Ispiši

Poljoprivreda, turizam i ekonomski razvoj (226237)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Zadaća predmeta je stjecanje znanja o ulozi i potencijalima poljoprivrede i turizma u nacionalnom gospodarstvu. Razumijevanje ekonomskih specifičnosti ovih djelatnosti, ekonomskih zakona i trendova u ekonomskoj i agrarnoj politici koji njima vladaju. Prepoznavanje veza između poljoprivrede i turizma i njihovo korištenje s ciljem ostvarivanja gospodarskog rasta i razvoja.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 36
Auditorne vježbe: 8
Seminar: 16

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 70%
Vrlo dobar (4): 80%
Izvrstan (5): 90%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Ostvarena 3 ECTS boda tijekom semestra

Opis

Bodovi se ostvaruju: redovitim pohađanjem nastave (1 ECTS), aktivnošću na nastavi i u istraživačkim zadacima-vježbama (1 ECTS) i izradom seminarskog rada (1 ECTS). Nadoknada jednog ECTS boda moguća je putem izrade samostalnog zadatka.

Opće kompetencije

Analitičnost, sposobnost sinteze i evaluacije, vještine rada u timu, prezentacijske i komunikacijske vještine, samostalnost u radu i društvena odgovornost

Oblici nastave

 • Predavanja
  Nastavnik priprema nastavne materijale i ppt prezentacije, priprema vježbe, teme seminarskih radova i koordinira njihovu izvedbu
 • Auditorne vježbe
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  samostalni ili skupni istraživački zadaci, suradničko učenje, projektni zadaci
 • Terenske vježbe
  Organizira se posjet ruralnom prostoru i dionicima koji sudjeluju u poljoprivrednim, turističkim, agroturističkim ili ruralnim turističkim aktivnostima.
 • Seminari
  Studenti u skupinama od tri do pet studenata zadužuju temu iz sadržaja predmeta, pripremaju pisani materijal, prezentaciju i izlažu je pred članovima grupe; svi uključeni u izradu seminara predstavljaju svoju dionicu.
 • Vježbe
  Tijekom semestra studenti odrađuju istraživački, odnosno projektni zadatak, individualno ili u manjim skupinama, ovisno o veličini studentske grupe.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati i objasniti elemente ekonomske uloge poljoprivrede i turizma u nacionalnom gospodarstvu (doprinos BDP-u, uvozno-izvoznoj bilanci, zaposlenosti) istraživački zadatak (statistički izračun-vježba), rasprava, seminarski rad, usmeni ispit
Identificirati i objasniti osnovne ekonomske pojmove i zakone koji reguliraju poljoprivredno i turističko tržište (proizvod, usluga, ponuda, potražnja, cijena, tržište) istraživački zadatak-vježba, rasprava, seminarski rad, usmeni ispit
Nabrojiti osnovne zakonske i administrativne akte koji reguliraju poljoprivredu i turizam u Hrvatskoj i EU te interpretirati njihovo značenje za razvoj ovih djelatnosti istraživački zadatak, rasprava, seminarski rad, usmeni ispit
Identificirati ekonomske veze između poljoprivrede i turizma i izdvojiti one koji pridonose gospodarskom rastu na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini Istraživački zadatak, rasprava, seminarski rad, usmeni ispit
Identificirati i objasniti prednosti i nedostatke koji proizlaze za društvo i okoliš zbog razvoja gospodarstva temeljem razvoja poljoprivrede i turizma rasprava, seminarski rad, usmeni ispit
Samostalno i/ili u timu istražiti ekonomski problem u segmentu agroturizma te ga javno i argumentirano predstaviti samostalni istraživački zadatak-vježba, projektni zadatak, seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Nastavnik priprema nastavne materijale i PowerPoint prezentacije, organizira i nadzire istraživačke i projektne zadatke, priprema teme seminarskih radova, organizira njihovo provođenje i ocjenjivanje te provodi usmeni ispit.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u raspravama, sudjelovanje u istraživačkom, odnosno projektnom zadatku, sudjelovanje u izradi i prezentaciji seminarskih radova, polaganje ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Redovito pohađanje nastave, naročito predavanja 28 28 1
Sudjelovanje u vježbama - izrada istraživačkog ili projektnog zadatka 25% 16 28 1
Seminarski rad 25% 16 30 1
Usvojenost nastavne građe: pisani ispit 25% - 30 1
Usvojenost nastavne građe: usmeni ispit 25% - 30 2
Ukupno 100% 25% istraživački ili projektni zadatak 25% seminarski rad 25% pisani ispit 25% usmeni ispit prosječna ocjena 60 146 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Redovito pohađanje nastave, naročito predavanja Studenti su dužni redovito pohađati nastavu, redovito pratiti predavanja i aktivno sudjelovati u raspravama tijekom semestra izrada samostalnog zadatka
Sudjelovanje u vježbama - izrada istraživačkog ili projektnog zadatka Studenti aktivno sudjeluju u vježbama - istraživačkim ili projektnim zadacima, individualno ili u manjim skupinama; angažman se ocjenjuje i pridonosi konačnoj ocjeni. Terenske vježbe (8 sati) sastavni su dio ovih aktivnosti. tijekom semestra samostalni zadatak
Seminarski rad Seminarske teme studenti zadužuju na početku semestra, pripremaju se u skupinama od tri do pet studenata, ovisno o veličini studentske grupe. Pisani rad predaje se na pregled dva tjedna prije izlaganja, izlažu svi članovi skupine. 7. tjedan nastave samostalni zadatak
Usvojenost nastavne građe: pisani ispit Pisani ispit piše se u obliku kratkog eseja na zadanu temu. Provjerava se pismenost, strukturiranje teksta i vještina povezivanja agronomskih i turističkih tema. Ispitni rokovi -
Usvojenost nastavne građe: usmeni ispit Na usmenom ispitu provjerava se razumijevanje nastavne građe, komunikacijske vještine i argumentiranost. Ispitni rok -

