Ispiši

Temelji voćarstva (144485)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Uspješan rad u bilo kojem segmentu uzgoja i čuvanja voća danas je u praksi nemoguć bez poznavanja i razumijevanja temeljnih znanja voćarske struke. Program modula Temelji voćarstva omogućuje studentima, koji se nisu susretali s predmetima srodne tematike na preddiplomskom studiju, stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja iz voćarstva neophodnih za uspješno savladavanje drugih specijalističkih modula voćarske tematike na diplomskom (MS) studiju Hortikulture, usmjerenja Voćarstvo. Modulom obuhvaćena morfologija i fiziologija voćaka, ekološki uvjeti za uzgoj voćaka, razmnožavanje i sadnja voćaka, agrotehničke i pomotehničke mjere u voćarstvu, berba i čuvanje voća.
Laboratorijske vježbe omogućavaju studentima, kroz praktičan rad, pod stručnim nadzorom nastavnika, primjenjivanje osnovnih metoda pomometrije, određivanja zrelosti plodova, pripreme sjemena za stratifikaciju i postupke ukorijenjivanja reznica nekih voćnih vrsta.
Polaganje se ispita provodi parcijalnim pismenim testovima znanja, izradom i izlaganjem seminarskog rada, te završnim usmenim ispitom.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 44
Laboratorijske vježbe: 4
Seminar: 8
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 70%
Vrlo dobar (4): 80%
Izvrstan (5): 90%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za razumijevanje osnovnih principa i tehnika uzgoja voća (agrotehnika i pomotehnika), te osnovnih postupaka tretiranja i čuvanja ubranih plodova.
Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o odabiru prikladnog položaja za osnivanje nasada pojedinih voćnih vrsta, prikladnom sortimentu, ovisno o agroklimatskim prilikama proizvodnog područja, godišnjim radovima u nasadu, rezidbi voćaka, te berbi i čuvanju voća.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  U sklopu laboratorijskih vježbi izvode se pomometrijske metode plodova najznačajnijeg voća, osnovne metode određivanja zrelosti plodova (udio suhe tvari i škroba u mesu ploda, tvrdoća ploda), priprema sjemena nekih voćnih vrsta za stratifikaciju, te demonstriraju postupci ukorijenjivanja reznica nekih voćnih vrsta. Laboratorijske vježbe se provode u skupinama (dvije skupine od 10 studenata).
 • Seminari
  Izradom seminarskog rada se stječu vještine samostalnog prikupljanja literature, pisanja i predstavljanja seminarskog rada pred ostalim studentima, slušačima modula, čime se u zajedničkoj raspravi (uz moderiranje nastavnika) diseminiraju prikupljena znanja zadane tematike. Predviđeno je da po dvoje studenata zajednički sudjeluju u izradi seminarskog rada, a temu seminara studenti predlažu samostalno uvažavajući prijedloge nastavnika.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
razumijevati povezanost temeljnih znanja o uzgoju voćaka sa specifičnim zahtjevima pojedinih proizvodnih područja, pismeni ili usmeni ispit
vrednovati važnost primjene stečenih znanja (odabir položaja proizvodnog nasada, odabir odgovarajućih sorta, priprema tla i sadnja, agrotehnički i pomotehnički zahvati u voćnjaku, branje i čuvanje plodova) u pripremi slijeda tehnoloških procesa u vođenju tržišno orijentiranog plantažnog voćnjaka, pismeni ili usmeni ispit, seminar
kreirati slijed pojedinih aktivnosti u godišnjem ciklusu i ukupnom proizvodnom trajanju voćnjaka (od sadnje do krčenja), pismeni ili usmeni ispit
sintetizirati stečena znanja i vještine o agrotehničkim i pomotehničkim zahvatima u uzgoju pojedinih vrsta voćaka, pismeni ili usmeni ispit, seminar
primijeniti osnovne metode određivanja zrelosti plodova pismeni ili usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, vježbi i seminara

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave, redovito izlaženje na ispite, uredno izvršavanje obveza, pozitivno ocijenjen seminar

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminar 25% 1
2
3
4
5
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 16 1
I. međuispit 38% 1
2
3
4
5
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
26 16 1
II. međuispit 37% 1
2
3
4
5
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
26 16 1,5
Završni ispit 75% 1
2
3
4
5
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 32 3
UKUPNO 100% 1-5 1-5 60 48 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
II. međuispit Točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja Prema dogovoru s nastavni-kom Obvezno polaganje
Završni ispit Točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja ili zadovoljavajuće odgovoriti usmeno na postavljena pitanja Prema dogovoru s nastavni-kom Ako su položeni međuispiti, nije potrebno izaći na završni ispit

