Ispiši

Kvaliteta voća, povrća i prerađevina (26271)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Definiranje nutritivnih vrijednosti voćnih vrsta našeg podneblja, citrus plodova te egzotičnih plodova svjetskog tržišta. Bioaktivne komponente u voću i povrću, njihov značaj u prehrani te utjecaj tehnoloških postupaka i mogućih interakcija na nutritivnu vrijednost prerađevina od voća i povrća. Voće se često koristi za proizvodnju destilata koji se koriste i kao konzervansi, te za arome koje imaju primjenu u drugim proizvodnjama. Povrće uzgojeno na otvorenom i zaštićenom prostoru na različitim supstratima razlikuje se u kvaliteti nutrijenata. Proizvodnja i kvaliteta bistrih, kašastih i matičnih voćnih sokova, te sokova od povrća kao što su mrkva, cikla, rajčica, rabarbara itd. Osnovni principi alkoholne fermentacije i proizvodnja kvalitetnih voćnih vina, te uz octenu fermentaciju proizvodnja i kvaliteta voćnih octova, njihov značaj za kvalitetu prehrane. Upoznavanje s parametrima kvalitete, zdravstvene ispravnosti, ISO standardima i HACCP sustavom kvalitete. Ambalaža, skladištenje i transport specifičnih prerađevina.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 28
Laboratorijske vježbe: 26
Seminar: 6

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za prepoznavanje i vrednovanje kvalitete svježeg voća i povrća u cilju daljnje finalizacije i plasmana, shodno zahtjevima tržišta.
Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o kvaliteti voća, povrća i prerađevina, mogućnostima ponude na tržištu, kao i nutritivno vrijedne komponente prehrane.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Tijekom nastave definirati najznačajnije parametre kakvoće voća, povrća i prerađevina i njihov utjecaj na prehranu ljudi. Uz potrebne količine nutrijenata važne su i kritične količine odnosno što se dešava u ljudskom organizmu kada je deficit ili suficit određenog nutrijenta.
 • Laboratorijske vježbe
  U sklopu laboratorijskih vježbi izvodi se trinaest vježbi iz područja laboratorijskog definiranja parametara kvalitete voća, povrća i prerađevina. Laboratorijske vježbe se provode u grupama (grupe od 10-15 studenata).
 • Seminari
  Seminar-stjecanje vještina: grupe (2 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju izlaganje na zadanu temu iz kvalitete voća, povrća i prerađevina.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati kvalitetu voća i prerađevina na temelju nutritivnog sastava Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Iskazati najbolji način nutritivnih prednosti voća i povrća i njihovog kombiniranja u prehrani Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Povezati temeljna znanja o voću i povrću, proizvodnji sokova, vina, octa i destilata s njihovom važnošću u prehrani Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Prepoznati kvalitetu postupka, opreme, strojeva i prerađevine sukladno važećim zakonskim regulativama Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit Seminarski rad
Isplanirati slijed aktivnosti u procesu finalizacije prerađevina od voća i povrća prema kvaliteti i zakonskim postupcima Radni zadaci tijekom nastave, Seminarski rad
Prezentirati rezultate pojedinih provedenih aktivnosti vezanih za kvalitetu voća, povrća i prerađevina Seminarski rad
Pripremiti i voditi proces od svježe sirovine do plasmana gotovog proizvoda Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u Merlin sustavu; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; predavanja i ocjenivanje studentskih kolokvija, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita. Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Obveze studenta