Tjedni plan nastave

 1. - Definicija poljoprivrede kao ekonomske djelatnosti. Ekonomska uloga poljoprivrede u nacionalnom gospodarstvu. Proizvodna i socio-konomska obilježja hrvatske poljoprivrede. Hrvatska poljoprivreda na europskom tržištu.
 2. - Definicija turizma kao ekonomske djelatnosti. Ekonomska uloga turizma u nacionalnom gospodarstvu. Socio-ekonomska obilježja hrvatskog turizma.(
 3. - Poljoprivreda i turizam: pronalaženje i stvaranje poveznica. Identifikacija i opis problema
 4. - Poljoprivreda i turizam: ekonomsko- i agrarno-politički kontekst. Dionici, keatori odluka. Posljedice za društvo, okoliš i ekonomiju.
 5. - Poljoprivreda i turizam, agroturizam: zakonodavni okvir i mogućnosti djelovanja unutar njega
 6. - Poljoprivreda i turizam: trgovinski klasteri - mjere, odnos trgovinskih mjera i okoliša, identifikacija proizvoda i usluga, ekonomski podaci, uvoz, izvoz.
 7. - Poljoprivreda i turizam: makroekonomski/okolišni klasteri/turističko-politički klasteri - korištenje resursa, utjecaj na okoliš, supstitucijske/alternativne politike
 8. - Istraživački zadatak - statistička analiza uloge poljoprivrede u hrvatskom gospodarstvu
 9. - Istraživački zadatak - statistička analiza uloge turizma u hrvatskom gospodarstvu
 10. - Projektni zadatak - prijedlog strategije razvitka agroturizma prema specifičnostima pojedinih regija Hrvatske
 11. - Projektni zadatak - prijedlog operativnog plana razvitka agroturizma odabranih lokalnih zajednica
 12. - Obilježja i specifičnosti hrvatske poljoprivrede i hrvatskog turizma
 13. - Agroturizam - doprinos poljoprivredi i turizmu
 14. - Mogućnosti hrvatske poljoprivrede u zadovoljenju turističke potražnje
 15. - Utjecaj turizma na razvoj poljoprivrede

Obvezna literatura

 1. Franić Ramona i sur. (2015). Poljoprivreda, turizam i ekonomski razvoj. Materijali s predavanja. Agronomski fakultet Zagreb.
 2. pirjevec, B. (2008). Ekonomska obilježja turizma. Golden marketing, Zagreb.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.