Tjedni plan nastave

 1. Povijest kultivacije voćnih vrsta P - Značaj proizvodnje voća u prošlosti i sadašnjosti u svijetu i u našoj zemlji.
 2. Obilazak voćarskog dijela pokušališta „Jazbina“ i vrta Zavoda za voćarstvo Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta V – Upoznavanje s morfologijom i pomoekologijom osnovnih voćnih vrsta.
 3. Seminar S - Teme seminara studenti dogovaraju sa nastavnikom.
 4. Proizvodnja i potrošnja voća P - Domaća voćarska proizvodnja i vrste koje nije moguće uzgajati u našim agroekološkim uvjetima, ali čine značajan udio u potrošnji voća (npr. banane). Perspektivne voćne vrste. Značajke i svrha razvoja sortimenta navedenih voćnih vrsta.
 5. Pomologija i razmnožavanje voćaka V - Upoznavanje s osnovnim metodama pomometrije, određivanje zrelosti plodova (udio suhe tvari i škroba u mesu ploda). Priprema sjemena za stratifikaciju. Postupci ukorijenjivanja reznica nekih voćnih vrsta.
 6. Ekološki uvjeti voćarske proizvodnje P - Razmatranje agroklimatskih i pomoekoloških uvjeta (npr. klima, tlo, ekspozicija – nagib terena, nadmorska visina, količina i raspored oborina i drugo), proizvodnje najvažnijih kontinentalnih i suptropskih voćaka s obzirom na proizvodna područja u Republici Hrvatskoj.
 7. Godišnji i životni ciklusi voćaka P - Fotosintetska aktivnost, odabir prikladnog uzgojnog oblika s obzirom na značajke vegetativnog i generativnog rasta pojedinih biljnih vrsta i sorta. Razmaci sadnje i principi rezidbe voćaka. Naizmjenična rodnost i učinkovitost priroda.
 8. Načini razmnožavanja voćaka P - Spolno (generativno) i nespolno (vegetativno) razmnožavanje. Osnovni principi rasadničarske proizvodnje.
 9. Radovi u voćnjaku P - Agrotehničke (priprema tla za sadnju, meliorativna gnojidba, natapanje, i dr.) i pomotehničke mjere (odabir i oblikovanje uzgojnih oblika, njega nasada, rezidba, i sl.) u uzgoju voća.
 10. Cvatnja i oplodnja P - Morfologija generativnih organa, vrijeme cvatnje i okolinski uvjeti za vrijeme cvatnje, faze cvatnje, oplodnja i zametanje plodova, razvoj sjemena i njegov utjecaj na kakvoću ploda određenih voćnih vrsta i sorta.
 11. Biljni hormoni i regulatori rasta P - Opis i djelovanje biljnih hormona i regulatora rasta u voćarstvu; potreba za njihovom uporabom i način primjene u voćarstvu.
 12. Plodonošenje i prirod P - Faze razvoja i rasta plodova pojedinih voćnih vrsta; broj i veličina stanica, oblici plodova. Vrste (podjela) plodova u botaničkom i voćarskom smislu. Opterećenje prirodom i potreba za prorjeđivanjem viška plodova.
 13. Dozrijevanje, berba i čuvanje voća P - Objašnjenje specifičnih fizioloških procesa koji se odvijaju u plodovima za vrijeme dozrijevanja i čuvanja voća. Metode određivanja najpovoljnijeg trenutka berbe plodova. Načini pakiranja i uvjeti čuvanja voća.
 14. Zimsko mirovanje voćaka P - Prilagodba voćaka na niske temperature i priprema za zimsko mirovanje. Potreba voćnih vrsta prema fiziološki inaktivnim temperaturama. Ozljede voćaka od niskih temperatura. Utjecaj podloge na otpornost prema hladnoći
 15. Seminar S – Studenti pojedinačno izlažu seminarske radove na temu dogovorenu početkom semestra.

Obvezna literatura

 1. Westwood, M. N. (1993). Temperate-Zone Pomology: Physiology and Culture. -3rd ed.. Portland, Oregon: Timber Press.
 2. Miljković, I. (1991). Suvremeno voćarstvo. Zagreb: Nakladni zavod.
 3. Štampar, K. (1966). Opće voćarstvo. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu.
 4. Skendrović Babojelić, M.; Fruk, G. (2016) Priručnik iz voćarstva : građa, svojstva i analize voćnih plodova. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.

Preporučena literatura

 1. Jackson, D. I., Looney, N. E., Morely-Bunker, M. (2010). Temperate and Subtropical Fruit Production. -3rd ed., Wellington: CABI Publishing.
 2. Jemrić, T. (2007). Cijepljenje i rezidba voćaka. Rijeka: Uliks.
 3. Gucci, R., Cantini, C. (2008). Rezidba i uzgojni oblici za suvremeni uzgoj maslina. Rijeka: Uliks.
 4. Šindrak, Z., Jemrić, T., Grđan, K., Baričević, L. (2013). Divlje ruže: važnost, uporaba i uzgoj. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Fundamentals of Fruit Production, Czech University of Life Sciences Prague, Češka Republika

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.