Ispiši

Objekti i oprema u tehnologiji mesa (197943)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Klaonička obrada životinja te prerada i prodaja mesa i mesnih proizvoda s mikrobiološkog stajališta visoko je rizična te zbog zaštite zdravlja potrošača zahtijeva visoke higijenske i zdravstvene standarde. Međutim, zdravstvena ispravnost je samo jedan dio u cjelini mesnog proizvoda. U organizaciji mesne industrije postoji niz propisa, preporuka i tehničkih rješenja koje mogu i/ili moraju biti implementirane, a u isto vrijeme značajno ubrzavaju i olakšavaju proces. Stoga su nastavne cjeline ovog predmeta posvećene općim zahtjevima pri izgradnji i organizaciji objekata, objektima i opremi u klaonici i rasjekaoni, načinima čuvanja mesa i proizvoda, opremi i objektima pri izradi pojedinih skupina mesnih proizvoda te specifičnostima objekata malog kapaciteta. Terenska nastava u mesnoj industriji olakšati će razumijevanje nastavnog gradiva, a seminarske teme obraditi poučne promjere iz prakse.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R2

Sati nastave: 60
Predavanja: 45
Seminar: 10
Terenske vježbe: 5

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Uvjeti za dobivanje potpisa su: redoviti dolazak na nastavu, predane zadaće, predan i prezentiran seminarski rad, prisustvo na praktičnim i terenskim vježbama.

Opis

Dozvoljen je izostanak s 30% predavanja, a svi ostali uvjeti moraju biti ispunjeni. Izostanak s praktičnih ili terenskih vježbi mora se nadoknaditi u drugoj grupi ili pisanjem pisanog rada veličine 2000 od 2500 riječi o propuštenim cjelinama.

Opće kompetencije

Tijekom nastavnog procesa razvijati će se i unaprjeđivati sposobnosti analize i sinteze informacija, sposobnosti planiranja i organiziranja, rješavanja problema i odlučivanja. Kroz seminarske radove i pisane zadatke razvijati će se sposobnost kritike i samokritike, timski rad, međuljudske vještine te posvećenost etičkom djelovanju. Nadalje, poticati će se istraživačke vještine, sposobnost prilagođavanja novim situacijama, kreativnost, te sposobnost samostalnog rada.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  Izvode se u dvije do tri grupe u cilju stjecanja znanja iz tehnoloških procesa u mesnoj industriji.
 • Seminari
  Seminarski rad je grupni rad do tri studenta, opsega 4000 do 5000 riječi čiji sadržaj se vrjednuje s 50% konačne ocjene, a prezentacija s 50% konačne ocjene. Ocjene se dodjeljuju svakom članu grupe posebno.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati temeljne objekte i opremu u preradi mesa Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
Utvrditi preradbeni proces prema objektima i opremi u industriji mesa Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, seminarski rad, usmeni ispit
Objasniti svrhu i karakteristike pojedine opreme uključene u temeljne procese prerade mesa Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
Povezati pojedine procese, objekte i opremu u praktički primjenjivu cjelinu Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, seminarski rad, usmeni ispit
Izdvojiti i argumentirati izbor objekata i opreme za pojedinu svrhu Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Organizirati i provoditi predavanja i vježbe, radne zadatke te pripremu i obranu seminarskih radova.
Pripremiti literaturne izvore za učenje.
Organizirati i provoditi testove znanja i usmene ispite.

Obveze studenta

Redovito pohađanje predavanja i vježbi.
Izvršavanje radnih zadataka.
Izrada i obrana seminarskog rada.
Polaganje testova znanja.
Polaganje usmenog ispita

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 5% 60 60 0
Aktivno sudjelovanje na nastavi 5% 0 0 0
Seminarski rad 10% 0 15 1
Testovi znanja 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 35 2
Usmeni ispit 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 70 3
UKUPNO 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave Obavezno je redovito pohađanje nastave, a dozvoljeno je 30% izostanaka s predavanja. Izostanak s praktičnih ili terenskih vježbi mora se nadoknaditi u drugoj grupi ili pisanjem pisanog rada veličine 2000 od 2500 riječi o propuštenim cjelinama.
Seminarski rad Seminarski rad je grupni rad do tri studenta, opsega 4000 do 5000 riječi čiji sadržaj se vrednuje s 50% konačne ocjene, a prezentacija s 50% konačne ocjene. Ocjene se dodjeljuju svakom članu grupe posebno.
Testovi znanja Testovi znanja su otvorenog i zatvorenog tipa, a polažu se preko sustava Merlin. Tijekom semestra polažu se dva testa znanja, a prosječan uspjeh testova znanja predstavlja konačnu ocjenu. Neispunjenje ovog elementa obvezuje studenta na polaganje završnog pisanog ispita prije usmenog ispita.
Usmeni ispit Usmenom ispitu mogu pristupiti studenti nakon zadovoljenja uvjeta za dobivanje potpisa i pozitivno položenih testova znanja. Usmeni ispit se sastoji od pet (5) pitanja. Procjenjuje se usvojenost teoretskog znanja i poznavanja činjenica,analiza postojećeg znanja i sinteza zaključaka, kritičko mišljenje i kreativnost.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod i opći zahtjevi u planiranju, propisani preduvjeti
 2. Primjena HACCP načela
 3. Objekti i oprema za prihvat životinja
 4. Objekti i oprema za klanje životinja
 5. Linije rasijecanja mesa i primjeri iz prakse
 6. Hlađenje i zamrzavanje mesa
 7. Strojevi i oprema za toplinsku obradu - usitnjavanje, miješanje
 8. Strojevi i oprema za toplinsku obradu - punjenje, toplinska obrada
 9. Strojevi i oprema za toplinsku obradu - proizvodnja konzervi
 10. Strojevi i oprema za fermentaciju, sušenje i dimljenje
 11. Strojevi i oprema - organizacija pogona
 12. Pakiranje, skladištenje, sanitacija
 13. Primjeri iz prakse, odlazak u industriju mesa
 14. Zbrinjavanje otpada
 15. Seminarske radnje

Obvezna literatura

 1. Rahelić, S. (1985): Osnove tehnologije mesa, Školska knjiga, Zagreb.
 2. Roseg, Đ. (1995): Prerada mesa i mlijeka. Nakladni zavod Globus, Zagreb.
 3. Predavanja i prezentacije (preko Merlin sustava za e-učenje)

Preporučena literatura

 1. Toldrá, F. (2010): Handbook of Meat Processing, Blackwell Publishing, USA
 2. Jensen W.K., Dawine C, Dikeman M. (2004): Encyclopedia of meat sciences, vol. 1,2,3. Elsevier Academic Press, UK.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Allgemeine Prozesstechnik, Universität für Bodenkultur Wien, Austria
 • Oprema i uređaji u stočarstvu, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.