član skupine. Ocjenjuje se izgled i struktura samog rada i prezentacije te vještina prezentacije, razumijevanje sadržaja i sposobnost zaključivanja. 4. tjedan 5. tjedan Izlaganje omogućeno u naknadnom terminu
Završni ispit Sastoji se od šest pitanja po dva iz svakog dijela, testira se znanje usvojenosti pojedinih programskih sadržaja modula. Na završnom ispitu uvažava se i aktivnost studenata tijekom nastave i vježbi. Ispitni rokovi -

Tjedni plan nastave

 1. Gospodarska važnost proizvodnje ovčjeg mesa u svijetu i RH, najvažnije pasmine (genotipovi) ovaca za proizvodnju mesa
 2. Važnost i uloga izvornih pasmina u proizvodnji mesa, tradicija proizvodnje i zaštita izvornosti
 3. Prednosti i nedostaci ovaca u proizvodnji mesa
 4. Međuispit: pismeni; Izlaganje seminarskih radova
 5. Izlaganje seminarskih radova
 6. Nasljeđivanje i selekcija ovaca u proizvodnji mesa, primjena križanja
 7. Izračun uzgojnih vrijednosti u proizvodnji mesa
 8. Sustavi uzgoja u svijetu, reprodukcija ovaca za meso
 9. Sustavi uzgoja ovaca u RH i mogućnosti primjene STAR sustava
 10. Međuispit: pismeni; Janjenje, postupci, zootehnički zahvati s janjadi
 11. Odbiće janjadi, rani, kasni i pašni tov, tov janjadi mlijekom i drugim mliječnim krmivima
 12. Hranidba ovaca, krmiva za ovce, paša i napasivanje
 13. Hranidbene potrebe različitih kategorija ovaca po pojedinim fiziološkim i uzgojnim fazama, hranidba janjadi i ovnova
 14. Transport i priprema janjadi za klanje, postupci pri klanju, klasifikacija trupa, rasjecanje, konfekcija i prerada mesa, kategorizacija mesa, zahtjevi potrošača i kvaliteta mesa
 15. Međuispit: pismeni; Klanje janjadi - film

Obvezna literatura

 1. B. Mioč, Vesna Pavić, V. Sušić (2007): Ovčarstvo, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 2. Boro Mioč (2002): Poglavlje Ovčarstvo u Stočarstvu, urednik Zvonimir Uremović, Agronomski fakultet, Zagreb
 3. A. Ivanković, D. Filipović, I. Mustać, B. Mioč, Z. Luković, Z. Janječić (2016): Objekti i oprema u stočarstvu. Sveučilište u zagrebu Agronomski fakultet

Preporučena literatura

 1. Freer, M. And Dove, H. (2002): Sheep Nutrition. CABI Publishing, Oxon, UK
 2. Mitić, N. (1987): Ovčarstvo
 3. Jančić, S. (1969): Ovčarstvo Autorizirana skripta, Agronomski fakultet Zagreb
 4. Fahmy, M. H. (1996): Prolific Sheep. CAB International, Oxon,UK
 5. Piper, L., Ruvinski, A. (1997): The genetics of sheep. CAB International, Oxon, UK.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Tehnologija reje drobnice, Biotehniška fakulteta Ljubljana
 • Ovčarstvo i kozarstvo II, Sveučilište u Osijeku
 • Tehnologija ovčarske proizvodnje, Univerzitet Beograd

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.