Ispiši

Samoniklo voće (144488)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul obrađuje bioraznolikost samoniklog voća, njegovo trenutačno iskorištavanje i potencijale na području Republike Hrvatske. Modul obuhvaća jezgrićave, koštićave, lupinaste i jagodaste samonikle voćne vrste.
Za svaku samoniklu voćnu vrstu proučavaju se:
- morfološka svojstva (vegetativni i generativni organi)
- fiziološka svojstva (cvatnja, rast i razvitak ploda)
- odnos prema okolini (voda, svjetlost, temperatura i sl.)
- kemijski sastav ploda (antocijani, fenoli, vitamini i dr.)
- mogućnost iskorištavanja (podloge, oprašivači, prerađevine i sl.)
Kod nekih samoniklih voćnih vrsta detaljnije će se obraditi rasprostranjenost, molekularna raznolikost, uvođenje u proizvodnju, stvaranje sortimenta, razmnožavanje, rezidba na rod, berba i ostalo.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 28
Laboratorijske vježbe: 20
Seminar: 8
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o samoniklim vrstama voća, njihovoj morfologiji i fiziologiji te odnosu prema okolinskim čimbenicima a što je temelj za njihovo bolje iskorištavanje.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  sklopu laboratorijskih vježbi izvode se vježbe iz područja prepoznavanja samoniklog voća pomoću ključa za determinaciju, molekularne raznolikosti samoniklog voća, biologije (morfologije i fiziologije) i upoznavanja s tehnološkim vrijednostima plodova i ostalih dijelova biljke.
 • Terenske vježbe
  u sklopu terenskih vježbi organizira se obilazak Nacionalnog parka (Plitvička jezera/Krka) odnosno Parka prirode (Medvednica/Samoborsko gorje i Žumberak)
 • Seminari
  Seminarski rad – izrađuje svaki student samostalno vezano uz sadržaj predmeta u pisanoj formi i kao prezentaciju.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti važnost bioraznolikosti samoniklog voća. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Obrazložiti na koje načine i zašto koristimo samonikle voćke u suvremenoj poljoprivredi Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Prikazati kako ekološki uvjeti određuju rasprostranjenost i zastupljenost samoniklih voćaka. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Prepoznati najvažnije vrste samoniklog voća. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Planirati i organizirati vlastita istraživanja na samoniklom voću te kritički diskutirati rezultate. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Analizirati elemente koji mogu utjecati na izumiranje populacija samoniklih voćki. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Opisati metode određivanja kemijskog sastava samoniklog voća. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Ocjeniti mogućnost upotrebljivosti ploda samoniklog voća u prehrani ljudi Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Isplanirati potrebe u očuvanju bioraznolikost populacija samoniklih voćki Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Objasniti suvremene trendove u iskorištavanju samoniklih voćki i njihovih plodova. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Kreirati nove vlastite informacije o samoniklom voću na temelju dostupnih podataka. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Obrazložiti na koje načine i zašto koristimo samonikle voćke u suvremenoj poljoprivredi Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Razviti vještine učenja za cjeloživotno obrazovanje Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, vježbi i seminara. Pomoć pri izradi seminara.

