Ispiši

Alternativni uzgoji peradi (169415)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Programski dijelovi modula su slijedeći:
Opće značajke alternativnog uzgoja peradi, prednosti i nedostaci, mjesto i uloga u cjelokupnoj peradarskoj proizvodnji te dobrobit za životinje i okoliš.
Opis raznovrsnih oblika alternativnog uzgoja različitih vrsta peradi. Hranidba pojedinih vrsta i kategorija peradi. Opis nekih vrsta peradi pogodnih za alternativni uzgoj.
Mikroklimatski uvjeti, oprema, objekti i zemljište potrebni za provođenje uzgoja, na životinjama i okolišu prihvatljiv način. Posjet obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave alternativnim uzgojem različitih vrsta peradi.
Zakonske odredbe o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Pravilnik o ekološkoj proizvodnji životinjskih proizvoda, naglasak na smještaj, zemljište, hranidbu i dobrobit peradi. Kvalitativna kontrola proizvoda dobivenih alternativnim uzgojem peradi.
Iskorištavanje alternativno uzgojene peradi. Samostalno pretraživanje preporučene literature i podataka s Interneta te izrada seminarskog rada o svjetskoj i domaćoj proizvodnji alternativno uzgojene peradi i načinima njihova plasmana. Vježbe su namijenjene za izračun ekonomske opravdanosti alternativnih uzgoja peradi.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja i završnog usmenog ispita.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 20
Auditorne vježbe: 2
Seminar: 4
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Studenti će tijekom nastavnog procesa poboljšati način interpretiranja činjenica i zaključaka u pisanom obliku, te će unaprijediti vještinu argumentiranog raspravljanja. Također, nakon odslušanog i položenog predmeta moći će samostalno nadograđivati stečeno znanje upotrebom informatičkih tehnologija, primjenjivati znanje u praksi, te raditi samostalno i u timu. Studenti će steći osnovna znanja iz područja alternativnih uzgoja peradi u okvirima teorijske i praktične nastave te će moći obavljati stručne poslove u proizvodnji mesa i jaja peradi uzgajane u alternativnim sustavima držanja.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Obuhvaćaju teorijsko i aplikativno pojašnjavanje relevantnih nastavnih cjelina.
 • Auditorne vježbe
  sadržajno se nadovezuju na teme predavanja pri čemu studenti mogu primijeniti i utvrditi teorijsko znanje. Vježbe se ostvaruju kroz pokazne vježbe, te kroz terenske vježbe u odabranim objektima subjekata u alternativnoj peradarskoj proizvodnji
 • Seminari
  Oostvaruje se kroz grupni ili samostalni rad studenata pod vodstvom predmetnog nastavnika uz primjenu do tada naučenih znanja i vještina i proučavanjem dostupnih literaturnih i internetskih podataka.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati obilježja i ulogu alternativnih uzgoja peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Nabrojiti načine alternativnih uzgoja peradi s obzirom na vrstu peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Usporediti sličnosti i razlike između konvencionalnih i alternativnih načina uzgoja peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Identificirati razloge za pokretanje ekološkog uzgoja peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Izračunati isplativost proizvodnje peradi alternativnim načinom držanja Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Rangirati po kakvoći proizvode dobivene alternativnim uzgojem peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Isplanirati alternativnu proizvodnju peradskog mesa Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Prepoznati i odabrati vrste peradi za alternativni uzgoj Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Integrirati konvencionalni u alternativni uzgoj peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Pripremiti opremu i objekte za alternativno držanje peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu

Način rada

Obveze nastavnika

Poučavati studente i prezentirati na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj predmeta za koje mora imati kompetencije. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve i ostvarili očekivane ishode učenja. Ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja postavljene u našem sustavu ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), i kompatibilne s ECTS sustavom, a koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja pismenog i usmenog ocjenjivanja.

Obveze studenta

Redovito pohađati nastavu. Studenti su dužni prisustvovati na 75% predavanja i vježbi. U slučaju neopravdanog izostanka više od 3 puta, studenti dobivaju dodatni seminarski rad na temu iz područja koje su propustili na nastavi. U nastavi aktivno sudjelovati u raspravi, postavljati pitanja na predavanjima i seminarima. Samostalno rješavati radne zadatke iz teorijskih i praktičnih problema. Seminarske radove pripremati samostalno ili grupno te aktivno sudjelovati u raspravi.
Tijekom nastave položiti parcijalne pismene ispite/kolokvije kao uvjet za polaganje usmenog završnog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) - 26 22,5 0,5
Aktivno sudjelovanje na nastavi* Korektivni bodovi 15 0,5
Seminarski rad 25 Struktura sadržaj pisanog rada 50%
Uvjerljivost prezentacije 50%
Nedovoljan (1)
Izvrstan (5)
4 12,5 0,5
Parcijalni ispit (PI -1) 25 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 12,5 0,5
Parcijalni ispit (PI-2) 25 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 12,5 0,5
(Nadoknada)** (25%) - (12,5) (0,5)
Usmeni ispit(U) 25 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 15 0,5
UKUPNO 100% (S+PI1+PI2+UI)/4 30 90 3