Prisustvovanje predavanjima, laboratorijskim vježbama i seminarima je obavezno, te studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Merlin u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja, obavijesti i ostale materijale. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, izrada seminara. Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski radovi prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave predavanja+vježbe 53 53 2,0
Aktivno sudjelovanje na nastavi 5% 7 0,1
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) 5% 6 20 0,65
Parcijalni ispit 1 (PI1) 20% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0,25 20 0,65
Parcijalni ispit 2 (PI2) 20% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0,25 20 0,65
Parcijalni ispit 3 (PI 3) 20% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0,25 20 0,65
Parcijalni ispit 4 (PI 4) 20% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0,25 20 0,65
Usmeni ispit (UI) 10% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 20 0,65
UKUPNO 100% (S+PI1+PI2+PI3+PI4+UI/4) 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave predavanja+vježbe Na nastavi se redovito bilježe nazočni studenti (na početku i kraju bloka) i prati sposobnost discipliniranog i aktivnog praćenja nastave Može se opravdati izostanak do 20% predavanja, 15% vježbi i 15% seminara (čl. 12 Pravilnika o studiranju…. na AFZ-u) Semestar (60 sati izravne nastave) Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Aktivno sudjelovanje na nastavi Studenti se potiču sudjelovati u raspravama, prezentaciji ideja i problemskih rješenja, argumentiranju mišljenja i stavova. Prati se usvajanje teorijskih i činjeničnih znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, kritičkog mišljenja, timskog rada i društvene odgovornosti. Prati se sposobnost samostalnog izvođenja laboratorijskih vježbi. Zapažena aktivnost na satu bilježi se u studentskoj evidenciji (+), što omogućuje korekciju konačne ocjene naviše (++) ili beneficiju na usmenom ispitu (+++). Kontinuirano tijekom izvođenja nastave
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) Seminarski rad na početku semestra zadužuju skupine od 2 do 3 studenata (ovisno o veličini studentske grupe). Pisani rad se predaje asistentici na pregled najmanje tjedan dana prije izlaganja. Korigirani rad predaje se pri izlaganju. Izlaganja seminarskih radova počinju u 14. tjednu nastave u semestru prema dogovorenom rasporedu. Izlažu svi članovi radne skupine i ocjenjuju se sposobnost timskog rada, prezentacijske vještine, analitičnost i sposobnost zaključivanja (sinteze). 1. tjedan 13. tjedan 14. tjedan 15. tjedan Moguća putem samostalnog zadatka (0,5 ECTS)
Parcijalni ispit 1 (PI1) Obuhvaća prvi programski dio modula:teoriju iz domene nutritivnog sastava voća, povrća i njihovih prerađevina, energetskih potreba ljudskog organizma i nutrijenata koji pridonose stvarnju energije. Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 5.tjedan
Parcijalni ispit 2 (PI2) Obuhvaća drugi programski dio: teoriju iz domene proteina i spojeva s dušikom, vitamina i minerala. Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 8. tjedan
Parcijalni ispit 3 (PI 3) Obuhvaća treći programski dio modula: teoriju iz domene zakonodavstva, pomoćnih tvari u proizvodnji prerađevina voća i povrća te voćnih sokova. Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 11. tjedan
Parcijalni ispit 4 (PI 4) Obuhvaća četvrti programski dio modula: teoriju iz domene voćnih vina, vinskog i voćnog octa te jakih alkoholnih pića. Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica 15.tjedan
Nadoknada (samostalni zadatak) Ukoliko student ne ostvari nužna 5,35 ECTS boda kao preduvjet izlaska na usmeni ispit, 1,5 bodova je moguće nadoknaditi dodatnim samostalnim zadatkom, npr: prijevod stručnog teksta s engleskog jezika i izlaganje pred nastavnikom, prikaz članka ili knjige, projektna ideja i sl. Tijekom ispitnih rokova, prije usmenog ispita
Usmeni ispit (UI) Usmeni ispit se sastoji od tri, eventualno dva pitanja (+++), ovisno o prethodnoj aktivnosti studenta . Testira se usvojenost teorije i činjenica, analitičnost, kritičko mišljenje, kreativnost i društvena odgovornost. Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Značaj i izvori nutrijenata u prehrani -P. Laboratorijsko vrednovanje nutrijenata-V.
 2. Nutritivni sastav voća (vitamini, minerali, ugljikohidrati, prehrambena vlakna, proteini, lipidi) -P. Laboratorijsko vrednovanje nutritivnog sastava voća -V.
 3. Nutritivni sastav povrća (vitamini, minerali, ugljikohidrati, prehrambena vlakna, proteini, lipidi) -P. Laboratorijsko vrednovanje nutritivnog sastava , povrća -V.
 4. Nutritivni sastav prerađevina (vitamini, minerali, ugljikohidrati, prehrambena vlakna, proteini, lipidi) -P. Laboratorijsko vrednovanje nutritivnog sastava prerađevina -V.
 5. Fitokemici – polifenoli u voću, povrću i prerađevinama -P. Laboratorijske vježbe -V.
 6. Fitokemici – antioksidanti u voću, povrću i prerađevinama -P. Laboratorijske vježbe -V.
 7. Fitokemici – antocijani u voću, povrću i prerađevinama -P. Laboratorijske vježbe -V.
 8. Parametri kvalitete voćnih sokova. Načini proizvodnje i oprema. Uzročnici kvarenja, ambalaža, načini i uvjeti skladištenja te transport –P. Laboratorijske vježbe -V.
 9. Parametri kvalitete povrtnih sokova. Načini proizvodnje i oprema. Uzročnici kvarenja, ambalaža, načini i uvjeti skladištenja te transport –P. Laboratorijske vježbe.
 10. Parametri kvalitete voćnih vina. Načini proizvodnje i oprema. Uzročnici kvarenja, ambalaža, načini i uvjeti skladištenja te transport –P. Laboratorijske vježbe.
 11. Parametri kvalitete voćnih octova. Načini proizvodnje i oprema. Uzročnici kvarenja, ambalaža, načini i uvjeti skladištenja te transport –P. Laboratorijske vježbe.
 12. Parametri kvalitete voćnih destilata karakterističnih voćnih vrsta. Načini proizvodnje i oprema. Uzročnici kvarenja, ambalaža, načini i uvjeti skladištenja te transport –P. Laboratorijske vježbe.
 13. Parametri kvalitete aroma iz karakterističnih voćnih vrsta. Načini proizvodnje i oprema. Primjena u drugim prehrambenim proizvodima, ambalaža, načini i uvjeti skladištenja te transport –P. Laboratorijske vježbe.
 14. Prikaz normativa kvalitete, aditivi (E-brojevi)- P. Seminarski radovi -S.
 15. Seminarski radovi –S.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.