Obveze studenta

Sudjelovanje u nastavi. Izrada seminarskog rada.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (PN) - predavanja i vježbe) 5% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
52 48 1,6
Parcijalni ispit 1 (P1) 35% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 48 1,6
Seminarski rad (S) 25% <5 bodova
5 bodova
6-7 bodova
8-9 bodova
10 bodova
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 36 1,2
Parcijalni ispit 2 (P1) 35% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 48 1,6
Završni usmeni ispit (UI) -student polaže UI ukoliko nije položio parcijalne ispite tijekom semestra 70% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 96 3,2
UKUPNO 100% (PN+P1+S+P2+UI/5) 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Nadoknada putem samostalnog zadatka Ukoliko je student iz opravdanih razloga izostao s većeg broja sati od dozvoljenog (čl. 12., Pravilnik o studiranju….na AFZ), omogućuje mu se nadoknada putem samostalnog zadatka. Tijekom ispitnih rokova, a prije usmenog ispita
Završni usmeni ispit (UI) Sastoji se od pet pitanja vezanih uz glavne cjeline gradiva. Ocjenjuje se usvojeno znanje, analitičnost i sposobnost kritičkog razmišljanja Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Rasprostranjenost i značaj samoniklog voća u Republici Hrvatskoj i svijetu P - Trenutačni značaj samoniklog voća u RH i svijetu te načini iskorištavanja. Rasprostranjenost najvažnijih vrsta samoniklog voća i sistematika. Važnost samoniklog voća u održavanju bioraznolikosti.
 2. Sistematika i determinacija samoniklog voća V – Upoznati se s najvažnijim dostupnim informacijama o sistematici. Korištenje ključeva za determinaciju samoniklog voća te osposobljavanje za pretraživanje najvažnijih baza s detaljima o samoniklom voću.
 3. Terenska nastava V – Posjeta Nacionalnom parku (Plitvička jezera ili Krka).
 4. Determinacija prikupljenog materijala i seminarski radovi V i S – Kratki osvrt na obavljenu terensku nastavu s obradom prikupljenog materijala prilikom terenske nastave. Davanje zadataka za pojedinačni seminarski rad.
 5. Kemijski sastav samoniklog voća P – Detaljni prikaz kemijskog sastava samoniklog voća Metode određivanja antocijana, fenola, vitamina, antioksidacijske aktivnosti i dr.
 6. Molekularna raznolikost samoniklog voća V – Značaj i važnost genetske raznolikosti, primjena genetičkih analiza u procjeni molekularne raznolikosti, povezivanje molekularne i morfološke raznolikosti, osnovni načini izražavanja molekularne raznolikosti, primjena molekularnih markera u iskorištavanju genetskih izvora, genetska erozija i važnost očuvanja bioraznolikosti, iskorištavanje genetske raznolikosti u oplemenjivanju bilja
 7. Podjela samoniklih voćnih vrsta V – Morfološka svojstva (vegetativni i generativni organi), fiziološka svojstva (cvatnja, rast i razvitak ploda) i odnos prema okolini (voda, svjetlost, temperatura i sl.)
 8. Samonikle jezgrićave voćke P i V - Detaljni prikaz jezgrićavog samoniklog voća (sistematika, opis vrsta, morfologija, fiziologija, ekologija i iskorištavanje)
 9. Samonikle koštićave voćke P i V - Detaljni prikaz koštićavog samoniklog voća (sistematika, opis vrsta, morfologija, fiziologija, ekologija i iskorištavanje)
 10. Samonikle lupinaste voćke / I Međuispit (kolokvij I) P i V - Detaljni prikaz lupinastog samoniklog voća (sistematika, opis vrsta, morfologija, fiziologija, ekologija i iskorištavanje).
 11. Samonikle jagodaste voćke P i V - Detaljni prikaz jagodastog samoniklog voća (sistematika, opis vrsta, morfologija, fiziologija, ekologija i iskorištavanje).
 12. Berba i čuvanje samoniklog voća P - Pokazatelji zrelosti, svojstva plodova samoniklog voća, čuvanje samoniklog voća.
 13. Suptropske i tropske vrste samoniklog voća P – Osnovne informacije o važnim suptropskim i tropskim vrstama samoniklog voća.
 14. Novi trendovi u iskorištavanju samoniklog voća i seminarski radovi / II Međuispit (seminar) P i S – prezentacija pojedinačnih seminarskih radova i rasprava o problemu koji se rješavao. Upoznavanje s najnovijim trendovima iskorištavanja samoniklog voća.
 15. III Međuispit (kolokvij II) Ispitni rok Završni ispit (usmeni) S

Obvezna literatura

 1. Domac, R. (2002) Flora Hrvatske. Školska knjiga, Zagreb
 2. Grlić, Lj. (2005) Enciklopedija samoniklog jestivog bilja. Ex libris, Rijeka
 3. Hulina, N. (2011) VIŠE BILJKE – STABLAŠICE Sistematika i gospodarsko značenje. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 4. Idžijotić, M. (2013) Dendrologija. Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
 5. Nikolić, T. (2013) Sistematska botanika. ALFA, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Forenbacher, S. (2001) Velebit i njegov biljni svijet. Školska knjiga, Zagreb
 2. Jemrić, T. (2007) Bazga (uzgoj, uporaba i značenje), Hrvatska Sveučilišna naklada, Zagreb
 3. Mratinić, E., Miranović, K., i Kojić, M. (2006) Samonikle vrste voćaka Crne Gore. Poljoprivredni fakultet, Beograd
 4. Reich, L. (2004) Uncomon Fruits for Every Garden. Timber Press, Portland
 5. Šilić, Č. (2005) Atlas dendroflore Bosne i Hercegovine. Matica hrvatska, Čitluk

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Poznavanje samoniklog voća – University of Belgrade

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.