Način ocjenjivanja = Polaganje ispita
*Studenti su obavezni zaraditi minimalno 1,5 ECTS boda kao preduvjet za izlazak na završni usmeni ispit
** 0,5 bod moguće je nadoknaditi izradom samostalnog zadatka

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Usmeni ispit (UI) Usmeni ispit sastoji se od pet pitanja prema programskim cjelinama predmeta. Uvažava se evaluacija aktinosti tijekom nastave (+++) Testira se znanje usvojenosti teorije, činjenica analitičnost, kritičnost i identificiranje praktičnih problema. Ispitni rokovi -

Tjedni plan nastave

 1. P - Opće značajke alternativnih uzgoja peradi, njihove prednosti i nedostaci, mjesto i uloga u cjelokupnoj peradarskoj proizvodnji te dobrobit za životinje i okoliš.
 2. P - Opis različitih načina držanja peradi; slobodno, slobodno s ispustom, podno u zatvorenom, volijere, kavezno.
 3. P - Hranidba i hranidbene potrebe kokoši nesilica, tovnih pilića, pataka, gusaka i purana.
 4. P - Podjela i opis pasmina kokoši, pura, pataka, gusaka pogodnih za alternativni uzgoj.
 5. P - Temperatura u objektima za uzgoj različitih vrsta i kategorija peradi, relativna vlažnost zraka, osvijetljenost, ventilacija, stelja. Sustavi za hranjenje i napajanje, ograđivanje ispusta.
 6. P - Veličina zemljišta i objekta prema standardima za dobrobit životinja i prema pravilniku o ekološkoj proizvodnji.
 7. P - Priprema objekta i zemljišta, čišćenje, dezinfekcija – dozvoljena sredstva. I međuispit (kolokvij I)
 8. P - Deklariranje, označavanje, obilježavanje, pakiranje, skladištenje i trgovina poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u ekološkoj proizvodnji; Sustav ocjenjivanja sukladnosti; Nadzor.
 9. P - Uspostava proizvodne jedinice za ekološku proizvodnju, Nabava i podrijetlo životinja; Hranidba peradi; Dobrobit peradi; Zootehnički postupci; Zdravstvena zaštita životinja; Prijevoz i klanje peradi.
 10. V - Posjet obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi alternativnim uzgojem peradi.
 11. P - Proizvodi dobiveni alternativnim uzgojem peradi: jaja i meso. Prijevoz i klanje peradi. Prerada jaja i mesa. Pravilnik o preradi u ekološkoj proizvodnji. Ambalaža. Označavanje proizvoda. Utvrđivanje istovjetnosti proizvoda.
 12. V - Kvalitativna kakvoća konzumnih jaja; svježina, ljuska, bjelanjak, žumanjak, klasifikacija. Utvrđivanje klaoničkih pokazatelja žrtvovane peradi; randman i udio pojedinih dijelova trupa u trupu.
 13. S - Analiza svjetske i domaće proizvodnje alternativno uzgojene peradi. Prikupljanje literaturnih podataka i podataka s Interneta. Audio vizualna prezentacija uz vremensko ograničenje za svakog studenta.
 14. V - Izvršiti će se ekonomska analiza alternativnih uzgoja peradi; proizvodnja konzumnih jaja podni i kavezni način, tov pilića, pataka, gusaka i purana, pokriće varijabilnih troškova, proizvodni broj.
 15. S – Analiza utjecaja sustava proizvodnje na kvalitetu mesa i jaja.

Obvezna literatura

 1. Kralik, Gordana [et al.]. Peradarstvo : biološki i zootehnički principi. Poljoprivredni fakultet,Osijek; Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Mostar, 2009.
 2. Vučemilo, M. Higijena i bioekologija u peradarstvu. Zagreb, Veterinarski fakultet, 2008.
 3. Uremović, Z. [et al.]. Ekološko stočarstvo. Zagreb, Agronomski fakultet, 2008.
 4. Bekoff, M. Encyclopedia of Animal Behaviour. Westport, Greenwood Press: 2004.
 5. Sandilands, V. and Hocking, P. M. (Eds.). Alternative systems for poultry: health, welfare and productivity (Vol. 30). Cabi., 2012.

Preporučena literatura

 1. Senčić, Đ. ; Antunović, Z. Ekološko stočarstvo. Osijek, Katava, 2003.
 2. Raimund Tüller: Alternativen in der Geflügel haltung. Ulmer, Stuttgart, 1999.
 3. Katie Thear: Free-range poultry. Farming Press, Ipswich, 1997.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Sustainability of livestock production systems, Department of Sustainable Agricultural Systems, BOKU, Austria
 • Animal Behaviour and Welfare, Zootechnical Department, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.